Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомпресія рідини у шестеренному насосі з внутрішнім зачепленням

Скачати 25.09 Kb.

Компресія рідини у шестеренному насосі з внутрішнім зачепленням
Скачати 25.09 Kb.
Дата конвертації05.05.2017
Розмір25.09 Kb.

Компресія рідини у шестеренному насосі з внутрішнім зачепленням
Зимовець Т.В., студентка, Ігнатьєв О.С., доцент, СумДУ, м. Суми
Однією з особливостей робочої рідини шестеренного насоса є утворення затиснутого об’єму. Затиснутий об’єм утворюється між неробочими профілями зубців шестерень в момент входу в зачеплення другої пари зубців в період до виходу зачеплення попередньої пари зубців. Період існування затиснутого об’єму визначається коефіцієнтом перекриття зубчастого зачеплення, який залежить від кількості зубців z (для z=8-15, ε=1,044-1,228) [1].

Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.

Зу́бчасте ко́лесо (три́б, шестірня́, коліща́) - основна деталь зубчастої передачі у вигляді диска з зубами на циліндричній або конічній поверхні, що входять в зачеплення із зубами іншого зубчастого елемента і призначена для передавання руху до цього зубчастого елемента або отримання руху від нього.

Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.

Існування Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Момент утворення затиснутого об’єму співпадає з його максимальною величиною. При подальшому провертанні шестерень відбувається зменшення затиснутого об’єму, а надалі його збільшення до першо початкового стану. Відомо, що період зменшення затиснутого об’єму від максимального до мінімального значення супроводжується компресією робочої рідини,що виникає різке підвищення тиску робочої рідини.

Рідину при тиску, що не перевищує 10 МПА відносять до нестискаємих. Це пояснюється високим значенням модуля пружності робочої рідини Е>1,35*109 Па.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Модуль пружності - величина, що характеризує пружні властивості матеріалу при малих деформаціях. Дорівнює відношенню напруженості і викликаної нею пружної відносної деформації. Розрізняють такі модулі пружності: - при осьовому розтягу-стиску (модуль Юнга, або модуль нормальної (поздовжньої) пружності); - при зсуві (модуль зсуву); - при об'ємному стиску (модуль об'ємної пружності).

Підвищення тиску в затиснутому об’ємі Vз.о можна визначити за залежністю [2]:де ΔV- зміна затиснутого об’єму під час компресії;

Таке підвищення тиску супроводжується рядом негативних явищ, а саме:


 • динамічними навантаженнями ударного тиску на деталі шестеренного насоса;

 • підвищенням вібрацій шестеренного насоса;

 • підвищенням шумового тиску;

 • пульсації тиску і подачі шестеренного насоса.

Постійна зміна величини затиснутого об’єму обумовлена особливостями конструкції та характером робочого процесу шестеренного насосу.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Так, як коефіцієнт перекриття зубчастого зачеплення шестеренного насосу більше одиниці, то в момент вступу в зачеплення нової пари зубців попередня пара ще не вийшла з зачеплення. Тим самим між неробочими сторонами евольвентних профілів зубців шестерень між точками зачеплення створюється замкнутий об’єм в якому затискається рідина.


Величину затиснутого об’єму отримаємо із наступної залежності:
Vз.о= S(x)∙b,
z1=z2

де, S(x) – площа затиснутого об’єму в залежності від положення точки зачеплення на лінії зачеплення.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

b – товщина шестерень [3].

де r0 – радіус основного кола, мм

Ri – радіус кола впадин, мм

Rе – радіус кола виступів, мм

α – кут зачеплення шестерень, град.

φ – кут зуба по початковому колу, град.

inv α – інвалюта.


Затиснутий об’єм частіше всього розвантажують за допомогою глухих каналізаційних канавок невеликої глибини, які виконані на торцевих поверхнях втулок, які одночасно виконують роль підшипників ковзання.

Вальни́ця ко́взання - це елемент опор валів і осей, поверхня цапфи яких взаємодіє в умовах проковзування через шар мастила або безпосередньо з поверхнею вальниці, що її охоплює.

Найбільш простим засобом розвантаження затиснутого об’єму є збільшення міжцентрової відстані.
Список літератури


 1. Чиняев И.А. Роторные насосы (справочное пособие) – М.: Машиностроение, 1969, - 216 с.

 2. Башта Т.М. Расчёты и конструкции самолётных гидравлических устройств. Издание за переработ. и доп. – М.: Оборонгаз, 1961. – 475 с.

 3. Бевз О.В. Підвищення механічних характеристик шестеренних насосів типу НШ шляхом усунення компресії робочої рідини в затиснутому об‛ємі . Дисертація на здобуття наукового ступеня канд.

  Механіка (від грец. Μηχανική, mechane - знаряддя, споруда, мистецтво побудови машин) - в загальному розумінні наука про механічний рух та рівновагу тіл і взаємодію, що виникає при цьому між тілами. Належить до природничих наук.

  Наука Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

  Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).

  техн. наук, Кіровоград. – 2004, 230 с.


Скачати 25.09 Kb.