Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомп’ютерна графіка. Формати зберігання графічних зображень. Графічні редактори

Скачати 87.89 Kb.

Комп’ютерна графіка. Формати зберігання графічних зображень. Графічні редактори
Скачати 87.89 Kb.
Дата конвертації13.03.2017
Розмір87.89 Kb.

ІНСТРУКЦІЯ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: №5.01010101 Дошкільна освіта

№5.02020401 Музичне мистецтво


ДИСЦИПЛІНА: Інформаційні технології та технічні засоби навчання
КІЛЬКІСТЬ ГОДИН: 2
ТЕМА: Комп’ютерна графіка. Формати зберігання графічних зображень. Графічні редактори.

МЕТА: Знати поняття комп’ютерної графіки, формати в яких зберігають зображення та їх відмінності; Графічні редактори та їх можливості.

Вміти створювати зображення в декількох графічних редакторах (на вибір) та зберігати у декількох форматах.

ЛІТЕРАТУРА:


 1. А.М.Гуржій, Ю.О.Жук, В.П.Волинський Засоби навчання: навчальний посібник. –К.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  , ІЗМН, 1997. –208 с.

 2. П.К. Гороль., м.Г. Вороліс. Технічні засоби навчання. Навчальний посібник. – Вінниця. – 1996. – 99с.


Послідовність виконання роботи

 1. Ознайомитись з матеріалом підручників з даної теми.

 2. Скласти опорний конспект за даною темою.

 3. Відповісти на контрольні питання:

 • Які ви знаєте графічні редактори, їх відмінність.

 • Які формати збереження малюнків ви знаєте, їх відмінність.

Контроль: Практичне заняття
Структура навчальної програми
Потреба створення малюнків, схем, графіків, діаграм та іншої графічної продукції привела до створенняграфічних редакторів.

Графічний редактор - це специфічний програмний засіб, що дозволяє створювати й перетворювати графічні зображення.

Інформаційні технології ділової графіки забезпечують графічне відображення відомостей з табличних процесорів, баз даних або окремих графічних файлів у вигляді діаграм, графіків, гістограм. Інформаційні технології ілюстративної графіки надають можливість створення ілюстрацій для різних документів, навчальних посібників, дидактичних матеріалів тощо.
Дидактичний матеріал - особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини тощо, які роздаються учням для самостійної роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом.
Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Інформаційні технології наукової графіки забезпечують подання наукових розрахунків.


Комп'ютерні графічні зображення поділяються на три типи: растрова графіка, векторна графіка та фрактальна графіка.
Ве́кторна гра́фіка (також геометричне моделювання або об'єктно-орієнтована графіка) - створення зображення в комп'ютерній графіці з сукупності геометричних примітивів - (точок, ліній, кривих, полігонів), тобто об'єктів, які можна описати математичними виразами.
Відрізняються принципами формування зображень при відображенні на екрані монітора або при друці на папері.


Серед програм, призначених для роботи з графічними даними, можна виділити редактори растрової графіки,наприклад Adobe Photoshop, Paint.

Векторні програми, такі як Adobe Illustrator, Corel DRAW використовуються, наприклад, при створенні логотипів і візуальних символів.

Для наукової візуалізації, для побудови найпростіших структур та складних ілюстрацій, що імітують природні процеси та тривимірні об'єкти застосовують програмні продукти (редактори фрактальної графіки) фірми Golden Software, зокрема для створення тривимірних поверхонь Surfer, створення двовимірних графіків Grapher, побудови кольорових карт Map Viewer.

Існують також спеціалізовані системи для тривимірного моделювання, візуалізації, створення анімаційних зображень, креслення і т. ін. (3D Studio Max, Maya, Lightwave 3D, Rhinoceros 3D)

Формування растрових графічних зображень


Растрові графічні зображення формуються в процесі перетворення графічних матеріалів з аналогової форми на цифрову. Наприклад, під час сканування існуючих на папері малюнків чи фотографій.

Растрові графічні зображення можна створювати і безпосередньо на комп'ютері з використанням відповідного графічного процесора.

Графічний процесор (англ. Graphics Proccesing Unit, GPU) - окремий пристрій персонального комп'ютера або ігрової приставки, виконує графічний рендеринг. Сучасні графічні процесори дуже ефективно обробляють і зображують комп'ютерну графіку, завдяки спеціалізованій конвеєрній архітектурі вони набагато ефективніші в обробці графічної інформації, ніж типовий центральний процесор.

Основною особливістю растрового зображення є те, що воно зберігається за допомогою точкових елементів різного кольору (пікселів), які створюють рядки і стовпці.

Піксель (елемент зображення) - найдрібніша одиниця цифрового зображення в растровій графіці.

Він є неподільним об'єктом прямокутної (зазвичай квадратною) форми, що має певний колір. Будь-яке растрове комп'ютерне зображення складається з пікселів, розташованих по рядках і стовпцях. Якщо зображення збільшити, буде помітно ряди пікселів.

Якість растрового зображення залежить від його розміру, тобто кількості пікселів по горизонталі й вертикалі, та кількості кольорів, які можуть приймати пікселі.

Растрові зображення дуже чутливі до масштабування (збільшення або зменшення розмірів).

При зменшенні растрового зображення (Рис. 4.1) декілька сусідніх точок (пікселів) перетворюються в одну, тому зменшується розбірливість дрібних деталей зображення.

При збільшенні зображення - збільшується розмір кожної точки і з'являється ступеневий ефект, який розмиває окреслення зображення (Рис. 4.2).http://pidruchniki.com/imag/inform/buy_itzn/image059.jpg

Фрактальні графічні зображення


Фрактальна графіка, як і векторна, заснована на математичних обчисленнях. Однак, базовим елементом є математична формула, ніяких об'єктів у пам'яті комп'ютера не зберігається і зображення будується виключно по рівняннях.

http://pidruchniki.com/imag/inform/buy_itzn/image061.jpg

Фрактальними властивостями володіють багато об'єктів живої і неживої природи. Звичайна сніжинка при збільшенні виявляється фрактальним об'єктом. Фрактальні алгоритми лежать в основі росту кристалів і рослин. Властивість фрактальної графіки моделювати образи живої природи шляхом, що можна обчислити, часто використовують для автоматичної генерації незвичних ілюстрацій. Прикладом фрак-тальної графіки є зображення дерева (Рис. 4.7)Map Viewer дозволяє вводити та корегувати карти - змінювати масштаб, пере-

творювати координати, обробляти й виводити у графічному вигляді числову інформацію, пов'язану з картами.

Пакет Iris Explorer (фірма Graphics) призначена для створення моделей погодних умов та океану.

Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

Пакет Earth Watch (фірма Earth Watch) призначений для моделювання та демонстрації тривимірного зображення метеоумов над Землею, будувати топологічні поверхні по космічних знімках і прогнозувати погоду на тиждень вперед.

Модуль Chart у стандартному пакеті MS Office дозволяє легко й наочно створити графіки на основі даних, що знаходяться у таблиці.

Формування векторних графічних зображень


Векторні графічні зображення є оптимальним засобом для збереження високоточних графічних об'єктів (креслення, схеми тощо), для яких має значення збереження чітких і ясно окреслених контурів.

Векторні графічні зображення формуються з об'єктів (точка, лінія, коло, прямокутник), які зберігаються в пам'яті комп'ютера у вигляді графічних примітивів та математичних формул, що їх описують.

Наприклад, графічний примітив точка (Рис. 4.3) задається своїми координатами (Х, У), відрізок лінії - координатами початку (Х1, У1) і кінця (Х2, У2) (Рис. 4.4), коло (Рис. 4.5) - координатами центру (Х, У) і радіусом (II), прямокутник - величиною сторін (а, Ь) і координатами лівого верхнього кута (Х1, У1) і правого нижнього кута (Х2, У2) (Рис. 4.6).

http://pidruchniki.com/imag/inform/buy_itzn/image060.jpg

Кожному примітиву задається також колір.

Перевагою векторної графіки є те, що файли з векторними графічними зображеннями мають порівняно невеликий обсяг.

Будь-які векторні графічні зображення можна збільшувати або зменшувати без втрати якості. Це можливо завдяки тому, що масштабування зображень здійснюється за допомогою простих математичних операцій, побудованих на множенні параметрів графічних примітивів на коефіцієнт масштабування.


Формати графічних файлів


Графічні об'єкти створюються в графічних файлах. Формати графічних файлів визначають спосіб збереження інформації у файлі (растровий чи векторний), а також форму збереження інформації (алгоритм стиснення, що використовується).

Стиснення доцільне для растрових графічних файлів, оскільки у них досить великий обсяг. Стиснення графічних файлів відрізняється від їх архівації за допомогою програм-архіваторів (RAR, ZIP, ARJ та ін.) тим, що алгоритм стиснення включається у формат графічного файлу.Деякі формати графічних файлів є універсальними, що забезпечує їх обробку більшістю графічних процесорів. Частина програм-обробок зображень має оригінальні формати, які розпізнаються лише самою програмою, що їх створює. Перевага оригінальних форматів файлів полягає в тому, що вони дозволяють зберігати зображення при меншому розмірі файлу. Розглянемо основні формати графічних файлів детальніше.

Bit MaP image (BMP) - універсальний формат растрових графічних файлів, використовується в операційній системі Windows.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Цей формат підтримується багатьма графічними процесорами і, в тому числі, редактором Paint. Рекомендується для збереження і обміну даними з іншими додатками.

Tagget Image File Format (TIFF) - формат растрових графічних файлів, підтримується всіма основними графічними процесорами і комп'ютерними платформами. Містить алгоритм стиснення без втрати інформації. Використовується для обміну документами між різними програмами. Рекомендується для використання при роботі з видавничими системами.

Graphics Interchange Format (GIF) - формат растрових графічних файлів, підтримується додатками для різних операційних систем. Містить алгоритм стиснення без втрати інформації, який дозволяє зменшити обсяг файлу у кілька разів. Рекомендується для збереження зображень, що створюються програмним шляхом (діаграм, графіків і т.ін.), та малюнків з обмеженою кількістю кольорів (до 256). Використовується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті.

Portable Network Graphic (PNG) - формат растрових графічних файлів аналогічний формату GIF. Рекомендується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті.

Joint Photographie Expert Group (JPEG) - формат растрових графічних файлів, який реалізує ефективний алгоритм стиснення (метод JPEG) для фотографій та ілюстрацій після сканування. Алгоритм стиснення дозволяє зменшити обсяг файлу у десятки разів, однак супроводжується безповоротною втратою частини інформації. Підтримується додатками до різних операційних систем. Використовується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті.

Windows Meta File (WMF) - універсальний формат векторних графічних файлів для Windows-додатків. Використовується для збереження колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery.

Encapsulated Post Script (EPS) - формат векторних графічних файлів, підтримується програмами для різних операційних систем. Рекомендується для друку і створення ілюстрацій в настільних видавничих системах.

Corel Draw files (CDR) - оригінальний формат векторних графічних файлів, що використовується в системі обробки векторної графіки Corel Draw.

Fractal Image Format (FIF) - оригінальний формат фрактальних графічних файлів запатентований фірмою Iterated Systems. Використовується для запису кольорових фотографій у файли з ущільненням у десятки і сотні разів без помітного погіршення зображення.

Якщо планується робота з графічним файлом лише в одному конкретному додатку, доцільно обрати оригінальний формат. Якщо ж доведеться передавати графічний файл в інший додаток, інше середовище або іншому користувачеві, належить використати універсальний формат.


Порівняння векторних і растрових редакторів

Векторні редактори часто протиставляють растровим редакторам. Насправді, їх можливості часто доповнюють один одного:


 • Векторні редактори, зазвичай, більш придатні для створення розмітки сторінок, типографіки, логотипів, sharp-edged artistic ілюстрацій (наприклад,мультиплікація, clip art, складні геометричні шаблони), технічних ілюстрацій, створення діаграм і складання блок-схем.

 • Растрові редактори більше підходять для обробки і ретушування фотографій, створення фотореалістичних ілюстрацій, колажів, і створення малюнків «від руки» за допомогою графічного планшета.

Останні версії растрових редакторів (таких, як GIMP або Photoshop) надають користувачу і векторні інструменти (наприклад, змінювані криві), а векторні редактори (наприклад, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Xara Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, Alchemy, SK1 та інші) реалізують і растрові ефекти (наприклад, заливку), хоча іноді і трохи обмежені в порівнянні з растровими редакторами.
Каталог: download -> version
version -> Розподілена система керування електроживленням
version -> Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2 класі за новою програмою надруковані в додатку до листа мон від 30. 05. 2013 №1/9-383 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних
version -> Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни: «комп’ютерна техніка та програмування»
version -> Системне програмне забезпечення. Поняття файлу, каталогу. Індефікатор файлу. Шлях до файла. Інтерфейс ос
version -> Опрацювання мультимедійних даних
version -> Повідомлення Вих. №03-05/2014 від 26. 05. 2014 р про відступлення права вимоги грошового боргу згідно договору цісії №01-05/2014 від 26. 05. 2014 р на користь нового кредитора пат «Страхова компанія Зеніт»
version -> Блез Паскаль
version -> Історія розвитку обчислювальної техніки


Скачати 87.89 Kb.

 • Формування растрових графічних зображень
 • Фрактальні графічні зображення
 • Формування векторних графічних зображень
 • Формати графічних файлів
 • Порівняння векторних і растрових редакторів