Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»

Скачати 78.63 Kb.

«Комп’ютерна графіка» Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»
Скачати 78.63 Kb.
Дата конвертації09.04.2017
Розмір78.63 Kb.


Бердянський державний педагогічний університет

Інститут фізико-математичної і технологічної освіти

Кафедра професійної підготовки,

інженерної і комп’ютерної графіки

«Комп’ютерна графіка»

Галузь: 0101 «Педагогічна освіта»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.

Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.

Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

010104 «Професійна освіта»


Курс ІІІ

Семестр 6


Форма навчання: денна
Консультації студентів з дисципліни: понеділок (знаменник) з 900 до 1000

Семінарські (практичні, лабораторні) заняття,

їх тематика та обсягтеми

Тема заняття та його план

Тема

№1


Організація роботи у САПР КОМПАС.

1. Інтерфейс системи «КОМПАС»

2. Настройка параметрів системи «КОМПАС».

3. Оформлення креслення.Тема

№.2


Прийоми роботи з інструментами.

1. Прийоми роботи з інструментами. Точка.

2. Прийоми роботи з інструментами. Відрізок.

3. Прийоми роботи з інструментами. Коло.

4. Сплайнові криві.


Тема

№3


Точка, пряма, площина.

1. Побудова проекцій точки, прямої, площини.

2. Побудова слідів прямої і площини.

3. Побудова перетинів прямої і площини та двох площин.

4. Побудова взаємно паралельних прямої і площини та двох площин.

5. Побудова взаємно перпендикулярних прямої і площини та двох площин.Тема

№4


Креслення контуру деталі, що має спряження.

1. Виконати вправи на побудову різних видів спряжень.

2. Виконати креслення деталі, що має спряження.


Тема

№5


Побудова креслення плоскої деталі за шаблоном.

1. Виконати креслення деталі за наданим шаблоном.

2. Нанести необхідні розміри.


Тема

№6


Робоче креслення деталі.

1. Виконати креслення деталі.

2. Постановити розміри і позначити шорсткість на робочому кресленні.


Тема

№7


Креслення деталі за її описом.

 1. Виконати креслення наданої деталі.

 2. Проставити необхідні розміри.

3. Виконати необхідні розрізи та перерізи.

Тема

№8


З’єднання різьбові.

1. Виконати зображення з'єднань деталей болтом, шпилькою та гвинтом.

2. Виконати специфікацію.


Тема

№9


Креслення електричної схеми.

1. Розробка схеми електричної принципової у САПР КОМПАС.

2. Розробка бібліотеки графічних компонентів у складі умовних позначень елементів електричних схем.


Тема

№10


Форма і формоутворення.

1. Побудова багатогранників: призми, піраміди.

2. Побудова тіл обертання.

3. Побудова сплайнових поверхонь.Тема

№11


Побудова простих моделей.

1. Побудувати просту модель за допомогою різних варіантів формоутворення.Тема

№12


Побудова моделей складної форми.

1. Побудувати модель складної форми.

2. Побудувати основних вигляди і прості розрізів об'єкта за його твердотільною моделлю.


Тема

№13


Комплексне креслення моделі, та її тривимірна модель.

1. Побудувати три вигляди моделі за двома заданими.

2. Побудувати тривимірну модель.


Тема

№14


Комплексне креслення комбінованого тіла та його тривимірна модель.

1. Побудувати три вигляду моделі, що має наскрізні вертикальний і горизонтальний отвори, поєднати, де це необхідно, частину вигляду з частиною розрізу.2. Побудувати тривимірну модель з вирізом ¼ частини.


Самостійна робота студентів, їх тематика та обсягп/п

Зміст самостійної роботи

1

Автоматизована система технологічної підготовки виробництва (АСТПВ). Стадії розробки проекту. Інтегровані САПР/ТПВ. Автоматизоване робоче місце (АРМ) конструктора, технолога. Створення нових типів ліній та зразків штриховок.

2

Виведення креслення на плотер і принтер. Створення фігур та шрифтів. Підготовка креслення о друку. Компоновка креслення у просторі листа.

3

Побудова проекцій плоских фігур.

4

Виконання креслень плоских деталей складної форми.

5

Побудова ступінчастих і ламаних розрізів. Умовності, прийняті при виконанні перерізів. Умовності та спрощення при виконанні розрізів.

6

Креслення спрощеного зображення з’єднань деталей болтом, гвинтом, шпилькою. Креслення умовного зображення з’єднань деталей болтом, гвинтом, шпилькою.

7

Виконання кінематичних схем.

8

За тривимірними моделями призми, тора, зрізаного конуса виконати їх проекційні креслення. Розрізання просторових тіл.

9

Побудова групи простих геометричних тіл.

10

Побудова тривимірних моделей з вирізами.

11

Побудова тривимірних моделей побутових предметів.


Питання до заліку

 1. Інтерфейс системи КОМПАС.

 2. Примітиви КОМПАС.

 3. Функціональні клавіші.

 4. Діалогові вікна і управління ними.

 5. Створення нового креслення і встановлення його лімітів.

 6. Способи перегляду креслення.

 7. Розміщення тексту симетрично відносно середини рядка.

 8. Вихід з системи.

 9. Способи виділення кількох об’єктів одночасно. Способи видалення об’єктів.

 10. Відміна дії кількох останніх команд.

 11. Користувацька система координат, її створення.

  Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

  Симетрíя (від грец. συμμετρεῖν - міряти разом) - властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях, які називаються операціями симетрії. Розрізняють симетрію тіл, симетрію властивостей і симетрію відношень.

  Система координат Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней. 12. Характерні точки примітивів, об’єктна прив’язка.

 13. Типи ліній, їх створення.

 14. Алгоритм проведення дотичної до двох ліній.

 15. Режими об’єктної прив’язки, варіанти їх використання.

 16. Умова однозначного визначення штриховки.

  Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення. 17. Способи вибору штриховки.

 18. Зміна параметрів штриховки.

 19. Штрихування незамкнутої області.

 20. Примітив «розмір».

 21. Визначення лінійних розмірів.

 22. Постановка паралельних розмірів.

 23. Розміри від загальної бази, розмірні ланцюги.

 24. Налаштування системи нанесення розмірів.

 25. Креслення лінії-виноски.

 26. Команди редагування за допомогою управляючих ручок.

 27. Зміна типу лінії, кольору примітиву на кресленні.

 28. Шари. Створення шарів. Перенесення примітивів з одного шару на інший.

 29. Способи введення інформації.

 30. Забезпечення точності виконання креслення.

 31. Команди редагування.

 32. Створення блоків. Внутрішні блоки. Зовнішні блоки.

 33. Типи атрибутів блоку.

 34. Ізометрична сітка, її встановлення.

 35. Зміна положення ізометричного курсору.

  Перене́сення, або Енжамбема́н (фр. enjambement) - віршовий прийом, який полягає у перенесенні фрази або частини слова з попереднього рядка у наступний, зумовлений незбіжністю ритмічної паузи зі смисловою, хоч рядок при цьому втрачає свою інтонаційну викінченість.

  Атрибу́т (attribute) - невід'ємна, необхідна для забезпечення цілісності об'єкта (предмета) або суб'єкта (людини) властивість, його частина, додаток.

  Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін. 36. Команди побудови просторових об’єктів: паралелепіпед, циліндр, конус, клин, тор.

  Паралелепі́пед (від грец. παράλλος - паралельний і επιπεδον - площина) - призма, основою для якої є паралелограм.

  Про́стір (латинське: spatium) - протяжність, вмістилище, в якому розташовані предмети і відбуваються події. У філософії тривають дискусії щодо того, чи є простір окремою сутністю чи лише формою існування матерії. 37. Команди побудови просторових фігур: обертання, розрізання, витискання, віднімання, перетину, округлення ребер.

  Округлення - математична операція, що дозволяє зменшити кількість знаків у числі за рахунок заміни числа його наближеним значенням з певною точністю.

  Відніма́ння - двомісна математична операція, обернена додаванню. 38. Вибір матеріалів для текстурування моделі.

  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Список рекомендованої літератури

 1. Боголюбов С. К. Черчение: Учебник для средних учебных заведений / Боголюбов С. К. – [2-е изд.]. – М. : Машиностроение, 1989. – 304 с.

 2. Борисов Д. М. Черчение : [учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов] / Д. М.Борисов, Е. А.Василенко. – [2-е изд. доп. и перераб.]. – М. : Просвещение, 1987. – 215 с.

 3. Ганин Н. Б. Создаем чертежи на компьютере в КОМПАС-3D LT / Ганин Н. Б. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 182 с.

 4. Гордон В. О. Курс начертательной геометрии / В. О.Гордон, М. А.Семенцов-Огиевский – М. : Наука, 1973. – 368 с.

 5. Збірник задач з інженерної та комп’ютерної графіки : [навч. посіб.] / В. Є. Михайленко, В. М. Найдиш, А. М. Підкоритов, І. О. Скидан – К. : Вища школа, 2002. – 159 с.: іл.

 6. Інженерна та комп’ютерна графіка: підруч. / [В. Є. Михайленко, В. М.

  Михайленко - українське прізвище, походить від імені Михайло.

   Найдиш, А. М. Підкоритов, І. О. Скидан]. – К. : Вища школа, 2001. – 350 с.: іл.

 7. Петров М. Н. Компьютерная графика : учебн. /М. Н. Петров, В. П. Молочков – СПб. : Питер, 2002. – 736 с.: ил.

 8. Коцюбинский А.О., Грошев С.В. Компьютерная графика: практ. пособ. / А. О. Коцюбинский, С. В. Грошев. – М. : «ТЕХНОЛОДЖИ – 3000», 2001 – 752 с.: ил.

 9. Кудрявцев Е. М. КОМПАС-3D V7. / Кудрявцев Е. М. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 664 с.

 10. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере / [Миронов Б. Г., Миронова Р. С, Пяткина Д. А., Пузиков А. А.]. - М.: Высш. шк., 2004. - 356 с.

 11. Порев В. Н. Компьютерная графика / Порев В. Н. – СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.: ил.

 12. Потемкин А. Инженерная графика / Потемкин А. – М. : Лори, 2002. – 444 с.

 13. Прерис А. М. Компьютерная графика / Прерис А. М. – Харьков: «ШТРИХ», 2003. – 256 с.

 14. Романычева Э. Т. Инженерная и компьютерная графика / Романычева Э. Т., Соколова Т. Ю., Шандурина Г. Ф. – [2-е изд., перераб.]. – М. : ДМК Пресс, 2001. – 592 с.: ил.

 15. Фролов С. А. Машиностроительное черчение : [учеб. пособ. для вузов.] / Фролов С. А. – М. : Машиностроение, 1981. – 304 с.

 16. Чекмарев А. А. Начертательная геометрия и черчение : [учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по спец. № 2120 «Общетехнические дисциплины и труд»] / Чекмарев А. А. - М. : Просвещение, 1987. – 400 с.: ил.

 17. Чертежно-графический редактор КОМПАС-3D: Практическое руководство. – СПб.: АСКОН, 2001. – 474 с.

Скачати 78.63 Kb.

 • Консультації студентів
 • Тема заняття та його план Тема №1 Організація роботи у САПР КОМПАС.
 • Прийоми роботи з інструментами.
 • Креслення контуру деталі, що має спряження.
 • Побудова креслення плоскої деталі за шаблоном.
 • Робоче креслення деталі.
 • Креслення деталі за її описом.
 • Креслення електричної схеми.
 • Побудова простих моделей.
 • Побудова моделей складної форми.
 • Комплексне креслення моделі, та її тривимірна модель.
 • Комплексне креслення комбінованого тіла та його тривимірна модель.
 • Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг № п/п
 • Список рекомендованої літератури