Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомп'ютерні мережі

Скачати 305.64 Kb.

Комп'ютерні мережі
Скачати 305.64 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації08.05.2017
Розмір305.64 Kb.
  1   2   3

Міністерство освіти і науки

Фінансово-економічний коледж


кафедра інформаційних технологій

Курсова робота на тему:Комп'ютерні мережі

Виконав студент ІІ курсу

Прізвище, інііали

Перевірив старший викладач Воронов В.О.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.

м. Хмельницький


Зміст
Вступ

3

1. Загальні відомості про комп'ютерні мережі

4

2. Встановлення простої мережі

13

3. Сумісне використання мережевих ресурсів

24

4. Використання віддаленого доступу до мережі

29

5. Характеристика місця практики

34

Висновок.

35

Література.

37

Вступ

В даний час більшість комп’ютерів використовується не ізольовано від інших комп’ютерів, а постійно або час від часу підключаються до локальних або глобальних комп’ютерних мереж для отримання тієї чи іншої інформації, відправлення та отримання повідомлення та ін.

Windows – це операційна система, яка містить широкий набір мережевих компонентів.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.
Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Ця операційна система підтримує як однорангові мережі, так і конфігурацію клієнт/сервер. Зберігаючи та розвиваючи мережеві засоби, Windows підтримує нові технології, такі як Automatic Private IP Addressing (автоматичне привласнення зарезервованих ІР-адресів) та Microsoft Family Logon.

Автоматичне привласнення ІР-адресів призначено для невеликих локальних мереж, основаних на популярному пакеті протоколів ТСР/ІР (Windows використовує його за замовчуванням). Це позбавляє користувача від необхідності вручну настроювати адреси або сервери DHCP.

Microsoft Family Logon дозволяє користувачу не вводити своє ім’я при вході в систему, а вибрати його зі списку користувачів, зареєстрованих на робочій станції.

Automatic - третій студійний альбом шотландської групи The Jesus and Mary Chain, який був випущений 9 жовтня 1989 року.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.

Віртуальні локальні мережі (Virtual Private Networks – VPN) дозволяють співробітникам під’єднуватись до офісної мережі у безпечні “тунелі” в глобальних мережах, наприклад в Internet.

Враховуючи розвиток технологій величезного значення набуває не тільки вміння користувачів працювати з компонентами мережі, але й можливість розібратися в настройках мережі, принципи роботи з Інтернет, безпека роботи.


  1. Загальні відомості про комп'ютерні мережі

Локальна мережа являє собою набір комп'ютерів, периферійних пристроїв (принтерів і т.п.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Глоба́льна мере́жа - англ. Wide Area Network,(WAN)- комп'ютерна мережа, що охоплює величезні території (тобто будь-яка мережа, чиї комунікації поєднують цілі мегаполіси, області або навіть держави і містять у собі десятки, сотні а то і мільйони комп'ютерів).
Перифері́йний при́стрій - частина технічного забезпечення, конструктивно відокремлена від головного блоку обчислювальної системи.
) і комутаційних пристроїв, з'єднаних кабелями. Як кабель використовуються «товстий» коаксіальний кабель, «тонкий» коаксіальний кабель, вита пара, волоконно-оптичний кабель.
Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.
Коаксіа́льний ка́бель (від лат. со - «сумісно» та axis - «вісь») - електричний кабель із співвісними провідниками.
«Товстий» кабель, в основному, використовується на ділянках великої довжини при вимогах високої пропускної здатності. Волоконно-оптичний кабель дозволяє створювати протяжні ділянки без ретрансляторів при недосяжній за допомогою інших кабелів швидкості і надійності.
Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Ретрансля́тор - обладнання зв'язку, яке з'єднує два або більше радіопередавачів, віддалених один від одного на великі відстані. У випадку використання космічних засобів зв'язку говорять про супутники зв'язку або про супутники-ретранслятори.
Однак вартість кабельної мережі на його основі висока, і тому він не знайшов поки широкого поширення в локальних мережах. В основному локальні комп'ютерні мережі створюються на базі «тонкого» кабелю або крученої пари.

Спочатку мережі створювалися за принципом "тонкого" Ethernet. В основі його — кілька комп'ютерів з мережними адаптерами, з'єднані послідовно коаксіальним кабелем, причому всі мережні адаптери видають свій сигнал на нього одночасно. Недоліки цього принципу виявилися пізніше.

З ростом розмірів мереж нормальна робота багатьох комп'ютерів на одній єдиній шині стала практично неможливою: дуже великі стали взаємні впливи один на одного.

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.
Випадкові виходи з ладу коаксіального кабелю (наприклад, внутрішній обрив жили) надовго виводили всю мережу з ладу.
Випадковість - це фактор, який визначає результат експерименту з множини можливих результатів, відомих заздалегідь. Тобто ми вважаємо, що експеримент має випадковий результат, якщо його кінцевий результат не може бути визначений апріорі з множини можливих варіантів.
А визначити місце обриву чи виникнення програмної несправності, “спіткнувшоїся” мережі, ставало практично неможливо.

Тому подальший розвиток комп'ютерних мереж відбувається на принципах структурування.

Неспра́вність або неспра́вний стан - стан об'єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій об'єкта.
Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
У цьому випадку кожна мережа складається з набору взаємозалежних ділянок — структур.

Кожна окрема структура являє собою кілька комп'ютерів з мережними адаптерами, кожний з який з'єднаний окремим проводом — витою парою — з комутатором. При необхідності розвитку до мережі просто додають нову структуру.

При побудові мережі за принципом витої пари можна прокласти більше кабелів, чим встановлено в даний момент комп'ютерів. Кабель проводиться не тільки на кожне робоче місце, незалежно від того, потрібний він сьогодні його власнику чи ні, але навіть і туди, де сьогодні робочого місця немає, але можлива поява в майбутньому.

Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Переїзд або підключення нового користувача в підсумку зажадає лише зміни комутації на одній чи декількох панелях.

Структурована система трохи дорожче традиційної мережі за рахунок значної надмірності при проектуванні.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Але зате вона забезпечує можливість експлуатації протягом багатьох років.

Для мереж, побудованих по цьому принципі, з'являється необхідність у спеціальному електронному устаткуванні.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Один з таких пристроїв — хаб — є комутаційним елементом мережі.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Кожен хаб має від 8 до 30 рознімань (портів) для підключення або комп'ютера, або іншого хабу, мал. 1.


Малюнок 1. Комутаційний елемент мережі – хаб.
До кожного порту підключається тільки один пристрій. При підключенні комп'ютера до хабу виявляється, що частина електроніки мережного інтерфейсу знаходиться в комп'ютері, а частина — у хабі. Таке підключення дозволяє підвищити надійність з'єднання. У звичайних ситуаціях, крім посилення сигналу, хаб відновлює преамбулу пакета, усуває шумові перешкоди і т.д.

Хаби є серцем системи і багато в чому визначають її функціональність і можливості.

Зава́ди, Перешкоди, (рос. помехи, англ. hindrance, disturbance; нім. Hindernis n, Störungen f pl) - у системах автоматичного керування - сигнали або дії, що спотворюють корисний сигнал, який несе основну інформацію у пристроях вимірювання, телевимірювання, зв'язку, САР і САК (САУ).
Преамбула (від лат. praeambulare - «те, що передує» та середньо-лат. praeambulum - «введення») - передмова, вступна частина як правило важливого нормативного акту: конституції, закону, декларації, міжнародного договору, постанов та інших важливих актів, у якій роз'яснюється предмет, викладаються обставини та мотиви, що були приводом для видання чи укладення цього документу, його цілі й завдання, а також інші дані загального характеру.
Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).
Навіть у найпростіших хабах існує індикація стану портів.
Індикація (рос. индикация, англ. indication, нім. Indikation f) -
Це дозволяє негайно діагностувати проблеми, викликані поганими контактами в розніманнях, ушкодженням проводів і т.п. Істотною властивістю такої структурованої мережі є її висока поміхостійкість: при порушенні зв'язку між двома її елементами, інші продовжують зберігати працездатність. Задача з'єднання комп'ютерних мереж різних організацій, найчастіше створених на основі різних стандартів, викликала появу спеціального устаткування (мостів, маршрутизаторів, концентраторів і т.п.), що здійснює таку взаємодію.

Основна частина комп'ютерів західного світу об'єднана в ту чи іншу мережу.

Концентра́тор (багатопортовий повторювач; Hub; від англ. hub) - центр діяльності) - пристрій фізичного рівня, з'єднувальний компонент, до якого підключають усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».
Маршрутиза́тор, або ро́утер (англ. router) - електронний пристрій, що використовується для поєднання двох або більше мереж і керує процесом маршрутизації, тобто на підставі інформації про топологію мережі та певних правил приймає рішення про пересилання пакетів мережевого рівня (рівень 3 моделі OSI) між різними сегментами мережі.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.
Західна цивілізація, «Західний світ», «Західна культура», або просто «Захід» чи «Окцидент» (від лат. occidere – заходити) - близькі за значенням розхожі поняття, залежно від контексту та способу вжитку; часом пропагандистське кліше.
Досвід експлуатації мереж показує, що близько 80% всієї інформації, що пересилається по мережі, замикається в рамках одного офісу. Тому особливу увагу розроблювачів стали викликати так звані локальні обчислювальні мережі (LAN). Локальні обчислювальні мережі відрізняються від інших мереж тим, що вони звичайно обмежені помірною географічною областю (одна кімната, один будинок, один район).

Існує два типи комп'ютерних мереж: однорангові мережі і мережі з виділеним сервером.

Виділений сервер (англ. dedicated server) - вид хостингу, при якому клієнту цілком надається окрема фізична машина (на противагу віртуальному хостингу). Він гнучкіший, ніж віртуальний хостинг, організації мають повний контроль над сервером(ами), у тому числі вибір операційної системи, обладнання і т.д.
Однорангові мережі не передбачають виділення спеціальних комп'ютерів, що організують роботу мережі. Кожен користувач, підключаючи до мережі, виділяє в мережі які-небудь ресурси (дисковий простір, принтери) і підключається до ресурсів, наданими у мережу іншими користувачами.
Комп'ютерний принтер (англ. printer - друкар) - периферійний друкувальний пристрій, що підключається до комп'ютера і має змогу друкувати текстову та іншу графічну інформацію на папері.
Такі мережі прості в установці, налагодженні; вони істотно дешевше мереж з виділеним сервером. У свою чергу мережі з виділеним сервером, незважаючи на складність настроювання і відносну дорожнечу, дозволяють здійснювати централізоване керування.

Для підключення до вилучених комп'ютерних мереж використовуються телефонні лінії.

Процес передачі даних по телефонних лініях повинний відбуватися у формі електричних коливань - аналога звукового сигналу, у той час як у комп'ютері інформація зберігається у виді кодів. Для того щоб передати інформацію від комп'ютера через телефонну лінію, коди повинні бути перетворені в електричні коливання. Цей процес зветься модуляцією. Для того щоб адресат зміг прочитати на своєму комп'ютері те, що йому відправлено, електричні коливання повинні бути назад перетворені в машинні коди - демодуляція.

Демодуля́тор - пристрій, що здійснює демодуляцію (детектування).
Модуляція (від лат. modulatio - мірність, розміреність) перехід з одної тональності в іншу з подальшим закріпленням в новій тональності.
Електропі́ч (англ. electric furnace) - електротермічний пристрій, що має закритий робочий простір, в якому здійснюється процес електронагрівання.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.
Колива́ння- специфічні рухи або зміни стану систем різної фізичної природи, для яких спостерігається певна повторюванність в часі. Якщо це відбувається через однаковий проміжок часу - період Т, то коливання називають періодичними.
Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Маши́нний код - код, безпосередньо зрозумілий апаратній частині певного пристрою. Наприклад, процесорний код у комп'ютерах. В основному машинний код представлений у двійковій (для зручності людини відображається у шістнадцятковій системі числення переважно парами символів від 00 до FF).
Пристрій, що здійснює перетворення даних з цифрової форми, у якій вони зберігаються в комп'ютері в аналогову (електричні коливання), у якій вони можуть бути віддані по телефонній лінії, і назад називається модем (скорочено від МОдулятор-ДЕМодулятор). Комп'ютер у цьому випадку повинний мати спеціальну телекомунікаційну програму, що керує модемом, а також відправляє й одержує послідовності сигналів переданої інформації, мал. 2.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Малюнок 2. Зовнішній модем.
З розвитком комунікацій, все частіше в користувачів персональних комп’ютерів стала виникати необхідність виходу у зовнішній світ, так стали виникати глобальні мережі і одна з них Internet. Одна з перших версій INTERNET була розроблена в сімдесятих роках Департаментом Оборони США, щоб дати можливість дослідницьким інститутам, що працювали над особливо важливими для оборони в той час проблемами, обмінюватися інформацією. До того ж передбачалося, що цей спосіб зв'язку дозволить зберегти обмін інформацією між ними у випадку такої світової катастрофи, як ядерна війна.
Проблема - складне теоретичне або практичне питання, що потребує розв'язання, вивчення, дослідження. Проблема - об'єкт (питання, недолік чи потреба чогось,завада від надлишку чи наявності чогось, процес) явище збуджуючого характеру як стимул діяльності спонукаючого характеру - незадоволений попит чи нереалізовані потреби (нестача або відсутність, надлишок або наявність чого-небудь), дефект, вада, чи загроза що змушує цілеспрямовано ліквідувати проблему шляхом уникнення взаємодії чи зміни стану об'єкту, себе чи свого ставлення до подій.
Департа́мент (від фр. departement, фр. departir "розділяти") - в деяких країнах це є назва відомства міністерства (наприклад, державний Департамент США). Або адміністративно-територіальна одиниця Франції та деяких інших країн.
Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Я́дерна війна - війна, в якій основним засобом озброєння є ядерна зброя.
У той час мережу звалася ARPAnet - по імені організації, що фінансувала ці розробки. Основна операційна система була Unix. У 80-х роках, коли персональні комп'ютери почали одержувати все більш широке поширення в США, з'явилися мережі, що зв'язали між собою дослідницькі центри університетів.
Університе́т (нім. Universität, від лат. universitas - «сукупність», universitas magistrorum et scholarium - сукупність, об'єднання тих, хто вчить, і тих, хто навчається) - автономний вищий навчальний заклад, тип якого виробився в Європі за середньовіччя.
З'єднавши мережі, університети одержали можливість спілкуватися між собою, подібно оборонним інститутам у сімдесятих роках. Однак цей новий зв'язок мав додаткову якість: користувач університетської мережі, знаходячись вдома чи в школі, підключаючись до мережі, одержував також доступ до будь-якого місця, до якого ця мережа була приєднана. Такий зв'язок одержав назву "міжмережа" (internet), і, таким чином, з'явилася мережа INTERNET, що назвали основною мережею, міжмережею або мережею мереж.

Кожен користувач INTERNET має свою мережну адресу. Існує компанія (у штаті Вірджинія), що стежить в INTERNET за адресами для того, щоб серед користувачів не з'явилося дві однакових адреси.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.


  1   2   3


Скачати 305.64 Kb.

  • Зміст
  • Вступ