Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомунальне підприємство

Скачати 398.6 Kb.

Комунальне підприємство
Скачати 398.6 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації31.03.2017
Розмір398.6 Kb.
  1   2   3

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
на головну сторінку
04070, м. Київ, Набережне шосе, 2, тел. (044) 2546503, факс (044) 2795231

Код ЄДРПОУ 31725604, р/р 2600600012840 в ПАТ КБ “Хрещатик” м. Київ, код банку 300670
Учасникам конкурсних торгів
________________ № __________

Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель» № 1197-VIІ від 10.04.2014 р., п.

На́бережне шосе́ - вулиця в Печерському та Подільському районах міста Києва, місцевості Поділ, Берестове. Пролягає вздовж Дніпра від Поштової площі до бульвару Дружби народів й мосту ім. Патона.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
1 розділу ІІ документації конкурсних торгів, рішення комітету з конкурсних торгів (протокол комітету з конкурсних торгів від 27.08.2015 р. № 121), на виконання вимог Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель від 13.08.2015 №1385-р/пк-ск, КП «Київпастранс» внесені наступні зміни до документації конкурсних торгів на закупівлю «Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші, н.в.і.
Державні закупівлі, або Публічні закупівлі - закупівля замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти або від імені публічної установи.
Інформаційні технології Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
у» (Створення програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації), код 62.09.2 за ДК 016:2010, оголошення про проведення відкритих конкурсних торгів №160916, ВДЗ №289(09.07.2015) від 09.07.2015:


1 Абзац перший пункту 1.3. розділу ІV Документації конкурсних торгів викласти в новій редакції:

1.3. Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

Кінцевий строк подання: до 10 год. 00 хв. за київським часом 07.09.2015 р.


2. Абзац перший пункту 2.2. розділу ІV Документації конкурсних торгів викласти в новій редакції:

2.2. Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Дата розкриття: о 13 год. 30 хв. за київським часом 07.09.2015 р.


3. Істотні (основні) умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю, викладені в пункті 2 розділу VІ Документації конкурсних торгів, викласти в новій редакції, що додається (додаток 1).
4. Додаток 2 до Документації конкурсних торгів «Технічні вимоги» викласти в новій редакції, що додається (додаток 2).
5. Доповнити Документацію конкурсних торгів додатком №3 «Графік надання послуг», що додається (додаток 3).
В.о. технічного директора

Голова комітету з конкурсних торгів С.

Техні́чний дире́ктор (CTO англ. Chief technical officer або англ. Chief technology officer) - керівна посада у західних компаніях, відповідає українському «головний інженер».
Гамоля

Додаток 1

Істотні (основні) умови,

які обов’язково включаються до договору про закупівлю
1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовникові послуги, зазначені в п.1.2, а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

1.2. Найменування послуг: за кодом ДК 016:2010 62.09.2 «Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп'ютерної техніки, інші, н. в. і. у.» (Створення програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації) далі - Послуги.

1.3. Виконавець надає Послуги власними силами та засобами з власних матеріалів, вартість, яких входить в ціну надання Послуг.1.4. Загальний обсяг Послуг, що є предметом Договору, може бути змінено залежно від наявності коштів у Замовника, бюджетного фінансування, виробничих потреб Замовника та у випадках передбачених законодавством України.

1.5. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема комп’ютерні програми, створені під час надання Послуг за цим Договором належать Замовнику.
Рішенням Всесвітньої організації інтелектуальної власності у 2001 році встановлено, що 26 квітня щорічно святкується Всесвітній день інтелектуальної власності.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.


2. Якість послуг

2.1. Якісно наданими Послугами вважаються такі Послуги, які відповідають вимогам цього Договору та вимогам, що звичайно ставляться до Послуг відповідного характеру.

2.2. Виконавець гарантує, що надані Послуги відповідають затвердженим нормам якості, які діють на дату укладання Договору, та відповідають вимогам щодо технічних і якісних характеристик.

2.2. Під час надання Послуг Виконавець повинен забезпечити дотримання вимог безпеки праці, пожежної безпеки, санітарних норм та правил.

Поже́жна безпе́ка - стан об'єкта, при якому з регламентованою ймовірністю відкидається можливість виникнення та розвиток пожежі, і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
Безпека праці (англ. work safety) - умови праці на об'єктах матеріального виробництва, зокрема промисловості, транспорту тощо, що виключають вплив небезпечних і шкідливих факторів на працюючих. Безпека праці підтримується шляхом виконання комплексу заходів щодо запобігання травматизму, захворювань і аварій.

2.3. Послуги, надані Виконавцем, мають відповідати умовам Договору щодо їх складу, виду та обсягу, враховуючи вимоги, викладені у додатках до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.

2.4. Виконавець гарантує якість встановленого в процесі надання Послуг обладнання протягом строку, визначеного заводом-виробником, але не меншу одного року з дати підписання Сторонами Акту наданих Послуг.3. Ціна Договору

3.1. Сума, визначена у Договорі (ціна Договору) складає __________ (___________) гривень ____ копійок без ПДВ, в тому числі ПДВ 20% -______________ грн. __________(________) всього грн.. з ПДВ і формується за рахунок бюджетних та власних коштів.

3.2. Ціна Договору встановлюються в національній валюті України – гривні.

3.3. Ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.4. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата за надані Послуги буде здійснюватися Замовником за рахунок бюджетних коштів та/або власних коштів у межах суми Договору.

4.2. Розрахунок за надані послуги здійснюється Замовником у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця після підписання актів виконаних робіт.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

4.3. Оплата здійснюється на умовах надання відстрочки платежу на термін _________________ (не менше 30 (тридцяти) робочих днів (конкретний термін відстрочки вказується учасником)).

4.4. Надання авансу можливе тільки у випадку та порядку передбаченому законодавством, а його виплата оформляється додатковою угодою, при цьому розмір авансу не може складати більше 30% вартості окремого етапу надання послуг.

4.5. У випадку здійснення фінансування за рахунок бюджетних коштів, то розрахунки за надані Послуги здійснюються після надходження бюджетних коштів від Головного розпорядника бюджетних коштів в межах відповідних бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.5. Порядок надання Послуг

5.1. Строк надання Послуг: Послуги надаються протягом 2015-2016 років відповідно до Графіку надання Послуг, який є невід’ємною частиною цього Договору.

5.2. Місце надання Послуг: м. Київ.

5.3. Послуги вважаються прийнятими Замовником в день підписання Сторонами Акту наданих Послуг. Підписання Актів наданих Послуг здійснюється за відповідними етапами.5.4. Після надання Послуг Виконавець надає Замовникові наступні документи: рахунок-фактуру, Акт наданих Послуг, видаткову накладну, комплект технічної документації, інструкції з експлуатації та ремонту, документи, що підтверджують гарантійні зобов’язання Виконавця тощо.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).


6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник зобов'язаний:

 1. надати Виконавцю всю необхідну для надання Послуг інформацію;

 2. прийняти Послуги в порядку, визначеному Договором;

 3. оплатити Послуги в порядку, визначеному Договором.

6.2. Замовник має право:

 1. достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем;

 2. контролювати хід, якість, строки та обсяги надання Послуг;

 3. зменшувати обсяг надання Послуг та ціну Договору залежно від реального фінансування видатків, бюджетних призначень або виробничих потреб. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору;

 4. пред'явити Виконавцю претензію по якості наданих Послуг;

 5. вимагати безоплатного виправлення недоліків та дефектів, що виникли внаслідок допущених під час надання Послуг Виконавцем порушень;

 6. відмовитись від Договору в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків, якщо з вини Виконавця не розпочато надання Послуг;

 7. вимагати своєчасного та повного оформлення всіх супровідних документів, що стосуються даного Договору;

 8. відмовитись від приймання Послуг у випадку, якщо Послуги не відповідають вимогам Договору та/або Виконавцем не надано документації, яка підлягає переданню.

6.3 . Виконавець зобов'язаний:

6.3.1. забезпечити надання Послуг у строки, встановлені Договором;

6.3.2. забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 Договору;


 1. при неможливості у передбачений цим Договором строк надати Послуги з незалежних від Виконавця обставин, негайно повідомити про це Замовника;

 2. вчасно надати Замовникові Акт наданих Послуг;

 3. зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних України, не пізніше 15 днів з моменту виникнення першої події (оплати за Послуги або фактичного надання Послуг);

6.3.6. у разі залучення до надання Послуг за цим Договором третіх осіб, для виконання умов цього Договору, нести повну юридичну відповідальність за дії таких осіб.
Юридична відповідальність - різновид соціальної відповідальності, який закріплений у законодавстві і забезпечуваний державою юридичний обов'язок правопорушника пізнати примусового позбавлення певних цінностей, що йому належать.

6.3.7. здійснити заходи щодо введення в експлуатацію оформляти відповідним актом спільно з представниками Замовника.

6.3.8. виконати пусконалагоджувальні роботи безпосередньо перед введенням в експлуатацію програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації;

6.3.9. провести навчання персоналу Замовника особливостям програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації.

6.3.10. надати всю необхідну документацію, що стосується експлуатації та ремонту.

6.3.11. здійснювати технічне обслуговування програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації з дати введення в експлуатацію до 31.12.

Прое́ктно-кошто́рисна документа́ція (рос. проектно-сметная документация, англ. design specifications and estimates, designing estimates; нім. Entwurfs- und Kostenunterlagen f pl) - комплекс документів, що визначають місце будівництва (реконструкції) майбутнього об'єкта, його архітектурне, планувальне і конструктивне рішення, потребу в кадрах, будівельних матеріалах, машинах і обладнанні, коштах.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
2016 року.6.4. Виконавець має право:

 1. своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за надані Послуги;

 2. у разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково розірвати Договір, повідомивши про це Замовника не пізніше 20 (двадцять) календарних днів до передбачуваної дати його розірвання;

 3. у разі неможливості виконати зобов’язання за цим Договором самостійно, залучити за власний рахунок третіх осіб до надання Послуг;

 4. вимагати своєчасне та повне оформлення всіх супровідних документів, що стосуються даного Договору;

 5. вимагати від Замовника вчасного та належного виконання умов цього Договору.

Каталог: files -> procurement -> 310
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
  1   2   3


Скачати 398.6 Kb.

 • Учасникам конкурсних торгів ________________ № __________ Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України
 • Антимонопольного комітету України
 • 1 Абзац перший п ункту 1.3. розділу ІV Документації конкурсних торгів викласти в новій редакції
 • VІ Документації конкурсних торгів, викласти в новій редакції, що додається (додаток 1).
 • 5. Доповнити Документацію конкурсних торгів додатком №3 «Графік надання послуг», що додається (додаток 3). В.о. технічного директора
 • Істотні (основні) умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю 1. Предмет Договору
 • Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно компютерної техніки, інші, н. в. і. у.»
 • 3. Ціна Договору
 • 4. Порядок здійснення оплати
 • Замовником
 • 5. Порядок надання Послуг
 • 6. Права та обовязки Сторін 6.1. Замовник зобовязаний
 • 6.2. Замовник має право
 • 6.3 . Виконавець зобовязаний
 • 6.4. Виконавець має право