Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКомунальний вищий навчальний заклад “Вінницька академія неперервної освіти” ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (10 клас). Завдання групи а

Скачати 128.3 Kb.

Комунальний вищий навчальний заклад “Вінницька академія неперервної освіти” ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (10 клас). Завдання групи а
Скачати 128.3 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір128.3 Kb.
  1   2

Департамент освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (27.11.

Вінницька область Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).

Вінницька обласна державна адміністрація - місцева державна адміністрація Вінницької області.

2015)

Комунальний вищий навчальний заклад “Вінницька академія неперервної освіти”

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології (10 клас).

Вищий навчальний заклад Ви́щий навча́льний за́клад (ВНЗ, виш, вуз) - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність.


Завдання групи А (за вірну відповідь 0,5 бала)

Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи правильним є лише один варіант відповіді.

1. Пойкілотермні організми:

а) теплокровні; б) холоднокровні; в) евритермні; г) стенотермні; д) мезотермні.

2. Розвиток яких енергетичних джерел є оптимальним для майбутньої цивілізації:

а) атомної енергетики;

Пойкілоте́рмні органі́зми (грец. ποικιλος - мінливий і грец. θέρμη - тепло) - організми, які не спроможні підтримувати температуру тіла на стабільному рівні. До пойкілотермних організмів належать усі безхребетні, а з хребетних - круглороті, риби, земноводні і плазуни.

Я́дерна енерге́тика або атомна енергетика - галузь енергетики, що використовує ядерну енергію для електрифікації і теплофікації; область науки і техніки, що розробляє методи і засоби перетворення ядерної енергії в електричну і теплову.

б) гідроенергетики; в) сонячної, вітрової, біоенергетики; г) енергетики на базі твердих та рідких природних палив (нафти, вугілля, сланців); д) теплоенергетики.

3. “Цвітіння води”, викликане синьо-зеленими водоростями, називається:

а) консорцією; б) синузією; в) евтрофікацією; г) сукцесією; д) клімаксом.

4. Термін “екологія” вперше запропонував:

а) Ю. Одум; б) Е. Геккель; в) К. Троль; г) Г. Білявський; д) Е. Зюсс.

5. Діапазон значень, в межах яких вид може існувати називають діапазоном:

а) лімітним; б) толерантності; в) мутуалістичним; г) обмежуючим; д) критичним.

6. Яким терміном позначається тимчасове припинення або уповільнення життєвих процесів:

а) ароморфоз; б) анабіоз; в) аменсалізм; г) фотоперіодизм; д) геліотропізм.

7. Моніторинг:

а) керування якістю навколишнього середовища; б) зміна компетентного складу екосистеми, що веде до заміни її екосистемою іншого типу; в) місцеве забруднення (забруднення невеликого району); г) комплексна система спостережень, оцінки і прогнозу змін стану довкілля під впливом природних і антропогенних факторів; д) форма екологічного контролю.

8. Сучасні уявлення про “екологічну нішу” подав вчений:

а) Д. Хатчинсон; б) Ю. Одум; в) Д. Грінелл; г) М. Реймерс; д) Е. Зюсс.

9. Сукупність генофондів різних популяцій одного виду це розмаїтість:

а) популяційна; б) екосистемна; в) внутрішньовидова; г) міжвидова; д) угруповань.

10. “Зазвичай у природних біогеоценозах кількість екологічних ніш збігається з кількістю видів, які цей біогеоценоз населяють” - це ...

а) правило Одума; б) принцип Гаузе; в) закон Коммонера; г) закон Вернадського; д) закон Вант-Гоффа.

11. Частина природи, яка оточує живий організм і з яким він безпосередньо взаємодіє:

а) ареал; б) біотоп; в) середовище життя; г) середовище існування; д) місце існування.

12. Мешканці водного середовища називаються:

а) гідрофобами; б) гідрофілами; в) гідробіонтами; г) гігрофілами; д) гідатохорами.

13. Толерантність:

а) витривалість виду щодо коливань будь-якого екологічного фактора;

Принцип Гаузе (закон Гаузе), або принцип конкурентного витіснення - теорія в популяційній екології, що стверджує та обґрунтовує неможливість стабільного співіснування двох видів, що конкурують за однаковий набір ресурсів за умови незмінності екологічних факторів.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).

б) форма прямого впливу організмів на середовище; в) форма прямого впливу середовища на організм; г) здатність біосфери протистояти дії антропогенних факторів; д) форма опосередкованого впливу середовища на організм

14. Терикони:

а) напрямки руху тварин в зону оптимальної температури; б) цілеспрямований процес технічної діяльності людини в біосфері та навколоземному просторі; в) осад (морський, океанічний), що сформувався в результаті потрапляння у водоймище речовин із водозабірної площі; г) конусоподібні відвали пустої породи, які сформувалися навколо гірничих виробок; д) антропогенні форми рельєфу.

Антропоге́нні фа́ктори середо́вища - фактори, зумовлені діяльністю людини.

Пуста́ поро́да, Поро́жня поро́да (рос. пустая порода, англ. barren rock, draw rock, dead rock, waste rock, deads, debris; нім. taubes Gestein n, Berge m pl, Abraum m) - гірська порода, що залягає поблизу чи в межах рудного тіла (корисної копалини), яка добувається з надр разом із рудою (вугіллям тощо), але не містить корисної копалини в значущих кількостях.

Гірни́ча ви́робка (англ. mine working, нім. Grubenbau) - порожнина в гірському масиві після виймання корисних копалин та інших порід.

Антропогенні форми рельєфу (рос. антропогенные формы рельефа, англ. anthropogenous forms of tarrain, anthropogenic forms of relief; нім. Anthropogenformen des Reliefs) - нерівності земної поверхні, утворення яких пов'язане з господарською діяльністю людини.

15. Яке з визначень є правильним: головною причиною всіх сучасних світових проблем є:

а) зміни клімату на планеті; б) зміни геологічного середовища;

Змі́на клі́мату - суттєва та тривала зміна у статистичному розподілі погодних умов протягом тривалих проміжків часу: від десятиліть до мільйонів років. Це може бути зміна в середніх погодних умовах, або у розподілі погоди навколо середніх умов (наприклад, часті або рідкі екстремальні погодні явища).

Геологі́чне середо́вище (рос. геологическая среда, англ. geological environment, нім. geologische Umgebung f) - частина земної кори (гірські породи, ґрунти, донні відклади, підземні води тощо), яка взаємодіє з елементами ландшафту, атмосферою та поверхневими водами і може зазнавати впливу техногенної діяльності.

в) зростання населення планети;

г) вплив космічних сил; д) зменшення біорізноманіття.


  1   2


Скачати 128.3 Kb.

  • Комунальний вищий навчальний заклад
  • Завдання групи А (за вірну відповідь 0,5 бала) Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи правильним є лише один варіант відповіді.