Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонцепція Державної цільової програми розвитку автомобільного транспорту на 2009 2014 роки

Скачати 117.48 Kb.

Концепція Державної цільової програми розвитку автомобільного транспорту на 2009 2014 роки
Скачати 117.48 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації10.06.2017
Розмір117.48 Kb.
ТипКонцепція
  1   2

Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України


від __________200_ р. № ____

Концепція

Державної цільової програми розвитку автомобільного транспорту

на 2009 – 2014 роки
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Автомобільний транспорт – одна з найвагоміших складових транспортної системи України.
Тра́нспорт (від лат. trans - portare) - сукупність засобів, призначених для переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.
Його частка у перевезенні вантажів транспортом загального користування становить 70 %, пасажирів – 50 %. Автомобільний транспорт є основним споживачем моторних палив нафтового походження.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

На сьогоднішній день автомобільний транспорт у цілому задовольняє потреби економіки та населення у перевезеннях, однак за останні роки виникла низка нових проблем, що потребують системного аналізу та вжиття відповідних заходів щодо забезпечення сталого розвитку галузі.
В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

У результаті ринкових трансформацій, які активно відбувалися у середині 90-х років, на ринку автотранспортних послуг з’явилася значна кількість суб’єктів господарювання усіх форм власності. Якщо раніше у галузі функціонували майже тисяча автотранс­портних підприємств, то сьогодні господарську діяльність здійснюють понад сто тисяч автомобільних перевізників.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Оновлення рухомого складу автомобільного транспорту відбувається повільними темпами - із загальної кількості транспортних засобів майже 70 % рухомого складу є технічно та/або морально застарілими.
Більшість автомобілів ділиться на правокермові і лівокермові.

Структура парку автобусів та вантажних автомобілів є неоптимальною, більшість транспортних засобів за своєю конструкцією, пасажировмісністю, вантажністю, типами кузова, класом комфортності, видами спожитого палива, питомими витратами палива та екологічністю не відповідає сучасним вимогам.
Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який отримав перелом ноги.
Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.
Ванта́жний автомобі́ль, вантажі́вка, вагові́з - автомобіль, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення вантажів. Деякі легкі ваговози достатньо маленькі, близькі за розміром до легкових авто.

Нагальною проблемою залишається підвищення якості пасажирських перевезень, оскільки не зменшується кількість порушень автомобільними перевізниками вимог законодавства щодо умов та правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, незадовільним є транспортне обслуговування у сільській місцевості, недостатньо організовано перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
Відсутність необхідних обсягів компенсацій втрат доходів автомобільним перевізникам у зв’язку із перевезенням пільгових категорій пасажирів та за регульованими тарифами спричиняє суттєве фінансове навантаження на суб’єктів господарювання автомобільного транспорту.
Готівковий розрахунок за перевезення пасажирів залишається безконтрольним, на автобусних маршрутах у міському та приміському сполученні пасажирам, як правило, не видають квитки на проїзд, що унеможливлює визначення обсягів доходів автомобільних перевізників з метою їх оподаткування.
Низький рівень технологій перевезень вантажів призводить до збільшення витрат на ці перевезення. Відсутні централізовані форми обслуговування вантажоодержувачів автомобільними перевізниками.
Недостатньо ефективною є організація міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Потребують удосконалення технологія перетину державного кордону, технологічні схеми роботи автомобільного транспорту в морських портах, процедури розмитнення вантажу, отримання віз водіями.
Незадовільним залишається стан безпеки дорожнього руху.
Кордо́н - лінія та вертикальна площина, яка проходить по лінії. Кордон визначає межі території: її суші, вод, надр, повітряного простору.
Порт (від лат. portus - сховище, притулок, гавань, гирло) - ділянка берега моря, річки або озера з прилеглою акваторією, захищена від негоди захисними гідротехнічними спорудами, на якій розміщується комплекс будівель та пристроїв для завантаження і розвантаження суден та їх обслуговування.
Безпека дорожнього руху Безпе́ка доро́жнього ру́ху - це комплекс та система правил, заходів і засобів, що забезпечують умови безпечного дорожнього руху, які спрямовані на захист і збереження життя і здоров'я активним та пасивним учасникам дорожнього руху, а також, захист і збереження довкілля та майна.
Рівень аварійності та кількість потерпілих на одиницю транспортної роботи в Україні значно перевищують показники більшості держав світу.
Автомобільний транспорт є одним із найбільш активних забруднювачів навколишнього середовища. Викиди шкідливих речовин автомобільним транспортом в атмосферне повітря становлять в Україні щороку понад 2 млн. тонн, тобто 95 % викидів від пересувних джерел або 30 % від загального обсягу шкідливих викидів у повітряний басейн.
2. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання
На виникнення проблеми вплинули такі негативні чинники:
Втрата адміністративних важелів у період структурних реформ управління автомобільним транспортом, недосконала система державного управління;
Пові́тря - природна суміш газів, з яких складається атмосфера, тобто повітряна оболонка планети. Спочатку це слово виникло для опису повітря планети Земля, ще в ті часи, коли інші планети мало цікавили людство і тому нині воно все ще вживається саме в такому значенні.
Систе́ма держа́вного управлі́ння - складне поняття, зміст якого охоплює такі складові елементи: а) суб'єкти управління, тобто органи виконавчої влади, б) об'єкти управління, тобто сфери та галузі суспільного життя, що перебувають під організуючим впливом держави, в) управлінська діяльність (процес), тобто певного роду суспільні відносини, через які реалізуються численні прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами і об'єктами управління.

недосконалість законодавчого регулювання діяльності автомобільного транспорту та контролю за його дотриманням;
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

обмежене або повністю відсутнє бюджетне фінансування соціально значущих послуг автомобільного транспорту;
недостатня організація централізованих форм транспортного обслуговування вантажоодержувачів;
неефективність системи допуску (ліцензування) суб’єктів господарювання до ринку транспортних послуг.
3. Мета Програми
Метою Програми є створення умов для підвищення ефективності, якості та безпеки перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного автомобільного транспорту на євроазіатському транспортному просторі, зниження рівня техногенного навантаження автомобільного транспорту на навколишнє середовище.
Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

4. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання проблеми

та обґрунтування оптимального варіанта
Розглянуто такі варіанти розв’язання проблеми.
Перший варіант передбачає здійснення заходів щодо забезпечення діяльності автомобільного транспорту та вирішення проблем подальшого розвитку галузі без фінансової підтримки держави.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Цей варіант забезпечить подальший розвиток галузі шляхом реалізації окремих, можливо не ключових, завдань, залишить без вирішення питання надання автомобільним транспортом загального користування соціально значущих послуг, в тому числі перевезень пасажирів за визначеними уповноваженими органами тарифами та на пільгових умовах відповідно до законодавства, перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями та населення в сільській місцевості. Цей варіант не дасть змоги забезпечити на належному рівні перевезення пасажирів у сільській місцевості, учнів, задовольнити мінімальні потреби щодо виготовлення автобусів для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями та експлуатації таких автобусів.
Другий варіант передбачає фінансову підтримку держави у вирішенні проблем розвитку галузі, розроблення та виконання Державної цільової програми розвитку автомобільного транспорту на 2009 – 2014 роки, яка визначатиме пріоритетні завдання та заходи щодо забезпечення сталого функціонування галузі на середньостроковий період. Цей варіант забезпечить подальший системний розвиток галузі, вирішення першочергових завдань на основі визначених стратегічних орієнтирів щодо підвищення якості, безпеки, енергоефективності, конкурентоспроможності автотранспортних послуг, забезпечить можливість бюджетної підтримки соціально значущих послуг автомобільного транспорту.

Даний варіант є оптимальним та найбільш прийнятним.


5. Шляхи та способи розв’язання проблеми
Основними стратегічними орієнтирами розвитку автомобільного транспорту на період до 2014 року мають бути такі напрями діяльності:
1) організаційне забезпечення функціонування автомобільного транспорту, підвищення якості транспортних послуг шляхом:
удосконалення організації нерентабельних, соціально значущих послуг автомобільного транспорту, у тому числі перевезень пасажирів у сільській місцевості;
запровадження державного механізму організації перевезень пасажирів з обмеженими фізичними можливостями;
удосконалення державного регулювання діяльності автостанцій, правових відносин між автомобільними перевізниками, власниками автостанцій та місцевими органами виконавчої влади;
Правові́ відно́сини - врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб'єктивні права та юридичні обов'язки. Правові відносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

запровадження єдиної системи державного регулювання діяльності з перевезень пасажирів на таксі, правил таких перевезень, вимог, квотування, запровадження державної перереєстрації автомобілів, які обладнують устаткуванням для роботи на таксі, обмеження допуску до надання послуг з перевезення на таксі автомобільних самозайнятих перевізників, які працюють за сумісництвом;
оптимізації структури всіх видів пасажирського транспорту загального користування у містах з населенням понад 300 тис. жителів;
запровадження економічних механізмів щодо підтримання конкурентоспроможності національних автомобільних перевізників;
удосконалення технології перевезень, застосування методів транспорт­ної логістики, різноманітних форм централізованого транспортного обслуговування, оновлення системи управління перевезеннями пасажирів та вантажів, розвиток системи обслуговування транспортних засобів та пунктів відпочинку водіїв;
Перше в історії ДТП, що спричинило за собою смерть пішохода, сталося у 1899 року також у Нью-Йорку. Таксі збило Генрі Блісса.

розширення комбінованих перевезень, розроблення технологічних схем взаємодії у транспортних вузлах;
оптимізація мережі автобусних маршрутів загального користування;
удосконалення системи страхування на автомобільному транспорті в частині обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті під час здійснення нерегулярних та спеціальних перевезень пасажирів;
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.
Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.

вжиття заходів щодо підвищення кваліфікації кадрів автомобільного транспорту всіх рівнів та удосконалення системи допуску автомобільних перевізників до ринку транспортних послуг;
2) удосконалення цінового, податкового регулювання та інвестиційний розвиток шляхом:
розроблення та запровадження механізму виплат адресних дотацій окремим категоріям громадян на пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських і приміських автобусних маршрутах та виплати грошової компенсації за пільговий проїзд на міжміських автобусних маршрутах замість наявної системи компенсації втрат доходів автомобільним перевізникам унаслідок перевезення пільгових категорій пасажирів;
запровадження ринкових механізмів здійснення тарифної політики;
запровадження порядку формування та регулювання тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту за видами перевезень на основі стандартів бухгалтерського обліку;
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

оптимізації умов оподаткування суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на ринку транспортних послуг;
зниження ставок або звільнення від сплати ввізного мита при ввезенні окремих типів транспортних засобів, які не виробляють в Україні;
Найстаріший діючий автомобіль у світі - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску

удосконалення механізму нарахування та сплати податку з власників транспортних засобів;
створення системи організації безготівкових розрахунків між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та перевізниками за перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах та експериментальне її запровадження;
Кількість автомобілів в Україні у 2009 році становила близько 7 мільйонів, що становило приблизно 151 автомобіль на 1000 чоловік і 11.6 авто на кілометр квадратний території.
Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д.
Органи місцевого самоврядування - «виборні та інші органи територіальних громад, наділені повноваженнями вирішувати питання місцевого значення».

створення в містах, де буде проходити фінальна частина чемпіонату Європи 2012 року з футболу, комунальних автопідприємств пасажирського автотранспорту та закупівля для них необхідної кількості міських автобусів великої місткості та автобусів підвищеної комфортності для міжміських і міжнародних перевезень з метою обслуговування учасників та гостей цього заходу;
створення сприятливих умов для стимулювання прискореного оновлення автомобільними перевізниками парку рухомого складу та оптимізації його структури відповідно до потреб сьогодення, використання новітніх транспортних технологій та інформаційних систем;
3) підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів та вантажів шляхом:
утворення Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху при Кабінеті Міністрів України;
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Доро́жній рух - процес руху по дорогах транспортних засобів та учасників дорожнього руху, сукупність суспільних відносин, що виникають у процесі переміщення людей і вантажів за допомогою транспортних засобів або без таких у межах дороги.
Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.

прийняття та виконання Державної цільової програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
зниження рівня аварійності на дорогах шляхом підвищення вимог до автомобільних перевізників, посилення контролю за дотриманням ними вимог законодавства щодо безпеки дорожнього руху;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та управлінського персоналу;
Найпопулярнішим кольором автомобілів є сріблястий, за ним ідуть чорний, білий та сірий кольори.

підвищення вимог до безпечності конструкції та контролю технічного стану транспортних засобів відповідно до європейських норм та стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;
Перший прозорий автомобіль було зроблено у 1939 році. Pontiac Ghost Car зроблений з плексигласових панелей, які дозволяють зробити авто прозорим.

удосконалення системи контролю за використанням робочого часу та часу відпочинку водіїв;
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

удосконалення системи забезпечення безпеки перевезень небезпечних, великогабаритних та великовагових вантажів;
  1   2


Скачати 117.48 Kb.