Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонцепція регіонального проекту «формування медіа та інформаційної грамотності»

Скачати 114.52 Kb.

Концепція регіонального проекту «формування медіа та інформаційної грамотності»
Скачати 114.52 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації15.05.2017
Розмір114.52 Kb.
ТипКонцепція
  1   2


КОНЦЕПЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«ФОРМУВАННЯ МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ»
Сьогоднішній світ є постінформаційним, в якому головне завдання полягає не тільки у забезпеченні доступу і отриманні інформації, а й в умінні ефективно вибудовувати інформаційно-комунікаційні відносини в медійному та інформаційному середовищі на всіх рівнях особистісної та суспільної активності.

Запорізька область вже третій рік бере участь у всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти. Однак динаміка розвитку медіа-інформаційного простору та поява нових інформаційно-комунікаційних технологій породжує проблему поєднання медіа та інформаційної грамотності.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.
Ефективне вирішення цієї проблеми запропоновано відповідними рекомендаціями Феської (Марокко, 2011) та Московської (Російська Федерація, 2012) конференцій. Тому значною мірою регіональний проект є спробою логічного розвитку всеукраїнського експерименту.

Розроблення і прийняття Концепції регіонального проекту з впровадження медіа та інформаційної грамотності в Запорізькій області (далі Концепція) – важлива складова модернізації освіти, яка вносить експериментальні інноваційні елементи в Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, що сприятиме становленню в країні громадянського інформаційного суспільства, розвитку економіки знань.

Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.

Концепція спрямована на підготовку і проведення поетапного експерименту в Запорізькій області з упровадження медіа та інформаційної грамотності від дошкільного виховання до позашкільної освіти.

Концепція містить основні терміни, мету, завдання й пріоритети розвитку МІГ в межах регіонального проекту, основні принципи і форми медіа інформаційної освіти, напрями, етапи та умови реалізації Концепції.

Підставою для розробки концептуальних основ впровадження медіа-інформаційної грамотності (МІГ) у межах регіонального проекту є • Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (VII.
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
  Освітня галузь «Технології»
  Інформаційно-комунікаційний компонент, соціальна інформатика), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р.
  Кабінет Міністрів України Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни - вищий орган у системі органів виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України.
  № 1392,


 • Концепція впровадження медіаосвіти в Україні, яку схвалено постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2010 року, протокол № 1-7/6-150,

 • Феська Декларація щодо медійної та інформаційної грамотності (Марокко, 2011), Московська Міжнародна конференція «Медіа- та інформаційна грамотність в суспільствах знань» (червень 2012 р.
  Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
  Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
  ) та інші документи ЮНЕСКО.


СУТНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ

Медійна та інформаційна грамотність дозволяє більш широко використовувати свої фундаментальні права, зокрема, право, передбачене Статтею 19 Загальної декларації прав людини, яке говорить: «Кожна людина має право на свободу переконань і вільне їх виявлення;

Загальна декларація прав людини Загальна Декларація Прав Людини (ЗДПЛ) - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року в Паризькому палаці Шайо. Декларація стала результатом безпосереднього досвіду Другої Світової Війни і представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право.
це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів».

Згідно рекомендаціям ЮНЕСКО, головними завданнями навчання медіа та інформаційної грамотності є такі.

Інформаційна грамотність: • визначити та сформулювати інформаційні потреби;

 • знайти та отримати доступ до інформації;

 • оцінити та систематизувати інформацію;

 • використовувати інформацію із дотриманням етичних норм;

 • передавати інформацію;

 • застосувати навички роботи з ІКТ для оброблення інформації.
  Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


Медійна грамотність:

 • розуміти роль і функції медіа у сучасному світі;

 • розуміти умови, при яких медіа здатні виконувати свої функції;

 • критично оцінювати контент медіа в аспекті функцій, які їм властиві;

 • взаємодіяти з медіа для самовираження і участі у демократичних процесах;

 • актуалізувати навички, включаючи навички роботи с ІКТ, які необхідні для створення контенту користувача.

Суспільне значення опанування медіа та інформаційної грамотності:

 1. Медійно та інформаційно грамотне суспільство стимулює розвиток вільних, незалежних і плюралістичних медіа і відкритих інформаційних систем.

 2. У процесі вивчення та викладання щодо формування МІГ педагоги отримують належні знання, які вони передають підростаючому поколінню.

 3. МІГ створює умови для отримання принципово важливих знань про функціонування медійних та інформаційних каналів в демократичних суспільствах, забезпечує адекватне розуміння умов, необхідних для ефективного виконання цих функцій та розвиток базових навичок, необхідних для оцінки роботи медіа та інформаційних служб в рамках їх функцій.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
  Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
  Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

Каталог: files -> menu r2
files -> Виховна година «Майбутнє — без сніду» Обладнання: маркери, роздавальний матеріал: пам’ятки «Кроки до успіху»
files -> Економічний бюлетень Посольства України в рп квітень 2014 р. №104
files -> 1 клас Тести Правильна відповідь оцінюється в бал. У ситуації цінової війни за умов рівноваги олігополісти продають продукцію
files -> Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації
menu r2 -> Пояснювальна записка о дним із визначальних аспектів ба
menu r2 -> Програма курсу за вибором "основи комп’ютерної безпеки "
menu r2 -> Програма для створення електронних презентацій, електронні таблиці. Метою спецкурсу «Мережеві технології We 0»
  1   2


Скачати 114.52 Kb.

 • Кабінету Міністрів України
 • СУТНІСТЬ ТА СУСПІЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ МЕДІА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ
 • Загальної декларації прав людини