Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурс «СуперІнфоКлас»

Скачати 157.53 Kb.

Конкурс «СуперІнфоКлас»
Скачати 157.53 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір157.53 Kb.
ТипКонкурс

Національна металургійна академія України

Кафедра економічної інформатики

конкурс

«СуперІнфоКлас»пр. Гагарина, 4, аудиторія 326 (3-й поверх)

Телефон для довідок: 097 721 29 83

Електронна адреса: kaf.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Металу́ргія (англ. Metallurgy) - наука, техніка і галузь промисловості, які пов'язані з одержанням металів з руд або металовмісних речовин з наданням їм необхідних властивостей. У прикладному плані - сукупність зв'язаних між собою галузей і стадій виробничого процесу від видобутку сировини до випуску готової продукції - чорних і кольорових металів та їх сплавів (стопів).
Аудитóрія або авдито́рія (лат. auditorium, від лат. auditor - «слухач») - у збірному сенсі: це публіка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором (індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до цієї спільності.
ei@metal.nmetau.edu.ua

ЗМІСТ КОНКУРСУ
 1. Положення про конкурс.

 2. Вступ.

 3. Презентація конкурсу.

 4. Приклад звіту проекту.

 5. Контактні дані організаторів конкурсу.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС «СУПЕРІНФОКЛАС»


 1. Цілі і завдання конкурсу.

Метою конкурсу є підвищення рівня інформаційної обізнаності та освітнього рівня й суспільної свідомості учнів, сприяння участі громадськості в розвитку Дніпропетровської області у сфері інформатики та комп’ютерної грамотності, поліпшення рівня дисципліни та культури використання комп’ютерної техніки серед молодого покоління, виявлення й підтримка обдарованої учнівської молоді, створення умов для творчого наукового пошуку.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Обдарованість - поняття загальної психології; високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Громада (лат. politia політія - община) - форма соціальної (колективної) організації людей, місцева спільнота, місцева організація та частина суспільства; характерна майже для всіх народів. Іноді - натовп дружніх людей.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.


 1. Завдання конкурсу.

 • Підвищення свідомості молоді в питаннях комп’ютерної обізнаності.

 • Залучення учнівської молоді до навчально-практичної діяльності у сфері інформатики та проектного моделювання.

 • Сприяння професійному самовизначенню учнівської молоді.

 • Задоволення потреб учнівської молоді у творчій самореалізації.

 1. Учасники конкурсу.

Учасниками конкурсу є учні випускних класів загальноосвітніх шкіл міста Дніпропетровська та Дніпропетровської області.
Самовизначення - принцип, згідно з яким кожна спільнота має невід'ємне право на вільне облаштування свого громадського і політичного життя і сама визначає форму свого правління. Цей принцип посилається на природне право, і він став з 17 ст.
Самоактуалізація (від лат. actualis - дійсний, справжній), самореалізація - прагнення людини до якомога повнішого виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. У деяких напрямках сучасної західної психології самоактуалізація висувається на роль головного мотиваційного фактора, на противагу біхевіоризму і фрейдизму, за якими поведінкою особистості рухають біологічні сили.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
У конкурсі бере участь команда від школи у складі до 7 чоловік.

 1. Організація конкурсу.

Конкурс проводиться без попереднього відбору учасників впродовж узгодженого терміну.

1 етап

Реєстрація учасників та їх ознайомлення із змістом робіт в рамках конкурсу

(термін проведення)

2 етап

Збір інформації щодо плану класу.

Опис поточних технічних характеристик комп’ютерів.

Проведення порівняльного аналізу поточних показників комп’ютерів із оптимальними.

Висновки.(термін проведення)

3 етап

Формування плану модернізації класу.

Створення 3D-моделі модернізованого класу.(термін проведення)

4 етап

Складання загального кошторису.

Висновки.

Презентація результатів проекту.


(термін проведення)

5 етап

Підведення підсумків. Нагородження переможців

(термін проведення)

 1. Критерії оцінювання.
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Активність учасників

Звіт проекту

Оцінка презентації проекту

Здатність працювати у команді

Здатність формулювати висновки і надавати пропозиції

Якість подання матеріалів (повнота розкриття теми, самостійність, аргументованість)

Самостійність при проведенні збору і аналізу інформації

Ступінь відповідності до вимог оформлення

Рівень володіння темою (відповіді на питання)

Ступінь засвоєння програмного продукту при моделюванні

Творче представлення матеріалів звіту

Дотримання регламенту


4. Результати конкурсу. Нагородження переможців.

За результатами конкурсного відбору кращі проекти будуть відмічені грамотами та призами.


Склад журі.

Голова журі:

Бандоріна Л.М. – завідувач кафедри економічної інформатики НМетАУ.Члени журі:

 1. Вікторов В.В. – асистент кафедри економічної інформатики НМетАУ.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Гра́мота - 1) У Київській Русі будь-який письмовий документ, згодом (з 15 ст.) - тільки акт правового значення, тобто документ, що визначав майнові та інші права, привілеї або обов'язки окремих осіб, церков, монастирів тощо.
  Ка́федра - базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом.
  Асисте́нт (від лат. assistens - присутній, помічник) - у широкому розумінні - помічник спеціаліста.


 2. Лозовська Л.І. – доцент кафедри економічної інформатики НМетАУ.
  Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.


 3. Підгорна К.Д. – доцент кафедри економічної інформатики НМетАУ.

ВСТУП
На сьогоднішній день комп’ютер є вдома майже у кожної родини, сучасні телефони, планшети, Інтернет, технології Wi-Fi та інші.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Все це свідчить про те, що наступила пора коли кожна людина має вміло користуватись комп’ютером.

Щоб спонукати учня до комп’ютерних вчень, необхідно скласти комфортні умови навчання. Незручний стіл та стілець, старий та повільний комп’ютер – це запорука поганого результату у процесі навчання. Адже стара техніка та меблі, не тільки не спонукають до навчання, вони також можуть завдати непоправної шкоди здоров’ю учня.

У багатьох навчальних закладах сьогодні ще використовують комп'ютери, які за своїми характеристиками сильно застаріли,а вимоги програмного забезпечення до комп’ютерів безупинно зростають.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Саме тому питання модернізації комп’ютерного класу є актуальним на сьогодення.
Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.


спеціальне приміщення, обладнане об'єднаними в єдину мережу комп'ютерами і призначене для навчання роботи із персональним комп'ютером.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Конкурс

«СуперІнфоКлас»
Приклад звіту

Проект модернізації комп’ютерного класу

КЗО «Середня загальноосвітня школа №_____»

(м. Дніпро, вул.….)
Керівник команди від школи ………..…(П.І.П)

Учасники конкурсу:

учень 11А класу …………………..….….(П.І.П)

учениця 11Б класу………………………..(П.І.П)


ДніпроЗМІСТ
 1. Моніторинг існуючого комп’ютерного класу……………………………......11

  1. План класу………………………………………………………………….11

  2. Опис ТТХ (техніко-технічні характеристики) комп’ютера …………….11

  3. Аналіз відповідності ТТХ…………………………………………………11

 2. Модернізація……………………………………………………………………11

  1. План модернізації класу…………………………………………………...11

  2. Модернізація обладнання………………………………………………….11

  3. Моделювання класу……………………………………………………..…11

 3. Складання кошторису………………………………………………………….11

Висновки…………………………………………………………………....…..111 МОНІТОРИНГ ІСНУЮЧОГО КОМП’ЮТЕРНОГО КЛАСУ
1.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
1 План класу
На сьогоднішній день, клас має старе обладнання (рис. 1.1–1.2), що необхідно модернізувати: комп’ютери, клавіатури, комп’ютерні миші, парти, стільці та дошка.

На даний момент клас має такий вигляд:

Рисунок 1.1 – Клас до модернізації

Рисунок 1.2 – Клас до модернізації з іншого боку

Для представлення схеми класу наданий рисунок 1.3:

Рисунок 1.3 – Схема класу до модернізації


Як видно на рисунках 1.1 – 1.3 у класі наявна дошка, комп’ютери, парти та стільці і окремий куток для помічника викладача з комп’ютером.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

1.2 Опис ТТХ комп’ютера
Таблиця 1 – Оптимальні параметри комп’ютера

Найменування деталі

Оптимальні дані

Процесор

Intel Celeron G1840 BX80646G1840

Оперативна пам'ять

Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY Blue (HX316C10F/4)

HDD

Toshiba DT01ACA050

Дисковод

ASUS DRW-24F1ST

Блок живлення

Zalman ZM400-LE

Системний блок

I-BOX COLORADO 806

Монітор

LG 19M35A-B

Клавіатура миша

LogicPower LP-KM 101

Таблиця 2 – Поточні параметри комп’ютера

Найменування деталі

Поточні дані

Процесор

AMD Athlon 64 3000 1.80GHz Socket 939ADA3000DAA4BW Tray

Оперативна пам'ять

2 х takeMS 256MB DDR400 CL2.5


HDD

Samsung 200GB 7200rpm 8MB (SP2014N)


Дисковод

ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS

Блок живлення

COLORSit 330U-FNK


Системний блок

Zalman ZM-T3


Монітор

LG Electronics L1953S-SF


Клавіатура миша

Genius KM-110X PS/2 Black

1.3 Аналіз відповідності ТТХ
Найменування деталі та її характеристики

Поточний стан

Оптимальний стан

Відпо-відність

Процесор

Кількість ядер, од.

1

2

-

Частота, МГц

1.8

2.8

Оперативна пам'ять

Об’єм, Мб

256х2

4096

-

Частота, МГц

400

1600

HDD

Об’єм, Гб

200

500

-

Швидкість передачі даних, Мбіт/с

1064

6144

Ємність буферу дисководу, МБ

1.5

1.5Потужність блоку живлення, Вт

330

400

-

Системний блокМонітор

Діагональ, дюйми

19

18.5Максимальне розрішення

1280х1024

1366х768

-

Клавіатура миша


2 МОДЕРНІЗАЦІЯ


2.1 План модернізації класу
Керуючись інформацією, наведеною у першому пункті проекту, можна зробити висновок, що необхідно не тільки замінити старі меблі та обладнання на нові, а й виконати перестановку для максимізації раціоналізації використання простору кабінету.

На сьогоднішній день кабінет має гарні ергономічні властивості, але необхідність у помічникові викладача знизилась, викладачеві необхідний комп’ютер під час ведення заняття, який з’єднаний з усіма іншими комп’ютерами в аудиторії (за допомогою мережі) для швидкого обміну даними із учнями.

Ергономі́чність - це сукупність властивостей, які характеризують пристосованість конструкції товару до взаємодії зі споживачем (користувачем) з урахуванням фізико-біологічних особливостей людини.
Також пропонується додати проектор, за допомогою якого викладачу буде зручніше донести інформацію до учнів.

Нова схема приміщення(рис. 2.1) буде мати наступний вигляд:
Рисунок 2.1 – Нова схема класу
Серед нововведень необхідно також відмітити введення музею комп’ютерного та мережевого обладнання, що дасть змогу учневі дізнатися, як саме виглядає те чи інше обладнання.

Проектор - це світловий прилад, що перерозподіляє світло лампи з концентрацією світлового потоку на поверхню малого розміру або у малому тілесному куті. Проектори є, в основному, оптико-механічними або оптично-цифровими приладами, котрі дозволяють за допомогою джерела світла, проектувати зображення об'єктів на поверхню, розташовану поза приладом - екран.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Мереже́ве обла́днання - пристрої, необхідні для роботи комп'ютерної мережі, наприклад: маршрутизатор, комутатор, концентратор, патч-панель та ін. Зазвичай розрізняють активне та пасивне мережеве обладнання.
Також внесена пропозиція для додавання книжкової шафи, у якій буде присутня література комп’ютерного змісту.

Кошти необхідні для закупівлі нових меблів та супровідного технічного оснащення вказані у таблиці 2.1.

Закупівлі (закупівля), (англ. purchasing, procurement) - це процес придбання товарів замовником: визначення потреби, пошук і вибір постачальника, підписання контракту, доставка товару. Закупівлі є складовою частиною процесу логістики.


Таблиця 2.1 – Кошторис витрат на модернізацію класу

Найменування

Повна назва

Ціна за одиницю, грн.

Кіль-кість, шт.

Сума, грн.

Стіл

Стіл учнівський 2-місний


417

18

7 506

Стілець

Стілець учнівський

216

31

6 696


Дошка

Дошка 1-поверхова 500*900мм

285

1

285


Книжкова шафа

Шафа для книг комбінований з скляними дверцями

1 628

1

1 628


Інтерактивна дошка Проектор

Інтерактивна дошка ePresenter проектор ViewSonicPJD5134

18 790,9

1

18 790,9

ВСЬОГО

34 905,9


Таким чином для модернізації класу необхідна сума 34 905,9 грн.
2.2 Модернізація обладнання

Оскільки поточні ТТХ не відповідають вимогам оптимальних, необхідно оновити обладнання. У класі знаходяться 10 комп’ютерів.

Таблиця 3 – Ціна оновлення комп’ютерів

Найменування деталі

Деталь

Ціна за одиницю, грн.

Кіль-кість, шт.

Сума, грн.

Процесор

Intel Celeron G1840 BX80646G1840

974

10

9 740

Оперативна пам'ять

Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY Blue (HX316C10F/4)

727

10

7 270


HDD

Toshiba DT01ACA050

1087

10

10 870


Блок живлення

Zalman ZM400-LE

909

10

9 090


Монітор

LG 19M35A-B

1750

10

17 500

ВСЬОГО

54 470


Таким чином для модернізації обладнання необхідно 54 470 грн.

2.3 Моделювання класу

Для візуалізації запропонованих нововведень та виправдання коштів, у програмному середовищі SweetHome 3D, була побудована 3D-модель модернізованого класу (рис 2.2 – 2.3).

Виправдання - юридична категорія, правовий інститут, основне завдання якого полягає у поновленні порушених прав (в значенні відновлення справедливості та визнання невинуватості особи).

Рисунок 2.2 – 3D-модель модернізованого класу з боку викладача*
Рисунок 2.3 – 3D-модель модернізованого класу з боку учня*

* для проектування класу, учнями може бути використана будь-яка програма, яка дозволяє розробляти 3D-моделі об’єктів
Як видно на рисунках, клас покращився, викладач отримав більше місця та інтерактивну дошку з проектором, а учні – нові шкільні меблі та сучасне комп’ютерне обладнання.

3 СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ


Якщо брати до уваги запропоновані вище складові модернізації, то сума складе (табл. 3.1):

Таблиця 3.1 – Загальний кошторис витрат для модернізації класуНайменування

Повна назва

Ціна за одиницю, грн.

Кіль-кість, шт.

Сума, грн.

Стіл

Стіл учнівський 2-місний


417

18

7506

Стілець

Стілець учнівський

216

31

6696


Дошка

Дошка 1-поверхова 500*900мм

285

1

285


Книжкова шафа

Шафа для книг комбінований з скляними дверцями

1628

1

1628


Інтерактивна дошка Проектор

Інтерактивна дошка ePresenter проектор ViewSonicPJD5134

18 790,9

1

18 790,9


Процесор

Intel Celeron G1840 BX80646G1840

974

10

9 740

Оперативна пам'ять

Kingston DDR3-1600 4096MB PC3-12800 HyperX FURY Blue (HX316C10F/4)

727

10

7 270


HDD

Toshiba DT01ACA050

1 087

10

10 870


Блок живлення

Zalman ZM400-LE

909

10

9 090


Монітор

LG 19M35A-B

1 750

10

17 500

ЗАГАЛЬНА СУМА

89 375,9

Отже, загальні витрати на закупівлю нового шкільного обладнання складатимуть 89375,9 грн.


ВИСНОВКИ
Стан шкільного обладнання на сьогоднішній день не можна назвати задовільним, адже парти старі та незручні, стільці можуть вплинути на осанку учня та спровокувати викривлення хребту несформованого дитячого організму. Старе обладнання та лампові монітори погано впливають на зір учнів, а невідповідність комп’ютерного обладнання сучасним програмним продуктам не тільки зменшує швидкість навчання через довгу обробку інформації ЕОМ, а й позбавляє можливості розвиватися через невідповідність мінімальним вимогам до комп’ютера.

Для вирішення проблеми комфортного навчання учнів комп’ютерним дисциплінам, запропоновано обґрунтований проект із загальною вартістю у 89 375,9 грн.

Комфорт - затишок, зручність; сукупність побутових зручностей.
Він не тільки включає необхідну модернізацію, а й пропонує нововведення, що мають покращити учбовий процес.


КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГАНІЗАТОРІВ КОНКУРСУ


ПІБ

Посада

Контакти

Бандоріна
Лілія Миколаївна


Завідувач кафедри економічної інформатики,
к.е.н., доцент

kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Вікторов
Владислав Вікторович


асистент

kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua

Лозовська Людмила Іванівна

к.ф.-м.н., доцент

kaf.ei@metal.nmetau.edu.ua


Скачати 157.53 Kb.