Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсних торгів пат «Укргазвидобування»

Скачати 466.88 Kb.

Конкурсних торгів пат «Укргазвидобування»
Скачати 466.88 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір466.88 Kb.
ТипКонкурс
1   2   3   4

VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі товару або видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Не здійснювати оплату Постачальнику у разі неналежного оформлення документів, необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів тощо).

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором та Специфікацією/-ях.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Зареєструвати податкову накладну в електронній формі в строки, встановлені чинним законодавством України.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.


VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або кількості, або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його місцезнаходженням або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки, але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

7.5. За відвантаження Товару без отримання рознарядки, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від суми Товару, відвантаженого без рознарядки.

7.6. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було не повідомлено або не своєчасно повідомлено.

7.7. У випадку ненадання або порушення строків надання товаросупровідних документів і/або інших документів відповідно до п. 5.7. даного Договору, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості Товару, документи щодо якого ненадані або надані з порушенням строку.

7.8. Якщо Постачальник не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову/і накладну/і в системі електронного адміністрування податку на додану вартість чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого Покупець втратив права на податковий кредит, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 20% від суми операції/й по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасного зареєстровано податкову/і накладну/і. Такий штраф Постачальником сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Покупцем.

7.9. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі

збитки, що завдані йому таким невиконанням, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

7.10. Постачальник компенсує витрати Покупцю за простій транспорту, коли такий простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності уповноважних представників Постачальника, у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупровідних документах кількості та якості.

7.11. У разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару у строки, зазначені у Специфікації/-ях до даного Договору, останній сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару.

7.12. За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.13. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.
VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
X. Строк дії Договору

10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його печатками Сторін і діє по ______________________ , а в частині взаєморозрахунків – до повного виконання зобов’язань.


XI. Інші умови

11.1. Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. У випадку якщо в період строку дії Договір не виконаний або виконаний Постачальником не у повному обсязі та Покупець виявив Товар/и за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі, Покупець направляє Постачальнику лист з пропозицією внесення до Договору змін щодо зменшення ціни Товару/ів в частині непоставленого Постачальником Товару до ціни, виявленої Покупцем, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору, підписаний Покупцем. Постачальник протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Покупця та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору щодо зменшення ціни Товару/ів, зобов’язаний підписати та повернути Покупцю додаткову угоду про внесення змін до Договору. У випадку якщо Постачальник не повернув Покупцю підписану Постачальником додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Постачальнику.

11.3. Покупець має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку в наступних випадках:

- ненадання Постачальником документів приналежності товару, що стосується Товару та підлягають переданню разом з Товаром;

- якщо Постачальник передав меншу кількість Товару, ніж це встановлено даним Договором (в тому числі Покупець має право відмовитися від уже переданого Товару);

- якщо Постачальник передав Товар, який не відповідає комплекту/комплектності;

- якщо Постачальник передав Товар неналежної якості;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4. У випадку прийняття Покупцем рішення про відмову від Договору, з підстав, вказаних у п. 11.3 даного Договору, Покупець має право:

- письмово повідомити Постачальника про відмову від Договору в односторонньому порядку з зазначенням підстав прийняття такого рішення. В даному випадку Договір припиняє дію з дати відправлення повідомлення про відмову від Договору.

- встановити Постачальнику строк, в який він зобов’язаний усунути недоліки, які призвели до прийняття рішення про відмову від Договору в односторонньому порядку. В такому випадку Покупець направляє Постачальнику письмове повідомлення з зазначенням недоліків та строку для усунення таких недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті в установлений Покупцем строк, Договір припиняє дію зі спливом строку, встановленого Покупцем для усунення недоліків.

11.5. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

11.7. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом ПАТ «Укргазвидобування».

11.8. При тлумаченні умов поставки за цим Договором застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2010 року) з урахуванням особливих умов поставки, визначених Сторонами у даному Договорі.

11.9. Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.10. Відповідно до Податкового кодексу України Постачальник за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додану вартість на загальних умовах; Покупець є платником податку на прибуток та податку на додану вартість на загальних умовах.

11.11. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України. Якщо в даному Договорі Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства, врегулювавши свої відносини на власний розсуд, то пріоритет мають норми Договору.

11.12. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.13. У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів про такі зміни.

11.14. Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.


XII. Антикорупційне застереження

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:


 • надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

 • надання будь-яких гарантій;

 • прискорення існуючих процедур;

 • інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати Покупцю інформацію про ланцюжок власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №2 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Покупцю.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Постачальника, і направляється на адресу Покупця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Постачальника від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеної у формі Додатку №2 до цього Договору Покупець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформацією із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.


XIIІ. Додатки до Договору

13.1. Додаток №1: Специфікація/-ї №__.

13.2. Додаток №2: Форма – «Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів.».
XIV. Місцезнаходження та банківські

реквізити Сторін


ПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ
Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»

Адреса: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28

код ЄДРПОУ 30019775

ІПН 300197726657

Тел. _________________Тел./факс


від Постачальника:


від Покупця:

______________________
М.П.

____________________
М.П.Додаток №1

до Договору №_______ від ________


СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____

від «___» ______________ 20__ р.
п/п

Найменування Товару

ДЕСТ/

ТУ


УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)

1
2

Всього:

УКТ ЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження або підакцизний


 1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає (_______________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

 2. Умови поставки Товару:

 • DDP: кінцеве місце призначення _____________________________________________________________

(назва кожного місця призначення, адреса, код станції т.д.)

_______________________________________________________________

* (приклад)

 1. Строк поставки Товару: ________________________________________________________________________

 2. Умови та строки оплати: ___________________________________________________

 3. Транспортні витрати ______________________________________________________

 4. Гарантія на Товар становить ________________________________________________

 5. Виробник товару: _________________________________________________________

 6. Рік виготовлення Товару_______________________________________________

9. Відвантаження Товару проводиться за рознарядкою Покупця.

10. Вимоги до тари та упаковки _________________________________________________

11. Реквізити Вантажовідправника:____________________________________________

12. Реквізити Вантажоотримувача:_____________________________________________

13. У разі, якщо код УКТ ЗЕД імпортованого Товару, вказаний в митній декларації (МД), відрізняється від коду УКТ ЗЕД імпортованого Товару, який вказаний у цій Специфікації, Постачальник зобов'язується надати разом з актом приймання-передачі або видатковою накладною копії митних декларацій (МД) на підтвердження кодів УКТ ЗЕД імпортованих Товарів.

14. Ця Специфікація є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

15. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).

ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:______________________

М.П.

________________________

М.П.1   2   3   4


Скачати 466.88 Kb.

 • VII. Відповідальність Сторін
 • VIII. Обставини непереборної сили
 • XII. Антикорупційне застереження
 • XIIІ. Додатки до Договору
 • XIV. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
 • Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»
 • Додаток №1
 • Загальна вартість без ПДВ, (грн.) ПДВ, (грн.) Загальна вартість із ПДВ, (грн.)
 • ПІДПИСИ СТОРІН: Постачальник