Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»

Скачати 195.57 Kb.

Конкурсу за обраним фахом Галузь знань 02 «Культура і мистецтво» Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»
Скачати 195.57 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 25.03.2017
Розмір 195.57 Kb.
Тип Конкурс
  1   2
Спеціаліза́ція (від лат. specialis - особливий) - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов'язки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Кобза́р - український народний співець і музикант. Кобзарі були творцями, хранителями і передавачами епічної традиції у формі історичних пісень, дум (мелодійних речитативів змінюваних форм), релігійних піснеспівів, моралізаторських пісень, а також казок та переказів, супроводжуваних грою на кобзі, лірі або бандурі, звідки інша їхня назва - лірники або бандуристи.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


На дану спеціальність приймаються особи, які мають фахову підготовку за програмами мистецьких навчальних закладів І рівня акредитації, а також, як виняток, особи, які мають повну загальну середню освіту і фахову підготовку відповідно до програм музичних навчальних закладів.
Акредитація (лат. accredo, «довіряти») - процедура, у ході якої національний орган з акредитації документально засвідчує компетентність юридичної особи чи органу з оцінки відповідності. Акредитація - сукупність дій, пов'язаних з призначенням і вступом у дію (на посаду) постійного представника держави, глави дипломатичного представництва у певній державі чи міжнародній організації.
Мистецтво Мисте́цтво - одна з форм суспільної свідомості; вид людської діяльності, що відбиває дійсність у конкретно-чуттєвих образах, відповідно до певних естетичних ідеалів. У широкому сенсі мистецтвом називають досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерність.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.


Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно нижчезазначених вимог до кожної спеціалізації.
Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Диригентсько-хорове мистецтво»

секція: Диригентська (народний хор)

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: • продиригувати два хорові твори, різні за характером та метром, один з яких a capрella;
  Проходження (в астрономії) - видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).


виконати напам’ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella;
Партиту́ра (італ. partitura - розподіл) - система роздільного запису на кількох нотоносцях, розташованих колонкою і поділених спільними тактовими рисками, всіх голосів багатоголосного твору для виконання ансамблем, оркестром або хором.


виконати напам’ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури, висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;

виконати в народній (або академічній) манері два вокальних твори із супроводом;

проаналізувати на слух: лади народної музики, тризвуки, септакорди, послідовність акордів.
Септако́рд - чотиризвучний акорд, в основному виді якого звуки розташовані за терціями. Можливі 7 видів септакордів -
Компози́тор (ж.р. композиторка, від лат. componere - складати в ціле) - автор музичних творів: особа, що займається створенням музики.
Музична форма - у широкому сенсі - матеріальне втілення змісту музики, спосіб його існування, у вужчому - структура музичного твору.
Народна музика Наро́дна му́зика, музичний фольклор (англ. traditional folk music) - вокальна, інструментальна, вокально-інструментальна і музично-танцювальна творчість народу, основний вид і підсумок художньої творчості багатьох поколінь, який ґрунтується на історичних традиціях розвитку творчості різних груп та шарів населення.


В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь, розвинений музичний слух;
  Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Музичний слух - сукупність здібностей, необхідних для творіння, виконання і активного сприйняття музики.
теоретичнімузичні знання та здатність коротко, логічно і професійно формулювати думку;

виявити розумінняхудожньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильовихособливостей виконуваних творів;
Стиль у загальному розумінні - усталена форма художнього самовизначення епохи, регіону, нації, соціальної або творчої групи або окремої особистості. Поняття стилю є центральним в історії літератури та мистецтва, однак поширюється і на інші види людської діяльності, перетворюючись в одну з найважливіших категорій культури в цілому, у динамічно мінливу суму її конкретних історичних проявів.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.


виявити здатність до емоційного відгуку та сценічногоперевтілення;
Сце́на (грец. σκηνή) або кін в перекладі з давньогрецької - намет, шатро, де первісно актори готувалися до вистави. Сама вистава відбувалася в тій частині театру, яка мала назву - орхестра.


продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

із супроводом

Верьовка Г.

Репертуар (фр. repertoire, від лат. repertorium - список) - сукупність драматичних, оперних, музичних творів, які виконуються протягом певного часу в театрі, на концертній естраді. Репертуар відображає певні ідейні й художні позиції театру.
«Не забудь юних днів», «Ой ходив чумак»,

«Ходила я по садочку», «Ой на горі жита много»

Гулак-Артемовський С. «Там, за тихим, за Дунаєм» з оп.

«Запорожець за Дунаєм»

Гладкий Г. «Заповіт», обр. Л. Ревуцького

Лисенко М. «А вже весна»

Майборода П. «Розляглися тумани»

Моцарт В.А. Реквієм «Dies ire», Messa C- dur «Sanctus»

Пашкевич А. «Фронтові побратими», «Степом, степом»,

«Лебеді материнства»

Рахманінов С. «Слава народу»

Ревуцький Л. «Ой, чого ти почорніло»

Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

Шамо І. «Стоїть над Волгою курган»

Шуберт Ф. Messa G-dur «Kyrie»

a cappellaАвдієвський А. «Чуєш, брате мій», «Колискова», «Павочка

ходить», «Добрий вечір тобі, пане господарю»

Верьовка Г. «Ой там, за Дунаєм», «Ой ти, дівчино, чом

зажурилась», «Сховалось сонце за горою»,

«Жито, мати», «Ой дівчино Уляно»

Іконник В. «Сонце заходить»

Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

Козицький П. «Зелений кудрявчик»

Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

Кошиць О. «Ой у полі криниченька», «Бодай тая

степовая могила запала»

Левашов В. «В камышах лебедушка»

Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Дударик», «Щедрик»,

«Піють півні», «Пряля», «Козака несуть»,

«Ой там, за горою», «Ой, у полі плужок оре»

Лисенко М. «Ой гай, мати, гай зелений», «Стелися

барвінку», «Сон», «Пливе човен»

Людкевич С. «Ой зацвіли фіалочки», «Гагілка»

Мендельсон Ф. «Лес»

Орфєєв О. «Ой у полі жито»

Рахманінов С. «Богородице, Діво, радуйся»

Ревуцький Л. «Прилетіла перепілонька»

Ступницький В. «Прилетів сокіл до віконця», «Жала

Улянка шовкову траву»

Чайковський П. «Ночевала тучка золотая»

Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет»

Шамо І. «Веснянка»

Рекомендована література

 1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М.,1980.

 2. Друзкин М. История зарубежной музики / М. Друзкин.
  Композитор Ігнацій Ян Падеревський був прем'єр-міністром Польщі, Верді та Шостакович були депутатами.
– М., 1989. – Вып. 3 ; М., 1976. – Вып. 7.

История русской музыки / общ.ред О.Левашовой, И.Кандинского. – М., 1987.

История украинской музыки. – М., 1981.

Казачков С.А. Дирижёрский аппарат и его постановка / С.А. Казачков. – М., 2007.

Колесса М. Ф. Основи техніки диригування / М. Ф.
Дириге́нт (від лат. dirigio - направляю, керую) - людина, яка керує підготовкою твору до виконнання (проводить репетиції) та керує виконанням твору (диригує) оркестром, хором, ансамблем, зокрема оперної чи балетної трупи і т. д.
 Колесса. – К., 1981.

Конерштейн М.М. Вопросы дирижирования / М. М. Конерштейн. – К. : Музыка, 2002.

Лащенко А. З історії київської хорової школи / А.П. Лащенко. – К.: Музична Україна, 2007. – 200 с.

Матюхин В. П. Основы теории дирижирования (методические указания) / В. П. Матюхин. – Х., 2006.

Мусин И. Техника дирижирования / И. Мусин. – Л. : Музыка, 2007.

Мюллер Т.Ф. Гармонія / Т.Ф. Мюллер. – М., 1981.

Розумний І. К. Практичний посібник диригування / І. К. Розумний. – К., 2009.

Сивизьянов А.С. Проблемы мышечной свободы дирижёра хора / А.С. Сивизьянов. – М. : Музыка, 2003.


Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Диригентсько-хорове мистецтво»

секція: Диригентська (академічний хор)

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: • продиригувати два різножанрові хорові твори (один з яких – a capрella), в яких абітурієнт продемонструє роботу з різними типами фактур, звуковеденням та штрихами, метричними та темповими характеристиками;

 • виконати напам’ять на фортепіано партитуру хорового твору a caрpella, надавши аналіз виконуваної партитури, висвітлюючи питання музичної форми, фактури, тонального плану та місця музичного твору у творчому спадку композитора;

 • виконати в академічній манері два різнохарактерні та різножанрові вокальних твори із супроводом (концертмейстер);
  Серед радянських композиторів є Герої Соціалістичної Праці, наприклад, Кабалевський.
Академі́зм - стиль і напрям у мистецтві XIX століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі «високого мистецтва» - насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини античності та Відродження.


проаналізувати на слух: інтервали в межах октави (прості та характерні), лади народної музики, тризвуки та їх обернення, септакорди.
Серед українських композиторів є «герої України» - Євген Станкович та Мирослав Скорик.


В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень володіння комплексом диригентських та вокальних умінь, розвинений музичний слух, теоретичні музичні знання та здатність коротко, логічно і професійно формулювати думку;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;

 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;

 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння та вольовий креативний посил в диригуванні.

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

із супроводом

Верьовка Г. «Не забудь юних днів»

Лисенко М. Заключний хор «А вже весна» з опери

«Зима і весна»

Людкевич С. «Гагілка»

Моцарт В.А. Реквієм «Dies ire», Коронаційна месса «Sanctus»

Рахманінов С.В. Фінальна сцена та хор з опери «Алеко»

Ревуцький Л. «Ой, чого ти почорніло»

Рубінштейн А. «Ноченька» хор з опери «Демон»

Свірідов Г. «Поема памяти Сергея Есенина» – № 5

«Ночь под Ивана Купала»

Форе Г. Реквієм «Lux aеterna»

Чайковський П. хор «Хор селян» з І дії опери «Євгеній Онєгін»

Шуберт Ф. Messa C- dur «Sanctus», Messa G-dur «Kyrie»

a caрpellaІконник В. «Сонце заходить»

Калінніков В. «Кондор», «Зима», «Элегия»

Козицький П. «Зелений кудрявчик»

Колеса Ф. «В гаї зелененькім»

Кошиць О. «Ой, у полі криниченька», «Бодай тая

степовая могила запала»

Леонтович М. «Мала мати одну дочку», «Піють півні»,

«Пряля», «Козака несуть»

Лисенко М. «Ой, гай, мати, гай зелений», «Стелися барвінку»

Майборода Г. «Пролісок», «Вершник»

Рахманінов С. «Богородице, Діво, радуйся»

Чайковський П. «Ночевала тучка золотая», «Жаворонок»

Чесноков П. «Не цветочек в поле вянет»

Шамо І. «Веснянка»
Рекомендована література:
 1. Алексеев Б. Учебник гармонии / Б. Алексеев, А. Мясоедов. – М., 2000.

 2. Друзкин М. История зарубежной музыки / М. Друзкин. – М., 1989. – Вып. 3; М., 1996. Вып. 7.

 3. Дубінін І. Гармонія / І. Дубінін. – К., 2002.

 4. Дубовский И. Учебник гармонии / И. Дубовский, С. Евсеев. – М., 1995.

 5. История русской музыки / общ. ред. О. Левашовой, И. Кандинского. – М., 1997.

 6. История украинской музыки. – М., 2001.

 7. Колесса М.Ф. Основи техніки диригування / М.Ф. Колеса. - К., 1991.

 8. Конен В. История зарубежной музыки / В. Конен. - М. : Музика, 1991.

 9. Мархлевский А.С. Практичні основі роботи в хоровому класі / А.С.
  Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
 Мархлевський. - К. : Музична Україна, 1996.

Мюллер Т.Ф. Гармонія / Т.Ф. Мюллер. – М., 2001.

Пигров К.К. Управление хором / К.К. Пигров. - М., 2004.

Попова Т.В. Музыкальные жанры и форы / Т.В. Попова. - М., 1994.

Птица К.Б. Очерки по технике дирижирования / К.Б. Птица. - М., 1998.

Пухальський В.І. Азбука хорового диригування / В.І. Бухальський. – Рівне, 2005.

Смаглій Г.А. Основи теорії музики / Г.А. Смаглій. – Харків, 2007.

Українська сучасна хорова музика : хрестоматія з хорового диригування для вищих і середніх музичних закладів / за заг.
Хрестома́тія - навчальне видання літературно-художніх, історичних, наукових чи інших творів або їх частин, які є об'єктом вивчення певного навчального предмета, курсу, дисципліни відповідно до офіційно затвердженої навчальної програми.
ред. О.С. Тимошенка. – К., 1999.

Чесноков П. Хор и управление им / П. Чесноков. - М., 2002.


Вимоги до проходження творчого конкурсу із спеціалізації

«Диригентсько-хорове мистецтво»

секція: Хорова (артист народного хору)

На вступному випробуванні абітурієнт повинен виконати такі творчі завдання: • виконати в обробці чи автентичному варіанті 5 народних пісень різних стилів та жанрів народної музичної творчості;
  Наро́дна пі́сня - найбільш розповсюджений вид народної музики, продукт колективної усної творчості, що роками складається в пісню. Народна пісня - музично-поетичний жанр фольклору, найбільш поширений вид народної музики.


надати характеристику виконуваних творів, розкриваючи питання художньо-образного змісту, жанрових та стильових особливостей;

проаналізувати на слух: інтервали, тризвуки і їх обернення, септакорди, лади народної музики.

В ході виконання творчих завдань абітурієнт повинен виявити такі уміння і навички:

 • продемонструвати рівень вокально-сценічних умінь та навичок;

 • виявити розуміння художньо-образного змісту, музичної форми, жанрових та стильових особливостей виконуваних творів;

 • виявити здатність до емоційного відгуку та сценічного перевтілення;

 • продемонструвати художньо-інтерпретаційні уміння;

 • продемонструвати рівень музично-теоретичної підготовки.

ОРІЄНТОВНИЙ РЕПЕРТУАР:

Українські народні пісні

Ой роде наш красний

А попід терен

Ой, я знаю, що гріх маю

Гей, долино, долино

Їхав козак за Дунай

Висока верба

Гомін, гомін по діброві

Вербовая дощечка

Гори наші

Тихо, тихо Дунай воду несе

Дівчина в саду квіти збирала

Добрий вечір, дівчино

За Сибіром сонце сходить

Зашуміла ліщинонька

Зелена верба

Казав мені батько

Мала мати одну дочку

На городі бузина

По всьому світу стала новина

Удовицю я любив

Чи я в лузі не калина була

Чорноморець, матінко

Я в середу родилася

Якби мені не тиночки


ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне мистецтво»


Пояснювальна записка

Творчий конкурс з фаху «Музичне мистецтво» складають абітурієнти, які вступають на спеціальність «Музичне мистецтво», спеціалізації: «музичний фольклор», «бандура і кобзарське мистецтво», «диригентсько-хорове мистецтво», «інструментально-оркестрове мистецтво».
Абітуріє́нт (лат. abituriens - той, хто збирається йти) - у більшості країн той, хто закінчив середній навчальний заклад, випускник середнього навчального закладу, хто одержав атестат зрілості.
  1   2


Скачати 195.57 Kb.

2021