Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Конспект лекцій для аспірантів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Сторінка2/14
Дата конвертації19.03.2017
Розмір3.41 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

9.5. Регіональні організації за типом FATF…………………………..175


9.6. Країни та території, що не співпрацюють з ФАТФ……………..185

Перелік посилань……………………………………………………....189

Тема 10. ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ………………………………………..191

10.1. Діяльність у протидії відмивання грошей Базельського комітету з банківського нагляду…………………………………………………...191

10.2. Управління ризиками в системі забезпечення безпеки банку..195

10.3. Офшорна група банківського нагляду………………………….200

10.4. Принципи Вольфсберзької групи……………………………….202

10.5. Спеціальний комітет експертів Ради Європи з взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму MONEYVAL……………………………………………………………205Перелік посилань………………………………………………………207

Тема 11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА ФІНАНСОВА РОЗВІДКА: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД…..208

11.1. Органи фінансової розвідки: поняття і концепції функціонування………………………………………………………...208

11.2. Особливості діяльності групи Егмонт……………………….….209

11.3. Фінансова розвідка в Україні. Система та суб'єкти фінансового моніторингу……………………………………………………………..217

11.4. Ідентифікація осіб, що здійснюють фінансові операції……….220

11.5. Надання інформації про фінансову операцію………………….222

11.6.Фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу……………………………………………………………..224

Перелік посилань………………………………………………………228

ВСТУП
Розбудова ринкової економіки в Україні вимагає створення ефективної системи забезпечення безпеки банківської системи. Згідно Закону України «Про основи національної безпеки» від 19 червня 2003 року серед суб'єктів забезпечення національної безпеки визначено Національний банк України, який розробляє і здійснює емісійно-кредитну політику в інтересах національної безпеки України, сприяє дотриманню стабільності банківської системи.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

Банківська система являє собою законодавчо визначену, чітко структуровану сукупність фінансових інститутів, які займаються банківською діяльністю. Банківська ситема має своє особливе призначення, свої специфічні функції в економіці, які не просто повторюють призначення і функції окремих банків, а розвиваються за наперед визначеною стратегією. Специфіка банківської системи проявляється в функції створення грошей і регулювання грошової маси; трансформації та стабілізації. Фінансово-кредитні установи працюють в умовах постійного впливу дестабілізуючих факторів, боротьба з якими є важливим завданням не лише окремих банків, а й усієї банківської системи. Функція створення грошей і регулювання грошової маси полягає в тому, що банківська система оперативно змінює масу грошей в обігу, збільшуючи або зменшуючи її відповідно до зміни попиту на гроші. Трансформаційна функція полягає в тому, що банки, мобілізуючи вільні кошти одних суб’єктів господарювання і передаючи їх іншим суб’єктам, мають можливість змінювати (трансформувати) величину й терміни грошових капіталів та фінансові ризики. Стабілізаційна функція банківської системи забезпечується шляхом формування ефективного механізму забезпечення безпеки банківської системи, прийняття законів та інших нормативних актів, що регламентують діяльність усіх її ланок, та контролю за дотриманням як чинного законодавства, так і банківського нагляду.

Формування механізму забезпечення безпеки фінансово-кредитних установ пов’язане з необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків з національними інтересами – забезпеченням сталості грошей і стабільної роботи всіх банків та з функціонуванням грошового ринку, забезпеченням збалансованості попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному його секторі.

Структура і зміст конспекту лекцій підпорядковані меті послідовного розкриття предмета вивчення дисципліни – процесу забезпечення безпеки банківської діяльності.

Метою вивчення дисципліни «Управління безпекою» є оволодіння сучасними методами і прийомами забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи.

Основні теоретичні та практичні положення лекційного курсу викладено в структурно-логічній та ілюстративно-графічній формі, спрямовані на формування та реалізацію майбутніми фахівцями теретичних знань щодо визначення джерел негативних факторів впливу на стан безпеки банку, оцінювання ступеню їх впливу, вміння обирати потрібні засоби захисту, знання принципів організації та функціонування системи безпеки фінансово-кредитних установ.МОДУЛЬ І

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИТема 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

1.1. Сутність, предмет, мета та завдання безпеки банківської справи. 1.2. Функції забезпечення безпеки банківської справи.

1.3. Механізм гарантування безпеки банківської справи.

Перелік посилань
1.1. Сутність, предмет, мета та завдання безпеки банківської справи

Останнє десятиліття в житті нашої країни характеризується появою значного числа наукових робіт, методичних розробок, нормативних та законодавчих актів, присвячених проблемам безпеки. Результати сучасних досліджень свідчать про те, що чітких уявлень про зміст і структуру поняття «безпека банківської справи» до теперішнього часу не сформовані. Для комерційних банків особливо важливими є такі умови ефективної та безпечної діяльності, як забезпечення зворотності кредитів, підвищення прибутковості, підтримання ліквідності, зниження банківських ризиків, гарантування депозитів. Проте дослідження й публікації щодо проблем безпеки банківської діяльності присвячені здебільшого організаційним, технічним і правовим аспектам.

Запровадження основних підходів безпеки банківської справи в Україні та інших країнах СНД зумовлене, насамперед, розбудовою ринкової економіки та розширенням самостійності суб’єктів господарювання фінансово-кредитної сфери.

Тлумачення сутності поняття «безпека банківської справи» («безпека банківської діяльності», «банківська безпека», «безпека банку») не є однозначним у теорії та практиці. Найбільш типовими є визначення, представлені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Підходи до визначення суті безпека банкуАвтор

Визначення

Джерело

Укладачі Великого економічного словника

Стан захищеності його життєво важливих інтересів від несумлінної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних формувань і окремих осіб, здатність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування і розвитку відповідно до статутних цілей

1, с. 75

Концепція безпеки комерційного банку Асоціації російських банків

Стан захищеності інтересів власників, керівництва і клієнтів банку, матеріальних цінностей та інформаційних ресурсів від внутрішніх і зовнішніх загроз

2

А.Вінников

Стан захищеності банку від внутрішніх і зовнішніх загроз

3, с.20

Енциклопедія банківської справи України, М.Ілляш

Система заходів, які забезпечують захищеність інтересів власників, клієнтів, працівників і керівництва банку від зовнішніх і внутрішніх загроз

4, с. 91

С.Бунін

Вирізняє безпеку банку як організації; безпеку банківського персоналу; безпеку банківських операцій

5


М.Зубок

Стан стійкої життєдіяльності, за якого забезпечується реалізація основних інтересів і пріоритетних цілей банку, захист від зовнішніх і внутрішніх дестабілізуючих факторів незалежно від умов його функціонування

6, с. 16

В.Ярочкін

Стан захищеності інтересів власників, керівництва та клієнтів банку, матеріальних цінностей і інформаційних ресурсів від внутрішніх та зовнішніх загроз

7, с.10

В.Шурпаков

Організація заходів із запобігання можливим загрозам діяльності банку

8

Узагальнюючи вказані підходи, під безпекою банку будемо розуміти такий стан, що характеризується найбільш повним та раціональним використанням його економічного потенціалу, здатністю до самовідтворення, захищеністю від дії дестабілізуючих чинників, міцністю взаємозв’язків між елементами банківської системи, що сприятиме задоволенню інтересів клієнтів та працівників банків.

Предмет вивчення дисципліни – процес забезпечення безпеки банківської діяльності.

Ефективне забезпечення безпеки банківської установи досягається через реалізацію певних принципів, основними з яких є [6, с. 17; 7, с. 13-15]:Комплексність - для забезпечення безпеки банку необхідно застосовувати всі форми і методи захисту та протидії негативним факторам впливу у повному обсязі.

Своєчасність – розробка стратегії забезпечення безпеки банку на ранніх стадіях розробки системи безпеки банку на основі аналізу та прогнозування економічної ситуації, діагностики рівня безпеки банку, а також розробки заходів попередження посягань на законні інтереси банку.

Неперервність - забезпечення безпеки банку не може бути одноразовим актом. Це - безперервний процес, який включає обґрунтування та реалізацію найбільш раціональних форм, методів, способів і шляхів створення удосконалення і розвитку системи безпеки, безперервне управління нею та контроль за функціонуванням.

Активність – постійне прагнення до виявлення дестабілізуючих факторів на стан безпеки банку, своєчасної та ефективної їх нейтралізації та попередження.

Законність - заходи, що виконуються в межах, необхідних для забезпечення безпеки банку, ґрунтуються на чинних законах України, постановах Кабінету Міністрів, Указах Президента України, нормативних актах Національного банку, вимогах документів місцевих органів влади та статуту банку.

Обґрунтованість - застосовані заходи забезпечення безпеки повинні бути реалізовані відповідно до вимог НТП, обґрунтовані з точки зору запланованого рівня безпеки банку та відповідати встановленим вимогам та нормам.

Економічність – затрати на функціонування системи безпеки банку не мають перевищувати розміру можливої шкоди та повинні розглядатись з точки зору можливих збитків та витрат на забезпечення безпеки банку відповідно до критерію «ефективність-вартість».

Спеціалізація – передбачається залучення до розробки та впровадження заходів та методів спеціалізованих організацій, найбільш підготовлених до конкретного виду діяльності щодо забезпечення безпеки банку, таких, що мають досвід практичної роботи і державну ліцензію на право надання послуг. Експлуатація технічних засобів і реалізація заходів безпеки мають здійснюватися професійно підготовленими спеціалістами служби безпеки банку і функціональних підрозділів, які обслуговують об’єкт.

Взаємодія та координація - служба безпеки банку повинна спрямовувати зусилля всіх установ і підрозділів щодо виконання заходів безпеки; з цією метою встановлює необхідні зв'язки з підрозділами банку і зовнішніми організаціями.

Вдосконалення - удосконалення заходів і засобів захисту на основі власного досвіду, появи нових технічних засобів з урахуванням змін у методах і засобах конкурентної розвідки, нормативно-технічних вимог, вітчизняного і зарубіжного досвіду забезпечення безпеки банку.

Централізація управління - самостійне функціонування системи безпеки за єдиними правовими, організаційними, функціональними і методологічними принципами і централізоване управління діяльністю системи безпеки банку. Заходи забезпечення безпеки здійснюються відповідно до завдань, які визначені у стратегії забезпечення безпеки банківської установи.

Конфіденційність - заходи безпеки проводяться на конфіденційній основі без їх розголошення; про результати виконання заходів безпеки інформується керівництво банку і за його рішенням інші особи, робота яких пов'язана з необхідністю володіння відповідною інформацією.

Компетентність - виконання заходів безпеки повинно здійснюватися грамотно, на високому професійному рівні, ґрунтуватися на об'єктивних даних, не обмежувати права і не принижувати гідності громадян.

Самостійність - підрозділи безпеки банку повинні мати у своєму розпорядженні всі необхідні засоби для ефективного вирішення поставлених перед ними завдань, повноваження осіб і підрозділів банківської безпеки суворо регламентуються нормативними актами банків.

Ефективне гарантування безпеки банківської справи, що організований з врахуванням наведених принципів та вимог, дозволить сформувати високоефективний потенціал фінансово-кредитних установ, забезпечити постійне нарощування власного капіталу, суттєво підвищити його конкурентну позицію на фінансовому ринку.

З урахуванням змісту та принципів безпеки банківської справи формуються його цілі та завдання.

Головною метою дисципліни є забезпечення високого рівня безпеки фінансово-кредитної установи шляхом реалізації превентивних та ліквідаційних заходів усунення впливу дестабілізуючих факторів.

У процесі реалізацію головної мети забезпечується вирішення таких основних завдань (табл. 1.2) [6, с. 21]:

Таблиця 1.2

Основні завдання, спрямовані на реалізацію головної мети безпеки банківської справи

Головна мета

Завдання безпеки банківської справи, спрямовані на реалізацію головної мети

Забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи

захист законних інтересів банку та його співробітників

профілактика та попередження правопорушень і злочинних посягань на власність і персонал банку

своєчасне виявлення реальних і потенційних загроз банку, вжиття заходів щодо їх нейтралізації

виявлення внутрішніх і зовнішніх причин і умов, які можуть сприяти заподіянню банку, його працівникам, клієнтам і акціонерам матеріальної, моральної та іншої шкоди, перешкоджати їх нормальній діяльності

оперативне реагування елементів структури банку на загрози, що виникають, та негативні тенденції розвитку зовнішньої і внутрішньої обстановки

виявлення та формування причин і умов, сприятливих для реалізації банком своїх основних інтересів

виховання та навчання персоналу банку з питань безпеки

послаблення шкідливих наслідків від акцій конкурентів або злочинців з підриву безпеки банку

збереження й ефективне використання фінансових, матеріальних та інформаційних ресурсів банку

Організація забезпечення безпеки банку здійснюється на основі принципу управління стратегічними напрямками даної діяльності.


1.2. Функції забезпечення безпеки банку
Банківський менеджмент реалізує свою головну мету і основні завдання забезпечення безпеки шляхом здійснення певних функцій.

Існують різноманітні підходи до визначення функцій банківського менеджменту. Найпоширенішими є підходи О.Васюренка, С.Козьменка, Ф.Шпига, І.Волошка, О.Кириченка, В.Міщенка, згідно з якими класифікують функції банківського менеджменту залежно від об’єкта та суб’єкта управління. Залежно від об’єкта управління розрізняють відтворювальну, розподільчу функції. Залежно від суб’єкта управління виділяють такі функції, як планування, контроль, організацію, мотивацію та інші. Тобто виділяються дві основні групи функцій банківського менеджменту, що визначаються його комплексним змістом:

 • функції банківського менеджменту як управляючої системи (склад цих функцій характерний для будь-якого виду менеджменту, хоча і повинен враховувати його специфіку);

 • функції банківського менеджменту як спеціальної галузі забезпечення безпеки (склад цих функцій визначається конкретним об’єктом банківського менеджменту).

У найзагальнішому вигляді склад основних функцій забезпечення безпеки банку у розрізі цих груп представлений на

рис. 1.1. Розглянемо детальніше зміст основних функцій безпеки банку у розрізі вказаних груп.

У групі функцій забезпечення безпеки банку як управляючої системи основними з них є:

1. Функція планування – включає систему заходів з обґрунтування рішень забезпечення безпеки банку на перспективу, вибір їх альтернативних варіантів. Зміст цієї функції банківського менеджменту полягає у розробці та реалізації системи поточних фінансових планів та оперативних бюджетів за основними напрямками діяльності банку, різноманітними структурними підрозділами та установою в цілому. Залежно від змісту і статусу розрізняють директивне, індикативне, тактичне та стратегічне планування.

2. Функція прогнозування є різновидом функції планування, яка полягає в обґрунтуванні гіпотези про ймовірний стан рівня безпеки банку та відповідні показники, які характеризують цей стан.

3. Функція організації полягає у створенні підрозділів служби безпеки банку, визначенні їх повноважень, встановленні вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними, координації їх дій.

4. Функція регулювання передбачає вплив на об’єкт управління, за допомогою якого досягається безпека банківської системи у випадку виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює в основному поточні заходи з ліквідації відхилень від графіків, планових завдань, встановлених норм і нормативів.

Функції забезпечення безпеки банку

як управляючої системи

як спеціальної галузі управління 1. Фінансової безпеки

1.1. Управління банківськими операціями

1.2. Управління капіталом

1.3. Управління інвестиціями

1.4. Антикризове управління2. Кадрової безпеки

2.1. Пасивна, активна, реактивна, превентивна політика

2.2. Відкрита, закрита політика

3. Інформаційної безпеки

3.1. Організаційні методи захисту

3.2. Організаційно-технічні методи захисту

3.3. Технічні методи захисту4. Правової безпеки

Конституція, міжнародні договори, Закони України, локальні нормативно-правові акти, міжнародно-правові звичаї

5. Управління ризиками, загрозами та небезпеками

5.1. Запобігання

5.2. Уникнення

5.3. Ліквідація5.4. Обмеження

6. Маркетингової (ринкової) безпеки

1. Планування і прогнозування рішень забезпечення безпеки банку на перспективу
2. Організація служби безпеки банку, встановлення зв’язків та координації дій
3. Регулювання банківської системи у випадку виникнення відхилення від заданих параметрів

5. Облік та аналіз банківських операцій

6. Стимулювання виконання встановлених цільових показників безпеки банку, нормативів і планових завдань

7. Контроль виконання планів, завдань забезпечення безпеки банку

4. Координація дій усіх ланок системи управління банком

7. Силової безпеки банкуРис.1.2. Функції забезпечення безпеки банку5. Функція координації передбачає узгодженість дій усіх ланок системи банківського управління (виконавців, підрозділів, філій банків) на основі проведення нарад, зустрічей, роботи координаційних комітетів тощо.

6. Функція обліку спрямована на ведення та систематизацію вичерпної, достовірної, своєчасної та зрозумілої інформації як основи для прийняття оптимальних рішень із забезпечення безпеки банку.

7. Функція аналізу передбачає проведення експрес- і поглибленого аналізу рівня безпеки банку; результатів фінансової діяльності окремих філій, відділень; узагальнених результатів діяльності банку в цілому та в розрізі окремих її напрямків.

8. Функція стимулювання передбачає формування системи стимулювання і покарань працівників окремих структурних підрозділів банку за виконання чи невиконання встановлених цільових показників, нормативів і планових завдань забезпечення безпеки банку. Індивідуалізація такої системи стимулювання забезпечується шляхом впровадження в банку контрактної та бонусної форми оплати праці працівників підрозділів і менеджерів.

9. Функція контролю пов’язана зі створенням системи внутрішнього контролю в банку, розподілом контрольних обов’язків окремих служб і менеджерів, визначенням системи контролюючих показників і контрольних періодів, оперативним реагуванням на результати проведеного контролю.

У групі функцій банківського менеджменту як спеціальної сфери забезпечення безпеки банку основними є:

1. Фінансова безпека. Функції цього управління пов’язані з формуванням, розподілом та ефективним використанням активів та пасивів банку. Функції цього управління пов’язані з залученням, оптимізацією, рефінансуванням та ефективним використанням капіталу банку; обґрунтуванням доцільності інвестування в той чи інший актив, оцінкою інвестиційної привабливості об’єктів інвестування, визначенням найбільш ефективних форм фінансування інвестицій; акумуляцією грошових коштів, їх витрачанням та перерозподілом з метою збалансування фінансової діяльності банку. Антикризове управління передбачає діагностику банкрутства банку, виявлення ознак неплатоспроможності, формування комплексу профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи, за необхідності - виведення банку з кризи, у тому числі проведення санації чи реструктуризації суб’єкта господарювання.

2. Гарантування кадрової безпеки здійснюється через реалізацію відповідного типу політики (пасивна, реактивна, превентивна, активна, відкрита, закрита або ж їх поєднання) з метою попередження чи ліквідації негативних факторів впливу на безпеку банку, пов'язаних з персоналом, його інтелектуальним потенціалом і трудовими відносинами.

3. Інформаційна безпека банку досягається організацією збору інформації про внутрішнє і зовнішнє середовище банку, проведенням інформаційно-аналітичного дослідження клієнтів, партнерів та конкурентів, інформаційного аудиту та інформаційного моніторингу в банку, аналітичною обробкою інформації; організацією системи інформаційного забезпечення рішень керівництва банку; визначенням категорій банківської інформації та виробленням відповідних заходів щодо її захисту; дотриманням відповідних режимів діяльності банку; виконанням усіма працівниками банку норм і правил роботи з інформацією; своєчасним виявленням спроб і можливих каналів втрати інформації.

4. Правову основу у сфері безпеки банківської системи України становлять Конституція, закон «Про основи національної безпеки України» та інші закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти.

Ба́нківська систе́ма Украї́ни - це складова економічної системи держави, що включає в себе Національний банк України; інші банки (резиденти та нерезиденти, зареєстровані у встановленому законодавством порядку на території України); небанківські фінансові установи, виключною діяльністю яких є прийняття вкладів, розміщення кредитів або ведення рахунків клієнтів; Фонд гарантування вкладів фізичних осіб; банківську інфраструктуру, а також зв'язки та взаємини між ними.


5. Управління ризиками, загрозами та небезпеками. У процесі реалізації цієї функції здійснюється діагностика рівня безпеки банку, визначаються джерела негативних факторів впливу, визначається обсяг можливих фінансових втрат, оптимізуються співвідношення між рівнями прибутковості та ризиків за певним операціями, обґрунтовуються заходи для запобігання, уникнення та ліквідації (нейтралізації, локалізації) можливих ризиків, загроз та небезпек.

6. Функція маркетингової діяльності полягає у проведенні аналізу зовнішнього середовища банківської установи і формуванні даних для його оцінювання і можливостей, аналізу реальних і потенційних споживачів; у розробці концепції створення нових продуктів і/або модернізації старих; плануванні товароруху і збуту; у забезпеченні формування попиту і стимулювання збуту; забезпеченні цінової політики; забезпеченні безпеки використання послуг; в управлінні маркетинговою діяльністю як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми.

7. Одним із завдань гарантування служби безпеки банку є недопущення силового варіанта захоплення суб’єктів господарювання, забезпечення охорони громадського порядку і безпеки працівників під час здійснення банківських операцій.

Кожна з наведених функціональних складових безпеки банку характеризується власним змістом, набором функціональних критеріїв і способів забезпечення.

Використання наведених функцій безпеки банку дозволить мінімізувати дію дестабілізуючих факторів впливу, забезпечити отримання достатніх прибутків для збереження коштів вкладників та підтримання життєдіяльності фінансово-кредитної установи. Базуючись на зіставленні певних фінансових результатів, розраховуючи відповідні фінансові показники, банківська установа здатна оцінити ефективність свого господарювання, визначити своє місце серед інших фінансово-кредитних установ, планувати діяльність на майбутнє.
1.3. Механізм забезпечення безпеки банку
Процес забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи базується на певному механізмі. Механізм забезпечення безпеки банку є системою основних елементів, що регулюють процес розробки і реалізації управлінських рішень із забезпечення безпеки банку.

У структуру механізму забезпечення безпеки банку входять наступні елементи цільового, функціонального та програмного управління банківською установою, які синтезують стратегічний та оперативний менеджмент (рис. 1.3).Цільові підсистеми. Механізм такого забезпечення формується безпосередньо у банку, відповідно регламентуючи ті чи інші оперативні управлінські рішення з питань ведення банківської справи. Так, ряд аспектів банківської діяльності регулюються вимогами статуту фінансово-кредитних установ. Окремі з цих аспектів регулюються розробленими в банку стратегією безпеки і цільовою політикою з окремих напрямків її гарантування. Цільовий підхід дозволяє ретельно розібратися у складній ієрархії цілей, визначити головну мету забезпечення безпеки банку, підцілі (як способи її досягнення), сформувати систему пріоритетів черговості виконання цілей, тобто забезпечити керованість процесом розробки та досягнення цілей в організації.

Механізм забезпечення безпеки банку


Цільові підсистеми

Підсистема лінійного управління

Функціональні підсистеми

Підсистеми забезпечення управління

Координація управління за цілями

Стратегічне забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи: цілевстановлення та контроль

Організація правового, нормативного та інформаційного забезпечення

Управління бізнес-процесами в банку


Реалізація загальних та спеціальних функцій забезпечення безпеки банку

Система методів, важелів та інструментів забезпечення безпеки банку

Методи

Важелі
Інструменти


Організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні методи та економічні методи в т.ч. метод економічних розрахунків, балансовий метод, економіко-статистичні методи та інші
Ставки по кредитах та депозитах, відсотки за обслуговування банківських операцій, фінансові санкції, ставки податків, лізингові та інші фінансові платежі, рівень дивідендних виплат, собівартість, ціна, дохід, прибуток, мінімум заробітної плати тощо
Ціні папери, деривативи (ф’ючерси, форварди,

опціони, спреди,

свопи, кредитно-дефолтне боргове зобов’язання), валюта ін.

Рис. 1.3. Механізм забезпечення безпеки банку


Підсистема лінійного управління характеризується лінійними формами зв'язку між ланками управління. Суть лінійного управління полягає в тому, що очолює кожний департамент, підрозділ керівник (орган), який здійснює управління. Кожний працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується (і є підзвітним) тільки цьому керівнику (органу). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівникові збирати та обробляти інформацію, аналізувати банківську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об’єкту не дають.
Функціональні підсистеми. Для виконання певних функцій управління утворюються окремі управлінські підрозділи, які передають виконавцям обов’язкові для них рішення, тобто функціональний керівник в межах своєї сфери діяльності здійснює керівництво виконавцями. Завдяки спеціалізації функціональних керівників виникає можливість управління великою кількістю виконавців, а отже, і зменшується кількість рівнів управління. До обов’язків вищого керівника входить регулювання відносин поміж функціональними керівниками. 

Підсистеми забезпечення управління складаються з нормативно-правового регулювання діяльності банківської установи, стратегічного та оперативного управління із забезпечення безпеки. Прийняття законів та інших нормативних актів, що регулюють банківську діяльність, є одним із напрямків реалізації внутрішньої фінансової політики держави. Крім того, в банку може бути розроблена і затверджена система внутрішніх нормативів і вимог з окремих аспектів забезпечення безпеки банківської діяльності.

Система конкретних методів, важелів та інструментів забезпечення безпеки банку. У процесі аналізу, планування і контролю банківської діяльності використовується система методів і прийомів, за допомогою яких досягаються необхідні результати. Попит і пропозиція на фінансовому ринку формують рівень цін (ставки відсотка) і котирування за окремими фінансовими інструментами, визначають доступність кредитних ресурсів у національній та іноземних валютах, виявляють середню норму доходності капіталу, визначають систему ліквідності окремих фондових і грошових інструментів, що використовуються в процесі своєї фінансової діяльності. З поглибленням ринкових відносин роль ринкового механізму регулювання безпеки банківської діяльності зростає.

Наведений механізм містить потрібні важелі та заходи економічного, соціального і організаційного регулювання, стимулювання та скеровування, які ґрунтуються на поєднанні процесів діяльності та забезпечення безпеки банку.


Перелік посилань

1. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.- изд. 4-е, доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 1999. – С.75.

2. Концепция безопасности коммерческого банка // www.arb.ru/departs/s_konc.htm

3. Винников А.С. Банк России и банковская безопасность // Регион. – 1997. – № 2.

4. Енциклопедія банківської справи України. – К.

Енциклопедія банківської справи України (ЕБСУ) - перше в Україні наукове довідкове видання про банки і банківську діяльність, побудоване за принципом національної галузевої енциклопедії. Його підготовлено і здійснено з ініціятиви, за участі та сприяння Національного банку України.
: Молодь, 2001. – 680 с.

5. Букин С. Безопасность банка // Банковские технологии. – 2003. – № 9 // www.bizcom.ru/security/2003-09/01.html

6. Зубок М. І. Безпека банківської діяльності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 156 с.

7. Ярочкин В. И. Безопасность банковских систем. – М.:2004 , Ось-89. - 416 с. М.: Ось – 89, 2004. - 416 с.

8.Шурпаков В.А. Проблемы методологии анализа банковской безопасности // www.fact.ru/www/shurpakov 11.htm


 1. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. – 2 –ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 • Перелік посилань………………………………………………………207 Тема 11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ ТА ФІНАНСОВА РОЗВІДКА: ЗАКОРДОННИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД…..208
 • Перелік посилань………………………………………………………228 ВСТУП
 • МОДУЛЬ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Тема 1. СУТНІСТЬ І ПРЕДМЕТ БЕЗПЕКИ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
 • Перелік посилань 1.1. Сутність, предмет, мета та завдання безпеки банківської справи
 • Забезпечення безпеки фінансово-кредитної установи
 • 1.2. Функції забезпечення безпеки банку
 • 4. Правової
 • 6. Маркетингової (ринкової)
 • 3. Регулювання
 • 7. Контроль
 • 1.3. Механізм забезпечення безпеки банку
 • Енциклопедія банківської справи України