Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для бакалаврів спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Сторінка1/6
Дата конвертації18.05.2017
Розмір0.67 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет
gerd na metodichku

Культурологія
конспект лекцій для бакалаврів

спеціальності 055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

денної форми навчання

Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2016

УДК 008(100)(477)(07)

До друку ____________ Голова Навчально-методичної ради Луцького НТУ


Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ________________ директор бібліотеки.
Затверджено Навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № ___ від « » 2016 року.


Рекомендовано до видання Навчально-методичною радою факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій Луцького НТУ, протокол № від « » 2016 року

__________ Голова навчально-методичної ради факультету комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ, протокол № від «» 2016 року.
Укладачі: _________Я.М. Мартинюк, кандидат історичних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ

____________І.В.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Кандидат історичних наук - науковий ступінь у галузі історичних наук. В Україні існує два наукових ступені: «кандидат наук» та «доктор наук» (вищий науковий ступінь). Науковий ступінь «кандидат наук» присуджується на підставі захисту кандидатської дисертації, яка містить нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для відповідної галузі науки.
Сушик, кандидат історичних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки, психології та українознавства Луцького НТУ

Рецензент:__________М.П. Костюк, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ

Відповідальний

за випуск: _________О.М. Жук, кандидат історичних наук, доцент Луцького НТУ.

Культурологія. Конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії денної форми навчання. Мартинюк Ярослава Миколаївна, Сушик Ірина Вікторівна. – Луцьк: ЛНТУ, 2016. – 54 с.

Посібник вміщує планування та конспективний матеріал лекційних занять з історії української та зарубіжної культури, тестові й практичні завдання для самоконтролю знань студентів, а також список рекомендованої літератури.
© Я.М. Мартинюк, І.В. Сушик, 2016

ВСТУП

Відродження національної культури в умовах розбудови суверенної держави є однією з найактуальніших проблем сучасного життя України.

Суверенна держава - держава, яка має чітко визначену територію, на якій вона здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет, має постійне населення, уряд, не залежить від інших держав, має повноваження і здатність вступати в міжнародні відносини з іншими суверенними державами.
Культура є умовою демократизації та гуманізації всіх форм суспільного життя, запорукою економічної могутності держави.

Масштабність і складність процесів національного відродження вимагає від її учасників якісного розуміння сутності культури і закономірностей її розвитку, як загальних, котрі діють протягом усієї світової історії, так і специфічних, притаманних вітчизняній культурі.

Суспільство -це організована сукупність людей, об'єднаних характерними для них відносинами на певному етапі історичного розвитку. Суспільство - також соціальна самодостатня система, заснована на взаємовідносинах людей в процесі реалізації особистих потреб.
Всесві́тня істо́рія - розділ історичної науки, який займається вивченням історії людського світу.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].

Вивчення курсу «Культурологія» є одним із шляхів формування духовного світу студентства, важливим чинником особистої культури, а також професійної культури майбутніх дипломованих спеціалістів. Відібраний в курсі матеріал дасть можливість познайомитись зі світовими та вітчизняними культурними надбаннями впродовж історичного шляху людини, усвідомити місце української культури в світовому процесі, задовольнити свої духовні запити, виробити ціннісні орієнтири, відчути історичний зв’язок з нацією.

Запропоноване навчально-методичне видання має за мету допомогти студентам зорієнтуватись у сучасній проблематиці культурно-цивілізаційного процесу, окреслити напрямки розуміння основних питань курсу.

Лекція 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУРСУ


 1. Визначення поняття «культура» та його багатозначність

 2. Єдність і взаємозалежність світової та національної культури

 3. Хронологічна типологія культури. Періодизація історії світової та української культури

 4. Методологічні принципи і джерела вивчення культури

Література

Основна

 1. Кертман Л.Е.
  Періодизація історії - поділ історії людства на періоди. Періодизація в історії - раціональний спосіб впорядкування масиву емпіричної та теоретичної інформації за часовою протяжністю з метою поглиблення пізнання й розуміння змінних станів об’єктів навколишнього світу.
  История культуры стран Європы и Америки. – М.,1985.


 2. Витаньи И. Общество, культура, социология. – М., 1984.

 3. Маркарян Э.С. Очерки теории культуры. – Ереван, 1969.

 4. Теория культуры и современная наука. – М., 1983.

 5. О генезисе человеческой деятельности и культуры. – Єреван, 1973.

 6. Шинкарук В.І. Філософія і духовна культура України //Трибуна. – 1991. – № 7.
  Духо́вна культу́ра - складова культури, що охоплює мистецтво та філософію.


 7. Библер В.С. От наукоучения – к логике. – М., 1991.

 8. Гердер И. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977.

 9. Гердер И. Проблемы изучения культурного наследия. – М., 1985.

Додаткова

 1. Давидович В.Є., Жданов Ю.А. Сутність культури. – Ростов-на-Дону, 1979.

 2. Антонович Д. Українська культура. – К.,1993.

 3. Енциклопедія Українознавства. /Гол.ред. В.Кубійович. У 10-ти т. Париж–Нью-Йорк, 1956-1989: або Т.1-6. – Львів, 1993-1996.

 4. Ліндсей Дж. Коротка історія культури.
  Історія культури - розділ історичної науки та культурології, присвячений вивченню розвитку і взаємодії аспектів людської діяльності, так чи інакше пов’язаних з культурою. Крім того, історія культури є окремою соціально-гуманітарною академічною дисципліною.
  В 2-х томах. – К.,1995.

 5. Теорія та історія світової та вітчизняної культури. Курс лекцій. – К.: Либідь, 1993.

 6. Українська культура: історія і сучасність: Навч.посібник. /За ред. С.О.Черепанової. – Львів, 1994.

Термін „культура” (лат. cultura – обробіток, вирощування, догляд) у початковому його тлумаченні стосувався землеробської праці.Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей, вироблених людством протягом усієї історії, а також сам процес творення і розподілу матеріальних і духовних цінностей.
Духовні цінності - це духовні уявлення, явища, поняття, вимоги, що притаманні людині, спільноті або науковому чи етичному вченню.

Поняття “культура” близьке до поняття цивілізація, вони близькі, але не тотожні наприклад: сучасна технотронна цивілізація, але не технотронна культура, суть культури не в рівні техніки, а в якості духовно-матеріального потенціалу суспільства, який виражений також і через техніку даного часу. Цивілізація (від. лат. civilis – громадянський, державний) означає в першу чергу рівень соціального прогресу суспільства на певному історичному етапі його розвитку.Культура – якісна характеристика розвитку суспільства:

 • культура – народжене суспільством, властиве суспільству соціальне явище, що відбиває його якісну характеристику та збагачує духовне життя людини;
  Соціальний прогрес - це ідея, яку суспільство може зробити або поліпшити в плані їх соціальних, політичних та економічних структур. Це може статися внаслідок безпосередньої дії людини, як у соціального підприємства або через соціальну активність, або як природний аспект соціокультурної еволюції.
  Духовне життя - активно-творча діяльність людей, в результаті якої відбувається засвоєння та перетворення світу у виробництві, зберіганні, розподілі, споживанні духовних цінностей та ідеального змісту.
  Соціа́льне я́вище (англ. social phenomenon, нім. soziale Erscheinung, рос. социальное явление) - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема подія чи випадок; все те в соціальній дійсності, що проявляє себе, існує, є. Соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.


 • культура – процес творчої діяльності людини, спрямованої на пізнання оточуючого світу і самої людини у цьому світі, на отримання об’єктивної і достовірної інформації про світ, де головну роль грає наука і мистецтво;

 • культура покликана допомогти людині не тільки пізнати світ й саму себе, але й визначити своє місце в світі, світоглядні установки;

 • культура включає в себе сутність досягнутих людиною у процесі освоєння світу матеріальних і духовних цінностей, а також відповідних ціннісних орієнтацій людини в світі;

 • культура, створюючи необхідні для орієнтації людини у світі норми поведінки та оцінки, забезпечує регулювання соціальних відносин людей;
  Соціа́льні стосу́нки або суспі́льні стосу́нки - різні взаємодії та зв'язки між окремими людьми або групами людей, які встановлюються в процесі їхньої спільної практичної та духовної діяльності.


 • культура виступає як потужній фактор формування людських сутнісних сил, формування людини в людині, перетворення її природних захоплень, потреб, емоцій в справжні людські. Саме цьому полягає її гуманістичний зміст.

Культурологія порівняно молода наука. Оформлення її як специфічної сфери гуманітарного знання сягає Нового часу і пов’язане з філософськими концепціями історії Дж. Віко, І. Гердера і Г. Гегеля.
  1   2   3   4   5   6 • Культурологія конспект лекцій для бакалаврів спеціальності 055 – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
 • © Я.М. Мартинюк, І.В. Сушик, 2016 ВСТУП Відродження національної культури в умовах розбудови суверенної держави
 • ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КУРСУ
 • Періодизація історії
 • Культура – сукупність матеріальних і духовних цінностей
 • “культура”
 • Цивілізація
 • Культура – якісна характеристика розвитку суспільства: культура – народжене суспільством, властиве суспільству соціальне явище