Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Сторінка1/8
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.5 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8


Мiнiстерство освiти і науки України

опис : lntu_logo_20x20_cm new! (1)

 ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕСКОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


картинки по запросу финансы


РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Луцьк 2017

УДК 336.004.

Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
896 (07)

ББК 22.19 Я7

П 33
До друку ________ Голова навчально-методичної ради Луцького НТУ.

(підпис)
Електронна копія друкованого видання передана для внесення в репозитарій Луцького НТУ ___________'>_____________ директор бібліотеки.

(підпис)
Затверджено навчально-методичною радою Луцького НТУ,

протокол № від « » 2017 року.
Рекомендовано до видання навчально-методичною радою факультету обліку та фінансів Луцького НТУ, протокол № ___ від «__» 2017 року.
_______ Голова навчально-методичної ради факультету обліку та фінансів

(підпис)
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів Луцького НТУ,

протокол № від « » 2017 року.

Укладачі :___________ С О. Пиріг, к.е.н., доцент Луцького НТУ.

(підпис)
Рецензент: __________ О.А. Нужна, к.е.н., доцент Луцького НТУ.

(підпис)


Відповідальний за випуск:
________ І.М. Вахович, доктор економічних наук, професор Луцького НТУ.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.

(підпис)М54


Електронний бізнес [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання / уклад. С. О. Пиріг. – Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 88 с.

Методичне видання містить курс лекцій, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, контрольні питання до заліку, короткий термінологічний словник та рекомендовану літературу.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

Призначене для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання.
© С.О. Пиріг. 2017

ЗМІСТ


ТЕМА 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ
  1. Основні поняття електронного бізнесу й електронної комерції.
   Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.


  2. Принципи функціонування електронного бізнесу.

  3. Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної комерції.

  4. Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції.

Контрольні питання
1.1. Основні поняття електронного бізнесу й електронної комерції
Бізнес – діяльність з виробництва і реалізації товарів і послуг, яка здійснюється в умовах конкуренції на ринку й метою якої є отримання прибутку.

Сутність бізнесу полягає у поєднанні інтелектуальних, матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних ресурсів з метою виробництва і продажу товарів або послуг громадянам, компаніям, організаціям.Підприємництво – процес створення чогось нового, що має цінність.

Концепція е-бізнесу виникла у США у 80-х роках ХХ ст. і стала результатом розвитку ідеї глобальної інформаційної економіки, яка була теоретичною основою створення локальних і корпоративних інформаційних мереж з поєднанням застосування інформаційних технологій (ІТ) в компаніях.

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Електронний бізнес – це вид економічної діяльності компаній через комп’ютерні мережі, зокрема Internet, з метою отримання прибутку.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


Електронна комерція (e-commerce) – вид електронної комерційної діяльності з використанням інформаційних комунікаційних технологій.

Електронний бізнес – це більш ніж проста електронна покупка або продаж товарів, він потребує використання мережних комунікаційних технологій для проведення дій з метою отримання прибутків усередині і поза підприємством. Розвиток електронного бізнесу означає перехід до інформаційного простору основних бізнес-процесів і каналів зв’язку, а це рано чи пізно відіб’ється на діяльності всіх підприємств.

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Електронний бізнес складається з чотирьох стадій: маркетингу, виробництва, продажу і платежів. Якщо дві або більше стадій бізнесу здійснюються із застосуванням електронних систем, тоді бізнес вважається електронним.

У вужчому розумінні е-бізнес – перетворення бізнес-процесів із застосуванням Інтернет-технологій, що дозволяє досягти вищої продуктивності. Бізнес-процес – це сукупність операцій, що взаємопов’язуються між собою, процедур, за допомогою яких реалізується конкретна комерційна (підприємницька) мета діяльності компанії в рамках організаційної структури, при цьому функції структурних підрозділів та їх відношення між собою заздалегідь чітко визначені і зафіксовані. Електронний бізнес - дуже динамічна галузь.

Зараз технології е-бізнесу – один із важливих інструментів сучасної конкурентної боротьби.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Вплив електронного бізнесу змінює всі форми діяльності великих і малих підприємств - від розробки продуктів до продажу товарів на ринку. Головним джерелом ринкової сили стає інтелект, втілений у організаційні структури дослідницьких і ринкових корпорацій, які створюють нові ІТ й утримують контроль над ними.

У цілому електронне ведення бізнесу охоплює три складові:


Електронний бізнес ґрунтується на таких важливих технологіях:

 • мережні технології;

 • корпоративні;

 • Інтернет-технології;

 • виробничі ІТ;

 • система підтримки ухвалення рішень;

 • технології штучного інтелекту.

Можна розглянути такі основні види електронної економічної діяльності:

 • віртуальні компанії;

 • електронну оптову і роздрібну торгівлю, електронний маркетинг, перед-та післяпродажну підтримку споживачів, електронні оптові й роздрібні фінансові послуги, зокрема кредитування, і страхування;
  Електро́нний ма́ркетинг, е-ма́ркетинг, також Інтернет-маркетинг - ведення маркетингу на основі електронних технологій. Практично це стосується інтернет-технологій продажу: електронної комерції наприклад та традиційної комерції, яка використовує засоби Інтернет, як допоміжну технологію.
  Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
  Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.


 • комерційні дослідження маркетингового типу;

 • електронна реклама;

 • комерційні операції (інтерактивне електронне замовлення, доставка, оплата);

 • загальне розроблення продукту (товарів, послуг);

 • розподілене спільне виробництво електронних товарів;

 • електронне адміністрування бізнесу (зокрема сферу податкового адміністрування);

 • електронну торгівлю товарами/послугами;

 • електронний бухгалтерський облік;
  Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


 • укладення угод в електронній формі;

 • електронне арбітражне адміністрування (тобто розв’язання суперечок) і тому подібне.

Причини, за яких компанії переходять до електронного простору:

 • освоєння нових сегментів ринку;

 • підвищення рівня реагування;

 • надання нових послуг;

 • зниження витрат;

 • підтримка бізнес-процесів у режимі on-line;

 • тісне партнерство;

 • цілодобовий доступ.

Глобалізація ринків, виникнення регіональних економічних з’єднань (великі електронні торгові мережі), інтеграційні процеси відкривають нові можливості для підприємств.
1.2. Принципи функціонування електронного бізнесу
Електронні торгові операції на даний час стають основною частиною будь-якого бізнесу. Компанії, які активно використовують Інтернет-технології, мають суттєві переваги перед конкурентами за рахунок оперативного вирішення завдань. Електронною (віртуальною економікою) називають таке середовище, особливо економічний простір, в якому здійснюється електронна комерція, електронний бізнес; це економіка, яка базується на використанні інтерактивних можливостей.

Електронний бізнес - це діяльність компанії, яка спрямована на отримання прибутку, та базується на використанні цифрових технологій і тих перевагах, які вони надають.

Електронна комерція є складовою е-бізнесу, це один зі способів його здійснення. Іноді цю економіку називають мережною (тому що структура віртуальної економіки формується з окремих сегментів, які пов’язані між собою мережею) або цифровою. Вона охоплює індустрію створення і використання нових ІТ-продуктів, телекомунікаційні послуги, електронний бізнес, електронну комерцію, електронні ринки, електронний маркетинг. М. Кастельс виділяє п’ять принципів цифрової економіки: • продуктивність переважно залежить від використання досягнень науки і техніки, а також від якості інформації і менеджменту;

 • у розвинених капіталістичних країнах відбувається перенесення уваги виробників і споживачів від матеріального виробництва у бік інформаційної діяльності;

 • глибока трансформація організації виробничого процесу (від стандартизованого масового виробництва у бік гнучкого виробництва і від вертикально інтегрованої організації у бік горизонтальних мережних взаємин між підрозділами);
  Матеріа́льне виробни́цтво - виробництво, безпосередньо пов'язане з виготовленням різапсу матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг: перевезення вантажів, виконання будівельних, монтажних, земельних, ремонтних робіт.
  Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
  Безпере́рвне виробни́цтво - процес виготовлення продукції що здійснюється безперервно в умовах сукупності безперервних технологічних процесів, організованих в вигляді виробничої лінії, підрозділу, цеха або підприємства в цілому.


 • глобальний характер економіки, при якому капітал, виробництво, менеджмент, ринки, праця, інформація і технології організовуються незалежно від національних меж;

 • революційний характер технологічних змін, в основі яких, - ІТ, що перетворюють матеріальну основу сучасного світу.

Розрізняють три складові електронної економіки:

 • електронну комерцію;
  Цифрова еконо́міка (англ. Digital economy) - економіка, що базується на цифрових комп'ютерних технологіях. Цифрову економіку також іноді називають інтернет-економікою, новою економікою, або веб-економікою.


 • інфраструктуру ІТ;

 • інфраструктуру електронного бізнесу.

К. Келлі сформулював основні принципи функціонування електронної економіки:

Принцип єдиного системного зв’язку. Персональні комп’ютери й інші комп’ютерні пристрої пов’язані між собою через телекомунікації і утворюють всесвітню мережу.
Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.


Принцип повноти. В електронній економіці цінність товару/послуги зумовлена різноманітністю пропозицій. Це означає, що чим більше товарів у мережі, тим ціннішими вони стають. Проте цей принцип суперечить відомим аксіомам, які відбивають відповідні закономірності традиційної економіки (перша аксіома: цінність визначається рідкістю товару, оскільки його кількість обмежена; друга аксіома: надмірне виробництво товарів призводить до значної втрати його цінності). Принцип експоненти - розвиток електронної економіки відбувається експонційно, що пов’язано з нелінійним характером збільшення кількості її елементів.

Принцип зростаючого ефекту. Прихід в електронну економіку нових учасників призводить до збільшення розмірів мережі. Завдяки збільшенню обсягів Internet до неї потрапляє все більша кількість бізнесменів. Зрештою збільшується обсяг продажу товарів (послуг), який призводить до зростання обсягу отримуваного прибутку учасника бізнес-процесів. Принцип зворотного ціноутворення. Сутність його полягає в тому, що ціни на всі кращі товари (послуги), які зустрічаються в електронній економіці, мають явну тенденцію до зниження з року в рік. Інтернет-компанії для виживання в жорсткій конкурентній боротьбі змушені постійно поставляти на ринок все нові товари. З цієї причини в Інтернет-економіці зростає значущість банерної реклами, цінність здійснюваних інновацій. Система зворотного ціноутворення поширюється на мікропроцесори, телекомунікації, мікросхеми і тому подібне. Ціни на телекомунікаційні послуги знижуються, а телекомунікаційні потужності зростають дуже швидко.

Принцип „безоплатності". В електронній економіці цінність товару (послуги) прямо пропорційна масштабу його поширення. Тому зростання кількості наданих користувачам копій (наприклад, програмних продуктів) призводить до збільшення і цінності кожної з них.
Пряма́ пропорці́йність - стале відношення двох змінних величин. При збільшенні (зменшенні) однієї величини в декілька разів у стільки ж разів збільшується (зменшується) друга величина. Такі величини називаються прямо пропорційними.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Продаючи варіанти продукту, які у майбутньому модернізуються, і додаткове сервісне обслуговування до нього, Інтернет-компанія може постійно і цілком достатньо заробляти. При цьому вона продовжує безкоштовно поширювати початкову версію продукту.

Основні правила функціонування Інтернет-компаній. 1. Необхідно поставляти на Інтернет-ринок безкоштовні послуги, продукти для розширення кола майбутніх покупців продукту, що модернізується.

 2. Пропонуючи один продукт безкоштовно, інші продукти легше продавати.

3. Для формування в перспективі потрібного підприємцеві обсягу попиту
на продукт потрібно пропонувати зацікавленим покупцям у безкоштовному
користуванні початкову версію цього продукту. Дотримання перелічених правил
є основою для забезпечення надійної присутності на віртуальному ринку й
успішного функціонування Інтернет-компанії у рамках електронної економіки.

Принцип лояльності. Сутність цього принципу полягає у тому, що прихильність покупців певної Інтернет-компанії опиняться в одночасному застосуванні мережі і мережних платформ. Якщо в традиційній економіці рівень якості життя кожного громадянина здебільшого залежить від ефективності функціонування національної економіки, то в Інтернеті добробут громадянина визначається рівнем процвітання мережі.
Націона́льна еконо́міка - це структурно і організаційно єдина система взаємозв'язаних галузей і сфер діяльності людей, якій властива відповідна пропорційність, взаємозумовленість розміщення на території, обмеженій державними кордонами.
З цього можна зробити висновок: для забезпечення максимально високого рівня життя кожного громадянина необхідно всіляко сприяти розширенню й удосконаленню мережі і можливості в ній працювати.

Принцип переоцінки цінностей. Він полягає в поступовому заміщенні матеріальних цінностей системою знань і інформаційних цінностей.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
Частина вартості інформаційної складової у вартості сучасних товарів постійно зростає. Відповідно до цього принципу постачальники продукції в Інтернет виготовляють свої каталоги-пропозиції з урахуванням конкретної групи покупців або сегментів ринку.

Принцип глобалізації. Електронна економіка - це сукупність тісно пов’язаних між собою ринків у світовому масштабі. Географічне розташування Інтернет-компаній не має принципового значення.
Географі́чне поло́ження - геопросторове відношення певного об'єкта до зовнішнього середовища, елементи якого мають або можуть мати на нього істотний вплив.
Будь-який бізнес в мережі розповсюджується практично миттєво по всіх країнах світу. З такою ж швидкістю з’являються і конкуренти, що пов’язане зі зростанням різного роду ризиків. Могутнім американським Інтернет-компаніям, які займаються бізнесом у сфері телекомунікації, дуже серйозну конкуренцію складають аналогічні компанії Європейського Союзу.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.


Принцип хаосу. Сутність його полягає в тому, що життєздатність компаній в електронній економіці забезпечується за допомогою періодично і досить часто станом неврівноваженості, що настає. При його появі відбувається знищення старого електронного бізнесу й одночасно створюються сприятливі умови для народження нового бізнесу, більш ефективного. Практикою установлено, що термін існування нового бізнесу в мережі значно коротший, ніж в традиційній економіці. При цьому зі знищенням старих робочих місць з’являється незрівнянно більша кількість нових робочих місць.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
На думку деяких фахівців електронна економіка функціонує в умовах періодично хаосу, що настає.

Принцип децентралізації. Анархія – це основний спосіб існування електронної економіки. У ній немає центрального планового органу, який би координував і вказував потрібний напрям руху всіх учасників мережі. Електронна економіка практично не піддається регуляції.

Принцип клонування. В електронній економіці виключно високими темпами відбувається щорічне збільшення реального числа покупців, однорідні групи яких утворюють нові сегменти віртуального ринку. При цьому зникають торговельні межі. Процес електронної торгівлі (ЕТ) стає дійсно вільним у світовому масштабі. Якщо телебаченню потрібно було 113 років, щоб сформувати контингент постійних користувачів у 50 млн. людей, радіо – 38 років, то Інтернету – тільки 5 років.
1.3. Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної комерції
Електронна комерція дозволяє постачальникам і замовникам використовувати нові можливості (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Можливості та переваги електронної комерціїЕлектронний бізнес має низку переваг:

 1. Пропонує глобальний доступ на глобальні ринки. Компанія може розширити свою базу клієнтів, а також асортимент товарів.

 2. Дозволяє поліпшити бізнес-контакти. Продавці товарів промислового призначення можуть налагодити більш тісні зв’язки з покупцями (наприклад, ринки «бізнес-бізнес» – В2В).

 3. Доступність інформації про товари і послуги в Інтернет-магазинах у режимі реального часу.
  Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
  Реальний час - режим роботи автоматизованої системи обробки інформації і керування, при якому враховуються обмеження на часові характеристики функціювання.
  Дозволяє покупцям швидко, просто і безкоштовно отримати зразки товарів.

 4. Дозволяє знизити витрати. Укладання угоди електронним шляхом на порядок зменшує витрати на обслуговування операції, а це, у свою чергу, тягне за собою зниження цін для споживачів.

 1. Дозволяє отримувати високоякісні послуги. Електронна комерція дозволяє постачальникам підвищувати конкурентоспроможність, стаючи ближчим до замовника.

 2. Зменшує кількість носіїв інформації, які потрібні для збереження даних.
  Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію


 3. Скорочує час виходу товару на ринок і процесу адаптації компанії до змін ринку.

 4. Відсутність митних податків, пов’язаних з електронним продажем.

 5. Поява нових бізнес-моделей. Нові бізнес-моделі – віртуальні підприємства, віртуальні агенти, технології аутсорсингу і телероботи значно підвищують ефективність комерційної діяльності. Окрім перетворення ринку існуючих товарів і послуг, електронна комерція відкриває можливість появи абсолютно нових продуктів і послуг. Наприклад: страхові, брокерські послуги служби електронного постачання і підтримки.

 6. Підвищує рівень прихильності споживачів до торгової марки.
  Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
  Якість обслуговування в Інтернет постійно поліпшується: споживач може отримати нову інформацію про компанію і товари в будь-який зручний для себе час.

1.4. Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерціїНедоліки розвитку електронного бізнесу:

 • Інтернет може знищити інститут торгових посередників;

 • конкуренція переходить з локального рівня на глобальний;

 • проблеми захисту авторських прав;

 • правова невизначеність.

Для Інтернет не розроблено правову базу, яка діяла б у планетарному масштабі.

 1. Зниження прихильності споживачів. Оскільки в Інтернет відсутній персональний контакт, рівень прихильності клієнтів не є стабільним.

 2. Проблеми ціноутворення. В Інтернет дуже легко порівнювати ціни, тому вони знижуватимуться, проте зросте роль додаткових послуг.

 1. Питання інформаційної безпеки при роботі в Інтернет.
  Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).


 1. Питання прозорості. Через засоби ідентифікації особи користувача можна здійснювати контроль за людьми, перевіряти їх діяльність (унікальний ідентифікаційний код особи може стати об’єктом загрози для людини).

 2. Життєздатність. Багато підприємств не мають упевненості в тому, що їх е-бізнес виявиться життєздатним.

 3. Неохопленим залишається деякий сегмент населення, що не має доступу до Інтернету.

Контрольні питання

 1. Що таке бізнес?

 2. У чому полягає сутність бізнесу?

 3. Що називають електронним бізнесом?

 4. Що називають електронною комерцією?

 5. З яких стадій складається електронний бізнес?

 6. Що являє собою бізнес-процес?

 7. Які є види електронної економічної діяльності?

 8. Назвіть причини, за яких компанії переходять до електронного простору.

 9. Назвіть основні принципи Келлі.

 10. Назвіть основні переваги та можливості електронного бізнесу?

 11. Назвіть основні недоліки електронного бізнесу?


  1   2   3   4   5   6   7   8 • ЕЛЕКТРОННИЙ Б І ЗНЕС
 • 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання
 • РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ Луцьк 2017
 • ________
 • ___________
 • ________
 • ЗМІСТ
 • 1.1. Основні поняття електронного бізнесу й електронної комерції Бізнес
 • Електронний бізнес
 • Електронна комерція
 • 1.2. Принципи функціонування електронного бізнесу
 • Географічне розташування
 • 1.3. Переваги функціонування електронного бізнесу та електронної комерції
 • 1.4. Недоліки функціонування електронного бізнесу та електронної комерції