Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання

Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
Сторінка1/9
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-БарановськогоКафедра інформаційних систем і технологій управління


А.П. Лутай

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Конспект лекцій

для студентів спеціальності 6.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

140101


денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри

інформаційних систем і технологій управління

Протокол №10 від 10. 01. 2012 р.
Cхвалено навчально-методичною

радою ДонНУЕТ

Протокол №____ від ____ 2012 р.

ДонНУЕТ

Донецьк

2012


УДК 004:640.43/.45(075.8)

ББК 65.43с51я73

Л 86

Рецензент:

К.О. Палагута – канд. екон. наук, доц.

Лутай А. П.

Л 86 Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі : конспект лекції для студ.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

спец. 6.140101 ден. та заоч. форм навчання / А. П. Лутай. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 162 c.

У конспекті лекцій з курсу «Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі» розглянуто та проаналізовано основні напрямки використання сучасних комп'ютерних технологій у готельно-ресторанному бізнесі. Показані роль і вплив інформаційних технологій на розвиток готельного бізнесу. Викладено можливості та переваги використання глобальних систем бронювання і резервування, автоматизованих систем управління готелем, сучасної оргтехніки та способів засобів зв'язку.

Броня́, також па́нцир, па́нцер - захисний шар матеріалу з достатньо великою міцністю, в'язкістю і іншими механічними параметрами, який виконує функцію перешкоди від різного за силою й інтенсивністю впливу на об'єкт, оточений цим шаром.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.

Розглянуто шляхи використання Internet та перспективи впровадження електронної комерції в галузі гостинності. Показані напрями використання мультимедійних технологій у готельно-ресторанному бізнесі.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Електро́нна коме́рція (від англ. e-commerce) - це сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які проводяться за допомогою комп'ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов'язані з проведенням цих транзакцій.

Мультиме́діа (лат. Multum + Medium) - комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше - анімації і відео.

Викладено існуючі підходи в області автоматизації готельного бізнесу в цілому.

Конспект лекцій з курсу «Інформаційні технології у готельному і ресторанному бізнесі» розроблений для фахової підготовки студентів вищих закладів освіти України, котрі навчаються за напрямом підготовки 6.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

140101 «Готельно-ресторанна справа».УДК 004:640.43/.45(075.8)

ББК 65.43с51я73

© Лутай А. П., 2012

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2012

ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА………………………..………………………….………..……..

5


Тема 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ………………………….…………….......

8


1.1. Класифікація інформаційних технологій у системах управління підприємствами готельно-ресторанного господарства….….…………...

8


1.2. Інформаційні технології у діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу: роль та значення……….…………….……………

15


1.3. Сучасний стан і перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства України……….…….………………….……….……………

18


Питання для самоконтролю, тест……………..……………….…………………

24

Тема 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ….

26


2.1. Сучасні інформаційні технології і автоматизовані системи управління готелями та ресторанами………..…….…….………………...

26


2.2. Автоматизація управління діяльністю готелю…………………………….

38

2.3. Інформаційний центр у готелі……………………...…...……………….....

131

2.4. Інформаційні потоки в системі управління готелем.……………………..

134

2.5. Переваги впровадження в діяльність готелю систем автоматизації управлінської діяльності...…………………………………………………

138


Питання для самоконтролю, тест………………………………………………

139

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ У ГОТЕЛЯХ……………………………......…….……………………..

141


3.1. Технологічний цикл обслуговування клієнтів ………………………........

141

3.2. Служба бронювання. Сучасні системи Інтернет-бронювання.…………..

144

3.3. Організація і технологія обслуговування гостей.............…………………

158

Питання для самоконтролю, тест..……………………………………………

181


Тема 4. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ

ПОСЛУГ У КОНТЕКСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ……………………………...

183


4.1. Характеристика основних понять управління якістю готельно-ресторанних послуг………..……………………………………………….

183


4.2. Інформаційні технології у реалізації комплексу взаємодіючих і взаємодоповнюючих вимог, що формують якість готельно-рестораних

послуг…….….………………………….……………………………..….…185


4.3. Інформаційні технології у забезпеченні дотримання підприємства-

ми готельно-ресторанного господарства комплексу вимог, що формують якість туристичних послуг…………..………………………...187


Питання для самоконтролю, тест…....…………………….…………………

189

Тема 5. СУЧАСНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ……………………………………………………………....

191


5.1. Інформаційні технології у реалізації маркетингових функцій…………...

191

5.2. Маркетингові дослідження із застосуванням інформаційних

технологій…………………………….……………………….…………….


193


5.3. Електронний бізнес у готельно-ресторанному господарстві………….…

206

Питання для самоконтролю, тест…....……………………………………….

211

Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ….

214


6.1. Роль інформаційних технологій у менеджменті підприємств

готельно-ресторанного бізнесу……..……………………………….........


214


6.2. Комплексна автоматизована система управління підприємствами (КАСУ)……………………..……………………….………………………

220


6.3. Характеристика етапів створення КАСУ………………………………….

228

Питання для самоконтролю, тест ..…….…………………….………………


229

Література….…………………………………………………………….………

231

  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Кафедра інформаційних систем і технологій управління
  • ДонНУЕТ
  • Питання для самоконтролю, тест ..…….…………………….………………