Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання

Конспект лекцій для студентів спеціальності 140101 денної та заочної форм навчання
Сторінка9/9
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.96 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МЕНЕДЖМЕНТІ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Мета: опанувати сучасні теоретичні знання та набути практичні навички з інформаційних технологій у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

ПЛАН

6.1. Роль інформаційних технологій у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

6.2. Комплексна автоматизована система управління підприємствами (КАСУ)

6.3. Характеристика етапів створення КАСУ.

Питання для самоконтролю, тест.

Рекомендована література

Основна: 1, 2, 14, 20, 23

Додаткова: 9, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 31, 37, 42, 46, 47, 50, 51, 56, 60, 67, 69

Міні-лексикон: інформаційно-управлінські технології, банк даних, база даних, комплексна автоматизація, організаційна автоматизована система управління, інтегрована автоматизація менеджменту,
6.1. Роль інформаційних технологій у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу
Сучасні інформаційні технології, які базуються на професійному використанні інформаційного ресурсу, дають змогу менеджерам ефективно діяти, мінімізуючи ризик.

Залежно від поставлених управлінських завдань можуть застосовуватися такі види інформаційно-управлінських технологій [1,14,20]:

• зберігаючі (економлять витрати, матеріали й фінансові ресурси, але не впливають суттєво на зміну стану й рівня функціонування підприємства) — передають інформацію від відправника до адресата, не відповідаючи за суть інформації, що передається, та її використання адресатом;

• раціоналізуючі — відповідають за використання інформації;

• творчі — "виробляють" нові знання, їх передають, використовують для вдосконалення ланки управління. Вимога до спеціалістів, що готують інформацію для керівників: фундаментальна підготовка з теорії і практики управління, розуміння суті функціонального навантаження відповідних керівників, знання механізму прийняття управлінських рішень;

• професійні — мають навички з підготовки інформації. Керівники повинні дотримуватись таких принципів систематизації інформаційних потоків:

• забезпечення повноти й достовірності обліку всіх сторін господарської діяльності;

• мінімізація інформаційного шуму та обмеження інформаційного надлишку тільки вимогами надійності;

• забезпечення безперервного зв'язку між зовнішньою і внутрішньою інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління.

На сьогодні відомі такі проблеми впровадження інформаційних технологій (ІТ) у практику вітчизняних підприємств:

• безперервне збільшення обсягу технологічних пропозицій, що потребують великих інвестицій, і, відповідно, — посилення залежності від зовнішніх послуг (наприклад постачальників програмного забезпечення);

• зміна ролі ІТ у господарській діяльності багатьох підприємств; під час виконання внутрішньофірмових процесів функція ІТ перестала бути допоміжною, а перетворилась у важливу складову продукту чи виробничих потужностей;

• зростання витрат у сфері ІТ.

Вирізняють шість заінтересованих груп, від яких залежить прийняття рішень у сфері ІТ:

вище керівництво, яке повинне управляти ІТ як стратегічним потенціалом підприємства.

Вище керівництво, також Топ-менеджмент (англ. Top management) - група керівників організації вищого рівня ієрархії, які щодня несуть відповідальність за ефективне управління цією організацією. Такі керівники радою директорів і / або акціонерами наділені необхідними владою і повноваженнями.

Керівництво фірми на сьогодні має визначитися з таких питань: який вклад зобов'язана внести ІТ у процес виробництва товарів і послуг.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

На увагу заслуговують передусім найважливіші аспекти: ІТ як функція забезпечення виробничого процесу; ІТ як інтегральна складова продукту; ІТ як організаційний інструмент для створення віртуальних форм підприємства; хто повинен виконувати перелічені та інші функції. На передній план висувається питання про координаційний механізм для окремих видів інформаційно-технологічних послуг.

• спеціалісти, основним обов'язком яких є пошук системних рішень для оптимізації функціональних спеціальних завдань. Вони через обмеженість своєї сфери діяльності не завжди мають можливість конкретно уявляти процес виробництва товарів і послуг;

• менеджери окремих функціональних підрозділів, які мають використовувати ІТ з огляду на логіку своєї господарської діяльності і приділяти увагу аналізові можливих наслідків рішень, що приймаються, а також потенційним ризикам.

• менеджери бухгалтерсько-фінансових служб, які відповідають за чіткість і зрозумілість щодо очікувань клієнтів та користувачів, пов'язаних з інформаційно-технологічними послугами;

• постачальники ІТ, що повинні пропонувати послуги відповідно до проблемних установок своїх споживачів, виробивши стратегію, яка базується на орієнтації на клієнта, довгострокових зв'язках з клієнтурою на засадах взаємної довіри, гнучкості й готовності до ризику.

• власний інформаційно-технологічний підрозділ. На співробітників цього підрозділу покладається вирішення технологічних завдань у своїй сфері та соціальних проблем, пов'язаних із упровадженням та експлуатацією ІТ; координувати роботу з групами осіб та організаціями, заінтересованими у використанні потенціалу й визначенні проблематики ІТ. Вони спільно з керівництвом повинні шукати шляхи розвитку підрозділів та підприємства в цілому, завоювання конкурентних переваг для окремих господарських зон.

Роль інформаційних технологій в менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу [29,31,37]:

а) забезпечення виробничого процесу;

б) інтегральна складова частини послуги;

в) організаційний інструмент для створення віртуальних форм підприємства.

Інформація як сукупність даних і знань характеризує рівень організаційного розвитку системи і є її стрижневим елементом. Наскільки ефективні процеси збирання, накопичення, зберігання, пошуку, передавання та методів опрацювання інформації, настільки дієва й уся система управління виробництвом у цілому.

Компонентами інформаційної системи підприємства (виробництва) є банк даних і відповідні бази даних, використовувана мова (сукупність знаків і класифікаторів), а також комплекс моделей і програм, що забезпечують роботу з даними. Банк і бази даних являють собою сховище інформації та основний компонент інформаційної системи в багаторівневій інтегрованій автоматизованій системі управління підприємством.

Банк даних — комплекс, що охоплює спеціальні структури організації інформації, алгоритми, спеціальні мови, програмні й технічні засоби, що в сукупності забезпечують створення та експлуатацію системи накопичення інформації, яка надходить із декількох джерел, її оновлення, коригування та багатоаспектне використання в інтересах об'єктів управління підприємства, а також прямий зв'язок із користувачем для отримання відповіді на певні запити.

Основні вимоги до банку даних: інтегрованість баз даних і цілісність кожної з них; незалежність; мінімальна збитковість даних, що зберігаються; здатність до розширення.

База даних є сховищем спеціально організованих та логічно пов'язаних інформаційних елементів. Вона складається із самих даних та їх опису. Між даними, що містяться в базі, підтримуються певні зв'язки. База даних зорієнтована на інтегровані вимоги й тим самим задовольняє інформаційні потреби будь-яких користувачів. Центральну роль у функціонуванні банку даних виконує система управління базами даних.

Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.

Ця система усуває, додає, замінює старі записи даних на нові і являє собою ефективний інструмент обробки даних.

Бази даних створюються в банку даних підприємства для вирішення на ЕОМ завдань управління виробництвом на міжцеховому рівні. В кожному цеху під час створення автоматизованої системи управління формуються відповідні бази даних, серед них:

• технологічні процеси;

• поопераційно-трудові витрати;

• оснастка;

• цінник на матеріали та напівфабрикати;

• планова інформація про номенклатуру, кількість, терміни, трудоємність, вартість деталей (виробів), що випускає цех, календарно-планові нормативи руху виробництва тощо;

• обладнання (паспортні дані, вартісні показники, графік планово-запобіжних ремонтів);

• персонал (робітники, службовці, молодший обслуговуючий персонал);

• довідники (класифікатори) з операцій, деталей, обладнання, професій;

• облікова інформація про хід виробництва, яка отримується з документів: супроводжувальна карта, повідомлення про брак, облікові картки заготовок та інше;

• нормативна інформація для економічних розрахунків (вартість основних матеріалів, покупних напівфабрикатів, трудоємність виготовлення деталей, основна й додаткова зарплата, цехові витрати) тощо.

Для програмної реалізації робіт з базами даних створюються допоміжні програми їхніх структур, довідників і файлів, друку та ін.

База знань містить інформацію про накопичений практичний досвід спеціалістів з управління, використовується в підготовці управлінських рішень і є необхідним компонентом експертних систем, що забезпечують вироблення варіантів рішень в автоматизованому (чи автоматичному) режимі.

При функціонуванні багаторівневої системи управління виробництвом за умов АСУ, наділеної розвинутою мережею ЕОМ, в цехах і на виробничих дільницях створюються обчислювальні комплекси (ОК), які мають автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів з управління виробництвом. АРМ — це проблемно зорієнтований апаратно-програмний комплекс, що охоплює апаратні, програмні та інформаційні засоби для вирішення завдань користувача безпосередньо на його робочому місці в режимі діалогу з ЕОМ.

Дані системи інформаційного забезпечення, необхідні для виробничих менеджерів [37,42]:

• оцінка надійності продукції та ефективність її на внутрішньому й зовнішньому ринках;

• відомості про науково-технічний рівень своєї та аналогічної продукції;

• прогнози розвитку підгалузі, підприємства-аналога, виробництва окремих виробів;

• дані для ухвалення рішень про постановку власних НДДКР, промислового випуску або зняття з виробництва того чи іншого виробу;

• результати науково-дослідних, техніко-економічних, патентно-ліцензійних досліджень;

• маркетингова, кон'юнктурна ситуація на внутрішньому та на міжнародному ринках;

• дані про ефективні системи, матеріально-технічне забезпечення й кооперативні поставки;

• відомості про зміни в чинному законодавстві, нові закони, постанови.

Ефективність інформаційного забезпечення управління багато в чому залежить від спроможності долати інформаційні бар'єри: комунікаційні, мовні, часові, екологічні, психологічні, організаційні, методичні.

Створення інформаційної інфраструктуриважливе завдання, яке вимагає чіткого розуміння ролі інформації, що є цінним ресурсом, необхідним для вдосконалення сучасного виробництва.

Інформаці́йна інфраструкту́ра (англ. information infrastructure) - комплекс програмно-технічних засобів, організаційних систем та нормативних баз, який забезпечує організацію взаємодії інформаційних потоків, функціонування та розвиток засобів інформаційної взаємодії та інформаційного простору країни або організації.

Для визначення ефективності внутріфірмової системи управління виробництвом використовується показник співвідношення отримуваного прибутку з витратами на технічні засоби й забезпечення функціонування інформаційної системи.

Основні принципи для забезпечення ефективності інформаційної системи виробничого процесу:

• визначення вимог до змісту інформації та її характеру залежно від спрямованості;

• вироблення системи зберігання, використання" подання інформації в централізованому і децентралізованому управлінні;

розробка програмного забезпечення, створення й використання банків даних;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

• автоматизація адміністративно-управлінської праці на основі використання комп'ютерної техніки тощо.
  1. Комплексна автоматизована система управління підприємствами (КАСУ)

Комплексна автоматизація в межах підприємства - це єдине інформаційне сховище даних з декількома вікнами (інтерфейсами), які існують для клієнтів, менеджерів, спеціалістів та управлінського персоналу різних ланок управління [60,69].

Сховище даних (англ. data warehouse) - предметно орієнтований, інтегрований, незмінний набір даних, що підтримує хронологію і здатний бути комплексним джерелом достовірної інформації для оперативного аналізу та прийняття рішень.

Способи створення КАСУ:


 • придбання готової системи;

 • створення власного програмного забезпечення;

 • поєднання зусиль спеціалістів підприємства і компанії-розробника.

Комплексна система автоматизації підприємств готельного господарства являє собою комплекс технічних і програмних засобів, призначених для автоматизації роботи усіх служб підприємства, у зокрема телефонних переговорів (міських, міжміських і міжна­родних), а також для оперативного контролю персоналу адміністрацією підприємства.

Метою впровадження системи є ефективна організація роботи усіх служб під­приємства, підвищення якості та швидкості обслуговування клієнтів, надання принци­пово нових інформаційних послуг і скорочення часу обробки документів, а також вивільнення часу адміністрації для аналізу і прийняття рішень на основі оперативної інформації.

Останнім часом головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального поліпшення, адаптування до сучасних, різко ускладнених умов внутрішнього і зовнішнього ринку, стало масове використання комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі високоефективних інформаційно-управлінських технологій.

Засоби і методи прикладної інформатики використовуються насамперед у менеджменті. Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних змін організаційних структур менеджменту, його процедур, регламентів, кадрового потенціалу, всієї системи документації, фіксування і передачі інформації.

На базі розвитку індустрії інформатики, а також використання традиційних технічних засобів у поєднанні з новими комп'ютерними комплексами все ширшою стає автоматизація управлінської діяльності готельного та ресторанного господарства.

Створення організаційної автоматизованої системи управління (АСУ) – це шлях до впровадження нової інформаційної технології. Одним з головних завдань поряд з розробкою основ економіко-організаційного моделювання апарату управління є раціоналізація організаційних зв'язків і приведення структури апарату управління у відповідність з реальними умовами, характерними для даного підприємства готельного та ресторанного господарства.

Повна інтегрована автоматизація менеджменту містить у собі такі інформаційно-управлінські процеси: зв'язок, збір, збереження і доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, підтримка індивідуальної діяльності, програмування і вирішення спеціальних завдань.

Для створення інформаційного середовища необхідно поєднати всі шість функцій системи автоматизації як в управлінському апараті центру, так і на кожному робочому місці.

Інфосфе́ра (англ. Infosphere) - неологізм, який складається з двох слів інформація і сфера. Вживається в інформатиці для опису сукупності інформації, інформаційної інфраструктури, суб'єктів інформаційних відносин, а також системи регулювання виникаючих при цьому суспільних відносин.

Основними напрямками автоматизації інформаційно-управлінської діяльності у готельному комплексі є:

- автоматизація обробки текстів завдяки введенню електронних друкарських машин і систем для обробки тексту, автоматизація обміну інформацією (комунікації), які містять внутрішню АТС, "електронну пошту", відеотермінальні системи, локальну мережу, телекопіювальні апарати, відеоінформаційні системи;

- автоматизація діяльності керівників на базі комп'ютерних систем, які надають допомогу в прийнятті рішень, електронних секретарів, створення і впровадження інтегрованої системи підприємств, які входять до складу готельного комплексу і потребують докорінної перебудови організації робіт керівників усіх рівнів.

До сучасних технічних засобів автоматизації інформаційно-управлінської діяльності належать персональні комп'ютери, електронні друкарські машини, копіювальні машини, комунікаційна техніка, телефонна техніка, "електронна пошта", інтегровані мережі готельного комплексу.

Друка́рська маши́на - поліграфічне обладнання, призначене для нанесення зображень на різні матеріали. Друкарські машини діляться за способом нанесення друку. Серед них виділяють офсетні, флексографічні, трафаретні друкарські машини, машини високого і глибокого друку.

Зв'язок цього обладнання у складі однієї системи здійснюється через центральну ЕОМ, локальну мережу, цифрові АТС підприємства, звичайну телефонну мережу.

Деякі готелі та готельні комплекси України мають добре організовану комплексну систему централізації та управління.

Комплексна система передбачає наявність трьох взаємопов'язаних підсистем:

- диспетчеризації інженерного обладнання;

Фортифікаційне обладнання (застаріла назва інженерне обладнання) - є одним із елементів і важливих завдань інженерного забезпечення військ і розглядається завжди в комплексі заходів бойового забезпечення військ.

- оперативно-диспетчерського зв'язку;

- обліку і бронювання вільних місць.

Готельна індустрія використовує системи РМS (Property Management System), у той час як підприємства громадського харчування використовують системи RMS (Restaurant Management Systems).

Традиційний готельний цикл (прибуття-розміщення-виїзд) еволюціонував у послідовність подій, за своїм характером поділених на три етапи:

- перший етап до укладення контракту на розміщення;

- другий етап укладення контракту на розміщення;

- третій етап після укладення контракту на розміщення.

Готельний цикл охоплює проміжок часу від того моменту коли потенційний клієнт зв'язується телефоном чи іншим чином з готелем, і до оплати готельного рахунку. Цикл розпочинається з подій, які передують розміщенню гостя (бронювання, попередня оплата, відкриття рахунку тощо), переходить у події, пов'язані з укладанням контракту, розміщення (номер, харчування, напої тощо), і завершується розрахунками з підприємством (виїзд, уточнення суми рахунку, закриття файлу по розміщенню гостя тощо).

За умов ринкових відносин, для забезпечення конкурентоспроможності, винятково важливе значення має перебудова технічної і технологічної бази управління. Але важливо не переоцінити роль інформаційно-управлінської техніки. Вона виконує здебільшого забезпечуючі функції. Головні напрямки робіт здійснюються у сфері організаційної, соціальної, кадрової перебудови управлінської діяльності.

Fidelio Front Office – одна з найпопулярніших у світі систем автоматизації служби прийому і розміщення гостей. Програмний комплекс Fidelio Front Office здійснює взаємозв'язок практично всіх відділів готелю і дозволяє автоматизувати бронювання номерів (у тому числі приймати бронювання з міжнародних центрів бронювання готелів та Інтернету), реєстрацію розміщення і розрахунок гостей, управління номерним фондом, дозвіллям гостей, складання прогнозів роботи готелю на майбутнє.

Бронювання готелів - процес, який полягає в тому, що подорожуючий, чи його довірена особа домовляється з адміністрацією готелю про те, що певний номер буде зарезервовано на його ім'я. Це, як правило, гарантує наявність кімнати на час прибуття.

До основних модулів комплексу Fidelio Front Office відносяться:


 • модуль бронювання, який цілком автоматизує процес бронювання номерів готелю, що дозволяє працювати з індивідуальними, корпоративними, груповими замовленнями;

 • модуль керування тарифами – дозволяє досягти оптимальної структури тарифів, беручи до уваги такі фактори, як рівень заповнюваності готелю, типи номерів, пакети послуг, корпоративні угоди;

 • модуль прийому і розміщення – дозволяє гнучко організувати і реалізувати поселення гостей та ефективно здійснювати операції з обслуговування проживаючих;

 • модуль ведення рахунків і розрахунку з клієнтами – дозволяє вести індивідуальні рахунки гостей, компаній, реєструвати послуги, зроблені гостю (як вручну, так і автоматично) за допомогою інтерфейсів різними системами;

 • модуль керування номерним фондом (модуль господарського відділу) – дозволяє отримувати оперативну інформацію про стан номерів, видавати персональні завдання покоївкам на прибирання номерного фонду готелю (відображає поверховий план та історії кімнат);

 • модуль головного інженера – дозволяє реєструвати заявки на ремонт обладнання гостьових номерів, службових приміщень та простежувати їх виконання;

 • модуль керування дозвіллям – дозволяє ефективно бронювати центри дозвілля готелю як для гостей, так і для відвідувачів, які не проживають у готелі;

 • модуль звітів включає більш 500 стандартних звітів (бронювання, проживання, профайли, фінансові звіти, звіти нічного аудиту, статистика, звіти змін тощо), а також генератор звітів, що дозволяє створювати власні звіти;

 • модуль роботи з дебіторами дозволяє оперативно відслідковувати заборгованості контрагентів / замовників;

 • модуль постійного гостя – дозволяє працювати з програмами заохочення постійних клієнтів (як існуючі програми авіакомпаній, так і власні програми готелю);

 • модуль роботи з турагентами дозволяє оперативно розраховувати комісійні для туристичних фірм.

Комплекс Fidelio Front Office забезпечує зв'язок майже з 500 різними системами, використовуваними в готелях, - телефонними станціями, ресторанними системами, системами контролю доступу, платного телебачення, міні-барів, авторизації кредитних карток, енергозабезпечення, централізованого бронювання і багатьма іншими. У найближчий час готелям запропонується новий інтерфейс з фіскальним реєстратором, що дозволяє замінити використання касових апаратів.

До переваг Fidelio Front Office слід віднести легкість в експлуатації, обумовлену досить простою логікою побудови системи та зручністю інтерфейсу; підвищений рівень безпеки використовується суворе розмежування доступу користувачів, гнучкість настроювання; як показала практика, Fidelio Front Office може з успіхом використовуватися як у готелях, що належать міжнародним мережам з суворим стандартами роботи, так і в незалежних готелях і пансіонатах із зовсім різною технологією роботи.

Вартість придбання комплексу складається з 2-х частин – плати за його встановлення, настроювання, навчання персоналу й оплати поточного обслуговування.

У даний час пропонується комплексне рішення для готелів, яке містить у собі систему автоматизації діяльності готельних служб (HOTEL 2000), систему автоматизації барів і ресторанів (Restaurant 2000), автоматизовану систему керування складом ресторану (Stock 2000), автоматизований інтерфейс з системами бухгалтерського обліку, автоматизований інтерфейс з внутрішньою АТС, автоматизований інтерфейс з системою обмеження прав доступу (електронні замки).

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Система Hotel 2000 – це класична front office програма, яка здійснює автоматизацію основних готельних служб – бронювання, портьє, касирів, покоївок тощо. Система забезпечує індивідуальне й групове бронювання номерного фонду, а також бронювання компаніями і туроператорами блоків номерів з відстеженням квот по кожній організації.

Необмежена кількість тарифів дозволяє готелю вести власну цінову політику й оперативно реагувати на зміни ринку. В системі реалізована гнучка система розрахунків з гістьми і забезпечений контроль за роботою касирів. Крім цього, HOTEL 2000 дозволяє здійснювати керування номерним фондом, забезпечуючи контроль за роботою покоївок. У систему вбудований могутній аналітичний аппарат, який дозволяє за допомогою системи запитів сформувати для менеджерів готелю більше ста різних статистичних операційних аудиторських і фінансових звітів.

Система Restaurant 2000 призначена для автоматизації роботи точок продаж (насамперед служб харчування – барів, ресторанів і т.д.). Вона забезпечує роботу з необмеженою кількістю страв, з їх групуванням по меню, категоріям тощо. У системі передбачено ведення складних комбінацій податків і націнок, а також облік і контроль цін асортименту та руху продуктів і напоїв.

Система Stock 2000 служить для ведення обліку складських запасів товарів (продуктів і напоїв) і їхнього руху по складу, надходження, продажу й списання товарів зі складів, калькуляції меню, а також формування необхідних первинних документів (накладні, рахунки й ін.). У системі передбачені автоматичний розрахунок цін і автоматичне списання товарів за результатами продажів, отриманих з системи Restaurant 2000.

Автоматизований інтерфейс з системами бухгалтерського обліку реалізує перенесення проводок з систем Hotel 2000 і Restaurant 2000 у будь-яку бухгалтерську систему, що має у своєму складі функцію імпорту даних із зовнішніх систем. Використання цієї технології дозволяє істотно скоротити трудозатрати бухгалтерії і виключити дублювання інформації.

Автоматизований інтерфейс з внутрішньою АТС керує процесом включення та відключення телефонних номерів і здійснює перенос інформації про телефонні розмови на загальний гостьовий баланс у систему Hotel 2000.

Система Hotel 2000 може бути зв'язаною з будь-якою системою обмеження прав доступу, встановленою в готелі. Управління системою електронних замків здійснюється з використанням магнітних карт.

Одна з серйозних переваг комплексу – можливість здійснення технічної підтримки засобами вилученого доступу, що насамперед важливо для регіональних готелів. При такому підході будь-яку проблему можна вирішити з офісу розробника за декілька хвилин.

Повний спектр систем готельної автоматизації пропонує в Україні представництво відомої американської компанії "ЛІБРА Інтернейшнл". Ряд продуктів включає систему керування готелем "ЛоджингТач ЛІБІКА", систему управління ресторанами "ЛоджингТач СЕНАКОЛО", систему управління для готельних груп "ЛоджингТач СРІБЛО", систему управління продажами і заходами "ESP2000" та систему оптимізації прибутку "OPTIMS".

Функції системи "ЛоджингТач ЛІБІКА" комплексно охоплюють усі процеси організації обслуговування гостей і фінансово-господарського управління готельним підприємством. Серед головних модулів системи: "Базовий", "Портьє", "Бронювання", "Розрахунки з гостями", "Управління номерним фондом", "Покоївки", "Телефонний оператор", "Нічний аудит", "Історія гостюючого", "Групові продажі", "Рахунки до отримання", "Туристичні агентства", "Управління тарифами", "Автоконсьєрж", "Продажі і маркетинг", "Контракти", "Управління заходами", "Центральне бронювання".

Управлінський апарат готелю, безумовно, привабить наявність могутнього модуля звітності, що дозволяє формувати різноманітні звіти і складати за допомогою майстра запитів довільні вибірки за будь-якими критеріями, наприклад, за рівнем завантаження, станом номерів, кількістю броні, що поступає, тощо.

Дуже зручним є у роботі модуль управління тарифами, який допомагає керівництву готелю формувати гнучку цінову політику з обліком різних граничних величин і обмежень. Можливе встановлення спеціальних тарифів по договорах у будь-якій валюті, а також для різних сегментів ринку.

Система центрального управління для готельних ланцюгів "ЛоджингТач СРІБЛО" – складова частина сімейства ПО автоматизації готелів "ЛоджингТач". "ЛоджингТач СРІБЛО" створює єдиний інформаційний простір готельного ланцюга. З її допомогою досягається можливість консолідування маркетингових даних, фінансової звітності й іншої оперативної та аналітичної інформації, що міститься в базах даних готелів одного ланцюга. Система дозволяє здійснювати централізоване бронювання номерів і послуг готелів з одного або декількох корпоративних офісів, а також бронювання номерів між готелями.

Інша система сімейства "ЛоджингТач" – керування продажами і заходами Hodges ESP 2000 дозволяє ефективно здійснювати групові продажі, аналізувати дохідність заявок, що надходять, формувати цінову політику, складати контракти й контролювати їх виконання, здійснювати бронювання і продаж оренди приміщень, організовувати банкети і заходи.

Стійкою тенденцією останніх років у розвитку міжнародної готельної індустрії стало активне використання готелями систем оптимізації прибутку "ЛоджингТач ЛІБІКА" сумісно з найпоширенішою в Європі системою оптимізації прибутку OPTIMS. За допомогою OPTIMS персонал ключових підрозділів готелю може одержати відповіді на важливі запитання типу "Яка загальна тенденція бізнесу готелю?", "Яка цінова політика буде сприяти зростанню доходів готелю?", "Які результати застосування нових цін?".

"ЛоджингТач ЛІБІКА" інтегрується з великою кількістю інших систем платного телебачення, використовуваних у готелях. Бібліотека стандартних інтерфейсів нараховує 400 систем (телефонні станції, тарифікаційні й фіскальні системи, системи платного телебачення, центрального бронювання, бухгалтерського обліку, голосової пошти, дверних замків, управління енергопостачанням, автоматичних міні-барів, управління сейфами тощо).

Голосова пошта (англ. Voice-mail) - це електронна система для реєстрації, збереження та перенаправлення телефонних голосових повідомлень (іноді - для розшуку та оповіщення користувачів).


6.3. Характеристика етапів створення КАСУ

Наведемо етапи створення КАСУ (рис.8) [2]

На етапі експрес-обстеження фахівці фірми-розробника системи здійснюють
збір необхідної попередньої інформації про підприємство, з'ясовуючи загальний перелік проблем.

Етап проектування, настроювання та адаптації системи полягає у побудові моделі інформаційної системи управління підприємством і розроблення плану її запуску в експлуатацію.

Контроль якості проектування забезпечується шляхом відпрацювання бізнес-процесів на тестових даних із використанням рольових інструкцій.

Рисунок 8 - Етапи створення КАСУ
Впровадження системи передбачає її підготовку до введення в експлуатацію; навчання персоналу роботі з системою: роз'яснення його ролі в бізнес-процесах, порядок роботи в системі, зміст вхідної і вихідної інформації, первинні документи, зв'язок виконуваних дій з іншими операціями і процесами.

Запуск системи в експлуатацію - перевірка відповідності отриманої в результаті налагодження системи вимогам підприємства, а також повноцінне оволодіння співро­бітниками прийомами роботи із системою комплексної автоматизації управління під­приємством.

Контроль якості - передбачає виявлення недоліків, які не були явними на етапі проектування. Крім того, відбувається завершення процесу навчання персоналу.
Питання для самоконтролю


 1. Загальні та специфічні риси менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу.

 2. Системи менеджменту, пов'язані з розвитком IT.

 3. Концепції впровадження інформаційних технологій в процесі реструктуризації підприємств.

 4. Програмні комплекси автоматизації процесів у підприємствах готельно-ресторан­ного бізнесу.


Тест за темою:

1. Види інформаційно-управлінських технологій:

а) зберігаючі, раціоналізуючи, творчі, професійні, забезпечення повноти й достовірності обліку всіх сторін господарської діяльності, мінімізація інформаційного шуму та обмеження інформаційного надлишку тільки вимогами надійності, забезпечення безперервного зв'язку між зовнішньою і внутрішньою інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління;

b) зберігаючі, раціоналізуючи, творчі, професійні, повнота й достовірность обліку всіх сторін господарської діяльності, автоматизація інформаційного шуму та обмеження інформаційного надлишкуі, зв'язок між зовнішньою і внутрішньою інформацією та прийняття рішень на всіх рівнях ієрархії управління;

с) автоматизовані, зберігаючі, раціоналізуючи, творчі, професійні.

2. Роль інформаційних технологій в менеджменту підприємств готельно-ресторанного бізнесу:

а) забезпечення та просування виробничого процесу, інтегральна складова частини послуги, організаційний інструмент для створення віртуальних форм підприємства;

b) забезпечення виробничого процесу, інтегральна складова частини послуги, організаційний інструмент для створення віртуальних форм підприємства;

с) забезпечення виробничого процесу, допоміжна складова частини послуги, організаційний інструмент для створення віртуальних форм підприємства.

3. Способи створення КАСУ:

а) придбання готової системи, створення власного програмного забезпечення, поєднання зусиль спеціалістів підприємства і компанії-розробника;

b) аналіз ситуації, придбання готової системи, створення власного програмного забезпечення, поєднання зусиль спеціалістів підприємства і компанії-розробника;с) придбання готової системи, придбання програмного забезпечення, поєднання зусиль спеціалістів підприємства і компанії-розробника.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Кабушкин Н.И. Менеджмент гостиниц и ресторанов: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин, Г.А. Бондаренко. - Минск : Новое знание, 2000. -216 с.

 2. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С.В. Мельниченко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 494 с.

 3. Морозов М.А. Информационные технологии в социально-культурном сервисе и туризме. Оргтехника: учебник / М.А. Морозов, Н.С. Морозова. - М.: Академия, 2002. - 240 с.

 4. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи / В.Л. Плескач, Ю.В. Рогушина, Н.П. Кустова. - К. : Книга, 2004. -519 с.

 5. Реинжиниринг бизнес-процессов. Полньш курс MB А : учебник / Н.М. Абдикеев, Т.П. Данько, С.В. Ильдеменов, А.Д. Киселев. - М.: Зксмо, 2005. - 592 с. - (МВА).

 1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Київський ун-т туризму, економіки і права / Л.

  Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

  Агафонова, О. Агафонова. – К.: Знання України, 2002. – 351 с.

 2. Аримов С. Система бронирования для отелей / С. Аримов // ТУТ турист, технологии. - 2007. - Март. - С. 62-65.

 3. Асейнов С.А. Информационные технологии в маркетинге / С.А. Асейнов, B.C. Зверев, С.А. Косарев. - Астрахань : ЦНТЗП, 2000. - 260 с.

 4. Бабкин Ф.В. Электронная коммерция и новые организационные формы компаний / Ф.В. Бабкин // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 1. - С. 121-129.

 5. Балабанов И.Т. Электронная коммерция / И.Т. Балабанов. - СПб.: Питер, 2001. - 336 с.

 6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. / Р.А. Браймер. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 254 с.

 7. Бурцев П. Глобальные системи бронирования. Технология выбора / П. Бурцев // Туризм. Практика, проблемы, перспективи. - 2000. - № 10. - С. 22.

 8. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. М.:Теис, 2002. -167с.

 9. Грабауров В.А. Информационные технологии для менеджеров / В.А. Грабауров. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 368 с.: ил. - (Приклад, информ. технологии).

 10. Гринберг А.С. Информационные технологии управлення / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачев, А.С. Бондаренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.-479 с.

 11. Губанова О.В. Управление, прогнозирование, информационные технологии в сервисной деятельности. Ч. 4 / О.В. Губанова, Т.Ю. Новгородцев, С.В. Чупров. -Иркутск : ИГЗА, 2001. - 286 с.

 1. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах / В.М. Гужва. - К., 2001.-400 с.

 2. Гуров Ф. Реклама и PR в Интернете: обзор стандартньїх и нестандартньїх методов / Ф. Гуров // Маркетолог. - 2007.- №12(98). - С. 57-62.

 3. Джон Р.Уокер. Введение в гостеприимство: учебник / Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 711 с.

 4. Дідковська Л.Г. Менеджмент : навч. посіб. / Л.Г. Дідковська, П.Л. Гордієнко. - К. : Алеута ; КНТ, 2007. -516 с.

 5. Дубчак Л.В. Інформаційні системи та технології на підприємствах / Л.В. Дубчак. -Ірпінь : Нац. акад. ДПС України, 2005. - 84 с.

 6. Евдокимов Н.В. Основы контентной оптимизации. Эффективная Интернет-коммерция и продвижение сайтов в Интернет / Н.В. Евдокимов. - М. : Вильямс, 2006.-160 с.

 7. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме : учеб. для студентов высш. учеб. заведений / Н.А. Зайцева. - М. : Академия, 2003. - 224 с.

 8. Информационные системы и технологии: приложения в экономике и управлениие.-Кн. 6 / под ред. Ю.Г. Лысенко. - Донецк : Юго-Восток.Лтд, 2004. -377 с.

 9. Информационные технологии в бизнесе. Энциклопедия / под ред. М. Желены. -СПб. : ПИТЕР ; М.; Харьков ; Минск, 2002. - 1120 с.

 10. Информационные технологии в маркетинге / Г.А. Титаренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайнтбегов и др.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 335 с.

 11. Информационные технологии управлення : учеб. пособие / под ред. Ю.М. Черкасова. -М. : ИНФРА-М, 2001. - 216 с.

 12. Информационные технологии управлення : учеб. пособие для вузов / под ред. Г.А. Титоренко. - 2-е изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 439 с.

 13. Інформаційні системи в менеджменті : навч. посіб. / Ю.М. Мінаєв, В.П. Бочарников, О.Ю. Філімонова, М.М. Гузій. - К. : Європ. ун-т, 2003. -191с.

 14. Інформаційні технології у маркетингу і рекламі / В.Л. Пілюшенко, Е.І. Словенко, Л.П. Полякова та ін. - Донецьк : ДонДУУ, 2005. - 204 с.

 15. Косарев В.М. Информационные системи в менеджменте / В.М. Косарев, Е.А. Паршина, Ю.И. Паршин. - Днепропетровск : ДУЗП, 2006.-256 с.

 16. Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство и туризм : учеб. для вузов / Ф. Котлер, Дж. Боузн, Дж. Мейкенз ; пер. с англ., под ред. Р.Б. Ноздревой. - М. : ЮНИТИ, 1998.-420 с.

 17. Лутай А.П. “Інформаційні технології і системи управління в готельно-ресторанному бізнесі України”/ Лутай А.П.// Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. Вип.31 Том2 , - Донецьк: ДонНУЕТ. 2011. С.80-90.

 18. Мельниченко С.В. Управління якістю послуг підприємств готельного господарства / С.В. Мельниченко // Вісн. КНТЕУ. - 2001. - № 4. - С. 60-66.

 19. Мельниченко С.В. Автоматизовані системи бронювання в діяльності підприємств туристичної індустрії /С.В. Мельниченко // Культура народов Причерноморья : науч. журн. - 2008. - № 130. - С. 71-75.

 20. Мальська М.П. Організація готельного обслуговування: підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько. – К.: Знання, 2011. – 366 с.

 21. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посібник / Л.І. Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 348 с.

 22. Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е.Г. Ойхман, З.В. Попов. - М. : Финансы и статистика, 1997. - 150 с.

 23. Окрепилов В.В. Управление качеством : учебник / В.В. Окрепилов. - М. : Экономика, 2000. - 911 с.

 24. Опанасенко В. Бизнес на виртуальном двигателе / В. Опанасенко, Д. Карпенко // Комп&ньон. - 2007. - № 21 (537). - С. 52-55.

 25. Орлов П. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті та готельному бізнесі: Науково-практ. посібник / П.Орлов, О.М.Луганський.- Донецьк: Альфа-Пресс, 2004.- 292

 26. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства (отели и рестораны). – М.: ОАО “НПО “Изд-во “Экономика”, 2000. – 207 с.

 27. Плескач В.Л. Технології електронного бізнесу : монографія / В.Л. Плескач. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. - 223 с.

 28. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення : ДСТУ 4527:2006. -[Чинний від 2006-28-02 ; наказ № 54]. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. -24 с.

  Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) - центральний орган виконавчої влади України зі спеціальним статусом, що існував з 2002 по 2011 роки.

  - (Національний стандарт України).

 29. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг : наказ Держ. турист, адмін. України від 16.03.2004 р. № 19 // Офіц. вісн. України. - 2004. - 23 квіт. (№ 14). - Ст. 995.

 30. П'ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія / Г.Т. П'ятницька. - К. : Логос, 2006. - 568 с.

 31. Пінчук Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу / Н.С. Пінчук, Г.П. Грузинський, Н.С. Орленко. - К., 2003. - 352 с.

 32. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 33. Румянцев М.И. Информационньїе системи и технологии предприятия / М.И. Румянцев. -Павлодар, 2004.-331 с.

 34. Системи управління якістю. Основні положення і словник : ДСТУ ISO 9000-2001. -[Чинний від 2001-01-01]. - К. : Держстандарт України, 2001. - 27 с.

  Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом. 35. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. –М.:Юристъ, 2003.-224 с.

 36. Ткаченко Т.І. Управління якістю готельних послуг : монографія / Т.І. Ткаченко, С.В. Мельниченко, М.В. Новак. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. - 234 с.

 37. Яблонских А.В. PR в Интернете / А.В. Яблонских // Маркетинговые коммуникации. -2007.-№1 (37).-С. 42-47.

Інтернет-джерела

 1. Автоматизация управлення гостиницей [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.sdmhotel.ru/bronirovanie.htm.

 2. Автоматизированная система бронирования Gabriel [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://iem.nau.edu.ua.

 3. Бримсон Джеймс А. Стратегия реинжиниринга для совершенствования работи организации [Электронный ресурс] / А. Джеймс Бримсон. - Режим доступа : http://www.cfin.m/itm/bpr/reengineering_strategy.shtml.

 4. Виртуальннй маркетинг [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.iptv.com.ua/news. 13 84.html-48KB.

 5. Данилюк А.П. Брэнд в Интернете или особенности коммуникативной среды [Электронный ресурс]. Раздел «ПРАКТИКА/Интернет-маркетинг», 2003 / А.П. Данилюк. -Режим доступа: Usability.Ru.

 6. Public Relation. PR и Интернет. Раздел <<ПРАКТИКА/Интернет-маркетинг>> [Электронний ресурс] / А. Ковалев. - 2003. - Режим доступа : Usability.Ru.

 7. Комплексная автоматизация бизнеса предприятия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://esp.dm.ru/Enterprise Solution Platform.

 8. Корпорация ПАРУС. Автоматизация управлення. Парус-Отель. Комплексная автоматизация туристических агентств [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.parus.ua/soft/740.

 9. Кукушкин М. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс] / М. Кукушкин. -Режим доступа: www.eng.flexites.org/index.

 10. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http ://www.management. com.ua: 8101 /bpr/bprO 13 .html.

 11. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.trisoftrus.com/DesktopDefault.aspx7tabid.

 12. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.classic.ava.net.ua/reengin.html-8KB705.09.2005/.

 13. http://www.ukrstat.gov.ua/ – Сайт Государственного комитета статистики Украины

 14. Электронная коммерция [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.vuzlib.net/banki/4.htm.

 15. Электронная коммерция и реклама в Інтернете [Электронный ресурс]: Раздел «ПРАКТИКА/Интернет-маркетинг», 2005. - Режим доступа : Usability.Ru.

 16. ВS Integrator. Комплексная система управлення предприятием [Электронный ресурс]. - Режим доступа : www.BSU.com.ua.Навчальне виданняЛутай Алла Петрівна, канд. екон. наук, доц.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

У ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів спеціальності 6.140101

денної та заочної форм навчання
Технічний редактор О.І.Шелудько

Зведений план … 2012 р., поз. №

Підписано до друку … 2012 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл.- вид. арк. Тираж прим. Зам. №

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10Тел.: (062) 297-60-50
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.
1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Рекомендована література Основна
 • 6.1. Роль інформаційних технологій у менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу
 • Комплексна автоматизована система управління підприємствами (КАСУ) Комплексна автоматизація в межах підприємства - це єдине інформаційне сховище
 • 6.3. Характеристика етапів створення КАСУ
 • Рисунок 8 - Етапи створення КАСУ
 • Питання для самоконтролю
 • Держспоживстандарт України
 • Лутай