Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»

Конспект лекцій для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
Сторінка8/20
Дата конвертації28.05.2017
Розмір3.42 Mb.
ТипКонспект
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20

План

 1. Основні поняття табличного процесора MS Excel.

 2. Головне вікно MS Excel 2007.

 3. Робота з документами в табличному процесорі MS Excel.

 4. Типи адрес комірок в MS Excel.

 5. Типи даних. Введення даних в MS Excel.

 6. Редагування даних.

 7. Форматування даних.
 1. Основні поняття табличного процесора MS Excel.

Електроні таблиці призначені для обробки інформації нетекстового характеру. Здебільшого це певним чином організована числова інформація. Основною особливістю електронних таблиць є використання формул і можливість автоматичного перерахунку таблиць у разі зміни даних у таблиці, якщо ці дані використовуються у формулах.

Функції сучасних програмних середовищ табличних процесорів дозволяють виконувати численні операції над даними, представленими в табличній формі. Поєднуючи ці операції за спільними ознаками, можна виділити такі, що найчастіше використовуються в навчальному процесі: • введення даних як з клавіатури, так і з баз даних;

 • обробка даних (сортування, автоматичне формування підсумків, копіювання й перенесення даних, різні групи операцій з обчислень);

 • виведення відомостей в друкованому виді, у вигляді імпортованих файлів в інші системи, безпосередньо в базу даних;

 • якісне оформлення табличних форм подання даних;

 • багатопланове і якісне оформлення даних у вигляді діаграм і
  графіків;

 • проведення інженерних, фінансових, статистичних розрахунків;

 • проведення математичного моделювання й ряд інших допоміжних операцій.
  Математи́чне моделюва́ння (рос. моделирование математическое; англ. mathematical simulation, нім. mathematische Modellierung f) - метод дослідження процесів або явищ шляхом створення їхніх математичних моделей і дослідження цих моделей.


Табличні процесори належать до класу прикладних програм, які
призначені для опрацювання відомостей, матеріалів поданих у табличній формі. Вони дають змогу користувачу виконувати бухгалтерські, статистичні, математичні та інші розрахунки, розв’язувати задачі з планування, прогнозування, оптимізації показників виробничих процесів. За допомогою електронних таблиць можна виконувати фінансові розрахунки заробітної плати, податків, різних відрахувань, вести облік матеріалів і готової продукції на складах, готувати дані для фінансової звітності підприємства і т. ін.

Найбільш поширеною програмою цього класу є табличний процесор Microsoft Office Excel, що входить до складу пакета Microsoft Office.Табличний процесор Excel — це пакет прикладних програм, орієнований на опрацювання даних, поданих у табличній формі.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Пакет програмного забезпечення (англ. software package - набір програм, призначених для розв'язання задач певного класу. Можуть випускатись як одним розробником, так і різними розробниками.

Окрім опрацювання та аналізу табличних даних, за допомогою


Excel можна:

 • подавати дані в наочній графічній формі у вигляді графіків,
  гістограм і діаграм;

 • працювати зі списками (базами даних) — створювати, форматувати та сортувати списки, шукати і вибирати їх елементи за заданими критеріями;

 • оперативно аналізувати економічну діяльність будь-яких об’єктів (організацій, підприємств, бірж, банків тощо), що сприяє прийняттю правильних рішень;
  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.


 • сортувати табличні дані за алфавітом, за зростанням (спаданням), за датами, місяцями і т. ін.;

 • використовувати опрацьовані дані у інших програмах;

 • формувати зведені таблиці, звіти і навіть карти з географічним прив’язуванням даних;

 • створювати макроси, тобто макрокоманди, які використовуються для автоматизації

процедур розв’язання задач, що часто повторюються.

В цілому пакет прикладних програм Excel дає змогу користувачу розв’язувати багато видів складних фінансово-економічних задач і здатний задовольнити потреби соціальних працівників, фахівців з економіки, банківської справи, менеджменту, маркетингу та інших


галузей знань.
Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.

Основними поняттями в Excel є робочий аркуш та робоча книга.

В основі будь-якого табличного процесора є електронна таблиця (засіб організації даних, надання їм певної структури, вдалий вибір якої суттєво спрощує аналіз даних та їх опрацювання). В середовищі Excel вона називається робочим аркушем.

Сукупність аркушів, розміщених в одному файлі, прийнято називати робочою книгою.

Книги Excel зберігаються на магнітних дисках у папках і підпапках.


Послідовність папок, яка вказує, де знаходиться книга, називається шляхом до книги.

Усі книги-файли Excel мають розширення .xls, .xlsm, .xlsb, .xlsx.

Робочий лист складається з рядків і стовпчиків. Стовпці мають заголовки
у вигляді прописних латинських літер і далі дволітерних комбінацій. Усього
робочий аркуш може мати до 256 стовпчиків, пронумерованих від A до IV.
Рядки послідовно нумерують цифрами, від 1 до 65536 (максимально
припустимий номер рядка).


 1. Головне вікно MS Excel 2007.

Для завантаження Excel, як і будь-якої програми, що входить до пакету Microsoft Office потрібно скористатись послугою Пуск; в головному меню системи вибрати команду Програми Microsoft Office — Microsoft Excel. Можна також скористатись ярликом Excel, якщо він є на робочому столі, двічі натиснути ліву клавішу миші на ньому.

Для створення ярлика Excel належить: за допомогою послуги


Пуск в головному меню системи вибрати команду Програми; в каскадному меню накласти покажчик курсору на піктограму Microsoft Excel, натиснути клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, перетягнути піктограму на вільне місце робочого столу.

Після завантаження на екрані з’явиться основне вікно Excel


(Рис. 5.1). Інтерфейс Excel 2007 побудований аналогічно інтерфейсу
Word 2007, проте кардинально відрізняється від попередніх класичних версій 1997–2003. Замість 30 або більше прихованих панелей інструментів і команд, загублених у глибині меню, у верхній частині вікна відображається єдиний центр керування — стрічка, на якій зібрано та наочно подано всі найважливіші органи керування, кнопка “Office”, панель швидкого доступу.
Єдиний Центр - українська політична партія, колишня назва - «Партія Приватної Власності».


Рис. 5.1
Стрічка є не єдиним нововведенням в Excel 2007. Змінено режим макета сторінки. Щоб дістатися до нового режиму, необхідно скористатись піктограмою Макет сторінки на панелі інструментів Вигляд внизу вікна з правого боку. Також можна відкрити на стрічці вкладку Вигляд і обрати послугу Макет сторінки у групі
Режими перегляду книги. У режимі макета сторінки аркуш з усіх
боків оточено білими полями сторінки, а окремі аркуші відокремлюються один від одного вузькою синьою смугою. Угорі та ліворуч містяться лінійки, за допомогою яких можна відрегулювати розмір полів. Якщо лінійки не потрібні, їх відображення можна вимкнути (кнопка Лінійка у групі Відобразити або приховати на вкладці Вигляд). Завдяки цьому новому режиму немає потреби вмикати попередній перегляд друку, щоб скоригувати вигляд аркуша перед
друкуванням.

Стрічка Excel має у своєму складі дев’ять вкладок: Основне,
Вставлення, Розмітка сторінки, Формули, Дані, Рецензування, Вигляд, Надбудови.

Кожна з них виконує певні функції, містить по декілька груп елементів, схожих за функціями. Найголовніші команди зібрано на вкладці Основне. Це команди, які, за дослідженнями Майкрософт, найчастіше використовуються для виконання елементарних дій з аркушами.

Для перегляду значного обсягу даних збільшено кількості рядків
і стовпців у Microsoft Office Excel 2007: підтримується до 1 мільйона
рядків і до 16 тисяч стовпців на одному робочому аркуші.

Microsoft Excel (повна назва Microsoft Office Excel) - табличний процесор, програма для роботи з електронними таблицями, створена корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS. Програма входить до складу офісного пакету Microsoft Office.
Зокрема,
сітка Office Excel 2007 має розмір 1048576 рядків на 16384 стовпці, що дає на 1500% більше рядків і на 6300% більше стовпців, ніж у Microsoft Office Excel 2003. Для тих, кому цікаво: стовпці тепер закінчуються на XFD, а не на IV. Під час роботи на екрані монітора відображається тільки частина електронної таблиці. Переміщуючи вікно, можна переглядати необхідні частини таблиці і таблицю в цілому. Рядки і стовпці створюють клітинки. Декілька клітинок утворюють діапазон клітинок. Клітинка таблиці, в якій перебуває курсор, називається робочою, поточною. Робоча клітинка має контрастне обрамлення. Тільки в неї користувач може вводити потрібні дані

(число, текст або формулу).Табличний курсор — робоча, поточна клітинка, виокремлена рамкою.

Автоматично початкова робоча книга складається з 3 аркушів зі стандартними іменами Аркуш1, Аркуш 2, Аркуш 3. Їх “перегортають” за допомогою однойменних кнопокярликів, які розміщені у нижній частині екрана. Стандартні імена аркушів можна поміняти на більш інформативні таким чином: двічі натиснути на стандартному імені Аркуш 1 (або 2 чи 3); ввести нове ім’я; натиснути клавішу Enter. Або: натиснути правою клавішею миші на імені аркуша;


вибрати в меню, що відкриється (Рис. 5.2), команду Перейменувати; ввести нове ім’я;
натиснути клавішу Enter. За допомогою того ж меню можна: Додати, Видалити, Перемістити або копіювати Захистити аркуш, Приховати, Переглянути код, Виділити всі аркуші, а також задати Колір вкладки.

Рис. 5.2
Office Excel 2007 надає можливість використовувати новий інтерфейс користувача для швидкого створення, форматування й розгортання таблиці Excel (у Excel 2003 називалася аркушем Excel), щоб упорядкувати дані на робочому аркуші для полегшення роботи з ними.


 1. Робота з документами в табличному процесорі MS Excel.

Табличний процесор Excel дає змогу користувачу оперувати з такими об’єктами: робочі книги, аркуші, клітинки, діапазони клітинок, стовпці, рядки. Робота з будь-яким об’єктом завжди починається з його виділення. При цьому задається місцеположення даних, які стають доступними для введення, виведення й опрацювання.

Переміщення по аркушу книги MS ExcelВиділення об’єктів Excel

Для виділення будь­якої клітинки робочого аркуша, наприклад, клітинки А1, достатньо помістити в неї курсор і натиснути ліву кнопку миші. Поява жирної рамки навколо клітинки свідчить про те, що вона стала робочою і до неї можна вводити дані або формулу. Посилання на виділену клітинку відображається в панелі імені робочого аркуша. На рисунку 5.3 відображено варіанти виділення клітинок робочого аркуша Excel.Рис. 5.3
Діапазони комірок

Діапазони бувають суміжні і несуміжні.

У суміжних діапазонах між комірками немає проміжків і він має форму прямокутника. Суміжні діапазони позначаються адресою лівої верхньої комірки діапазону, двокрапкою і адресою правої нижньої комірки діапазону, наприклад А1:К5. Суміжні діапазони можна також виділити, утримуючи натиснутою клавішу Shift і розширюючи клавішами керування курсором зону виділення.

Несуміжні діапазони складаються з декількох суміжних і позначаються їхніми адресами, розділеними крапкою з комою, наприклад А2:С6;К3:К10;Е2:G2. Для виділення несуміжного діапазону потрібно виділити першу клітину або перший діапазон клітин, потім, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl, виділити інші діапазони клітин.

Для роботи з діапазоном необхідно його виділити за допомогою миші або клавіатури.

Для виділення всього рядка потрібно клацнути його заголовок, аналогічно виділяють стовпчики таблиці. Щоб виділити групу рядків або стовпчиків, клацають на першому і переміщують покажчик миші по їхніх заголовках, утримуючи натиснутою кнопку миші.

Для виділення аркуша повністю натискають кнопку на перетині імен стовпців і номерів рядків, що розміщена у верхньому куті аркуша, або за допомогою комбінації клавіш Ctrl A.Способи виділення комірок аркуша в MS Excel
 1. Типи адрес комірок в MS Excel.

Кожна комірка листа визначається своїм положенням на листі і має свою адресу, яка складається з номера рядка та стовпця. Наприклад комірка, що знаходиться на перетині стовпця В та рядка 3, має назву В3.

У формулах для посилання на відповідні значення використовують адреси клітинок. В Excel використовують два типи адрес (посилань) клітинок: відносні та абсолютні.Відносні адресице адреси, які в процесі копіювання змінюють
своє значення (посилання на іншу клітинку) відповідно до нової позиції формули при її копіюванні. Їх адреси позначаються звичним чином та використовувати їх не завжди зручно.

Наприклад, комірка С1 мала формулу А1 В1. При розтягуванні формули з комірки С1 в комірку С2 та С3 маємо автоматичну зміну адреси А2 В2, А3 В3 (рис. 6.3).

Рис. 5.4 Приклад використання відносної адресації
Абсолютні адреси — адреси, які під час копіювання не змінюють
своє значення відповідно до нової позиції формули при її копіюванні.
Позначаються абсолютні адреси символом $ і застосовуються, якщо
у формулу треба ввести значення з фіксованої клітинки. Під час переміщення (копіювання) формул абсолютні адреси залишаються незмінними.

Якщо посилання відображається записом адрес крайніх клітинок


певної частини стовпця, рядка чи аркуша, говорять що це посилання
на інтервал клітинок.

Рис. 5.5 Приклад використання абсолютної адресації

У прикладі, що зображений на рис. 6.4, необхідно розрахувати питому вагу Вар. 1. Питома вага показує частку від загального. Для першого ми розраховуємо за формулою =B2/B5. Для другого та третього формулу необхідно розмножити, але щоб зафіксувати значення В5, потрібно відносну адресу В5 перетворити на абсолютну $В$5, і тільки потім розмножити формулу, інакше Excel видасть повідомлення про помилку (#ДЕЛ/0!). Повідомлення про помилку виникає, оскільки у відносній адресації при копіюванні формули змінюється значення адреси: В5, В6 та В7, а комірки В6 та В7 порожні, тому і відбувається ділення на нуль. Таким чином необхідно зафіксувати значення В5, що й досягається за рахунок абсолютної адресації.

Адреси комірок можна вводити з клавіатури або вибирати мишкою – тоді адреса вибраної комірки запишеться в текст формули автоматично. Щоб одержати абсолютну адресу, необхідно після вибору адреси натиснути F4. Для скасування потрібно натиснути F4 стільки разів, поки знак $ не зникне. 1. Типи даних. Введення даних в MS Excel.

Типи даних

В Excel існує три типи даних, які вводяться у комірки таблиці: текст, число та формула.

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

Для введення даних треба переміститися у обрану комірку, ввести необхідні дані та натиснути Enter (вказівник комірки зміститься на одну позицію вниз) або будь-яку клавішу переміщення курсору (вказівник комірки зміститься на сусідню позицію у обраному напрямку).

При введенні даних вони відображаються у рядку формул, де також будуть представлені кнопки для відміни або підтвердження поточного введення даних.

Якщо перший символ - літера або знак «'», то Excel вважає, що вводиться Текст. Якщо перший символ - цифра, або знак «=»,то Excel вважає, що вводиться число або формула.

Введення тексту і чисел

Введення даних здійснюють безпосередньо в поточну комірку або у рядок формул, що розташовується у верхній частині вікна програми безпосередньо під панелями інструментів. Місце введення відзначається текстовим курсором. Якщо почати введення натисканням алфавітно-цифровихклавіш, дані з поточної комірки заміняються текстом, що вводиться. Якщо


клацнути на рядку формул або двічі на поточній комірці, старий зміст комірки не вилучається і з'являється можливість його редагування. Дані, що вводяться, у будь-якому випадку відображаються як у комірці, так і в рядку формул. Довгий текст буде показаний на сусідніх колонках чи обрізаний границею наступного стовпчика, якщо він не порожній. Щоб завершити введення, зберігши введені дані, використовують кнопку Enter у рядку формул або клавішу Enter. Щоб скасувати внесені зміни і відновити колишнє значення комірки, використовують кнопку Скасування в рядку формул або клавішу Esc . Для очищення поточної комірки чи виділеного діапазону найпростіше використовувати клавішу Delete. Ви можете заощадити час при введенні даних у блок комірок, якщо попередньо виділите всі комірки, які входять до нього. У процесі введення даних у кожну комірку і натискання на клавішу Enter або Tab поточною буде ставати наступна з виділених комірок. Клавіша Enter дозволяє перебрати

Текст - це набір будь-яких символів, якщо текст починається з числа необхідно використовувати «'».

 • Після підтвердження введення даних можна відмінити їх:
  використовуючи команди меню Правка ♦ Отменить.

 • натисненням кнопки Отмена з панелі інструментів Стандартна, при
  кожному натисненні кнопки Отмена послідовно відміняється одна
  операція.

 • Числа в комірку можна вводити зі знаками “ ” (ігнорується при
  введенні), "=","-";

 • Якщо числове значення вводиться в круглих дужках то програма
  автоматично перетворює його у від'ємне число;

 • Якщо вводиться кома, вона сприймається як десяткова;

 • Якщо при введенні числа не був заданий формат, то за замовчуванням
  встановлюється формат Общий.

 • Якщо число повинно бути представлено у експоненційній формі (для
  представлення дуже маленьких або дуже великих чисел) можна
  вказати у виразі літеру Е (прописну або рядкову), або встановити
  відповідний формат. Наприклад, число 501000000 буде представлено у вигляді 5.01Е 08, що означає 5,01 *108.

 • Якщо ширина числа, що введено, більше ширини комірки на екрані то програма відображає його у експоненційній формі або замість числа ставить символи #### (при цьому у пам'яті число буде збережено повністю).
 1. Редагування даних.

Табличний процесор Excel орієнтовано на роботу з даними, що весь час змінюються. Для цього його оснащено могутніми засобами редагування, локалізації та виправлення помилок у робочих аркушах. Програма дає змогу без особливих зусиль вилучати, копіювати,
вирізувати, вставляти і переміщати клітинки та діапазони клітинок.

Редагування даних клітинок

Безпосередньо в клітинках редагують дані, довжина яких сумісна


з їхніми розмірами. Якщо дані в поточній клітинці неправильні, то їх
можна легко вилучати натисканням на клавішу Delete, або за допомогою команд Оосновне —

Редагування — Очистити, або введенням нових даних. Однак, якщо дані клітинок довгі, то для їх редагування краще скористатися рядком формул.

Скасування і повторення останньої операції

В Excel передбачена можливість скасувати останню операцію та відновити початковий стан клітинок робочого аркуша. Оперативно скасовують останню операцію за допомогою кнопки Скасувати ввід в панелі швидкого доступу або клавішами Ctrl Z. Повторити останню


виконану операцію, тобто відновити скасовану дію, можна кнопкою Повернути в панелі інструментів або клавішами Ctrl Y. Скасування останньої операції та її відновлення виконуються командами Скасувати ввід і Повернути ввід із панелі швидкого доступу. Використовуючи вказані кнопки та послуги, можна переглянути робочий аркуш (клітинку) до і після виконання певної дії.

Вставлення і видалення стовпців, рядків і клітинок

Для вставлення порожнього стовпця треба виділити стовпець таблиці,


перед яким є намір його розмістити, і активізувати команду Вставлення — Клітинки — Вставити. Вставлення стовпців (рядків) супроводжується автоматичним налаштуванням формул таблиці за місцем їх нового розміщення. Вилучення об’єктів робочого аркуша здійснюється через послугу Вставлення — Клітинки — Видалити, яка активізує вікно різних варіантів видалення (Рис. 5.6). За структурою воно аналогічне вікну Вставити клітинки.

Рис. 5.6

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20 • Введення даних в MS Excel . Редагування даних. Форматування даних.
 • Табличний процесор Excel
 • Головне вікно MS Excel 2007 .
 • Робота з документами в табличному процесорі MS Excel .
 • Переміщення по аркушу книги MS Excel
 • Ctrl A . Способи виділення комірок аркуша в MS Excel
 • Типи адрес комірок в MS Excel .
 • Enter
 • Enter або Tab
 • Редагування даних клітинок
 • Скасування і повторення останньої операції
 • Вставлення і видалення стовпців, рядків і клітинок