Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Конспект лекцій для здобувачів третього освітньо-наукового рівня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 073 «Менеджмент»
Сторінка7/8
Дата конвертації19.03.2017
Розмір7.66 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8

РОЗДІЛ 9. ЛОКАЛЬНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ В СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
ЗМІСТ

9.1. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранету. Взаємозв’язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та Інтранетом.

9.2. Застосування Інтранету сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інгранет-технології. Компоненти архітектури інформаційної технології Інтранету. Вартість Інтранету для сучасних компаній.

9.3. Роль Екстранету у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранету при виконанні бізнес-операцій.

9.4. Майбутнє Інтранету та Екстранету.

9.5. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. Відео-конференції. Телеконференції. Чатові системи.9.1. Загальна характеристика комп'ютерної мережі Інтранет та Екстранету. Взаємозв’язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та Інтранетом

Internet – всесвітня «мережа мереж», сукупність технічних засобів, стандартів і домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Інформаційна мережа органів внутрішніх справ – це комплекс програмних, технічних та організаційних засобів для забезпечення оперативного обміну повідомленнями та даними оперативно-розшукового, довідкового та адміністративно-управлінського характеру між підрозділами органів внутрішніх справ.

Інтранет – внутрішньокорпоративна мережа, що використовує стандарти, технології і програмне забезпечення Інтернету. Інтранет може бути ізольований від зовнішніх користувачів або функціонувати як автономна мережа, що не має доступу ззовні.

Комп'ютерна мережа, що використовує технології інтернет, але в той же час є приватною корпоративною мережею. Мережа підтримує сервіси Інтернет, наприклад, такі, як електронна пошта, веб-сайти, РТР-сервери і т.д., але в межах корпорацїі. Інтранет-мережа, підключається до зовнішніх мереж, у тому числі і до Інтернет, як правило, через засоби захисту від несанкціонованого доступу.

Екстранет – це корпоративна сітка, застосовувана для роботи з корпоративними порталами співробітників компанії і користувачів інших компаній які мають доступ. Його ще називають розширеним Інтранетом. Екстранет не одержав такого широкого поширення як Інтранет.

У принципі, роботову зі сторонніми користувачами можна організувати й в Інтранет, забезпечивши їх необхідним апаратним і програмним забезпеченням. А в мережах з використанням захищених протоколів Інтернет, просто видачею ключа шифрування.

Тому з погляду реалізації, між мережами Інтранет і Екстранет немає практичної різниці. Складності виникають тільки на рівні надання корпоратавной інформації іншим компаніям.

Екстранет (англ. ехtranet) – це захищена від несанкціонованого доступу корпоративна мережа, що використовує Інтернет-технології для корпоративних цілей, а також для надання частини корпоративної інформації й корпоративних додатків діловнм партнерам компанії.

Питання забезпечення безпеки в Екстранет набагато серйозніші, ніж в Інтранет. Для мережі Екстранет особливо важливим є ідентифікація користувача (який може й не бути співробітником компанії) і, особливо, захист від несанкціонованого доступу, тоді як для додатків Інтранет вони відіграють менш істотну роль, оскільки доступ до цієї мережі обмежений фізичними рамками компанії.

Корпоративне застосування Екстранет це закриті корпоративні портали, на яких розміщюються закриті корпоративні матеріали, і надається доступ співробітникам компанії, які мають доступ до додатків для колективної роботи, системам автоматизованного управлення компанією, а також доступ до обмеженого ряду матеріалів партнерам і постійним клієнтам компанії. Крім того, у Екстранті можливе застосування й інших сервісів Інтернет: електронної пошти, РТР і т.д.

Територіальні інформаційні мережі є складовими регіональних мереж і забезпечують інформаційну взаємодію між структурними підрозділами міськрайлінорганів.

В окремих випадках можуть створюватися галузеві інформаційні мережі, що входять до складу інформаційної мережі ОВС і які забезпечують інформаційний обмін відповідно до дотримання протоколів обміну інформацією, що визначаються інформаційною службою МВС.

Таким чином, при побудові комп'ютерних мереж використовуються новітні інформаційні технології із застосуванням оптоволоконних, проводових та радіоканалів передачі даних, сертифікованих програмно-апаратних засобів, які забезпечують надійність, вірогідність та конфіденційність обміну інформацією.

Internet – всесвітня «мережа мереж», сукупність технічних засобів, стандартів і домовленостей, яка дає змогу підтримувати зв'язок між різними комп'ютерними мережами у світі.

Комп’ютери що використовуються як автоматизоване робоче місце користувачів, одержують подальший широкий розвиток, як прогресивний метод організації в ритмі виробництва збирання та обробки, зберігання й оперативного видавання за безпаперової технології об’єктивно необхідної для управління інформації. Проте, коло питань, які вирішуються ще не велике. Можливості АРМ, особливо універсальних, для зазначеної мети в недалекому майбутньому будуть безмежні, коли одержать належний розвиток інформаційні канали та мережі. Зразок зв’язку універсального АРМ користувача недалекого майбутнього, створеного на базі інтеграції різних типів інформаційного устаткування, каналів зв’язку і мереж за безпаперової технології.

Локальна або багатокористувацька обчислювальна мережа є внутріоб’єктною. Введення і виведення інформації голосом, особливо, якщо це буде здійснюватись, наприклад, за допомогою мобільного телефону, значно підвищить коефіцієнт її корисної дії.

Глобальна комп’ютерна мережа Internet – це (якщо можна так сказати) несистематизований набір підімкнутих і взаємопов’язаних комерційними каналами зв’язку сотні мільйонів серверів, як правило, великої потужності, що належать юридичним і фізичним особам. Обсяги інформації в цій мережі постійно нагромаджуються, Internet також стрімко поширює свої межі. Структура інформації в мережі невпорядкована, тому що вона занадто різна за природою та походженням. Проте формується вона на серверах за єдиними методиками і в рамках сервера структурована. У зв’язку з цим доступ до інформації – ускладнений і здійснюється за інструкцією з навігації в Internet. Це в основному – ключові слова та спеціальні (специфічні) адреси.

Кожна організація, фірма, об’єднання тощо та фізичні особи можуть стати, за бажанням, клієнтами Internet. Кількість клієнтів, які поповнюють інформацію в мережі і споживають ту, яка там міститься, постійно зростає.

За останній час в Internet з’являються «електронні бібліотеки» фізичних осіб, які користуються широкою популярністю, електронний зв’язок, в тому числі доступ до нього без комп’ютера, а за допомогою телефона, бездротова доставка покупцям банківських документів тощо.

Інформаційні мережі підприємств і фірм. Будучи приєднаними до глобальних мереж, ці об’єкти управління через свої сервери, по-перше, одержуватимуть з інших мереж всю необхідну для них інформацію; по-друге, видаватимуть в інші мережі інформацію про свої об’єкти, їхній стан, продукцію, кадри, перспективи розвитку та іншу рекламну інформацію.

Сучасний комп’ютер, який перебуває в індивідуальному користуванні, можна без проблем під’єднати до будь-якої мережі, в тому числі і до Internet. А це означає, що користувач (фізична особа) може передавати в мережу свою інформацію, а також одержувати за відповідну плату будь-яку інформацію, що в ній функціонує

Швидкий розвиток електронної обчислювальної та інформаційної техніки і методів її застосування дозволить оперативно і на якісно вищій основі використовувати всю необхідну інформацію для управління й задоволення потреб населення. Крім того, для населення, а також для юридичних і фізичних осіб важливе значення має електронний зв’язок, який діє в зазначених мережах. За допомогою цього зв’язку можна надсилати адресатові, зв’язаному з мережею, будь-яке послання відкритого і закритого змісту, і адресат одержить його дуже швидко.

Таким чином, глобальна комп’ютерна мережа Internet з погляду інформаційної насиченості – всебічний і безмежний наповнювач, що постійно зростає. А проте не виключено, що й інші міжнародні комп’ютерні мережі в недалекому майбутньому складатимуть цій мережі конкуренцію, що є природним для ринкових відносин.


9.2. Застосування Інтранету сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, управління бізнес-операціями. Ресурси Інгранет-технології. Компоненти архітектури інформаційної технології Інтранету. Вартість Інтранету для сучасних компаній

Мережна технологія Intranet забезпечує створення приватних корпоративних розподілених систем Web-документів, які побудовані на основі стандартів Всесвітньої павутини в сукупності із втіленням конфіденційності і авторизованого доступу до документів. Зазначимо, що Web-орієнтована будова Intranet дозволяє здійснювати проекти ІС для передавання інформації з мінімальними затратами грошей, зусиль і часу.

Величезною перевагою Intranet є здатність забезпечувати ефективну взаємодію всередині усієї організації. За результатами аналітичних досліджень компанії International Data Corporation коефіцієнт повернення інвестицій Intranet на базі програмного забезпечення Netscape становить понад 1000%. Це більше ніж показник повернення інвестицій від будь-яких інших технологічних новітніх розробок.

Детально розглянемо факти, які об’єктивно дозволяють обґрунтувати високу ефективність застосування Intranet-систем: • дешевшає програмне забезпечення, а його функціональністю зоростає та в більшості випадків задовольняє потреби підприємств;

 • спрощується освоєння сучасного програмного забезпечення, інтерфейс якого стає в се більш наближеним до до фахового представлення сфери розв’язуваних завдань;

 • створено інтуїтивний, зорієнтований на Web-документ графічний інтерфейс користувача;

 • дозволено здійснювати перегляд будь-якого документу в on-line режимі;

 • розбудовано інструментарій гіпертекстових посилань на локальні та зовнішні документи;

 • підтримується швидке малозатратне публікування документів;

 • забезпечується робота з мультимедіа-документами;

 • підтримуються стандартизовані інтерфейси в межах організації;

 • розширюється застосування спеціальних Internet-сервісів в локальній мережі;

 • формується відкрита, незалежна від платформи архітектура документів, основана на стандартах ISO;

 • узгоджуються централізовані і децентралізовані принципи управління документообігом;

 • забезпечується якісна підтримка Web-контенту.

Ще раз наголосимо, що окрім суттєвих переваг, пов’язаних із передаванням інформації, Intranet надає небувалі можливості для взаємодії, допомагає створювати динамічні високопродуктивні команди фахівців. Web-орієнтована Intranet-технологія створює ефективне середовище для покращення бізнес-процесів і вдосконалює способи спілкування між людьми. Окрім того, засоби автоматизації діловодства і швидкого публікування електронних документів якісно підтримуються і інтегруються в процесі модернізації бізнес-процесів в напрямкові їх суттєвого спрощення.

Вкажемо лише на один із нових підходів до організації бізнес-процесів, який стає щораз більш застосовуваним в корпоративному середовищі. Мова йде про так званий Open Book Management. Основний принцип цього нововведення полягає в підвищенні ефективності бізнес-процесів завдяки активному переконанню людей в доцільності бути партнерами по бізнесу, а не лише найманими працівниками на підприємстві чи в організації. Досвід застосування Open Book Management засвідчив, що успішне втілення цього підходу в значній мірі обумовлене завдяки перевагам привнесення Intranet-рішень.

Саме провідна роль Intranet у дружньому Web-орієнтованому середовищі підтримки інтелектуальної інформаційної діяльності сприяє створенню корпоративної культури довір’я. Службовці, які отримують своєчасно достовірну фінансову і іншу інформацію всередині фірми, що була досі доступною лише обмеженому колу керівних осіб підприємства, відтепер будуть працювати краще. А якщо справи в організації ідуть успішно, в т.ч. завдяки ініціативному творчому і сумлінному внескові кожного свідомого працівника, це означає, що люди будуть відразу знати, на яку фінансову винагороду вони можуть розраховувати. В цьому разі Intranet стає ідеальним інструментом покращення взаємодії всередині підприємства та засобом сприяння встановленню відношень на основі довіри. Intranet корінним чином змінює середовище комунікаційної взаємодії, електронного документування усіх працівників, що свої зусилля скеровують на виконання стратегічної цілі – досягнення успішного функціонування підприємства в цілому.

Програмне забезпечення Intranet є надзвичайно простим і загальнодоступним. Багато працівників ознайомлені із функціонуванням і навиками роботи з таким дружним інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом браузерної програми та мають досвід роботи в INTERNET. Наведемо висновки впровадження в дію потужної Intranet-комп’ютерної системи у великій американській компанії US West Communications, які висловив головний адміністратор Dave Lambe: «Найбільш хвилюючим аспектом впровадження Intranet стало те, що він був розроблений менш ніж за три місяці і з відносною простотою розповсюджений для використання 6 тисячами працівників. Час навчання був скорочений до 5 хвилин на тренування. Я ніколи не бачив, щоб така масштабна система була побудована і впроваджена настільки швидко. Це доводить ефективність використання цієї технології для бізнес-споживачів. Корпорація АТіТ завдяки організації доступу до корпоративних документів в Intranet скоротила вдвічі аудиторний час для навчання своїх 4500 представників служби роботи із споживачами. У результаті впровадження корпоративних Intranet-систем в організаціях та на підприємствах незалежно від своєї величини і роду діяльності отримують суттєві переваги. Насамперед вкажемо на прямі переваги: • економія робочого часу працівників;

 • збільшення швидкості прийняття рішень та виконання операції інформаційно-комунікаційного типу в гіпертекстовому середовищі із зручним доступом;

 • економія від багатократного використання накопичених всередині організації інформації та знань;

 • зниження витрат на телефонні розмови, бо обмін електронними повідомленнями і внутрішня електронна пошта в умовах Intranet усуває потребу в переважній більшості телефонних розмов між співробітниками;

 • якісне виконання операцій спільного використання, координації та співробітництва в дружньому Intranet середовищі;

 • економія витрат для придбання ліцензій на клієнтське і серверне програмне забезпечення, оскільки в Intranet-систем переважно застосовують вільно поширювані програмні засоби;

 • зниження вартості взаємодії й обміну інформацією із партнерами;

 • обмін інформацією і знаннями всередині підприємства чи організації, що сприяє підвищенню мотивації до якісної й продуктивної праці усіма працівниками;

 • зниження вартості забезпечення інформаційно-комунікаційної безпеки та на супроводження Intranet-систем.

Разом з цими вказаними прямими перевагами застосування Intranet-систем існує багато непрямих переваг в умовах сучасних ринкових відносин. До них належать:

 • сприятливі передумови для оптимізації ділових процесів всередині організацій та підприємств;

 • підвищення ефективності діяльності працівників і активізація творчих здібностей фахівців;

 • зростання прозорості роботи усіх підрозділів і позитивний вплив атмосфери довіри;

 • посилення керованості організаційними структурами за рахунок ефективної дії зворотного зв’язку з персоналом;

 • розвиток саморегулюючих тенденцій самовідтворення і самоорганізації в умовах горизонтальної мережної інфраструктури;

 • збільшення швидкості інформування персоналу завдяки зручним інструментам електронного публікування;

 • розвиток корпоративної культури;

 • полегшення адаптації і навчання нового персоналу.

Разом з великими перевагами Intranet-засобів доцільно оцінити також і недоліки використання Intranet-рішень і ті обмеження, які слід враховувати. Насамперед наголосимо на можливі проблеми в забезпеченні безпеки інформації і вирішенні питань надійного захисту Intranet-системи від несанкціонованого вторгнення ззовні. Політика безпеки Intranet-системи вимагає застосування ефективних захисних екранів від зовнішнього проникнення. Такі ефективні засоби створені в останній час. Різні варіанти втілень захисних функцій забезпечують досить доступні апаратно-програмні рішення, що разом з тим потребують додаткових затрат.

В окремих застосуваннях Intranet-систем для виконання ділових процедур у високошвидкісних рішеннях можуть виявитися менш продуктивними і недостатньо швидкодіючими, ніж очікували користувачі. Така ситуація є досить реальною, бо мережна інфраструктура Intranet в багатьох регіонах потребує перебудови.Архітектура Intranet-системи. Виникнення і впровадження в широку практику високорівневих служб Всесвітньої мережі мереж - Internet (e-mail, ftp, telnet, Gopher, WWW тощо), природно, вплинуло на технологію створення корпоративних інформаційних систем і породило напрям, відомий тепер як Intranet. Інформаційна Intranet-система - це корпоративна система, в якій використовуються методи і засоби Internet.

Організація Intranet-системи з використанням засобів WWW. Така система може бути локальною, ізольованою від решти світу Internet, або спиратися на віртуальну корпоративну підмережу Internet. В останньому випадку особливо важливі засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу. Розрізняють кілька типів Intranet-систем: комунікаційні Intranet-системи, які призначені головним чином для зв'язку територіально віддалених підрозділів корпорації, зменшуючи потребу в численних виділених лініях зв'язку; інтегруючі Intranet-системи, що призначені для інтеграції різнорідних комунікаційних корпоративних підсистем; Intranet-системи зі спрощеною процедурою доступу для користувачів, що базується на механізмі електронного підпису.

Водночас, за наявності суттєвих переваг (простота організації, зручність використання, стандартність інтерфейсів тощо) ця схема має значні обмеження. Перш за все, в інформаційній системі відсутня прикладна обробка даних. Усе, що може користувач, це тільки переглянути інформацію, яка підтримується Web-сервером. Гіпертекстові структури при цьому важко модифікуються. Для того, щоб змінити наповнення Web-сервера, слід призупинити роботу системи, внести зміни в HTML-опнс і тільки потім продовжити нормальне функціонування.Перераховані труднощі можуть бути вирішені з використанням більш розвинутих механізмів Web-технології. Ці механізми безперервно вдосконалюються, що має як позитивні, так і негативні сторони. Позитив у тому, що з'являються нові можливості. Негатив – у відсутності стандартизації. Використання Web-технології дає можливість реалізувати прикладну обробку даних на стороні Web-сервера. Для цього можна використовувати два підходи - CGI (Common Gateway Interface) і API (Application Programming Interface). Обидва підходи базуються на наявності в мові HTML спеціальних конструкцій, які інформують клієнта-браузера, що йому слід направити Web-серверу спеціальне повідомлення, за наявності якого сервер повинен викликати відповідну зовнішню процедуру, отримати її результати й повернути їх клієнтові у стандартному форматі HTTP (протокол обміну гіпертекстової інформації)

Виклик зовнішньої процедури Web-сервера. Наведена технологія широко використовується для забезпечення уніфікованого доступу до баз даних в Intranet-системах. Мова HTML дозволяє вставляти в гілертекстові документи форми. Коли браузер натрапляє на форму, він пропонує користувачеві заповнити її, а потім направляє серверу повідомлення, яке містить введені параметри. Як правило, до форми додається якась зовнішня процедура сервера. Після отримання повідомлення від клієнта сервер викликає цю зовнішню процедуру з параметрами користувача. Зрозуміло, що така зовнішня процедура може, зокрема, відігравати роль шлюзу між Web-сервером і сервером баз даних.

Управління безпекою Intranet-системи. Для дотримання безпеки забезпечується надання доступу лише певним співробітникам. Найпопулярніші Web-сервери дозволяють здійснювати контроль доступу на основі принципу «користувач – група – тема». В інших система безпеки дозволяє досягнути ще кращого захисту, коли системний адміністратор має обмежувати права доступу до певних Web-сторінок з комп’ютерів з певними IP-адресами. Тобто системний адміністратор може дозволити доступ до фінансових документів, особових справ співробітників і інших важливих даних лише з комп’ютерів, які знаходяться у відділі управління. Для усіх інших співробітників і користувачів доступ буде закритий до цих Web-сторінок. Також неавторизовані співробітники не зможуть прочитати секретну фінансову інформацію чи особові дані. Безпека передбачає також застосування засобів криптографічного шифрування даних. Коли системи Intranet/Extranet охоплюють декілька організацій чи підприємств, або коли підрозділи великої фірми знаходяться в різних містах, доцільно застосовувати виокремлені Web-сервери із розподіленими інформаційними документами. На Web-сервері загального користування розташовуються Web-сторінки, призначені лише для ділових партнерів по бізнесу та споживачів, здійснюючи контроль доступу до них. Безпеку комерційних документів, особових справ забезпечує інший Web-сервер, що здійснює більш високий рівень контролю доступу та захисту Web-документів. З метою забезпечити високий ступінь безпеки ліній зв’язку, використовуються захисні екрани, які отримали назву брандмауери – Firewall. Брандмауерні засоби втілюють механізми захисту корпоративної Intranet-системи від зовнішньої віроломної мережі зловмисників. За допомогою захисних екранів будується індивідуальну політику безпеки, згідно виробленої стратегії захисту на підприємстві.

Які початкові знання необхідні для створення веб сайту? Як блог відрізняється від повноцінного веб сайту? Скільки коштує реєстрація сайту?

Для створення вебсайту як мінімум необхідно знати основи верстки, HTML, основи редагування графіки. Блог - це як правило новини, особисті записи подані в календарному порядку і з розбиттям по темах. Повноцінний вебсайт – це як правило структурований набір інформаціії поданий в відповідному графічному оформленні. Якщо під реєстрацією Ви маєте на увазі купівлю хостінга – то його вартість починається орієнтовно від 250 грн на рік.

Інтранет-в-коробці забезпечує просте і повне рішення для будь-якого малого бізнесу, які не можуть дозволити собі мати власні інтранет для них. Вона забезпечує вбудований сервер (не балуватися з базою даних і налаштувань сервера), співробітник каталогу, календаря компанії, управління ресурсами, і багато іншого. Ви можете планувати зустрічі, кімнати книги зборів та публікації компаній важливу інформацію так, щоб всі ваші співробітники зможуть швидко отримати до нього доступ. На додаток до цього, ваш сайт може бути швидко настроєний.

Intranet – це внутрішня корпоративна мережа, побудована на інтранет технологіях. З технічної точки зору - це внутрішній корпоративний веб-портал, який призначений вирішувати задачі які притаманні Вашій компанії; задачі, в першу чергу по систематизації, зберіганню та обробці внутрішньо корпоративної інформації. Інтранет – сайт доступний тільки в рамках локальної мережі компанії включаючи віддалені філіали (intranet) або як портал в мережі Інтернет, невидимий для пошукових систем і який потребує авторизації при вході в систему. Доступ до сторінок порталу відбувається через веб-броузер, що дозволяє користуватись послугами інтранет – систем людям з мінімальними компютерними навичками. Оновлення інформації відбувається відповідними співробітниками за допомогою спеціальних інтерфейсів.

Що дозволяє система керування сайтом (Content-Management-System – CMS)?

Система керування веб сайтом дозволяє вносити будь-які зміни у функціонування та наповнення веб-ресурсу, не вимагаючи будь-яких спеціальних навичок від персоналу (таких як знання мов програмування, розуміння принципів роботи веб-ресурсу). Можливості сучасних CMS дозволяють швидко публікувати актуальні новини, динамічно змінювати меню, редагувати текстове наповнення веб-ресурсу. Система керування веб сайтом – необхідна умова для існування Вашого сучасного бізнесу.
9.3. Роль Екстранету у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранету при виконанні бізнес-операцій

Extranet розширює можливості корпоративних Intranet-систем за рахунок ширшого використання Internet-обслуговуючих глобальних мереж. Extranet можна розглядати також як засіб об’єднання внутрішньої Intranet-мережі підприємства із його зовнішніми споживачами, постачальниками і бізнес партнерами.

Extranet забезпечує електронний обмін діловою інформацією в структурованому форматі, який відбувається між партнерами по бізнесові чи різними розподіленими в географічному просторі підрозділами великої корпорації, що повинні ефективно взаємодіяти для досягнення поставленої мети.

Таким чином Extranet є вагомим внеском до міжнародного проекту щодо застосування багатьма підприємствами і організаціями програмного забезпечення колективного користування з метою покращення ділового співробітництва. Цей визначальний напрямок інтеграції корпоративних Intranet  – внутрішніх приватних Intranet-споживачів в Extranet оточенні формує якісне і доступне середовище для об’єднання зусиль колективів в різних країнах і точках Землі над вирішенням задач неперервного (цілодобового) циклу проектування складних апаратно-програмних виробів. Не менш важливі завдання можуть вирішуватися за допомогою такого об’єднання і в науково-дослідній діяльності, у вирішенні екологічних проблем та здійснені метеорологічного прогнозування й моніторингу змін у навколишньому оточенні.

Основна функція extranet систем забезпечення доступу до інформації корпоративним службам, віддаленим підрозділам компаниї, дилерської мережі, гуртовим покупцям та іншим партнерам та клієнтам. З точки зору пересічного користувача екстранет - система являє собою невидимий для пошукових машин корпоративний сайт в мережі Інтеренет, доступ до котрого мають тільки авторизовані користувачі. Extranet надає доступ ззовні до сервісів підприємств та організацій і нагромадженій в них інформації. Зрозуміло, що Extranet повинен забезпечувати опрацювання величезних об’ємів повідомлень, що передаються. Завдяки ефекту скорочення відстані від виробника до користувача, Extranet має відношення до всіх галузей промисловості, наукової діяльності, проектування, охорони здоров’я, збереження екологічної рівноваги.

Більш простий, доступний і дешевий спосіб поширення інформації за межі корпоративного рівня в поєднанні із захистом інформації в Extranet зближує виробників і споживачів, усуває потребу в багатьох посередниках. Пряма взаємодія завжди відзначається високою ефективністю. Про це красномовно свідчить багаторічний період комп’ютерної корпорації Dell Computers, яка тривалий період здійснює пряму взаємодію з покупцями комп’ютерних засобів при допомозі високоефективної підтримки цієї взаємодії засобами Intranet і Extranet.

Пректика показала, що Extranet є вельми ефективним засобом усунення посередників в ділових стосунках головного ланцюжка виробник-споживач, виробник-постачальник. Тому так інтенсивно Extranet поширюється у всіх сферах ефективного бізнесу. Extranet є вагомою частиною бізнес-стратегії корпорації Intel. Додамо, що в структурі Extranet-рішень Intel провідними компонентами є системи розподілу продукції і системи підтримки споживачів. Основними складовими частинами економічної ефективності Extranet-рішень є:


  • зменшення витрат на повторне введення даних завдяки автоматичному перенесенню їх із одного різновиду документів в інший;

  • зменшення витрат паперу на поштові послуги і інші супутні витрати завдяки безперешкодному передаванню документів в електронному вигляді;

  • суттєве зменшення часу на виконання операцій оплати рахунків завдяки автоматизованому процесові підготовки рахунків в електронному вигляді, наступному швидкому опрацюванню рахунків отримувачем (платником) і здійснення оплати електронним шляхом;

  • скорочення фінансових витрат на утримання персоналу, що займався процесами паперового документування завдяки тому, що автоматизований процес створення, зберігання, пошуку і перегляду документів в електронному вигляді дозволяє економити час, а окрім того співставлення, порівняння документів, в т.ч. текстовий аналіз, може бути автоматизований;

  • суттєве зменшення витрат на здійснення комунікацій телефоном і факсом завдяки зменшенню потреби в зовнішніх переговорах по телефону та в обмінові повідомленнями по факсимільному зв’язкові.


9.4. Майбутнє Інтранету та Екстранету.

Наукові дослідження та консалтингового проекту з багатьма компаніями, показують не тільки їх успіх з інтранет, але це інтранет та екстранет стане ще більш широко поширений в бізнесі майбутнього.

Одною постійною темою для майбутнього мереж інтранет та екстранет це необхідно вийти за рамки програм публікації інформації в корпоративні інформаційний портал-додатків.

Наприклад компаній планують більше обробки запиту і обробки транзакцій додатків, які пов'язують Інтернет, інтранет і екстранет на мейнфреймах і інших системах спадщина і баз даних.

Хоча такі заяви є більш дорогими і важкими для розробки, багато компаній йдуть вперед.

Ці інтранет використанням компаній в процесі веб-сприятливої оперативної та управлінської підтримки додатків, у тому числі оперативної обробки транзакцій, інтеграції з базами даних та інформації, виконавчої та підтримки прийняття рішень.

Наприклад, додаток для продажу ресурси можуть прийняти замовлення на Всесвітньому компанії веб-сайту, а потім викликати на двигун пошуку в інтранеті для пошуку внутрішній базі даних інвентаризації на складі продукту.

Потім збір список і доставки повідомлення були б готові на складі сайту компанії інтра-мережі.

Нарешті повідомлення електронної пошти та рахунок-фактури буде створений і відправлений через екстранет.
9.5. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. Відео-конференції. Телеконференції. Чатові системи

Майже кожна компанія на сьогоднішній день має як мінімум частина електронних інформаційних комунікацій поєднують в собі: 1. Інтранет для ефективної спільної роботи службовців компанії;

 2. Інтернет, що забезпечує вихід, до загальнодоступних серверів надає доступ до Інтернет - послуг;

 3. контакт - центри, що дозволяють інтегрувати послуги для тих, хто не має постійного доступу в Інтернет;

 4. поштову службу для розсилки матеріалів в письмовій формі (документи, страхові поліси тощо).

Дійсно, з розвитком Інтернету завдання спілкування зі співробітниками та отримання зворотного зв'язку стала куди легше.

Але майже ніде електронні комунікації не є єдиним засобом передачі інформації, оскільки дуже висока вірогідність, що важлива інформація просто загубиться в купі електронних листів. У 43% випадків електронні комунікації супроводжуються оперативними нарадами і інструктажем.

Тим не менше, число компаній, в яких звичайні співробітники мають можливість донести свої погляди і точки зору безпосередньо до вищого менеджменту, залишається досить малим.Найбільше зміна в комунікаціях відбувається завдяки новим електронним ЗМІ: електронна пошта, системи, що з'єднують людей всередині організації, Web-сайти, – все це відкриває нові сфери діяльності для встановлення зв'язків з громадськістю і всередині компанії.

Створюючи систему внутрішніх комунікацій у компанії, необхідно використовувати засоби, які найбільше підходять для вирішення даної проблеми. Наприклад, для внутрішніх комунікацій з простими робітниками на виробництві простіше створити локальну радіомережу, що дає ряд переваг, таких як масовий охоплення аудиторії і відповідна реакція. У випадку якщо в компанії більшість персоналу працює за персональним комп'ютером, простіше робити електронні розсилки.

Зараз кожна компанія намагається створити корпоративний веб-сайт для здійснення двостороннього зв'язку із зовнішнім світом. З часом з'явилася ідея створити щось подібне для здійснення зв'язку з власними співробітниками.

Внутрішній сайт компанії необхідний, в першу чергу, для швидкого інформування персоналу та негайної зворотнього зв'язку. Вчасно отримана співробітниками інформація дозволяє оперативно реагувати на швидкозмінні тенденції ринку, а також запобігати чутки, що спотворюють реальність. Попередження небезпечних для репутації компанії дій дозволяє економити значні суми при мінімальних витратах.

Проблема зв'язку між центральним офісом і філіями робить проблематичним оперативне спілкування і зв'язок між співробітниками.

В основному, електронні комунікації можна представити чотирма різновидами, в залежності від їх величини і складності: • внутрішньо-корпоративна розсилка по електронній пошті;

 • електронна сторінка для співробітників компанії на зовнішньому корпоративному сайті;

 • внутрішньо-корпоративний веб-сайт; внутрішній портал компанії.

Внутрішньо-корпоративна розсилка по електронній пошті, напевно, найпоширеніший спосіб оповіщення співробітників про будь-яких новинах або майбутні події у більшості компаній. Такий практиці сприяє наявність практично на кожному комп'ютері програм Outlook або The bat.

Основною перевагою такого роду спілкування є те, що багато-користувальницьке повідомлення дозволяє доставити необхідну інформацію кожному із співробітників компанії, не відволікаючи їх від робочого процесу. При цьому зберігається інтерактивне спілкування між відправником та одержувачем інформації.

Електронне спілкування все глибше проникає в офісні простору по всьому світу. З одного боку, це данина моді, але з іншого - психологічний виверт. Для людей, схильних до інтроверсії, електронна комунікація дає можливість висловити те, що ніколи не буде сказано при особистому контакті. Інтернет зробив комунікаційний простір практично нескінченним.

У той же час багато прихильників електронного листування як з клієнтами і партнерами, так і з колегами-сусідами сподіваються на те, що електронне листування дозволяє зберігати конфіденційність.Електронна пошта. Електронна пошта виникла задовго до появи Інтернету. Вона розвивалася поступово, починаючи від можливості обміну повідомленнями між користувачами одного комп'ютера, потім у межах мережі комп'ютерів, що використовували однакові операційні системи, і, нарешті, були розроблені універсальні протоколи, сумісні з різними комп'ютерами та різними операційними системами.

Вперше можливість роботи багатьох користувачів на одному комп'ютері була продемонстрована у 1961 у Mассачусетському технологічному інституті, де була створена Сумісна система спільного часу (CTSS). Користувачі отримали можливість входити в систему комп'ютера IBM 7094[3] через віддалені телефонні термінали і зберігати свої дані на твердому диску. Виникла можливість обміну інформацією між користувачами, і в 1965 розпочала роботу перша електронна пошта.

Важливу роль у розвитку електронної пошти відіграла мережа ARPANET, попередник Інтернету.

Електронна пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail)  – популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-відео файли, архіви, програми).

Електронною поштою можна надсилати не лише текстові повідомлення, але й документи, графіку, аудіо-, відеофайли, програми тощо. Електронна пошта дуже корисна, якщо немає повноцінного доступу (on-line) до Інтернету. Через електронну пошту можна отримати послуги інших сервісних мереж.

Електронна пошта – типовий сервіс відкладеного зчитування (off-line). Після відправлення повідомлення, як правило, у вигляді звичайного тексту, адресат отримує його на свій комп'ютер через деякий період часу, і знайомиться з ним, коли йому буде зручно.

Електронна пошта схожа на звичайну пошту, маючи ті ж самі переваги і недоліки. Звичайний лист складається із конверта, на якому зазначена адреса отримувача і стоять штампи поштових відділень шляху слідування, та вмісту – власне листа. Електронний лист складається із заголовків, які містять службову інформацію (про автора листа, отримувача, шлях проходження листа), які служать, умовно кажучи, конвертом, та власне вміст самого листа. За аналогією зі звичайним листом, відповідним методом можна внести в електронний лист інформацію якого-небудь іншого роду, наприклад, фотографію тощо. Як і у звичайному листі можна поставити свій підпис. Звичайний лист може не дійти до адресата або дійти з запізненням, – аналогічно і електронний лист. Звичайний лист доволі дешевий, а електронна пошта – найдешевший вид зв'язку.

Отже, електронна пошта повторює переваги (простоту, дешевизну, можливість пересилання нетекстової інформації, можливість підписати і зашифрувати лист) та недоліки (негарантований час пересилки, можливість доступу для третіх осіб під час пересилки, неінтерактивність) звичайної пошти. Проте у них є і суттєві відмінності. Вартість пересилки звичайної пошти у значній мірі залежить від того, куди вона повинна бути доставлена, її розміру та типу. У електронної пошти такої залежності або немає, або вона досить невідчутна. Електронний лист можна шифрувати та підписувати більш надійніше та зручніше, ніж лист на папері – для останнього, власне, взагалі не існує загальноприйнятих засобів шифровки. Швидкість доставки електронних листів набагато вища, ніж паперових, та мінімальний час проходження незрівнянно менший.

Інструменти проведення електронних конференцій.

Компоненти систем спільної роботи. Системи спільної роботи є насамперед інформаційними системами. Вони використовують програмне і технічне забезпечення, інформацію, мережні ресурси для підтримки комунікації, координації і співробітництва між членами робочих груп і команд. Так, інженери, бізнес-фахівці, зовнішні консультанти можуть формувати віртуальні групи для реалізації певних проектів. Такі групи можуть використовувати інтранет і екстранет і взаємодіяти за допомогою електронної пошти, відеоконференцій, дискусійних форумів, формувати мультимедійні бази даних. Системи співробітництва на підприємстві можуть використовувати персональні комп'ютери як робочі станції і сервери для об'єднання їх у мережу і зберігання баз даних. Мережні сервери можуть містити різноманітні програмні ресурси - Web-браузери, програмне забезпечення для групової роботи, пакети додатків і т.п.

Під програмним забезпеченням для групової роботи розуміють програмні засоби, що дозволяють численним користувачам обмінюватися інформацією і спільно працювати над загальними проектами. Воно може включати різноманітні програмні продукти, починаючи від мережних керуючих програм і електронної пошти до програм обміну документами.

Програмне забезпечення групової роботи полегшує комунікацію і координацію усередині робочих груп незалежно від місця розташування кінцевих користувачів.

Електронні конференції є потужним інструментом взаємодії і спільної роботи віддалених працівників. Велика різноманітність методів проведення конференцій дає можливість членам робочих груп інтерактивно обмінюватися ідеями незалежно від місця і часу їх проведення. Електронні конференції також включають системи електронних зборів, у ході яких члени групи зустрічаються у віртуальному конференц- залі у певний час.

Інформаційні й аудіо-конференції часто проводяться спільно. Раніше аудіоконференції підтримувалися тільки телефонними системами, нині вони удосконалені модулями браузерів типу Netscape Conference і Microsoft NetMeeting та іншого програмного забезпечення Інтернет-телефонії і групової роботи. Такі пакети підтримують телефонні переговори по Інтернет та інтранет.

Відеоконференції передбачають два типи взаємодії. По-перше, desktop- відеоконференції проводяться між персональними комп'ютерами, об'єднаними в мережу. По-друге, телеконференції проходять у середовищі об'єднаних у мережу конференц-залів і аудиторій, розташованих у різних місцях. В обох випадках групове співробітництво досягається за допомогою всього спектра інтерактивних відео- і аудіоефектів, електронних документів і дощок оголошень. Desktop-конференції нині можуть відбуватися в Інтернет, інтранет і екстранет, телефонних й інших мережах.

Сесії телеконференцій проводяться в режимі реального часу, причому основних учасників показують по телебаченню, а присутність віддалених учасників відзначається тільки голосом при відповідях і запитаннях. Телеконференції можуть використовувати засоби кабельного телебачення для охоплення великого числа малих груп. Такі заходи часто використовуються для нарад з проведення маркетингових кампаній, презентації нових товарів, навчання працівників.

Серед недоліків desktop-відеоконференцій слід вказати переривчастий рух відеозображень і недостачу невербальної комунікації. Для поліпшення технічних характеристик можна використовувати більш швидкісні модеми, а також екрани більшого розміру для повнішого показу зображень.

Незважаючи на перераховані недоліки, desktop-відеоконференції в Інтернет, інтранет та екстранет залишаються ефективним, економічним і продуктивним методом підтримки комунікації і співробітництва серед фізично роз'єднаних учасників. Ефективність досягається насамперед скороченням витрат часу і відрядних витрат. Так, група розробки продукту, що складається з інженерів і маркетологів з декількох підрозділів компанії в різних регіонах, звичайно використовує desktop-відеоконференції як для щотижневих зустрічей, так і для спеціалізованих нарад по підгрупах для детального обговорення креслень і специфікацій.

Дискусійні форуми включають Інтернет та інтранет групи новин, дискусійні групи і дискусійні дебати. Дискусійні форуми є розширенням ранньої концепції електронних дощок оголошень, які дозволяють користувачам відправляти повідомлення і завантажувати дані і файли з on-line джерел і індивідуальних дощок оголошень. Дискусійні форуми є розповсюдженням груп новин шляхом забезпечення on-line текстової дискусії між членами спеціальних груп. Названі форми спільної роботи використовуються для створення співтовариств за інтересами і віртуальними групами. Покупці, постачальники, потенційні партнери, представники компанії утворюють співтовариства, які зміцнюють їх взаєморозуміння і лояльність стосовно компанії та її продукту.

Елементи діалогової взаємодії (чата) вбудовані в багато програмних продуктів групової роботи, включаючи Microsoft NetMeeting і Netscape Conference. Програмне забезпечення проведення дискусій використовується компаніями Yahoo!, Merrill Lynch, TimeWarner, America Online і вбудоване в додатки Lotus Notes. Дане програмне забезпечення дає можливість двом чи більше учасникам проводити текстові переговори в режимі реального часу. За допомогою діалогової системи користувач має можливість обмінюватися повідомленнями з декількома співрозмовниками шляхом розміщення на екрані своїх коментарів і одержання відповідей на них.Електронні торги включають два етапи - передачу замовлення від покупця й оплату за придбання товару через мережу. Сьогодні Internet не може гарантувати безпеку інформації і проходження електронних платежів і не може вважатись універсальною інфраструктурою для здійснення електронної торгівлі. Більш широко практикується передавання інформаційного продукту по мережі з подальшою оплатою традиційними способами.

Системи електронних зборів. Прийняття рішень звичайно вимагає групової взаємодії, успіх якої залежить від декількох факторів:

 • характеру групи;

 • характеру розв'язуваного завдання;

 • організаційного контексту, у якому відбувається групове ухвалення рішення;

 • використання інформаційних технологій;

 • вибору технологій комунікації і прийняття рішень.

Дослідження показують, що використання систем електронних зборів значно підвищує ефективність групового прийняття рішень. Так, комп'ютерна підтримка полегшує групову взаємодію, захищає анонімність учасників, забезпечує збереженість записів групової взаємодії. Це значною мірою підвищує ефективність, якість комунікацій, співробітництва і групового прийняття рішень.

Програмне забезпечення електронних зборів підтримує процеси прийняття рішень у спеціалізованих комп'ютерних аудиторіях. Інші типи групових систем здійснюють підтримку ухвалення розв'язання конкретних завдань, таких як ведення переговорів чи проведення анонімного голосування.

Інструменти керування груповою роботою удосконалюють і керують діяльністю робочих груп. Ця категорія включає засоби складання розкладів, керування завданнями і проектами, автоматизації документообігу, керування і збереження знань.

Засоби електронної комунікації дозволяють обмінюватися електронними повідомленнями, документами, файлами, які містять текст, аудіо-, відеоінформацію та ефекти мультимедіа по комп'ютерних мережах.

Інструменти електронних конференцій дозволяють користувачам комп'ютерів, об'єднаних у мережу, обмінюватися інформацією і співпрацювати при виконанні спільних завдань незалежно від їх місця розташування.

Відеоконференції. Відео- та аудіоконференції в режимі реального часу проводяться серед користувачів персональних комп'ютерів (desktop-відеоконференції') і між учасниками конференц-залів та аудиторій, розташованих у різних місцях (телеконференції). Включають дошки оголошень і обмін документами.

Інструменти керування груповою роботою дозволяють удосконалювати і керувати спільною діяльністю декількох груп працівників.

Зазначені основні складові інформаційно-орієнтованого розвитку підприємства вже на сьогодні повинні стати обов'язковою складовою управління сучасним підприємством в умовах інформаційної економіки. На сьогодні одним із основних завдань підприємства є розширення свого інформаційно-економічного простору.

Першим кроком на цьому шляху є формування стратегії інформаційно-орієнтованого розвитку. Вдале використання інформаційних технологій перетворює підприємство в мережеву структуру, що дає йому нову якість, не порівнянну із попередньою традиційною формою існування. Головний виграш - поліпшення використання усіх ресурсів підприємства, підвищення його гнучкості й адаптивності до зовнішніх і внутрішніх проблем, покращання якості схвалюваних рішень, і, як наслідок, - більш висока конкурентоздатність.

Голосові конференції. Поєднання систем голосового зв’язку та передачі даних дозволить персоналу Вашої компанії підтримувати зв’язок та здійснювати обмін інформацією. Завдяки поєднанню телефонної та комп’ютерної мереж підприємства члени Вашої команди матимуть можливість швидко знайти один одного, де б вони не знаходились, а замовники та потенційні клієнти спілкуватимуться з найкращими співробітниками.

З розвитком Вашого бізнесу комунікації на базі IP-технології дозволяють підключати нових абонентів, віддалені офіси та віддалених працівників з мінімальними зусиллями та витратами. Кожний крок Вашої команди супроводжується засобами комунікації, що необхідні для успіху Вашого бізнесу.Щоб зрозуміти принцип дії уніфікованих комунікацій, згадайте, якими засобами Ваше підприємство користується зараз: офісним телефоном, мобільним телефоном, факсом, Інтернетом, голосовою поштою тощо. Потім подумайте про всі робочі прикладні програми: календарі, прикладні програми для конференцій, зустрічей, електронної пошти та передачі повідомлень. Відтепер замість окремих інструментів ми маємо єдине рішення, що дозволяє:

 1. проводити зустрічі з віддаленими офісами, використовуючи аудіо-, відео- та Web-технології;

 2. працівникам Вашої компанії легко знаходити один одного;

 3. отримувати доступ до ключових технологій за допомогою бездротових пристроїв;

 4. вчасно з’єднувати клієнта з потрібною йому людиною;

 5. працювати з будь-якого місця;

 6. легко додавати нових абонентів, заощаджуючи час та гроші;

 7. захистити Ваш бізнес від хакерів, вірусів та інших загроз.

Далі описані засоби, за допомогою яких забезпечуються ці функції :

IP-телефонія. Телефонні послуги, у тому числі тоновий набір номера, переадресування виклику, утримання, телефонні конференції та інші стандартні функції, об’єднані у мережі передачі даних. Працівники можуть переадресовувати дзвінки будь-якому працівникові Вашої компанії, незалежно від місця перебування, а віддалені працівники мають доступ до всіх телефонних послуг завдяки підключенню через захищену віртуальну приватну мережу (VPN).

Програмне забезпечення. Завдяки програмному забезпеченню для голосового та конференц-зв’язку Ви можете влаштовувати телефонні конференції для проведення зустрічей та зборів, надавати спільний доступ до презентацій, бачити один одного за допомогою відеозв’язку , а також надсилати миттєві повідомлення. Все це можливо завдяки єдиному, простому у використанні, інтерфейсу.

Рішення з присутності. Годі безуспішно телефонувати або марно витрачати час, намагаючись встановити контакт з працівником, якого немає в офісі. Прикладні програми «Присутність» (Presence), які дозволяють довідатися, хто з абонентів доступний, дозволяють також переглядати дані про місцезнаходження та контактну інформацію працівника в режимі реального часу.

Уніфікований обмін повідомленнями. Уявіть, що Ви отримуєте всю електронну пошту, голосові повідомлення та факси безпосередньо зі скриньки вхідних повідомлень електронної пошти. Уніфікований обмін повідомленням дозволяє це, роблячи постійно доступними для Вас інструменти, необхідні щоденно.

Мультимедійний конференц-зв’язок. Рішення з конференц-зв’язку надають віддаленим працівникам та командам можливість влаштовувати конференції з застосуванням голосового зв’язку, відео, Web, або всіх цих компонентів разом. Мультимедійний конференц-зв’язок надає можливість для участі кожного у зустрічах, які забезпечують ефективнішу співпрацю.

Використання голосового та конференц-зв’язку у бізнесі. Засоби голосового та конференц-зв’язку оптимізують обмін інформацією, що дозволяє покращити обслуговування клієнтів, дозволяють працювати в дорозі, та надають Вашим партнерам можливість доступу до Вашого каналу постачання.

Нижче наведені деякі з переваг голосового зв’язку, конференц-зв’язку та рішень уніфікованих комунікацій, які отримують підприємства:Контакт з клієнтами. Простий та швидкий доступ клієнтів до Вашого бізнесу Інформація про клієнта відображається на дисплеї під час дзвінка.

Завдяки технології обробки дзвінків клієнтів, що є частиною рішення уніфікованих комунікацій, Ваша компанія зможе запропонувати різноманітні варіанти контакту: телефон, факс, електронну пошту або функцію «click-to-chat». Рішення поєднує ці способи, дозволяючи Вам підтримувати свою команду у забезпеченні більш швидкого та цілеспрямованого обслуговування.Мобільність. Забезпечення голосового, відеозв’язку з офісом та доступу до даних з віддалених місць; численні опції дистанційного конференц-зв’язку; оптимізація доступності та оперативності працівників.

Працівники не просто знаходяться на робочих місцях; вони можуть виїздити за комерційними викликами, бути в аеропорті, вдома або будь-де на території Вашої компанії. Працівники можуть звести всі вхідні ділові дзвінки (дзвінки на мобільний телефон, телефон домашнього офісу або будь-який тимчасовий телефон для віртуальної роботи) на один номер бізнес-телефону, та миттєво відповідати на дзвінки будь-де, незалежно від місцезнаходження.Спільна робота. Простий доступ до інструментів групової роботи; застосування календарів та обміну повідомленнями для спрощення координації.

Голосовий зв’язок, конференц-зв’язок та рішення з уніфікованих комунікацій надають доступ до інструментів групової роботи, що необхідні для проведення зустрічей, конференцій у Web, передачі відео, голосової пошти тощо за допомогою єдиного зручного інтерфейсу багатьох дротових і бездротових пристроїв.

Зменшення витрат, оптимізація продуктивності досягається:


 • системи IP-телефонів допомагають заощаджувати на телефонних розмовах;

 • об’єднання мереж передачі голосу та даних спрощує встановлення та управління;

 • єдина система передачі та обробки повідомлень зменшує витрати часу на управління повідомленнями;

 • голосовий зв’язок та конференції у Web дозволяють підвищити продуктивність та зменшити витрати на поїздки.

Власне кажучи, застосування комбінованої мережі передачі голосу та даних дозволило деяким малим компаніям заощадити щороку тисячі доларів на міжнародних дзвінках, адміністративних та відрядних витратах, та покращити продуктивність.

Відеоконференції. Відеоконференція або відео-конференція (англ. videoconference, або videoteleconference) – телекомунікаційна технологія, що забезпечує одночасну двохсторонню передачу, обробку, перетворення та представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Відеоконференція – один із видів Groupware, програмного забезпечення для взаємодії між людьми, що спільно працюють над однією проблемою.

Відеоконференції відрізняються від відеодзвінків тим, що відеоконференції покликані обслуговувати конференції, а не окремих осіб.

Відеоконференції покликані забезпечити зустріч та спілкування кількох осіб використовує телекомунікаційні аудіо і відео, щоб привезти людей на різних сайтів, на зустріч. Це може бути простий, як розмова між двома людьми, у приватних офісах (точка-точка) або складаються з декількох об'єктів (у кількох точках) з більш ніж 1 особа в великих кімнатах на різних сайтах. Крім того, аудіо-та візуальної передачі засіданні заходів, проведення відеоконференцій може бути використаний для обміну документами, комп'ютерні інформації, що відображається, і дошки.

Простий аналог відеоконференцій може бути створена вже у винаході телебачення. Такі системи відеоконференцій зазвичай складається з двох замкнутих телевізійних систем, підключених через кабель. Приклад, який був німецький рейх Postzentralamt (Post Office) мережі, створеної у Берліні та ряді інших міст від 1936 до 1940 року.

У перші пілотовані космічні польоти НАСА використовували два радіочастотних (УВЧ або УКХ) посилання, по одній в кожному напрямку. Телеканали регулярно використовують цей вид відео-конференцій, коли вели репортажі з далеких місць. Тоді мобільного зв'язку для супутників з використанням спеціально обладнаних вантажних став досить звичайним явищем. Відеоконференція першого продемонстрував в 1968 році.

Цей метод був дуже дорогим, хоча й не може бути використаний для додатків, таких як телемедицина, дистанційне навчання, і ділових зустрічей. Спроби за допомогою звичайної телефонної мережі для передачі повільного відео з порядкового розгорткою, таких, як перша система, розроблена компанією AT & T, не в основному за рахунок низької якості зображення і відсутність ефективних методів стиснення відео. Більше 1 МГц і 6 Мбіт / с бітрейтом Picturephone в 1970-і також не викликати службу процвітати. І тільки в 1980-х цифрової телефонії, мереж передачі стало можливим, наприклад, ISDN, забезпечуючи мінімальні швидкості передачі (зазвичай 128 кбіт / сек) для стиснутого відео-і звукового сигналу. Перші спеціалізовані системи почали з'являтися на ринку, як ISDN мережі розширюються в усьому світі. Відео телеконференції систем в 1990-і роки швидко перетворилася з дорогого власне обладнання, програмне забезпечення та мережеві вимоги стандартів на основі технологій, які легко доступні для широкої публіки за розумною ціною.

Нарешті, в 1990-х років, IP (Internet Protocol) на основі відеоконференцій стало можливо, і більш ефективних технологій стиснення відео, були розроблені, дозволяючи робочим столом, або персонального комп'ютера (ПК), проведення відеоконференцій. У 1992 CU-SeeMe був розроблений в Корнельському Тіма ін Дорсі та ін У 2000-х років VTC, нарешті, прибув в маси за допомогою безкоштовних послуг, веб-плагінів та он-лайн телекомунікаційних програм, які принесли дешеві, хоча й низької якості, відеоконференції майже в кожному будинку, підключеному до Інтернету.Технологічні засоби проведення відеоконференцій. Основні технології, що використовуються у відеоконференціях (VTC) системи цифрового стиснення аудіо та відео потоків в режимі реального часу. Апаратного або програмного забезпечення, який виконує стиснення називається кодек (кодер / декодер). Стиснення зі швидкістю до 1:500 може бути досягнута. У результаті цифровий потік 1 і 0 підрозділяється на помічені пакети, які потім передаються через цифрові мережі будь-то (як правило, ISDN або IP).

Використання аудіо-модемів в лінії передачі дозволяють за використання POTS або Plain Old Телефонна система, в деяких низькошвидкісних додатків, таких як відеотелефонія, тому що вони перетворюють цифрових імпульсів в / з аналогової хвилі в звуковому діапазоні спектра.

Інші компоненти, необхідні для системи VTC включають в себе:


 1. Відео-вхід: відео камери або веб-камери.

 2. Відео вихід: комп'ютерний монітор, телевізор або проектор.

 3. Аудіо вхід: мікрофони, CD / DVD-плеєр, касетний плеєр, або будь-якого іншого джерела аудіо вихід передпідсилювача.

 4. Аудіо вихід: як правило динаміки пов'язаних з пристроєм відображення або по телефону.

 5. Передача даних: аналоговий або цифрової телефонної мережі, локальної мережі або Інтернет.

Існують два основних види систем VTC:

 1. Виділені системи мають всі необхідні компоненти упаковані в одну частину обладнання, як правило, консоль з високою якістю з дистанційним управлінням відеокамерою. Ці камери можна керувати на відстані, щоб пересунути вліво і вправо, нахил вгору і вниз, і масштаб. Вони стали відомі як камери PTZ. Консоль містить всі електричні інтерфейси, керуючого комп'ютера, а також програмного забезпечення або апаратного кодека. Всенаправлений мікрофони, підключеним до консолі, а також ТБ-монітор з гучномовцями та / або відео-проектор. Є кілька типів спеціальних пристроїв VTC:

 • великі групи VTC не є портативні, великі, більш дорогі пристрої, що використовуються для великих кімнат і аудиторій;

 • малі групи VTC не є портативні або переносні, більш дрібних і менш дорогі пристрої, що використовуються для малих конференц-залів;

 • індивідуальні VTC, як правило, портативних пристроїв, призначених для окремих користувачів, мають фіксовані камери, мікрофони і гучномовці інтегровані в консоль.

 1. Настільні системи є доповненнями (апаратні плати, як правило) на звичайних ПК, перетворюючи їх у пристрої VTC. Ряд різних камер і мікрофонів можуть бути використані з дошкою, яка містить всі необхідні кодеки і передачі інтерфейсів. Більшість настільних системах роботи з H.323 стандарту. Відеоконференції здійснюється через дисперсних ПК, також відомий як E-зустрічей.

Відеоконференція – це комп'ютерна технологія, яка дозволяє учасникам розмови бачити і чути один одного, обмінюватися даними і спільно їх обробляти в реальному режимі часу. Відеозображення підвищує ефективність контакту, переводить спілкування від формального до більш дружнього. «По відеозв'язку легше як підбадьорити, так і висловити критику (навіть без підвищення голосу). Не говорячи вже про те, що стають доступними методи наочної подачі інформації - демонстрація схем, презентацій».

Переваги використання відеоконференцзв'язку: • візуальний контакт, що полегшує ведення переговорів і підвищує відповідальність партнера, допомагає встановити з ним довірчі стосунки;

 • скорочення фінансових витрат (відрядження співробітників, проїзд, мешкання) і заощадження часу;

 • можливість організації одночасного зв'язку з декількома країнами;
  прискорення процесів ухвалення більш обгрунтованих рішень за рахунок залучення додаткових експертів;

 • швидкий і ефективний розподіл ресурсів;

 • прискорення узгодження в різних підрозділах;

 • оперативні консультації з необхідними керівниками і фахівцями, незалежно від їх географічного положення;

 • можливість спільної роботи з документами, їх інтерактивне обговорення;

 • демонстрація промислових зразків і серійних виробів;

 • кадрова робота;

 • дистанційне навчання.

Велику частину наявних на сьогоднішній день систем відеоконференцій можна розбити на три групи:

1. Персональні відеоконференції – системи, що підтримують діалог двох учасників. Для проведення конференції необхідний комп'ютер із мультимедійними можливостями і канал зв'язку (наприклад, локальна мережа).

2. Групові відеоконференції – забезпечують одночасний зв'язок між групами учасників. Застосовуються як апаратні, так і програмно-апаратні рішення, що, як правило, вимагають використання спеціального оснащення і наявності лінії ISDN7.

3. Студійні відеоконференції – системи вищого класу, що поєднують одного виступаючого з великою аудиторією.

Вони вимагають високошвидкісних ліній зв'язку і чіткої регламентації сеансів.

Дослідження, що проводяться на заході, показують, що найбільш бурхливо розвиваються групові і персональні відеоконференції. Це і зрозуміло: системи саме такого рівня призначені для рішення повсякденних завдань у різних областях бізнесу, медицини, науки, державного керування і простого спілкування людей. Таким чином, відеоконференція – це сучасна комп'ютерна технологія, що дозволяє: бачити і чути партнерів, обмінюватися даними, обробляти дані в інтерактивному режимі, використовуючи свої персональні комп'ютери, підключені до мережі Інтернет.Телеконференції. Новини-це одне з найстаріших в історії Інтернету засобів комунікації між групами людей, що цікавляться одним певним питанням. Новини Usenet (від англ. User 's network, мережа користувачів) винайдені трьома американськими студентами в 1979 році. Usenet служила в той час для поширення інформації та новин з програмування. Дані сортувалися по п'ятнадцять рубриками, згодом отримав назву «групи новин», «конференції» або «телеконференції».

Телеконференція – це електронна газета, що складається цілком з оголошень її передплатників (електронна дошка оголошень).

Для зручності телеконференції розбиті по темам, будь-який абонент мережі може брати участь у вподобаних телеконференціях – підписатися на них, отримувати з них матеріали і відправляти туди свої оголошення.

Телеконференції можуть бути комерційними і некомерційними, останні – платними і безкоштовними. Зазвичай в кожній телеконференції існує свій статут, який визначає її тематику і правила її використання.

Якщо звичайну електронну пошту можна порівняти з приватним листуванням між двома кореспондентами, то новини більше схожі на газетну публікацію. Процес поширення новин виглядає приблизно так: людина, що бажає опублікувати повідомлення, посилає лист спеціального формату на сервер новин (спеціальний комп'ютер). Це повідомлення обробляється і починає поширюватися між усіма іншими серверами, підписаними на дану тему (групи новин), або, як їх ще називають, телеконференцій. Сервер новин знаходить свого найближчого сусіда і передає йому накопичилися новини. Той, у свою чергу, передає їх наступному сусідові, і процес триває, в результаті чого одного разу надіслане лист всього через кілька годин виявляється багаторазово розмноженим і розлітається буквально по всьому світу. Кожна людина, підписаний на певну конференцію, в результаті ознайомиться і з вашим посланням.

В даний час кількість інформації, що передається за допомогою серверів новин, вимірюється гігабайтами на добу і продовжує стабільно збільшуватися. Щоб обробити весь щоденний потік новин, потрібні потужні сервери з дисками розміром в десятки гігабайт і з швидким з'єднанням з Інтернетом. Кількість груп телеконференцій по всьому досягає десяти тисяч, а діапазон порушених у них тим перевищує уяву: обговорюється все, починаючи зі структурних схем мікропроцесорів фірми Motorola і закінчуючи секретами любителів знищувати домашніх тварин у сусідів. Між цими екзотичними темами лежить практично весь діапазон людської діяльності: секс, мережеві технології, розмови одиноких чоловіків, обговорення останніх серіалів, бізнес, фінанси, всюдисуща реклама і т.д.Підписка на телеконференції. Самою приємною особливістю підписки є її повна автоматизація – обслуговуванням абонентів цілодобово займається спеціальна програма (сервер новин - news-server). У будь-який час доби можна підписатися на вподобану тему або зняти підписку.

Оскільки в багатьох конференціях (особливо комерційних) обсяги приходять матеріалів надзвичайно великі, то можна підписатися лише на заголовки оголошень (що набагато дешевше), а потім вже по них замовляти зацікавили статті.Основні сімейства телеконференцій. Телеконференції можуть бути міжмережевими і внутрішньомережевими. Внутрішньомережева конференція доступна тільки абонентам однієї мережі, міжмережний є спільною для декількох мереж. На великих вузлах зазвичай є локальні конференції, часто вони бувають доступні не тільки абонентам даного вузла, але й іншим абонентам мережі.

З іншого боку, є міжнародні міжмережеві конференції, спільні для абонентів декількох глобальних мереж. Вони, як правило, ведуться англійською мовою.Організація новин. Для полегшення пошуку цікавить вас групи усі новини розділені на тематики і організовані ієрархічно, тобто подібні питання знаходяться в Сіско поруч один з одним. Така структура нагадує структуру каталогів вашого жорсткого диска. Програмування на мові C, наприклад, обговорюється в групі новин comp.lang.c (тут comp.lang - ієрархія, а c - назва конференції). Програмування на Pascal знаходиться поруч, в тій же ієрархії, але група, як неважко здогадатися, називається pascal. Мальовані картинки публікуються в ієрархії alt.binaries.clip-art (alt.binaries - назва ієрархії, clip-art – найменування групи). З творчістю поетів і письменників російською мовою можна познайомитися в телеконференції relcom.arts.qwerty, а з курсом долара в конференції з характерною назвою relcom.currency. Читання й відправлення новин

Як Netscape Navigator, так і Internet News надає приблизно однакові можливості для читання, складання і відправки новин. Якщо програма для роботи з новинами від Micrisoft запускається з меню програм окремо від самого браузера Internet Explorer, то програма Netscape News тісно пов'язана з оглядачем Netscape Navigator і запускається з його меню.

Описуючи настройку браузера на роботу з новинами, ми припускаємо, що він вже налаштований на читання та відправку електронної пошти, тобто інформація про вашій поштовій адресі, імені і т.д. вже внесена у відповідні поля настройки

Чатові системи. Чат – засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету у режимі реального часу.

Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше – сам процес обміну текстовими повідомленнями.

З розвитком інформаційних технологій стали можливим ще більш глобальні комунікації. Історичним «докомпютерним» попередником чатів, безсумнівно, був телефон. Ні пошта, ні телеграф не дозволяли спілкуватися в реальному часі і не були доступні в домашній обстановці. Винахід і поширення телефону по планеті викликало справжню революцію в засобах і способах спілкування. Можливість поговорити зі співрозмовником на іншій стороні Землі здавалася справжнім дивом.

У другій половині XX століття почали бурхливо розвиватися комп'ютери. Однак довгий час вони були великими і дуже дорогими, що перешкоджало тому, щоб витрачати дорогоцінний машинний час на забави з обміном повідомленнями замість розрахунків атомних бомб. До того ж, до кінця 60-х років вони не були пов'язані один з одним. Предок Інтернету, мережа ARPANET, в 1969 році нараховувала лише чотири пов'язаних один з одним наукових комп'ютера. Трохи пізніше, в 1971 році, була придумана електронна пошта, яка стала надзвичайно популярна зважаючи своєї зручності. Поступово з'явилися нові служби повідомлень, такі, як списки поштової розсилки, групи новин і дошки оголошень.

Однак у той час мережа ARPANET ще не могла легко взаємодіяти з іншими мережами, побудованими на інших технічних стандартах, що ускладнювало її поширення. Але тим не менш, ця проблема незабаром була вирішена після переходу мереж на протокол обміну даними TCP / IP, який успішно застосовується до цих пір. Саме в 1983 році термін «Інтернет» закріпився за мережею ARPANET.

Програми для обміну текстовими рядками, незважаючи на простоту самої ідеї, з'явилися не одразу. У 1980-x з'явилася система Freelancing 'Round table. Однак по-справжньому популярним став розроблений в 1988 році протокол, названий Internet Relay Chat (IRC), що приблизно можна перекласти як ретрансльована інтернет-розмова. Десь у цей же час з'явилося і поширилося саме поняття «чат». Спілкування в IRC швидко стало популярним через простоту процесу та дружності середовища. У 1991 році під час операції «Буря в пустелі» була організована IRC-трансляція новин - повідомлення з усього світу збиралися в одному місці і в режимі реального часу передавалися в IRC. Є відомості, що подібним чином IRC використовувався і під час путчу в СРСР, коли користувачі з Москви моментально повідомляли всьому світу про події на вулицях.

Для клієнтів IRC, написано безліч ботів, наприклад, Eggdrop, автоматизують багато рутинних операції. Найвідомішим із клієнтів IRC став mIRC; завдяки простій та ефективній системі команд для нього було написано безліч скриптів, які також дозволяють виконувати широкий спектр дій. Боти і mIRC-боти використовуються для різних ігор в каналах – «Мафія», «Вікторина», та інших.

Розробники IRC настільки добре продумали його архітектуру, що її з тих пір практично не було потрібно змінювати. Звичайно, у нього є недоліки: короткі повідомлення, проблема з кодуваннями, неможливість подивитися історію повідомлень при підключенні. Однак він був і залишається популярним засобом для чату, хоча й значною мірою потіснений зі своїх позицій. Зокрема, в 1998 році був придуманий схожого призначення протокол Jabber - навіть його назву (англ. jabber балаканина, базікання; тарабарщина) надсилало до слова chat. Jabber містив в собі багато технічні нововведення і поступово набув широкого поширення, а також став основою багатьох сервісів.

Існує декілька різновидів програмної реалізації чатів:


 1. HTTP або веб-чати. Такий чат виглядає як звичайна веб-сторінка, де можна прочитати останні кілька десятків фраз, написані учасниками чату та модераторами. Сторінка чату автоматично оновлюється із заданою періодичністю.

 2. Чати, що використовують технологію Adobe Flash.

 3. IRC, спеціалізований протокол для чатів.

 4. Програми-чати для спілкування в локальних мережах (наприклад, Vypress Chat, Intranet Chat, Pichat). Часто є можливість передачі файлів.

 5. Чати, реалізовані поверх сторонніх протоколів (наприклад чат, що використовує ICQ).

 6. Чати, що працюють за схемою клієнт-сервер, це дозволяє використовувати їх в мережах зі складною конфігурацією, а також керувати клієнтськими додатками (наприклад, Mychat, Jabber)

За кількістю осіб, що беруть участь у комунікації, чати поділяються на:

 • all2all - групові (наприклад, IRC, Jabber, Yahoo! Chat, AVACS Live Chat, Mychat);

 • p2p - персональні (наприклад, ICQ, Jabber, Skype, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger, Hamachi) - особисте спілкування

Веб-чати. Говорячи про мережевому спілкуванні, неможливо не сказати про веб-чатах, широко розповсюджувалися в 90-і роки XX століття і залишаються досить популярними і досі.

Досить часто під власне чатом на увазі саме веб-чат, що, звичайно, не зовсім вірно.

Веб-чати базувалися на технологіях всесвітньої павутини, HTTP і HTML. Спочатку вони представляли собою сторінку з розмовою і містить форму, за допомогою якої введений текст надсилається на сервер. Сервер додавав нові повідомлення в текстову область, видаляв старі і оновлював файл. Важливо зауважити, що такий чат здійснювався з помітною затримкою в десятки секунд, через те, що веб-засоби не дозволяли серверу повідомити клієнта про зміни - клієнт міг тільки запитувати дані сам з деякою періодичністю. Через це за веб-чатами закріпилася репутація «гальмівних», хоча пізніше стан справ і було виправлено із застосуванням технологій AJAX і Flash. Інші системи повідомлень не мали такого недоліку, оскільки розроблялися без подібних технічних обмежень.

Також веб-чати сумно відомі як мішені для атак на користувачів із застосуванням «дірок» в HTML. Хоча, до теперішнього дня всі великі сервера вже достатньою мірою захистилися від атак, чому немало сприяли їх зломи в минулому.Відео-чати. З часом, крім звичайних текстових чатів були придумані відео, а також голосові чати.

Відеочати – це обмін текстовими повідомленнями плюс транслювання зображень з веб-камер. Спочатку це були не відео, а скоріше, фото-чати: через низьку пропускну здатність каналів відправляються не відеопотік, а картинка з деякими інтервалами, що однак, давало можливість досить оперативно спостерігати зміну емоцій у співрозмовника і було значним проривом. Пізніше, звичайно, став транслюватися відеопотік, хоча і з низьким дозволом. Веб-камери є простими і дешевими, хоча зворотний бік цього - низька роздільна здатність відео та його погану якість. Зображення виходить з поганою передачею кольору, зашумлене. Однак для цілей спілкування такої якості більш ніж достатньо.

Голосові чати теж з'явилися розвитком ідей обміну повідомленнями. В даний час у комп'ютерних іграх широко застосовується система TeamSpeak, що дозволяє спілкуватися голосом між членами команди, не відволікаючись від управління грою. А спілкування по Skype більше нагадує розмову по телефону, ніж чат, хоча можливість відправки звичайних текстових повідомлень в ньому теж присутня.

Системи миттєвих повідомлень. Програми миттєвого обміну повідомленнями використовуються для обміну повідомленнями через Інтернет в реальному часі через служби миттєвих повідомлень (Instant Messaging Service, IMS).

Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).
Передаватися можуть текстові повідомлення, звукові сигнали, зображення, відео, а також проводитися такі дії як спільне малювання, ігри тощо.

Телечати. Використовуються на телеканалах таких як MTV, RU.TV, Bridge-TV. Повідомлення передається шляхом відправки SMS з мобільного. Найчастіше це оголошення про знайомства або поздоровлення зі святами. Також на деяких каналах ведеться спілкування з Ді-джеєм або ведучим. Однак, більшість повідомлень платні.

1   2   3   4   5   6   7   8 • 9.1. Загальна характеристика компютерної мережі Інтранет та Екстранету. Взаємозв’язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та Інтранетом
 • 9.3. Роль Екстранету у діяльності сучасних компаній. Основне призначення Екстранету при виконанні бізнес-операцій
 • 9.4. Майбутнє Інтранету та Екстранету.
 • 9.5. Інструменти здійснення електронних комунікацій. Електронна пошта. Інструменти проведення електронних конференцій. Голосові конференції. Відео-конференції. Телеконференції. Чатові системи
 • Електронна пошта .
 • Електронна пошта
 • Інструменти проведення електронних конференцій. Компоненти систем спільної роботи.
 • Електронні конференції
 • Інформаційні й аудіо-конференції
 • Відеоконференції
 • діалогової взаємодії (чата)
 • Електронні торги
 • Системи електронних зборів.
 • Засоби електронної комунікації
 • Інструменти електронних конференцій
 • Відеоконференції.
 • Інструменти керування груповою роботою
 • Голосові конференції.
 • IP-телефонія
 • Програмне забезпечення .
 • Рішення з присутності .
 • Уніфікований обмін повідомленнями
 • Мультимедійний конференц-зв’язок
 • Використання голосового та конференц-зв’язку у бізнесі .
 • Контакт з клієнтами
 • Мобільність .
 • Спільна робота
 • Програми миттєвого обміну повідомленнями