Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій з дисципліни «Автоматизація проектування комп'ютерних систем» для студентів напряму 050102 «Системне програмування»

Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація проектування комп'ютерних систем» для студентів напряму 050102 «Системне програмування»
Сторінка1/9
Дата конвертації03.04.2017
Розмір4.22 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Конспект лекцій з дисципліни
«Автоматизація проектування комп'ютерних систем»
для студентів напряму 6.050102 «Системне програмування»
Модуль ІІ

ЗМІСТ

Модуль IІ

Лекция II.1. Автоматизація конструкторського проектування 4

1.1 Задачі конструкторського проектування 4

1.2 Загальні відомості про систему проектування друкованих плат P – CAD 5

1.2.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Друко́вана пла́та, ДП (англ. Printed circuit board, PCB) - пластина, виконана з діелектрика (склотекстоліт, текстоліт, гетинакс, ситал тощо), на якій або/і всередині якої сформований хоча б один шар з провідними доріжками.
1 Структура P – CAD 5

1.2.2 Графічні редактори 5

1.2.3 Автотрасувальники 6

1.2.4 Програма випуску технічної документації 6

1.2.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Графічний редактор - прикладна програма (або пакет програм), що дозволяє її користувачеві створювати і редагувати зображення на екрані комп'ютера і зберігати їх в графічних форматах файлів, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
5 Менеджер бібліотек. 7

1.2.6 Основні характеристики системи проектування P – CAD 7

1.3 Постановка задач конструкторського проектування 9

1.3.1 Постановка задачі компонування 9

1.3.2 Методи і алгоритми трасування багатошарових друкованих плат 15

1.4 Контрольні питання 23

Лекция II.2. Проектування програмного забезпечення (ПО) 24

2.1 Моделювання в проектуванні ПО 24

2.1.

Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.
1 Значення моделювання 24

2.1.2 Принципи моделювання ПО 24

2.2 Об'єктне моделювання 24

2.3 Мова моделювання UML 25

2.3.1 Введення в мову UML 25

2.3.2 Концептуальна модель UML 26

2.3.3 Будівельні блоки UML 27

2.3.4 Стосунки 32

2.4 Контрольні питання 33

Лекция II.3. Основи мови UML 34

3.1 Складання діаграм в UML 34

3.1.1 Діаграми класів 34

3.1.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Будівництво - галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, будівельні конструкції, споруди, їх комплекси.
Діагра́ма кла́сів - статичне представлення структури моделі. Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх зміст та відношення. Діаграма класів, також, може містити позначення для пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів.
2 Діаграма об'єктів 35

3.1.3 Діаграма прецедентів 36

3.1.4 Діаграма станів 36

3.1.5 Діаграма послідовностей 37

3.1.6 Діаграма видів діяльності 38

3.1.7 Діаграма кооперації 38

3.1.8 Діаграма компонентів 39

3.1.

Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} .
Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.
Абстрактного автомата граф (діаграма станів, англ. statechart) - орієнтований граф, вершинам якого відповідають стани автомата, а дугам - вхідні сигнали. Якщо вхідний сигнал xi спричиняє перехід автомата зі стану aj в стан ak, то на графі цьому факту відповідає дуга, позначена символом xi, яка з'єднує вершину aj з ak.
Діаграма прецедентів - в UML, діаграма, на якій зображено відношення між акторами та прецедентами в системі. Також, перекладається як діаграма варіантів використання.
Діаграма компонент - в UML, діаграма, на якій відображаються компоненти, залежності та зв'язки між ними.
9 Діаграма розгортання 39

3.1.

Діаграма розгортання (англ. deployment diagram) - діаграма в UML, на якій відображаються обчислювальні вузли під час роботи програми, компоненти, та об'єкти, що виконуються на цих вузлах. Компоненти відповідають представленню робочих екземплярів одиниць коду.
10 Пакети діаграм 40

3.1.11 Примітки (коментарі) 40

3.2 Робота з класами 40

3.2.1 Призначення класів і їх визначення 40

Лекция II.4.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Зв'язки 42

4.1 Робота із зв'язками 42

4.1.1 Асоціації 42

4.1.2 Зв'язки 44

4.1.3 Кратність 44

4.1.4 Спадкоємство і узагальнення 45

4.1.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
5 Залежності 46

Лекция II.5. Агрегація, композитні об'єкти, інтерфейси і реалізації 47

5.

Агрегація або агрегування (лат. aggregatio «приєднання») - процес об'єднання елементів в одну систему.
Зале́жність - набута гостра потреба здійснювати якісь дії або вживати якісь речовини. У практиці, цей термін має кілька значень.
Компози́тний матеріа́л (КМ), або компози́т - гетерофазний матеріал, окремі фази якого виконують специфічні функції, забезпечуючи йому властивості, яких не має жодний з компонентів окремо. Зазвичай отримують поєднанням двох або більше компонентів, які нерозчинні або малорозчинні один в одному і мають властивості, що сильно відрізняються.
1 Взаємозв'язки класів 47

5.1.1 Об'єкти-агрегати 47

5.1.2 Композитні об'єкти 49

5.1.3 Контексти 49

5.1.4 Інтерфейси і реалізації 49

5.1.5 Зони видимості 51

5.

Ви́димість, да́льність ви́димості - метеорологічний показник , відстань на яку вдень обриси предметів, за якими спостерігають, стають нечіткими.
2 Контрольні питання 51Лекция II.6. Динамічне моделювання систем 52

6.1 Використання прецедентів 52

6.1.1 Призначення прецедентів і їх роль 52

6.1.2 Включення, розширення і аналіз прецеденту 52

6.2 Використання діаграм прецедентів 53

6.2.1 Представлення моделі прецеденту 53

6.2.2 Відстежування дій в сценаріях 55

6.3 Приклад використання моделі прецедентів 56

6.3.1 Вивчення предметної області 56

6.3.

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
2 Робота з користувачами 56

6.3.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
3 Опис прецедентів 57

6.4 Контрольні питання 60

6.5 Список рекомендованой літератури 60
Каталог: bitstream -> NAU -> 19325
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
19325 -> Робоча навчальна програма навчальної дисципліни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  • Модуль ІІ ЗМІСТ Модуль IІ Лекция II.1. Автоматизація
  • Графічні
  • Лекция II.2. Проектування програмного забезпечення (ПО) 24
  • Будівельні
  • Діаграма прецедентів
  • Залежності 46 Лекция II.5. Агрегація , композитні
  • Лекция II.6. Динамічне моделювання систем 52