Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій з дисципліни «статистика підприємства галузь 0305 «Економіка І підприємництво» Напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»

Конспект лекцій з дисципліни «статистика підприємства галузь 0305 «Економіка І підприємництво» Напрям підготовки 030504 «Економіка підприємства»
Сторінка1/7
Дата конвертації10.06.2017
Розмір0.87 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «СТАТИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Галузь 0305 «Економіка і підприємництво»

Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Спеціальність 5.03050401 « Економіка підприємства»

Кваліфікація «молодший спеціаліст з економіки підприємства»

Лекція 1.Предмет і метод статистики промисловості

План

1. Поняття статистики промисловості

2. Предмет та завдання статистики

3. Стадії та методи стат. дослідження

 

  Статистика - суспільна наука, яка вивчає кількісну сторону суспільних явищ у нерозривному зв’язку з їх якісною стороною в конкретних умовах місці і часу.

Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.Статистика підприємств – один з розділів статистичної науки, що формує систему основних показників, які характеризують економіко-статистичний стан суб’єктів господарювання різних форм власності (фірм, компаній, кооперативів, об’єднань і підприємств, які перебувають на самостійному балансі) у цілому, надає цифрову інформацію, необхідну для управління підприємством та розробки його тактики і економічної стратегії на перспективу.

До останнього часу українська національна статистична школа і практика не передбачали такого поняття, як “статистика підприємств”, яке прийшло до нас завдяки співробітництву з Євростатом і національними статистичними службами європейських країн, де воно є загальновживаним.

Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.
Історично склалося, що українська статистична система розвивалася на базі існуючих галузевих статистик. Тому для отримання макроекономічних показників методологічні концепції концентрувалися на узгодженні галузевих даних, що не завжди давало якісні кінцеві результати. Особливо це стосувалося сфери, яка охоплювала статистику підприємств. Сучасна статистика підприємств на противагу статистиці окремих галузей поєднує і узгоджує їх між собою, що досягається за рахунок використання загальних статистичних інструментів, методології, методів організації, збирання, опрацювання, аналізу і поширення відповідної інформації.

Формування ринкового господарства закономірно обумовлює необхідність статистичного дослідження господарської діяльності підприємства.

Тому статистика підприємств є одним з розділів статистичної науки, що надає цифрову інформацію про кількісні і якісні сторони масових суспільних явищ і процесів, які відбуваються на окремих підприємствах тих чи інших галузей національного господарства.

У практиці господарювання кожне підприємство є складною виробничо-економічною системою. За логікою і послідовністю відтворювального процесу визначальним напрямом діяльності кожного підприємства в умовах ринкових відносин є статистичне вивчення кон’юнктури ринку, результати якого служать вихідною базою для обґрунтування конкретних шляхів удосконалення і розвитку інноваційної діяльності суб’єкта господарювання на перспективу.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.


Предметом статистики підприємств є вивчення кількісної і якісної сторін масових суспільних явищ, що відбуваються на підприємствах у конкретних умовах місця і часу.

Найважливішою умовою отримання достовірних, науково обґрунтованих статистичних даних про масові суспільні явища і процеси, що відбуваються на підприємствах, є правильна організація статистичного дослідження, що складається з трьох послідовних стадій (етапів):

- статистичне спостереження;

- зведення, класифікація та групування матеріалів статистичного спостереження;

- статистичний аналіз отриманої інформації.

На кожному з цих етапів застосовуються специфічні статистичні прийоми, способи, правила і методи дослідження, які в сукупності складають статистичну методологію.

При вивченні масових суспільних явищ і процесів, що мають місце на підприємствах, використовуються ті же методи дослідження, які розглядаються в курсі «Статистики»:

• статистичне спостереження;

• зведення і групування статистичних даних;

• статистичні таблиці;

• графічні способи зображення статистичних даних;

• абсолютні й відносні величини;

Відносні величини (відносні показники) - різновид статистичних показників; величини, що характеризують міру співвідношення двох порівнюваних між собою статистичних показників, один з яких прийнято за базу порівняння.

• середні величини;

• показники варіації;

• вибіркове спостереження;

• ряди динаміки;

• статистичні індекси та ін.

Завдання статистики підприємств відповідно до Закону України «Про державну статистику» є:

- реалізація державної політики в галузі статистики підприємств;

- збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації щодо масових соціально-економічних явищ і процесів, які відбуваються на підприємствах;

- розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології у практиці роботи підприємств, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

- забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;

- впровадження новітніх інформаційних технологій з опрацювання статистичної інформації, що характеризує різноманітні суспільні явища і процеси, які відбуваються на підприємствах;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

- збереження і захист статистичної інформації.

Запитання для самоконтролю: 1. Дайте визначення предмету статистики підприємств.

 2. Що таке статистична закономірність.

 3. Які завдання вирішує «Статистика підприємств»?

 4. Що є предметом статистики підприємств?

 5. Організація стат. дослідження відбувається відповідно 3-х стадій … Яких?

 6. Які методи стат. дослідження використовує статистика підприємств?


Лекція 2. Підприємства - центральний об’єкт економічної статистики

План:

 1. Підприємство – центральний об’єкт економічної статистики

 2. Система нац. рахунків - одна із головних методів економ. Статистики

 3. Інструменти статистики підприємствПоряд з домашніми господарствами, державними органами управління, фінансовими установами та іноземними суб’єктами підприємства є особливою категорією економічної системи.
Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.
Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на
Вони створюють близько 70 % ВВП, споживачами якого є інші зазначені категорії. У зв’язку з цим, підприємства є центральним об’єктом економічної статистики. 

Головними методологічними межами статистики підприємств є СНР (система національних рахунків). Поряд з цим, існують специфічні для кожної галузі завдання і методологія, які виходять за межі СНР. Відповідно до концепцій СНР діяльність підприємств завжди спрямована на отримання прибутку шляхом переробки і створення нової продукції. 

У цьому контексті вона пов’язана з: 

- виробництвом товарів і послуг, тобто продукції; 

- використанням сировини та матеріалів за допомогою виробничих факторів.

Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).
 

Статистика підприємств розглядає не тільки промислові, будівельні та сільськогосподарські підприємства, але й усю сферу ринкових послуг. Важливість ринково зорієнтованого сектору послуг постійно зростає в усіх європейських країнах, зокрема, в Україні. 

Єдність статистики підприємств досягається завдяки використанню загальних статистичних інструментів, методології, методів організації збирання, оброблення, аналізу та розповсюдження інформації. 

Інструментами статистики підприємств є: 

статистичний реєстр підприємств;

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Статистичний реєстр підприємств - автоматизована система збирання, накопичення та обробки даних про організації з метою ведення статистичних спостережень національними органами статистики.
 

• міжнародні стандартні економічні класифікації як основа для відповідних національних класифікацій; 

• використання методологічно узгоджених показників.

Запитання для самоконтролю: 1. Чому підприємств є головними об’єктами економіки та економ. статистики?

 2. Головна методологія статистики підприємств?

 3. Які існують інструменти статистики підприємств?

 


Лекція 3. Організація статистики підприємств: статистичний реєстр підприємств, мета його впровадження.

План:

 1. Інструмент статистики – стат.реєстр, мета його впровадження

 2. Типи статистичних одиниць

 3. Визначальні критерії до певного типу

 4. Складові реєстру статистичних одиниць (РСО)

 5. Дві складові статистичного реєстру підприємств (СРП)

 6. Актуалізація та користувачі статистичної складової СРП

Статистичний реєстр (реєстр статистичних одиниць) є важливою складовою інфраструктури статистичної діяльності, яка сприяє її вдосконаленню в контексті наближення до міжнародних стандартів та рекомендацій.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
 
Метою впровадження реєстру статистичних одиниць є: 

- уніфікація та стандартизація організації статистичних спостережень; 

- забезпечення необхідної та достатньої повноти охоплення сукупності, що обстежується; 

- скорочення звітного навантаження на респондентів; 

- перехід до сучасних методів статистичного спостереження; 

- оптимальне співвідношення витрат на проведення спостережень та отриманих результатів. 

Методологічними інструментами забезпечення узгодженості даних є:

використання стандартних статистичних одиниць. 

У зв’язку з цим, Державним комітетом статистики було прийнято Наказ Про затвердження Положення про Реєстр статистичних одиниць та формування основ вибірки сукупностей одиниць статистичних спостережень за діяльністю підприємств від 16.12.2009р. № 481. 

Реєстр статистичних одиниць використовується як реєстр респондентів статистичних спостережень. 

Типи статистичних одиниць: 

- підприємство; 


- інституційна одиниця; 
- група підприємств; 
- одиниця за видом економічної діяльності;
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
 
- одиниця гомогенного виробництва; 
- місцева одиниця
- місцева одиниця за видом економічної діяльності; 
- місцева одиниця гомогенного виробництва (единица гомогенного производства - это единица, которая характеризуется одним видом деятельности)

Визначальними критеріями для віднесення статистичних одиниць до певного типу є: 


- правовий статус, організаційні та облікові критерії;
Правови́й ста́тус - становище того чи іншого суб'єкта в правовій реальності, що відображається у його взаєминах з суспільством і державою.
 
- географічні критерії; 
- критерії діяльності. 

Між зазначеними критеріями та типами статистичних одиниць існують співвідношення: 


- одиниці з одним чи більше видами економічної діяльності та з одним чи більше місцем розташування (підприємство, інституційна одиниця); 
- одиниці з одним чи більше видами економічної діяльності та одним місцем розташування (місцева одиниця); 
- одиниці з одним видом економічної діяльності та з одним чи більше місцем розташування (одиниця за видом економічної діяльності, одиниця гомогенного виробництва); 
- одиниці з одним видом економічної діяльності та з одним місцем розташування (місцева одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця гомогенного виробництва). 

До статистичних одиниць, щодо яких ведеться збір інформації та які обліковуються в Реєстрі статистичних одиниць, відносяться: підприємство, група підприємств, одиниця за видом економічної діяльності, місцева одиниця та місцева одиниця за видом економічної діяльності. 


Підприємство - це статистична одиниця, що здійснює виробництво товарів та послуг і є самостійною у прийнятті рішень щодо використання своїх засобів, і є найбільш незалежною з огляду на фінансові та виробничі функції.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Підприємство здійснює один або декілька видів економічної діяльності в одному чи декількох місцях. 
Підприємство складається з однієї або більше місцевих одиниць. 
Підприємство є активною одиницею, якщо воно здійснює економічну діяльність: має найманих працівників чи здійснює реалізацію продукції, робіт, послуг за даними форм державних статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність) або адміністративних джерел.
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
 

Одиниця за видом економічної діяльності - це статистична одиниця, яка об'єднує однорідну діяльність підприємства на рівні підкласу КВЕД. 


Місцева одиниця - це підприємство або його частина, що розташована в географічно визначеному місці. 

Одиниця, яка здійснює тільки один вид економічної діяльності та розташована в географічно визначеному місці, відноситься до місцевої одиниці за видом економічної діяльності. 

До статистичних одиниць, які призначені для економічного аналізу, відносяться: інституційна одиниця, одиниця гомогенного виробництва, місцева одиниця гомогенного виробництва. 
Інституційна одиниця - це одиниця, яка самостійно розпоряджається активами, бере на себе зобов'язання, від власного імені вступає в майнові та немайнові права й цілком відповідає за прийняті рішення та їх виконання. У нефінансовому та фінансовому секторах економіки інституційна одиниця ідентична статистичній одиниці "підприємство".

Економі́чний ана́ліз (англ. Economic Analysis, від грец. analysis - розкладання, розчленування) - взаємопов’язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів.
Існує декілька різних способів розподілу економіки на сектори - за історичним розвитком, за гіпотезою трьох або чотирьох секторів економіки, або за належністю до державного, приватного чи неприбуткового сектору.
Інституційна одиниця використовується для складання національних рахунків. 
Організація ведення Реєстру статистичних одиниць(РСО). 

РСО має такі складові: 

- статистичний реєстр підприємств; 

- статистичний реєстр фізичних осіб - підприємців. 

Основними джерелами формування інформаційного фонду РСО є: 

- відомості про вчинення реєстраційних дій, які щоденно надходять до органів державної статистики від державних реєстраторів згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"; 

- дані статистичних спостережень (включаючи фінансову звітність); 

- інші адміністративні дані органів державної влади (Державної податкової адміністрації, Пенсійного фонду, Фонду державного майна тощо).

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.
Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.
 

РСО ведеться уповноваженим Держкомстатом органом державної статистики, який здійснює: 

- ведення РСО відповідно до завдань; 

- обмін інформаційними ресурсами в системі органів державної статистики та з органами державної влади в установленому порядку;

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
 

- поширення відповідно до вимог чинного законодавства даних РСО; 

- формування та збереження копій (станів) складових РСО; 

- розроблення та внесення змін до технології ведення РСО. 

РСО відкритий для використання користувачами з урахуванням прав доступу до його інформації та обмежень, установлених чинним законодавством. 
Реєстри підприємств для статистичних цілей повинні містити інформацію щодо підприємств і юридичних осіб, які за них відповідають, місцевих одиниць та груп підприємств. 

Статистичний реєстр підприємств (СРП) має дві складові: адміністративну та статистичну. 


Адміністративною складовою СРП є Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Право доступу (англ. access right) - дозвіл або заборона здійснення певного типу доступу до інформаційної системи.
Державний реєстр, Єдиний державний реєстр - автоматизована система обліку інформації про осіб, майно, документи, яка створюється та ведеться державою з метою реалізації своїх функцій.
Створення, ведення та використання ЄДРПОУ здійснюється відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Актуалізація адміністративної складової СРП здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень. 

Статистична складова СРП містить інформацію щодо сукупності статистичних одиниць, сформованої на базі даних ЄДРПОУ на визначену дату та доповненої даними статистичних спостережень і адміністративними даними. 

Основою для виявлення та побудови статистичних одиниць у статистичній складовій СРП є юридичні особи, які здійснюють економічну діяльність. При ідентифікації статистичних одиниць у СРП використовується принцип, за яким одному підприємству відповідає одна юридична особа. 

В адміністративній складовій СРП ідентифікуються такі адміністративні одиниці

- юридичні особи (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, що присвоюється юридичній особі державним реєстратором);

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Адміністрати́вно-територіа́льний у́стрій (адміністративний поділ) - поділ території країни на окремі частини - адміністративно-територіальні одиниці (губернії, провінції, області, округи, повіти), залежно від якого створюються і діють органи державної влади та місцевого самоврядування.
 

- відокремлені підрозділи юридичних осіб (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, що присвоюється відокремленому підрозділу юридичної особи державним реєстратором). 

У статистичній складовій СРП ідентифікуються такі статистичні одиниці: 

- підприємства (за допомогою ідентифікаційного коду ЄДРПОУ підприємства, що співпадає з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ юридичної особи, яка за нього відповідає);

Код ЄДРПОУ (Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України) - унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, створеному 1996 року.

- місцеві одиниці (за допомогою індивідуального коду місцевої одиниці, який присвоюється органами державної статистики); 

- групи підприємств (за допомогою ідентифікаційного номера групи підприємств, який присвоюється органами державної статистики). 

Основною статистичною одиницею в статистичній складовій СРП є підприємство. 
Підприємства в статистичній складовій СРП, залежно від середньої кількості працюючих (найманих працівників) та розміру доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, за розміром, відповідно до критеріїв, визначених чинним законодавством, поділяються на малі, середні або великі підприємства. 
СРП містить інформацію за такими категоріями показників: 
а) щодо юридичної особи: 

- ідентифікаційні - ідентифікаційний код ЄДРПОУ; найменування; 

- класифікаційні - вид економічної діяльності (в тому числі основний); територіальна належність; організаційно-правова форма господарювання;

Організаці́йно-правова́ фо́рма господарюва́ння - тип суб’єкта права, що визначає форму здійснювання його господарської діяльності. Організаційно-правові форми та їх особливості визначаються законодавством певної країни.
інституційний сектор економіки; орган державного управління, до сфери якого належить; 

- демографічні/реєстраційні - дата створення/припинення; дата та номер запису про проведення реєстраційної дії; місце проведення реєстраційної дії; серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію; 

- довідкові та спеціальні (технологічні) - місцезнаходження; правовий статус; телефон; факс; адреса електронної пошти;

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.
Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
прізвище керівника; засновники; правонаступники; ознака належності до державного сектору економіки; державна частка майна у статутному фонді господарського товариства;
Госпо́дарське товари́ство - юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.
ознаки наявності у звітному році операцій по сплаті податків; дата внесення даних; 

- зв'язки з групою підприємств - показники щодо належності до групи підприємств, щодо контролю та власності одиниць у групі підприємств; 


б) щодо підприємства; 

в) щодо місцевої одиниці; 

г) щодо груп підприємств. 

Актуалізація статистичної складової СРП здійснюється у терміни, визначені Технологічним планом державних статистичних спостережень. Після проведення статистичного спостереження підрозділи галузевої статистики, відповідальні за оброблення даних на державному рівні, передають до органу державної статистики, відповідальному за ведення РСО.  Щорічно на визначену дату здійснюється формування копії (стану) статистичної складової СРП, яка зберігається упродовж 10 років. 


Користувачами статистичної складової СРП є виключно працівники органів державної статистики. Статистична складова СРП відкрита для використання працівниками органів державної статистики в межах повноважень, необхідних для виконання своїх професійних обов'язків, та з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством.
Запитання для самоконтролю
1. Що таке статистичний реєстр підприємств? 
2. Яка мета впровадження реєстру статистичних одиниць? 
3. Які існують типи статистичних одиниць? 
4. Що представляє собою Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України?
5. На підставі яких документів було створено Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України? 
6. Суб’єкти ЄДРПОУ? 

  1   2   3   4   5   6   7 • Лекція 1 .Предмет і метод статистики промисловості План
 • Статистика - суспільна наука
 • Статистика підприємств
 • Завдання статистики підприємств відповідно до Закону України
 • Лекція 2. Підприємства - центральний об’єкт економічної статистики План
 • Лекція 3. Організація статистики підприємств: статистичний реєстр підприємств, мета його впровадження . План