Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності

Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності
Сторінка1/14
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.27 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

З ДИСЦИПЛІНИ «Стратегічний аналіз»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ спеціальності

8.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Миха́йло Іва́нович Туган-Барановський (англ. Mykhailo Ivanovych Tuhan-Baranovsky; * 8 (20) січня 1865(18650120), с. Солоне, Харківська губернія, Російська імперія (зараз - Україна) - † 21 січня 1919, Одеса, УНР) - видатний український економіст.

03050901«Облік і аудит»Укладач: Ангеліна І.А.

Донецьк – 2014Конспект лекцій
Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
Тема 1. Стратегія як план розвитку підприємства

у конкурентному середовищі


  1. Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі.

  2. Різновиди стратегій та їх характеристика.

  3. Економічна стратегія як сукупність господарських і аналітичних дій.

  4. Стратегічний план діяльності підприємства.


Понятійний апарат Стратегія, стратегічний аналіз, внутрішнє, зовнішнє середовище, конкурентне середовище, стратегічний план
Перелік рекомендованої літератури

6; 7; 8; 11; 24; 25; 27; 40; 41
  1. . Зміст і призначення стратегії підприємства

у конкурентному середовищі
Стратегія – це комплексний план діяльності підприємства, який розробляється на основі творчого науково обгрунтованого підходу і призначається для досягнення довгострокової глобальної мети підприємства.

Вам необхідно скласти бібліографію визначень поняття “стратегія” вітчизняних і зарубіжних вчених.

Стратегії, якими керуються підприємства в бізнесі, розробляється за

допомогою стратегічного управління. Концепцію стратегічного управління все частіше називають філософією сучасного бізнесу.

Центральною ланкою в стратегічному управлінні є вибір стратегії, який

полягає у визначенні генерального плану дій на довгостроковий період.

Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.Визначення стратегії - це ухвалення рішення про розвиток бізнесу в цілому, його окремих секторів, як протидіяти конкурентам, яке місце займати на ринку і т.п.

Процес виконання стратегії є наступним етапом послідовності реалізації мети стратегічного управління.Виконання стратегії - це проведення стратегічних змін на підприємстві, які приведуть його в стан готовності перетворення стратегії в реальність.

Часто підприємства не можуть виконати обрану стратегію. Це відбувається тому, що неправильно був проведений стратегічний аналіз і зроблені висновки, або відбулися непередбачені зміни в зовнішньому середовищі, які не були своєчасно виявлені і враховані.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.

Процес виконання стратегії вимагає виняткової уваги і контролю. Тому цю функцію вирішує такий процес, як оцінка і контроль виконання стратегії.

Стратегічний контроль, сфокусований на вирішення питання: чи можна надалі реалізувати відповідну стратегію і чи призведе процес її реалізації до бажаних кінцевих результатів.

Таким чином, стратегія підприємства в конкурентному середовищі передбачає знання суті стратегічного аналізу, вміння визначати місію підприємства оцінювати і контролювати виконання стратегії, як основи розробки і здійснення ефективної політики в ринкових умовах.

Бі́знес-план (англ. Business plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.


1.2. Різновиди стратегій та їх характеристика
За ієрархією в системі управління виділяють чотири види стратегій:

  • корпоративна стратегія – стратегія найбільш високого рівня для компаній і сфер діяльності в цілому;

  • ділова стратегія – стратегія найбільш високого рівня вузько спеціалізованих компаній або стратегія другого рівня для диверсифікованих компаній;

  • функціональна стратегія – існує окремо для кожного функціонального

напряму діяльності;

  • операційна стратегія – є вузькою стратегією для окремих структурних одиниць.

За функціональним критерієм виділяється ціла низка окремих стратегій, серед яких слід виділити маркетингову, виробничу, фінансову, організаційну та соціальну стратегії. Крім того, різновидами функціональних стратегій є екологічна стратегія, стратегія науково-дослідницьких та проектно-конструкторських робіт.

За стадіями життєвого циклу бізнесу можна умовно виділити:

стратегія зростання;

стратегія утримання;

стратегія скорочення.

Відповідно до конкурентної позиції на ринку розрізняють:

стратегія лідера;

стратегія претендента;

стратегія послідовника;

стратегія початківця.

За способом досягнення конкретних переваг виділяють три основні стратегії: стратегія мінімальних витрат, стратегія диференціації, стратегія зосередження.

Таким чином, розглянуті нами стратегії мають свої особливості і сферу застосування.


1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських

і аналітичних дій
Економічна стратегія – це система і механізми стратегічного управління

активами і капіталом підприємства в умовах відсутності точної і детальної картини майбутнього.

Економічна стратегія підприємства в контурі поточного управління

передбачає:  • організацію виробничої кооперації і науково-технічної співпраці;

  • забезпечення збалансованої діяльності по стадіях життєвого циклу продукції;

   ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦІЯ - форма виробничих, міжвиробничих і міжгалузевих зв'язків.

   Життє́вий цикл проду́кції (ви́робу) (англ. Product lifecycle) - сукупність взаємопов'язаних процесів послідовної зміни стану продукції від початку дослідження та обґрунтування розроблення до припинення експлуатації виробу, застосування (зберігання) матеріалу  • створення нових механізмів інвестування в розширення і науково-технічний розвиток підприємства;

  • досягнення узгодженості інтересів держави і власників підприємств по використанню природних ресурсів;

  • ефективне використання основного і оборотного капіталу.

   Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

   Обіговий капіта́л (current capital) - частина виробничого капіталу, яка переносить свою вартість на знову створений продукт повністю і повертається до виробника в грошовій формі після кожного кругообігу капіталу.Для виконання економічної стратегії підприємства необхідно всесторонньо вивчати процес виробництва.

Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.Процес виробництва є формою виробничого капіталу, пов’язаного з двома іншими формами капіталу – грошовим і товарним і відповідно з двома стадіями його кругообігу. Важливими чинниками ефективного управління кругообігом капіталу є аналіз і контроль витрат підприємства, калькуляція продукції. Аналіз собівартості продукції дає можливість виявити збиткові види продукції, з’ясувати причини таких збитків і ухвалити відповідні рішення. Система контролю за витратами підприємства базується на порівнянні реальних витрат з прогнозними або нормативними по таких статтях, як матеріали, витрати на оплату праці, накладні витрати і ін.

За даними бухгалтерського обліку, звітності, бізнес-плану можна отримати інформацію для аналізу планових показників структури витрат, як по підприємству в цілому, так і по окремих видах продукції, а також для аналізу беззбитковості.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Таким чином, економічна стратегія, як сукупність господарських і аналітичних дій, передбачає вміння аналізувати як зовнішнє, так і внутрішнє середовище підприємства з метою визначення найбільш ефективної лінії поведінки.
1.4. Стратегічний план діяльності підприємства
Кінцевим продуктом роботи аналітиків та менеджерів щодо розробки

стратегії підприємства є стратегічний план.

Стратегічний план створюється для того, щоб допомогти підприємству максимально використати можливості у середовищі, яке постійно змінюється.

У стратегічному плані враховується цілі та пріоритети підприємства, його реальні можливості.

Стратегічний план повинен бути інструментом встановлення, документального оформлення та впровадження у поточну діяльність елементів стратегії підприємства.

Основними підходами до формування стратегічному плану є:  • підхід “від досягнутого”;

  • оптимізаційний;

  • адаптаційний.

Планування “від досягнутого” спрямовано на досягнення низки бажаних і цілком реальних цілей. Відправною крапкою є поточний стан підприємства, а сам підхід, орієнтований на збереження статус-кво.

Статус-кво (лат. Status quo «положення, в якому») - в міжнародному праві термін, що вживається для позначення будь-якого фактичного або правового положення, яке існує на даний час або існувало в минулому, й про відновлення або збереження якого йдеться.

Зміни стратегії або організаційної структури розглядається як небажані, оскільки ці зміни можуть розбалансувати механізми функціонування підприємства.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

При застосуванні підходу “від досягнутого” мінімізуються витрати на формування і підтримку реалізації стратегічного плану.

Оптимізаційний план, як правило, формується у межах раціонального підходу і спирається на використання економіко-математичних методів і моделей з метою ефективного використання ресурсів і досягнень.

Застосування оптимізаційного підходу до формування стратегічного плану може привести до необхідності здійснення навіть радикальних змін, що приводять до нових витрат. Оптимізаційний стратегічний план дозволяє, як мінімум, отримувати діапазон можливих змін стану підприємства залежно від тих або інших припущень.

При адаптаційному підході все починається з вивчення навколишнього середовища – оточення підприємства.

Очікувані події розділяються на три основні категорії: детерміновані

події, імовірні події, невизначені події.

Для кожної категорії подій застосовуються свої методи і прийоми.

Отже, стратегічний план – це важливий документ, який повинен бути інструментом розвитку потенціалу підприємства. У ньому викладається зміст довгострокової стратегії підприємства, ознайомлення з якою допомагає користувачам краще зрозуміти те, яким чином підприємство збирається діяти в майбутньому і виконувати свою місію.Питання для самоконтролю знань


 1. Що означає термін “стратегія”?

 2. Які визначення стратегії в контексті економіки і управління Ви можете навести?

 3. Що таке корпоративна, ділова, функціональна і операційна стратегія?

 4. Які стратегії можна виділити за функціональною ознакою?

 5. Які стратегії можна виділити залежно від стадії життєвого циклу бізнесу?

 6. Що означає термін “економічна стратегія”?

 7. У чому полягають стратегії мінімальних витрат, диференціації і зосередження?

 8. Які переваги і недоліки мають стратегії вузької спеціалізації і диверсифікації?

 9. Яка мета і особливості складання стратегічного плану діяльності підприємства?

 10. Які Ви знаєте підходи до формування стратегічного плану?  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14 • ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ КАФЕДРА КОНТРОЛЮ І АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
 • Укладач: Ангеліна І.А. Донецьк – 2014 Конспект лекцій
 • . Зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі
 • 1.2. Різновиди стратегій та їх характеристика
 • 1.3. Економічна стратегія як сукупність господарських і аналітичних дій
 • 1.4. Стратегічний план діяльності підприємства
 • Питання для самоконтролю знань