Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект лекції до теми №11 Види модемів. Характеристика модемів. Принцип роботи модема Останнім часом модеми стають невід'ємною частиною комп'ютера. Установивши модем на комп'ютер, ви фактично

Скачати 131.67 Kb.

Конспект лекції до теми №11 Види модемів. Характеристика модемів. Принцип роботи модема Останнім часом модеми стають невід'ємною частиною комп'ютера. Установивши модем на комп'ютер, ви фактично
Скачати 131.67 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 13.03.2017
Розмір 131.67 Kb.
Тип Конспект
  1   2

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ ДО ТЕМИ № 11

Види модемів. Характеристика модемів. Принцип роботи модема

Останнім часом модеми стають невід'ємною частиною комп'ютера. Установивши модем на комп'ютер, ви фактично відкриваєте собі новий світ. Ваш комп'ютер перетворюється з відособленого комп'ютера в ланка глобальної сети.

Модем дозволить вам, виходячи з дому, одержати доступ баз даних, до програм, які можна віддалені від вас на багато тисяч кілометрів, розмістити повідомлення на BBS (електронної дошці оголошень), доступною іншим користувачам, скопіювати з тією ж BBS цікаві для вас файли, інтегрувати домашній комп'ютер до мережі вашого офісу, у своїй (не вважаючи низькою швидкості обміну даними) створюється повне відчуття роботи у мережі офісу.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.
Кіломе́тр (позначення км) - міра довжини в метричній системі, дорівнює одній тисячі метрів.
З іншого боку, з допомогою модему можна було одержати доступом до глобальним мереж (RelCom, FidoNet, Internet), які дають найширший спектр можливостей: електронна пошта, конференції, спілкування у часі (чати), найрізноманітніша інформація, безкоштовні і умовно безкоштовні програмні продукти з усього світу.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Глобальна мережу Internet то, можливо окремої темою для досліджень, оскільки надає мало обмежені змогу доступу до інформації з всьому миру.

Основна частина. Призначення модема

1 Що таке модем? Модем (Modem) - пристрій для перетворення цифровий інформації сигналу в аналоговий (МОдуляция) передачі по аналоговим лініях зв'язку, й протилежного перетворення прийнятого аналогового сигналу знову у цифровий (ДЕМодуляция).

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.
Ана́логовий сигна́л - сигнал (напруга, струм тощо), неперервний на всьому проміжку часу. Аналоговий сигнал є або вираженим синусоїдальним коливанням, або, у загальному випадку, розкладеним у ряд (Фур'є) накладанням синусоїдальних коливань певної амплітуди і частоти.
Навіщо це потрібно. Оскільки комп'ютери можуть обмінюватися лише цифровими сигналами, а канали зв'язку такі, що найкраще у яких проходять аналогові сигнали, при цьому і бути місток, перетворюючий сигнал - модем. Але модем мають ще немало та інших функцій, основні їх це корекція помилок, і стиснення даних.
Сти́снення да́них (англ. data compression) - це процедура перекодування даних, яка проводиться з метою зменшення їхнього обсягу, розміру, об'єму.
Перший режим забезпечує додаткові сигнали, з яких модеми здійснюють перевірку даних двома кінцях лінії відкидають немарковану інформацію, а другий стискує інформацію ще швидкою і чіткої її передачі, та був відновлює в який отримує модемі. Обидва ці режиму помітно збільшують швидкість і чистоту передачі, особливо у російських телефонних линиях.
Телефо́нний зв'язо́к - галузь зв'язку, електрозв'язку, телекомунікацій; передача на відстань мовної інформації, здійснюваної електричними сигналами телефонною мережею загального користування (ТМЗК) або радіосигналами.


До основних рис модемів відносяться:

1 Модеми різняться за багатьма характеристиками: виконання, підтримуваним протоколів передачі, протоколів корекції помилок, можливості голосової, факсимільного передачі данных.

2 По виконання (зовнішній вигляд, розміщення модему стосовно комп'ютера) модеми бывают:

внутрішні - вставляються в комп'ютер як оплата розширення; настільні (зовнішні) мають окремий корпус й міститься поруч із комп'ютером, з'єднуючись кабелем з портом комп'ютера; модем як картки миниатюрен і приєднується до портативному комп'ютера через спеціальний розняття; портативний модем схожий із настільним модемом, однак має зменшені розміри і автономне харчування;

Автоно́мія (грец. αυτος - «сам» і грец. νομος - «закон») - 1) наявна міра незалежності будь-якого явища від зовнішньої причини його зумовленості; 2) в етиці - стадія морального розвитку особистості, яка характеризується здатністю самостійно створювати або вибирати моральні правила для свого життя і поведінки; здатність людини як суб'єкта етичного відношення до самовизначення на основі власного світогляду, “власного законодавства”.
стоечные модеми вставляються у спеціальну модемну стійку, яка підвищує зручність експлуатації, коли кількість модемів перевалює за десяток.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.Модеми різняться також із типам:

асинхронний модем може виконувати лише передачу по аналогової телефонної сіті й працює тільки з асинхронними комунікаційними портами термінальних пристроїв (в чистому вигляді у час немає); факс модем - це класичний модем з доданої факс можливістю, що дозволяє обмінюватися факсами з факс апаратами та інші факс модемами; голосової модем - це модем здатний як виконувати функції факс- модему, а й з телефонної мережі голосові повідомлення, записуючи в файл; модем із підстраховкою виділеної лінії коммутируемой - ці модеми використовуються, коли потрібно надійність зв'язку. Але вони є дві незалежні входу для лінії (Один сполучається з виділеної лінією, а другий - з коммутируемой);

Наді́йність - властивість технічних об'єктів зберігати у часі в установлених межах значення всіх параметрів, які характеризують здатність виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах застосування, технічного обслуговування, зберігання та транспортування.
Класика (з лат. classicus - зразковий) - явище перевірене часом, висока якість якого є загальновизнаною.
Незале́жність - можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет.
SVD модем (Simultaneous Voice and Data - одночасно голосу і дані) дозволяють одночасно ( а чи не чергуючи) з передачею даних говорити з допомогою телефонної трубки, підключеної до модему;
Го́лос - звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому голосові зв'язки вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі.
синхронний модем - підтримки синхронний і асинхронний режиму передачі; четырехпроводный модем - ці модеми працюють за двом виділених лініях( одна використовується лише передачі, друга лише прийому) в дуплексном режимі. Це використовується зменшення впливу відлуння; стільниковий модем - йдуть на мобільного радіотелефонії, до якої належить і стільниковий зв'язок; ISDN модем - об'єднують у своїй корпусі звичайний модем і ISDN адаптер; радіо модем використовує ефір як середовище передачі замість телефонних дротів; мережевий модем - це модеми з умонтованим мережним адаптером локальної мережі задля об'єднаного використання їх у локальної мережі; кабельний модем - ці модеми використовувати передачі канали кабельного телебачення.
Кабельне телебачення Кабельне телебачення (англ. Cable TV, Community Antenna Television, CATV - букв. телебачення із загальною антеною) - модель телевізійного мовлення (а також іноді й FM-радіомовлення), в якій телесигнал розповсюджується за допомогою високочастотних сигналів, які передаються до споживача по кабелю.
У цьому Швидкість може становити 10

Мбитс.(1).

3 Модеми також характеризуються швидкістю передачі. Вона вимірюється в bps (біт в секунду) і встановлюється фірмою- плідником у 2400, 9600, 14400, 16800, 19200, 28800, 33600, 56000 bps.(2).

Реальна швидкість передачі залежить тільки від показників bps. На нього також впливають такі характеристики, як корекція помилок, і стиснення даних. Всі ці показники регламентуються протоколами (стандартами). MNP (Microcom Networking Protocol) - стандарти, розроблені фірмою Microcom. CCITT (Comite’Consultatif International de Telegraphique et Tephonique) - Міжнародний консультативний комітет із телеграфної і телефонному зв'язку, уповноважений приймати протоколи в міжнародному масштабі, стандарти позначаються «V.х.х.

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Телегра́ф (дав.-гр. τῆλε - «далеко» та γρᾰ́φω - «пишу») в сучасному значенні - засіб передачі інформації по дротах або іншим каналам електронного зв'язку.
», де V означає передачу інформацією аналоговому вигляді. Стандарти передати в цифровому вигляді ставляться до Х- серії, але в факс апарати до Т- серії. Bell - давні листи й низкоскоростные протоколи, які розробила однойменна дочірня корпорація AT&T.(1). У табл. 1. Наведено найбільш загальні стандартні параметри модемов.(2).
Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо.

  1   2


Скачати 131.67 Kb.

2021