Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект опорних лекцій основи радіомоніторингу модуль Тема Організаційні засади радіомоніторингу Лекція Радіомоніторинг, як складова частина

Конспект опорних лекцій основи радіомоніторингу модуль Тема Організаційні засади радіомоніторингу Лекція Радіомоніторинг, як складова частина
Сторінка1/4
Дата конвертації21.05.2017
Розмір0.57 Mb.
ТипКонспект
  1   2   3   4

Конспект опорних лекцій

ОСНОВИ РАДІОМОНІТОРИНГУ

Модуль 1.


Тема 1. Організаційні засади радіомоніторингу
Лекція 1.
Радіомоніторинг, як складова частина

державного регулювання радіочастотним ресурсом.

Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3 ТГц (терагерц) (3000 ГГц).


План лекції.


  1. Основні поняття.

  2. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР

  3. Завдання служби радіомоніторингу

1. Основні поняття.


Радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектра, придатна для передавання та/або приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами і яку можливо використовувати на
території України та за її межами відповідно до законів України та міжнародного права, а також на виділених для України частотно-орбітальних позиціях;

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.Радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот, не вищий за 3 ТГц;

Радіочастота (RF) - будь-яка частота електромагнітної хвилі, що знаходиться в межах приблизно від 3 кГц до 300 ГГц, і включає ті частоти, що використовуються для зв’язку чи сигналів радару. Під радіо частотою зазвичай мають на увазі електричне, а не механічне коливання.

РЧР України – це стратегічний ресурс держави, використання якого – невід’ємна частина технологічних процесів, які забезпечують функціонуван­ня систем радіозв’язку, навігації та радіолокації, телевізійного і звукового мовлення, побутових приладів. Водночас він є складником надання різно­манітних телекомунікаційних послуг і забезпечення ефективного функціону­вання економіки та низки технологій, що впливають на національну безпеку держави, забезпечують обороноздатність країни, її інформаційну безпеку та технологічну незалежність.

Телеба́чення (від грец. τῆλε - далеко) - загальний термін, що охоплює всі аспекти технології та практичної діяльності, пов’язаних з передачею зображень із звуковим супроводом на далекі відстані.

Радіолока́ція - виявлення об'єктів (цілей) і визначення їх просторових координат та параметрів руху за допомогою радіотехнічних засобів і методів. Цей процес називається радіолокаційним спостереженням, а пристрої такого призначення - радіолокаційними станціями (РЛС) або радіолокаторами.

Радіомо́влення - виробництво і розповсюдження аудіопрограм за допомогою електромагнітних хвиль, що поширюються передавальними пристроями і приймаються будь-якою кількістю приймачів.

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

Побутова техніка - техніка, що використовується в побуті. Призначається для полегшення домашніх робіт, для створення комфорту в повсякденному житті людини. Класифікується за значимістю (необхідна, бажана, можна обійтися), за розміром (мала побутова техніка і велика побутова техніка), цільовим призначенням тощо.

Державна безпека - стан захищеності державної влади, суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності, спокою людей (народу), громадської злагоди, довкілля, національної і релігійної рівності.

Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Обмеженість РЧР на певному етапі розвитку технологій зумовлює його постійний дефіцит і пов’язану з цим необхідність ефективного використання.Радіоелектронний засіб - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами;

Радіохви́лі - діапазон електромагнітних хвиль з довжиною хвилі від 10−5 до 1010 метра.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.Випромінювальний пристрій - технічний пристрій, що використовується для виробничих, наукових, медичних, побутових потреб, за винятком потреб радіозв'язку, який випромінює електромагнітну енергію в навколишній простір і який не є радіоелектронним засобом;

При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.Радіомоніторинг - комплекс організаційних і технічних заходів щодо збирання, оброблення, аналізу та збереження даних про параметри та характеристики сигналів радіовипромінювання РЕЗ, ВП та інших ДРВ із метою отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень у сфері використання РЧР.

Інтенсивний розвиток сфери телекомунікацій безпосередньо пов’яза­ний з упровадженням у практику нових технологій і систем зв’язку, появою нових послуг і видів зв’язку.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).

В цих умовах забезпечення потреб у ра­діочастотному ресурсі усіх категорій користувачів здійснюється за рахунок перерозподілу вже освоєних і подальшого освоєння нових діапазоні в частот.

Перерозподіл частот, у свою чергу, призводить до збільшення наван­таження на вже освоєні діапазони радіочастот, що зумовлено зростанням кількості діючих РЕЗ, і до ускладнення електромагнітної обстановки.

Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Осво­єння же нових діапазонів частот диктує необхідність виділення смуг радіо­частот для нових технологій, систем і стандартів зв’язку.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

В цих умовах управління РЧР і забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) РЕЗ та випромінювальних пристроїв (ВП) мають важливе практичне значення.

Необхідність регулювання використання РЧР визнали ще на початку розвитку радіозв’язку. Основним документом, що визначає порядок управ­ління використанням РЧР на міжнародному рівні, є Регламент радіозв’язку, який був прийнятий ще у 1903 році. Тоді ж було здійснено перше виділення радіочастот.

Регламент радіозв’язку включає до себе Міжнародну таблицю розпо­ділу смуг радіочастот (МТРЧ) між радіослужбами. З розвитком сфери теле­комунікацій, виникненням нових технологій і систем зв’язку періо­дично переглядався й зміст Регламенту радіозв’язку, який регулювався в міжнародному масштабі. З кожним його переглядом поступово зростала верхня межа РЧР, що певною мірою відображало темпи освоєння РЧС.

Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.

Точна верхня межа (верхня грань) і точна нижня межа (нижня грань) - узагальнення понять максимуму та мінімуму відповідно.

Треба відмітити, що верхня границя смуги радіочастот, яка, згідно із МТРЧ, була визнана придатною для використання, аж до 1922 року обмежувалася частотою лише 200 кГц (частоти понад 200 кГц вважалися обмежено придатними чи навіть зовсім непридатними для радіозв’язку і були виділені радіоаматорам).

Динаміка зміни верхньої межі розподіленого РЧС відображена в таблиці 1.

Таблиця 1 - Динаміка зміни верхньої межі РЧС


Рік

11903

11906

11927

11948

11959

11979

11990

2000


Верхня межа РЧР

2200

5500

660

110,5

440

2225

4400*

1000*


ккГц

ккГц

ММГц

ГГГц

ГГГц

ГГГц

ГГГц

ГГц


Примітка* - Реальний розподіл РЧС нині обмежується частотою 275 ГГцУже в 1927 році, поряд із розширенням діапазону придатних для вико­ристання частот до 60 МГц, були визначені певні правила міжнародної реєст­рації радіочастот, розроблені стандарти на параметри випромінювання радіообладнання та методи їхнього контролю й установлені деякі обмеження на значення параметрів радіовипромінювання передавальних пристроїв.

Стандартиза́ція - діяльність, що полягає в установленні положень для загального та неодноразового використання щодо наявних чи потенційних завдань і спрямована на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Норми на стабільність частоти та ширину смуги частот передавачів уперше були визначені в Рекомендаціях Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) в 1932 році, а вже в 1938 році була прийнята рекомендація стосовно необхідної смуги частот випромінювання передавачів.

Однак, навіть за таким "вільним", за сучасними мірками, ефіром (до 1927 року у світі працювало не більше 500 радіомовних станцій [5]) виникали серйозні проблеми щодо взаємних радіозавад між працюючими радіостанціями та їхнього усунення.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Радіоста́нція - один або кілька радіопередавачів або радіоприймачів, або комбінація радіопередавачів і радіоприймачів, включаючи допоміжне обладнання, необхідні в певному місці для організації служби радіозв'язку.

Крім того, двадцяті роки минулого століття характеризувалися бурхливим розвитком радіоаматорства, що призвело до різкого зростання кількості короткохвильових передавачів. До 1947 року в Міжнародному реєстрі частот у діапазоні до 20 МГц було заре­єстровано 45 тисяч радіостанцій цивільного призначення, а вже в 1984 році тільки в смузі частот від 87,5 МГц до 1 08 МГц працювало понад 53 тисячі радіостанцій із частотною модуляцією. В 2005 році тільки в Україні працю­вало більше ніж 240 тисяч РЕЗ (без урахування мобільних терміналів).

Нині у світі:

- зареєстровано понад 127 тисяч передавачів аналогового й більше 2200 передавачів цифрового телебачення, а також більше 66 тисяч передавачів аналогового звукового мовлення;

Ретрансля́тор - обладнання зв'язку, яке з'єднує два або більше радіопередавачів, віддалених один від одного на великі відстані. У випадку використання космічних засобів зв'язку говорять про супутники зв'язку або про супутники-ретранслятори.

Часто́тна модуля́ція (ЧМ, FM, англ. Frequency modulation) - тип аналогової модуляції, за якого частота вихідного сигналу змінюється у часі залежно від миттєвого значення інформаційного сигналу, тобто інформаційний сигнал керує частотою опорного сигналу.

Цифрове́ телеба́чення (англ. Digital Television, DTV) - галузь телевізійної техніки, в якій передача, обробка та зберігання телевізійного сигналу відбувається у цифровій формі.

- кількість абонентів мереж стільникового зв'язку другого покоління (2G) перевищує 2,5 млрд.;

- кількість абонентів, які працюють у більше ніж 250 мережах зв'язку третього покоління (3G) (СDМА2000 і W-CDMA/UMTS), перевищує 250 млн.

Зрозуміло, що збільшення кількості РЕЗ призводить до перевантаження РЧС і ще більше ускладнює електромагнітну обстановку та ЕМС між РЕЗ і ВП.

Ще в середині 20-х років минулого століття виявилося, що застосуван­ня лише регуляторних процедур недостатнє, тому потрібно було прийняти міри щодо контролю за реальним станом використання РЧС.

Історія появи радіочастотного моніторингу, який на початку виникнення називався технічним радіокоптролем, бере свій початок з кінця 20-х ­початку 30-х років минулого століття.

Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.

Потреби щодо його введення були викликані необхідністю вирішення зазначених проблем і потребою

впорядкування розподілу смуг частот, що, в свою чергу, було зумовлено перевантаженням РЧС і зростанням інтенсивності його використання.

На першому етапі становлення технічного радіоконтролю основним йо­го завданням став контроль частотних характеристик радіовипромінювання РЕЗ (несучої частоти й ширини смуги частот) та інформаційного складника радіосигналів (прослуховування).

Радіосигнал - це сигнал, що поширюється за допомогою радіохвиль.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Перша половина 40-х років характеризується інтенсивним розроблен­ням техніки й методів пеленгування джерел радіовипромінювань (ДРВ), які отримали свій подальший розвиток у повоєнні роки. Певною мірою це було пов'язано з черговим різким зростанням кількості аматорських радіостанцій.

З появою та упровадженням на початку 70-х років засобів і систем зв'язку, які використовують методи передавання цифрових сигналів, акцент у спрямованості діяльності радіоконтролю змістився від контролю інформатив­ного складника радіосигналів (прослуховування) в бік контролю технічних параметрів і характеристик радіовипромінювання.

Ама́тор (лат. amator, від лат. amo - полюбляю, уподобаю, маю нахил) - непрофесіонал, самодіяльний митець, технік, дослідник.

Пара́метр у техніці або техні́чний пара́метр - характеристика окремої властивості об'єкта або процесу, яка допускає кількісну оцінку.

Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.

Історія системи радіоконтролю за використанням РЕЗ цивільного призначення в колишньому СРСР бере свій початок від часу розгортання в 1930 році двох стаціонарних пунктів технічного радіоконтролю (ПТРК) за використанням РЧС під Москвою та в Можайську. Обсяги завдань ПТРК обмежувалися вимірюваннями частоти та напруженості електромагнітного поля в діапазонах довгих (ДХ) та середніх (СХ) хвиль і прослуховуванням ефіру в діапазоні коротких хвиль (КХ).

Розгортання програмного забезпечення (Розгортання ПЗ, англ. Software deployment) - це усі дії, що роблять програмну систему готовою до використання. Даний процес є частиною життєвого циклу програмного забезпечення.

Можайськ (рос. Можайск) - місто на заході Московської області Росії, адміністративний центр Можайського району та міського поселення Можайськ.

Електромагн́ітне випром́інювання (англ. electromagnetic radiation) - взаємопов'язані коливання електричного (Е) i магнітного (B) полів, що утворюють електромагнітне поле а також, процес утворення вільного електро-магнітного поля при нерівномірному русі та взаємодії електричних зарядів.

Фактично за період з 1934 по 1938 роки, з розгортанням ще 7 ПТРК, у СРСР створюється прототип системи радіочастотного моніторингу (СРЧМ).

Щодо вітчизняного радіомоніторингу, то його історія розпочалася з часу розгортання в 1934 році Київського ПТРК. Його функції полягали в проведенні контролю засобів радіомовлення та зв'язку з дотримання ними правил проведення радіозв'язку, а також у вимірюванні рівнів напруженості електромагнітних полів. У 1950 році Київський ПТРК змінив місце розташу­вання і перебазувався на 15 км Брест-Литовського проспекту (нині - прос­пект Перемоги), а в грудні 1951 року вже розпочав роботу.

Протягом 35 років Київський ПТРК неодноразово змінював назви й статус. 15 жовтня 1996 року в черговий раз було реорганізовано в Укра­їнський державний центр радіочастот та нагляду за зв'язком, який у 2004 році згідно з положеннями Закону України "Про радіочастотний ресурс Ук­раїни" [6] змінив назву на Державне підприємство "Український державний центр радіочастот" (УДЦР).

Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.

Бере́стя (Бе́ресть, Брест, колишній Бре́ст-Лито́вськ; рос. Брест, біл. Брэст, біл. тарашк. Берасьце, ідиш בריסק, пол. Brześć) - місто на південному заході Білорусі, адміністративний центр Берестейської області і Берестейського району.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.

Державне підприємство (ДП) - підприємство, засноване на державній власності, в тому числі казенне підприємство.

Зараз переважна більшість завдань радіомоніторингу вирішується за допомогою автоматизованих методів із застосуванням сучасного обладнання.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

Але рівень розвитку радіомоніторингу дещо відстає від рівня розвитку те­лекомунікацій. Донині технічні можливості обладнання радіомоніторингу стосовно діапазону робочих частот обмежувалися в нижній частині РЧС частотою 30 МГц, а в його верхній частині - частотою 3 ГГц. Головним


чином це зумовлено тим, що з усіх РЕЗ у смузі частот до 3 ГГц їх зосереджено більше ніж 90 %.

Разом з тим, в останні роки розробники та виробники засобів телекому­нікацій приділяють значну увагу вищим діапазонам радіочастот, які вважа­ються найперспективнішими для практичного освоєння.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

На цей час в Україні діапазон радіочастот 3,5 ГГц інтенсивно освоюється адіо технологій WiMAX, діапазони радіочастот 6/4 ГГц, 8/7 ГГц, 14/11 ГГц і 30/20 ГГц насичуються супутниковими системами зв’язку.

Складність вирішення завдань радіомоніторингу в діапазонах частот понад 3 ГГц зумовлена:

- труднощами виявлення, визначення місцезнаходження ДРВ і вимірю­вання параметрів їхнього радіовипромінювання;

- відмінностями законодавчого регулювання використання РЧР в Україні від ряду європейських країн;

Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Супутник - небесне тіло, яке рухається навколо планети або зірки. Запущені людиною у космос із дослідницькою метою пристрої, апарати або снаряди, які рухаються за інерцією навколо небесного тіла, називаються штучними супутниками.

Усього на території Європи станом на 2008 рік - 45 незалежних країн та 6 залежних територій.

Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

- відсутністю необхідного технічного обладнання й відповідного нормативно-методичного забезпечення радіомоніторингу.

Незважаючи на велике різноманіття радіослужб, адіо технологій, сис­тем і стандартів зв’язку, які нині існують у світі, на практиці для вирішення завдань радіомоніторингу можна використовувати обмежену кількість мето­дів. Це положення адіо техно на можливості об’єднання адіо технологій, систем зв’язку в групи за певними критеріями, що сприятиме застосуванню єдиних методів виявлення радіовипромінювань, вимірювання їхніх парамет­рів, пеленгування та визначення місцезнаходження ДРВ тощо.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Залишається лише визначити критерії такої класифікації, розподілити системи радіозв’яз­ку на групи за цими критеріями, відмітити для кожної із груп властиві їй методи радіомоніторингу та перелік технічних параметрів, які потрібно вимірювати та (чи) визначати під час його проведення.

На практиці, говорячи про радіомоніторинг, часто мають на увазі дещо інші поняття, зокрема, контроль параметрів радіосигналів у високочастотних трактах передавачів. Забезпечення підвищення ефективності регулювання у сфері користування РЧР вимагає необхідності чіткого визначення функцій та сфери повноважень радіомоніторингу й радіоконтролю.

Спостереження за користуванням РЧС, зокрема, шляхом проведення його моніторингу, є одним із засобів підтримки цілісності процесів викорис­тання РЧР.

Проте, до нинішнього часу відсутній єдиний термін, який характе­ризує цей процес.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

Терміноло́гія - це: Сукупність термінів, тобто слів або словосполучень, що висловлюють специфічні поняття з певної галузі науки, техніки чи мистецтва, а також сукупність усіх термінів, наявних у тій чи іншій мові.

Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.

У науково-технічній літературі найчастіше використову­ються близькі за звучанням терміни «радіочастотний контроль», «радіо­контроль», «радіочастотний моніторинг ‘’ та «радіомоніторинг «.

Нині в Україні загальновизнаними є декілька термінів – «радіочастот­ний моніторинг», «радіочастотний контроль», «технічний радіоконтроль», «первинний технічний контроль».

Зміст першого терміну визначений у Законі України «Про радіочастот­ний ресурс України» як «збирання, оброблення, збереження та аналіз да­них про параметри випромінювання радіоелектронних засобів і випроміню­вальних пристроїв, які діють у відповідних смугах радіочастот».

Радіоелектро́нний за́сіб (РЕЗ) - технічний засіб, призначений для передавання та/або приймання радіосигналів радіослужбами (визначення терміну в Законі України «Про радіочастотний ресурс України»).

Радіочас­тотний моніторинг здійснюється з метою захисту присвоєнь радіочастот, визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу України, ефективності використання розподілених смуг радіочастот та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задоволення потреб кори­стувачів радіочастотного ресурсу України».

Орга́зм (з грец. οργασμός оргазмос, від орган - «набухати», «мати хіть») - це фізіологічний стан, що виникає в момент завершення статевого акту чи інших сурогатних форм сексуальної активності та характеризується відчуттям найбільшого сексуального піднесення, поєднаного з відчуттям насолоди.


Термін "радіочастотний контроль" застосовується в "Порядку здійс­нення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування" як інструмент державного нагляду за користуванням РЧР у смугах частот загального користування в частині проведення відповідних заходів, спрямованих на усу­нення виявлених порушень та недоліків щодо користування РЧР. Тим часом, зміст цього терміну у названому документі не визначений, але, виходячи з переліку завдань, покладених на комісію, щодо перевірки користувачів РЧР у частині дотримання ними нормативних значень для параметрів радіовипромі­нювання та відхилення параметрів передавачів, допустимих норм радіозавад тощо, очевидно, що він стосується певного РЕЗ (передавача).

Термін "технічний радіоконтроль" застосовується також у затвердже­них Кабінетом Міністрів України "Граничних тарифах на роботи (послуги) Державного підприємства "Український державний центр радіочастот", пов'язаних із користуванням радіочастотним ресурсом України" у виразі "технічний радіоконтроль параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ та ВП" і, за змістом, стосується, переважно, контролю параметрів випромінювань окремих передавачів, оскільки розмір платежів встановлюється, виходячи не зі значення щирини смуги частот, яка використовується чи виділена певному передавачу (РЕЗ), а за кожен окремий РЕЗ (передавач, базову станцію, абонентську станцію, земну станцію супутникового"в'язку, ретранслятор), дуплексну пару частот.

Ще один термін, який має відношення до зазначеної термінології, - це "первинний технічний контроль" (ПТК), сутність якого передбачає прове­дення вимірювань та перевірку параметрів радіопередавачів РЕЗ на відповід­ність заявленим і виконується перед їхнім введенням в експлуатацію.

Вве́дення у храм Пресвято́ї Ді́ви Марії́ - велике християнське богородичне свято. Святкується 21 листопада за юліанським календарем, 4 грудня - за григоріанським.

Ді́лення (також діління́)- в математиці, бінарна операція, що обернена множенню.

Техні́чний контро́ль - це перевірка відповідності об'єкта (продукції або процесу, від якого залежить її якість) встановленим технічним вимогам.

Тариф за проведення ПТК також передбачає оплату за кожен РЕЗ незалежно від значення ширини займаної смуги частот та інтенсивності використання РЧР. Крім того, у разі проведення ПТК декількох однотипних стаціонарних РЕЗ плата за ПТК першого РЕЗ у 12-14 разів більша, ніж за ПТК наступних.  1. Місце радіомоніторингу і радіоконтролю у сфері користування РЧР

Вплив державних органів на сферу використання РЧР характеризується поняттями егулювання в сфері користування РЧР" і ,управління РЧР".

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Основними засадами управління РЧР України є:

1) визначення необхідного й достатнього для потреб країни (корис­тувачів і державних органів) РЧР;

2) розподіл РЧР, який забезпечує задоволення потреб усіх категорій

користувачів і державних органів;

3) забезпечення й захист інтересів держави;

4) реєстрація та міжнародний захист РЧР;

5) забезпечення максимально ефективного використання РЧР.

Вирішення цих питань забезпечується шляхом застосування законодавчих і нормативно-правових механізмів.

Регулювання у сфері користування РЧР полягає в установленні для всіх користувачів однакових, прозорих, зрозумілих, "рамкових" правил поведінки у цій сфері й перевірки їхнього дотримання.

Основні засади регулювання у сфері кори­стування РЧР України такі:

1) стимулювання розвитку ринку телекомунікаційних послуг;

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Стимул (з лат. батіг)- у Стародавньому Римі загострений прут або палиця, якими підганяли рогату худобу.

2) забезпечення ефективного користування РЧР України в інтересах усіх категорій користувачів;

3) забезпечення та захист інтересів держави;


  1. забезпечення умов рівноправного доступу до РЧР усіх категорій користувачів;

5) нормативне забезпечення діяльності всіх категорій користувачів

РЧР;


6) забезпечення ЕМС і беззавадової роботи РЕЗ.

Вирішення перших п'яти питань забезпечується шляхом застосування економічних і нормативно-правових механізмів.

Вирішення останнього питання (окрім застосування процедур ліцен­зування й присвоєння радіочастот) передбачає також:

- спостереження за реальним станом використання РЧР;

- нагляд за користуванням РЧР.

Для позначення загальної організації процесу контролю за використан­ням спектра чи інспектування радіообладнання без Їхнього віднесення до конкретної структури органів, які забезпечують виконання цих функцій, в застосовується термін "служба".

  1. Завдання служби радіомоніторингу

Відповідно до положень Регламенту радіозв’язку на службу контролю

використання спектра покладаються такі завдання :

1) контроль радіовипромінювань на відповідність умовам присвоєння радіочастот;

2) нагляд за використанням смуг частот і вимірювання зайнятості частотних каналів;

3) вивчення випадків появи та впливу радіозавад;

4) розпізнавання та усунення несанкціонованих радіовипромінювань.

Основною метою проведення регулярного радіоконтролю випромінювань на національному рівні є запобігання появі радіозавад. Механізм реалі­зації цього завдання базується на регулярному контролі технічних параметрів радіовипромінювань та, для певних радіослужб, змісту радіопередач (наприк­лад, контроль аматорського радіозв'язку може проводитися також із метою перевірки використання позивних сигналів та відсутності передавання сигна­лів мовлення).

Крім того, на службу контролю використання спектра часто покладається виконання завдань, які безпосередньо не випливають із положень регламенту радіозв'язку, зокрема:

- дослідження ЕМС;

- надання допомоги в окремих випадках (наприклад, під час проведення великих спортивних змагань);

- вимірювання зон радіопокриття;

- виконання технічних та наукових досліджень.

Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.

Конкретніше завдання служби радіомоніторингу визначені в Рекомен­даціях ІTU-R SM.1050 [12] та SM.1392 [13], за положеннями яких увесь комплекс завдань ділиться на три групи:

1. Перша група завдань спрямована на забезпечення перевірки вико­нання умов ліцензування та частотних присвоєнь.

Ліце́нзія (лат. licentia - дозвіл) - у загальному значенні - це документ, що демонструє певний дозвіл. Документ державного зразка, що засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов.

2. Друга група завдань пов'язана з оцінюванням реального стану вико­ристання РЧР і підготовкою даних стосовно зайнятості спектра.

3. Третя група завдань пов'язана з підготовкою спеціальних звітів в інтересах МСЕ, участю в міжнародних моніторингових заходах тощо.

Зазначені групи завдань апріорі визначають рівні їх вирішення, а також висувають певні вимоги до структури СРЧМ і функцій їі складників.

Так, перша група визначає вимоги стосовно:

- топології СРЧМ, виходячи з умови забезпечення максимального охоплення РЕЗ, що експлуатуються;

Апріорі (лат. a priori - первісно) - те, що передує досвіду, є філософським терміном. Протилежний термін, апостеріорі, позначає те, що випливає з досвіду. Апріорі - саме собою зрозуміло.

Охо́плення - це вид маневру який здійснюється у тактичній і вогневій взаємодії з військами, що діють з фронту. З'єднання, військові частини та підрозділи, які здійснюють охоплення, підтримуються з фронту вогневими засобами, що знаходяться у розпорядженні командувача (командира).

- переліку функціональних можливостей як СРЧМ у цілому, так і окре­мих її складників у частині виявлення, вимірювання та перевірки параметрів радіовипромінювань, які визначаються умовами ліцензування та частотних ­присвоєнь;

- забезпечення взаємодії із системою планування використання РЧР (з обліковою базою даних частотних присвоєнь і ліцензіатів).

Друга група завдань установлює необхідність проведення довгостроко­вих спостережень, спільного статистичного оброблення й аналізу їхніх результатів, тобто визначає вимоги щодо автоматизації процесів радіомоні­торингу та потребує наявності центрів управління (так званих "центрів радіо­моніторингу") для узагальнення цих результатів.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.

Спостере́ження (англ. observation, рос. наблюдение) - метод наукового дослідження, що полягає в активному (систематичному, цілеспрямованому, планомірному) та навмисному сприйнятті об'єкта, в ході якого здобувається знання про зовнішні сторони, властивості й відносини досліджуваного об'єкта.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.

Третя група завдань визначає рівень технічної оснащеності складників СРЧМ, виходячи з умови забезпечення відповідності Їхнього обладнання вимогам, що висуваються до міжнародних станцій радіоконтролю.

Згідно зі ст. 19 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"

[6] радіомоніторинг в Україні здійснюється з метою:

- захисту присвоєнь радіочастот;

- визначення наявного для використання РЧР України;

- визначення ефективності використання розподілених смуг частот;

- розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття від­повідних рішень щодо підвищення ефективності використання та задово­лення потреб користувачів РЧР України.

Таким чином, радіомоніторинг, як спостереження за реальним станом

використання РЧР, передбачає вирішення таких завдань:

- оцінювання реального стану електромагнітної обстановки;

- отримання даних для оцінки ефективності використання РЧР;

- участь у міжнародних програмах із радіомоніторингу;

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.

- виявлення порушень у сфері використання РЧР і користування РЧР;

- вимірювання параметрів радіовипромінювання РЕЗ і ВП.

Реалізація перших трьох завдань забезпечує вирішення одного з основ­них завдань служби радіомоніторингу - моніторингу радіочастотного спект­ра. Вимірювання параметрів радіовипромінювання РЕЗ згідно з переліком робіт, які виконуються УДЦР [8], відносяться до категорії робіт стосовно технічного радіоконтролю параметрів випромінювання РЕЗ і ВП. Завдання щодо виявлення порушень у сфері використання РЧР і користування РЧР та забезпечення електромагнітної сумісності РЕЗ і ВП вирішуються як у процесі проведення моніторингу спектра, так і під час проведення технічного радіо­контролю. Таким чином, основними складниками радіочастотного моніто­рингу можна визначити:

- безпосередній моніторинг радіочастотного спектра;

- технічний радіоконтроль параметрів радіовипромінювань РЕЗ і ВП.

В цілому завдання стосовно отримання необхідної користувачам інформації вирішується шляхом:

- визначення реальної зайнятості спектра (частот, частотних каналів, смуг і діапазонів частот);

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

- виявлення джерел радіовипромінювань (ДРВ);

- вимірювання параметрів і визначення характеристик радіовипромінювань;

- ідентифікації радіовипромінювань із зареєстрованими ДРВ;

- визначення відповідності параметрів і характеристик радіовипромінювань параметрам і характеристикам ДРВ, які зареєстровані в базі даних (БД) обліку частотних присвоєнь (обліку РЕЗ);

- виявлення незареєстрованих ДРВ;

- визначення місцезнаходження ДРВ;

- проведення вимірювань у рамках виконання робіт за програмами МСЕ,та Європейської конференції адміністрацій пошти та зв'язку (СЕРТ);

Ідентифіка́ція: (лат. identifico - ототожнювати) - ототожнення, прирівнювання, уподібнення, розпізнавання. Наприклад, ідентифікація мінералів (англ. mineral identification).

Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».

- обліку, збереження та оброблення результатів радіомоніторингу. Таким чином, радіомоніторинг є основним інструментом отримання об'єктивної інформації щодо реального стану електромагнітної обстановки та використання РЧР.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

За результатами радіомоніторингу робляться висновки стосовно відпо­відності реальної електромагнітної обстановки прогнозованій, а також щодо наявності порушень у сфері використання РЧР. Ці результати є підставою для здійснення нагляду за виконанням установлених правил у цій сфері та прийняття відповідних заходів щодо усунення причин виявлених порушень.

Лекція 2.

  1   2   3   4