Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонспект уроку з курсу «Фізична географія України» (8 клас) Розділ II. Тема 6 «Внутрішні води» Тема уроку

Скачати 91.98 Kb.

Конспект уроку з курсу «Фізична географія України» (8 клас) Розділ II. Тема 6 «Внутрішні води» Тема уроку
Скачати 91.98 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір91.98 Kb.
ТипКонспект

Конспект уроку  з  курсу «Фізична географія України»  (8 клас)

 Розділ II. Тема 6 «Внутрішні води»Тема уроку:Основні річкові басейни та їх характеристика.Характе р гідрографії й водного режиму річок. Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця,Південного Бугу, Дністра, Дунаю.
Мета уроку:

Освітня:сформувати в учнів розуміння особливостей розподілу поверхневих вод та їх ресурсів на території України; познайомити учнів з основними річковими басейнами України; загальними рисами гідрологічного режиму та роботи річок, навчити аналізувати природні умови басейнів річок, навчати логічно мислити, обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння.
Сі́верський Доне́ць[Прим. 1] (також Дінець) - річка півдня Східноєвропейської рівнини, що тече через Бєлгородську область Росії, Харківську, Донецьку й Луганську області України, і Ростовську область Росії; права й найбільша притока Дону.
Річкова́ систе́ма - сукупність приток головної річки у межах річкового басейну; частина гідрографічної сітки.
Во́дний режи́м - зміна рівнів та об'ємів води в річках, озерах, водосховищах і болотах, пов'язана із сезонними змінами клімату, інколи з антропогенним впливом. Особливо помітна зміна водного режиму на річках (повінь, паводок, межень, льодостав, льодохід).
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Гідрологі́чний режи́м (рос. гидрологический режим; англ. hydrologic regime; нім. hydrologische Arbeitsweise) - закономірні зміни гідрологічних елементів водного об'єкта в часі, що зумовлені фізико-географічними і в першу чергу кліматичними умовами басейну.
Ввести нові поняття «падіння річки», «ухил річища», «витрати води», «річний стік», «твердий стік».
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Сприяти екологічному вихованню учнів, на основі матеріалу про рівень забруднення річок України та можливі шляхи його подолання.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів вміння застосовувати знання про загальні географічні закономірності природи Землі для характеристики особливостей їх регіонального прояву, пояснювати зв’язок гідрологічного режиму річок з кліматичними умовами, продовжувати формувати вміння роботи з картографічними джерелами гео графічної інформації;
Річки України - сукупність природних водотоків (річок) на території України, яких нараховується понад 63 тис. У різні періоди (з 1950-х рр.) число річок на території України, яке наводилося в різних джерелах значно вар'ювалося.
Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.
аналізувати водозабезпеченість території України та її окремих регіонів.
Тип уроку: урок формування нових знань, вмінь, навичок.

Обладнання: фізична карта України;  фізична карта Європи; атласи школярів ; листи опорно-інформаційних схем школярів,дослідницькі матеріали звіту «Гідрометричні дослідження р. Вілії»:картосхема маршруту,схеми профілів поперечного перерізу річки у точках спостереження,табл. «Геоморфологічна характеристика долини р.Вілії».

Опорні та базові поняття: гідрологія, внутрішні води, поверхневі води, гідрографічні особливості, річкова система, річковий басейн, гідрологічний режим, повінь, паводок, межень, річний стік, падіння річки, похил річки, базис ерозії, твердий стік.
Диференціа́льний пере́різ розсі́яння - це відношення числа частинок, розсіяних в тілесний кут d Ω до потоку частинок, які падають на мішень та до величини тілесного кута, густина ймовірності розсіяння в даний тілесний кут.
Паді́ння рі́чки - різниця висот рівнинної поверхні води річки у двох різних точках, розташованих на певній відстані по довжині річки; виражається в метрах. Різниця висот між витоком і гирлом називається повним падінням річки.
Базис ерозії (рос. базис эрозии, англ. base level of erosion, нім. Erosionsbasis) - поверхня поздовжнього профілю водного потоку, на рівні якої потік (ріка, струмок) втрачає свою енергію і нижче якої не може поглибити (еродувати) своє ложе.
Поверхневі води (англ. surface water; нім. Tagwasser n, oberirdisches Wasser n, Oberflächenwasser n) - води суходолу, що постійно або тимчасово перебувають на земній поверхні у формі різних водних об'єктів у рідкому (водотоки, водойми) і твердому (льодовики, сніговий покрив) стані.
По́хил рі́чки - відношення падіння річки (чи окремої її ділянки) до довжини річки (чи ділянки річки). Виражають похил зазвичай у метрах на кілометр (м/км), рідше у проміле (‰) чи відсотках (%).
Вну́трішні во́ди - водна територія держави, за винятком територіальних вод. Відповідно до визначення Конвенції ООН з морського права до внутрішніх вод належать води, що знаходяться в сторону берега відносно базової лінії територіальних вод, за виключенням таких для держав-архіпелагів.


І. Організація класу

ІІ. Актуалізація опорних знань
Питання для обговорення:
1.    Дайте визначення понять «річка», «річкова система», «річковий басейн», «витік», «гирло», «дельта», «річкова долина», «живлення річки», «режим річки», «повінь», «паводок», «межень».
2.    Яку геологічну роботу виконують річки?
3.    Які основні джерела забруднення поверхневих вод ви знаєте?   

ІІІ.Мотивація навчальної діяльності. Епіграф: “Ріка моя, життя моє... Люблю я воду твою ласкаву, животворну. І береги твої чисті, і всіх людей, що трудяться, живучи на твоїх берегах. Кланяюсь тобі за ласку, за багатство, що дала ти моєму серцю. За те, що дивлячись на тебе, стаю я добрим, людяним і щасливим, що можу любити тебе все життя, ріка моя, душа мого народу”.(О.Довженко)
   ІV.Вивчення нового матеріалу
1. Закономірності поширення водойм в Україні.
Україна має достатньо широку мережу внутрішніх вод. До неї належать близько 73 тис. річок, біля 20 тис. озер, артезіанські басейни, болота. У зв’язку з відмінностями у кліматі гідрологічні об’єкти в Україні розміщені вкрай нерівномірно. Так Поліська низовина відчуває надлишок води, тут густа річкова мережа, значні площі займають болота. Водночас, південь та схід України відчувають дефіцит води. Його людина намагається компенсувати створенням штучних водойм: каналів, водосховищ, ставків, яких налічується в нашій країні близько 28 тисяч.
Артезіанський басейн Артезіанський басейн (рос. артезианский бассейн, англ. artesian basin, нім. artesisches Becken) - басейн корисної копалини, сукупність водоносних горизонтів та комплексів, пов'язаних з від'ємними геологічними структурами (прогинами, западинами), в яких рух підземних вод відбувається під гідростатичним напором.
Басе́йн рі́чки (або річкови́й басе́йн), сто́чище - частина суходолу, з якого відбувається природний стік води в річку (річкову систему). Аналогічно географи означають басейни інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря.
Полі́ська низовина́ - низовина на півдні Білорусі та півночі України. Обмежена на півночі горбистими рівнинами центральної частини Білорусі, на півдні Придніпровською та Волинською височинами, на заході Прибузькою рівниною, на сході - Придніпровською низовиною.
Україна Украї́на (МФА: [ukrɑˈjinɑ]опис файлу) - держава у Східній Європі та частково в Центральній Європі, у південно-західній частині Східноєвропейської рівнини. Площа становить 603 628 км². Найбільша за площею країна з тих, чия територія повністю лежить у Європі, друга на європейському континенті, якщо враховувати Росію.
 
•    На основі порівняння фізичної та кліматичної карт України поясніть не однакову забезпеченість водними ресурсами території України.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
(    Евристична бесіда, робота з фізичною та кліматичною картами України.)

2.    Загальна характеристика річок України.

       Найбільше значення у житті та господарстві людини мають річки. Їх використовують для виробничих та побутових потреб, судноплавства, рибальства, гідроенергетики, зрошення, для сплавлення лісу тощо. 
     Серед чисельних річок України переважають малі, з довжиною до 100 км. Середніх річок, довжиною від 100 до 500 км – близько 110, а найбільших (понад 500 км) лише 8.
     Україна має досить густу річкову мережу. Всі річки нашої держави належать до басейну Атлантичного океану.

Атланти́чний океа́н, раніше Атланті́йський океа́н - другий за величиною, після Тихого океану, океан на Землі. Назва походить від імені міфічної країни Атлантиди.[Джерело?]
96% з них несуть свої води у Чорне і Азовське моря і лише окремі (Західний Буг, Сан) – до Балтійського моря.
•    За фізичною картою визначте, якими формами рельєфу проходять вододіли між Чорноморсько-Азовським та Балтійським басейнами. 
     Більшість річок України мають рівнинний характер течії і живляться переважно талими сніговими водами, тому навесні вони мають високу повінь.
Рівни́нна рі́чка - річка, що тече по рівнинній місцевості у відносно неглибокій, добре розробленій, широкій долині із значними заплавами.
Влітку спостерігається найнижчий рівень води – межень, а малі річки на півдні навіть пересихають.
     Річки Полісся додатково живляться підземними водами, тому влітку мало міліють і ніколи не пересихають. Річки України мають досить тривалий період льодоставу. В гірських областях спостерігається паводки, тобто відбувається раптове підняття рівня води після сильних злив кілька разів на рік.
     Водний режим річки можна схарактеризувати кількома параметрами:
•    Падіння річки – різниця відміток поверхні води витоку та гирла річки.
Режи́м річо́к або гідрологічний режим - закономірна зміна стану річок з часом, яка залежить в першу чергу від кліматичних умов. Проявляється у вигляді коливань рівнів і витрат води.
Рівень води - висота вільної водної поверхні водоймищ і водотоків відносно якої-небудь умовної горизонтальної поверхні (відносний рівень води) чи рівня моря (абсолютний рівень води). Коливання рівня води бувають добові, сезонні, річні, багаторічні.
Ги́рло (рідко: устя) - місце впадіння річки в озеро, водосховище, море або в іншу річку.
Визначається в м.
•    Ухил річища – відношення падіння річки (см) до довжини (км). Одержана величина (що виражається в см/км) показує на скільки см в середньому зменшується падіння річки на кожний кілометр її протяжності. 
•    Витрати води (Q) – об'єм води, що протікає крізь поперечний переріз річки за одиницю часу.
Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.
Витрати води обчислюють в м3/с, як добуток площі поперечного перерізу річки (F) та швидкості її течії (V).
•    Річний стік – витрати води протягом року.
•    Твердий стік – маса гірських порід (т), що переносить річка за рік.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.

Користуючись фізичною картою Європи, визначимо падіння та ухил річища Дніпра:
Падіння Дніпра:  П = 319 м – 0 м = 319 м
Ухил річища Дніпра: У = 31900 см : 2201 км ≈ 14,5 см/км    Евристична бесіда, робота з фізичними картами України та Європи та презентацією ppt «Річки України».

3. Річкова система Дніпра.


     Найбільшою річкою нашої держави, її символом є Дніпро. Згадки про нього знаходять ще у стародавніх літописах. Відомості про річку є в працях Геродота, Стратона, Плінія Молодшого, Птоломея. Стародавні греки називали річку Борисфеном;
Гай Плі́ній Цеці́лій Се́кунд (лат. Gaius Plinius Caecilius Secundus; 62 - близько 114) - давньоримський політичний діяч, письменник, адвокат. Племінник і усиновлений Плінія Старшого. Коли Пліній Старший загинув під час виверження вулкана Везувій в 79 році, Гай Цецилій як спадкоємець змінив своє ім'я на Гай Пліній Цецилій Секунд.
Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
римляни знали її як Данапріс; турки – Узу;  слов’яни – Славутич. Сучасна назва споріднена з тією, що в ІV ст. була відома у Римі. Вона походить від скіфських слів: дон  - “річка”, апр – “глибокий”. 
     Загальна довжина Дніпра – 2201 км. За цим показником це четверта річка Європи (після Волги, Дунаю та Уралу). Дніпро – типова рівнинна річка, яка бере початок з мохового болота на Валдайській височині в Росії.
Валда́йська височи́на, Валда́й (рос. Валда́йская возвы́шенность) - височина в північно-західній частині Східно-Європейської рівнини, в межах Ленінградської, Новгородської, Тверської, Псковської, Смоленської областей Росії, протяжністю понад 600 км.
Перетнувши територію Білорусі, Дніпро долає Україною 1050 км своїми середньою та нижньою течією, несучи води у Чорне море. Разом з численними притоками Дніпро утворює величезну річкову систему. До неї належить 44% усіх річок нашої держави.
•    Що таке притоки річки? Як визначити де праві, а де ліві притоки?
•    Знайдіть на фізичній карті та назвіть найбільші праві та ліві притока Дніпра. 
     Найдовшою та найбільш повноводною притокою Дніпра є Десна. Її загальна протяжність становить 1130 км. З них в межах України – 591 км. Впадаючи у Дніпро північніше Києва, Десна майже подвоює об’єм його води. 
    Другою за протяжність притокою Дніпра є Прип'ять. Її загальна довжина 761 км. В Україні – лише 261 км. Тече по майже плоскій Поліській низовини, сильно петляючи. Має велику частку підземного живлення, тому влітку втрачає мало води. Прип'ять має великий річковий басейн – 114,3 тис. км2 (у 1,5 рази більший, ніж у Десни) та приймає багато великих приток, зокрема Горинь, Стир та інші.
     На річковий басейн Дніпра припадає близько 60% водних ресурсів України. За загальною площею річкового басейну – 504 тис. км2, Дніпро у Європі поступається лише Волзі та Дунаю.
•    За фізичною картою визначте, якими формами рельєфу проходять вододіли Дніпра в межах України. З басейнами яких річок межує річковий басейн Дніпра? 
4. Інші річкові системи України: Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Дунай в межах України.

Прийом «Мандрівка».Учні, які заздалегідь підготували свої доповіді, розповідають про особливості найбільших річкових систем України (у вигляді екскурсії), дотримуючись такого плану:

1).Назва. Басейн стоку.

2).Площа басейну річки.

3).Основна річка. Протяжність основної річки. Місце витоку.Гирло. 4).Особливості природних умов території басейну та їх влив на гідро графічні характеристики.

5).Гідрологічний режим.

6).Найбільші притоки основної річки. Їх коротка характеристика.

7).Характер господарського використання. Екологічні проблеми.

8).Цікава інформація для допитливих.

 5. Використання та екологічні проблеми річок України.
    1). Води річок України давно освоєні і широко використовуються в різних галузях господарства та для побутових потреб.
     Річки рівнин активно використовуються людиною для судноплавства, промислових потреб, зрошення полів, рибальства. На них створені водосховища та працюють гідроелектростанції.
     Порожисті й стрімкі гірські річки Карпат використовуються для лісосплаву та вилову цінних видів риби (зокрема струмкової форелі). Річки кримських гір маловодні й великого господарського значення не мають.
     Річкові ресурси є найбільш доступними і швидко вичерпуються. Дуже небезпечним є забруднення річок стічними водами, хімічними сполуками з сільськогосподарських угідь, внаслідок аварій.

Угі́ддя - частина землі, що відрізняється від сусідніх способами господарювання. З точки зору права, угіддя є обмеженням, формуються землевпорядною документацією і реєструються у Державному земельному кадастрі.
Гірська́ рі́чка - річка, що протікає переважно в горах, в вузькій, глибокій долині з крутими берегами і кам'янистим руслом, загромадженим уламками гірських порід.
Хімі́чна сполу́ка - речовина, молекули якої складаються з атомів двох або більше різних хімічних елементів, сполучених між собою тим чи іншим типом хімічного зв'язку. Сполука має певний хімічний склад і їй можна приписати точну хімічну формулу.
Води річок необхідно оберігати від забруднення.

2) Інформація гідролога гуртка «Юні друзі природи» про дослідження екологічного стану місцевої р.Вілії.  Аналізуючи багаторічні дослідження річки, проведені екологічними загонами місцевої школи, обґрунтовуємо висновок: основна причина проблеми обміління р. Вілії та скорочення її довжини—меліоративні осушення, проведені в нашій місцевості у 1979—1980 роках.Осушення території, заглиблення меліораторами русла річки, випрямлення його привело до таких наслідків:

зниження рівня ґрунтових вод ;

зникнення ряду джерел і скорочення їх кількості із 40 до 8 у верхній течії річки на відрізку Новосілки-Вілія-Цеценівка;

періодичні зміни чисельності особин певних видів в екосистемах прісних водойм та прибережних територіях.

Це все стає загрозою поступового скорочення довжини русла р. Вілія, яка входить у ранг об’єктів «Малі річки Європи».

Закріплення вивченого матеріалу.

4. Прийом «Географічна лабораторія»(Робота в малих творчих групах).

Завдання.За джерелами досліджуваної інформації скласти коротку гідрографічну характеристику долини річки Вілії.

Річкова́ доли́на - лінійно витягнута від'ємна форма рельєфу, утворена дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка визначається площею та особливостями басейну.
Учні визначали ширину, глибину річки, напрям і швидкість течії на місцевості.Тому при виконанні таких завдань доцільно використовувати показники вимірювання річки у різних точка спостереження з метою індивідуальних завдань творчого експериментально - дослідницького характеру. Щоб визначити величину падіння і похилу річки за картою-схемою басейну р. Вілії учні визначають абсолютні відмітки витоку і гирла, знаходять перевищення точок (величину падіння річки).Визначивши довжину річки, поділивши на неї величину падіння, встановлюють показник похилу річки. Помноживши ширину річки на її глибину і швидкість течії учні обчислюють витрати води в річці. При цому звертаю увагу учнів на те, що даний показник - це об’єм води яка протікає за 1 секунду через поперечний переріз річки. Знаючи витрату води , учні визначають величину її річного стоку.

V.Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Запитання та завдання для усного контролю знань:
1.    Поясніть, чому територія України по-різному забезпечена гідроресурсами?
2. Покажіть на карті вододіли найбільших річкових басейнів нашої держави.

3.Назвіть найбільші річкові системи України.


4.  Поясніть, чому більшість річок України несуть води у Чорне та Азовське моря?
Письмовий програмований контроль з теми: «Основні річкові системи»

Завдання. Знайдіть правильні відповіді на питання та запишіть їх числами-кодами.


І варіант                                                                     ІІ варіант
0                   Межень                                                      11
1                   Гирло                                                          10
2                  Річкова система                                        9
3                  Річковий басейн                                        8
4                  Річкова долина                                          7
5                  Вододіл                                                        6
6                  Дельта                                                          5
7                  Падіння                                                        4
8                  Ухил річища                                                 3
9                  Живлення                                                    2
10                Витрати води                                              1
11               Твердий стік                                                 0

Як називається:


1.    Площа, з якої річка збирає воду?
2.    Різниця висоти витоку та гирла?
3.    Найнижчий рівень води в річці протягом року?
4.    Маса гірських порід (т), що переносить річка за рік?
5.    Річка зі всіма її притоками?
6.    Поповнення річки водою?
7.    Відношення падіння річки (см) до довжини (км)?
8.    Піщані острови у гирлі річки?
9.    Об'єм води, що протікає крізь поперечний переріз річки за одиницю часу?
10.    Місце, де річка впадає в іншу водойму?
11.    Межа між басейнами сусідніх річок?
12.    Заглиблення у земній корі, де знаходиться річка?
 Відповіді:
І варіант:  3, 7, 0, 11, 2, 9 – 8, 6, 10, 1, 5, 4.
ІІ варіант: 8, 4,11, 0, 9, 2 – 3, 5, 1, 10, 6, 7.     
Висновки:
•    Україна має порівняно густу річкову мережу. Більшість річок мають рівнинний характер течії, переважно снігове живлення, весняну повінь та літній межень. На гірських річках спостерігаються паводки.
•    На території нашої держави протікають такі великі річки, як Дніпро, Дністер, Сіверський Донець, Південний Буг, Дунай.
•    Основними характеристиками річок є падіння річки, ухил річища, витрати води, річний стік, твердий стік.
•    Річки в Україні мають важливе господарське значення .

VІ.  Домашнє завдання.

•Опрацюйте текст підручника.Повторіть матеріал та понятійний апарат, що стосується теми: «Внутрішні води».


Скачати 91.98 Kb.

  • Тип уроку
  • І. Організація класу ІІ. Актуалізація опорних знань
  • ІІІ.Мотивація навчальної діяльності.
  • ІV.Вивчення нового матеріалу
  • Плінія Молодшого
  • Закріплення вивченого матеріалу.
  • V.Узагальнення та корекція знань з вивченої теми