Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонструктивно-географічні основи проектування та експертизи проектів

Конструктивно-географічні основи проектування та експертизи проектів
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір90.3 Kb.
  1   2

КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ.
Конструктивна географія, об’єкт, предмет, методи, досліджень.

Поняття про інженерне, територіальне І соціальне проектування, його процес, зв'язок з конструктивно-географічними проблемами. Еволюція відношень фізичної географії, технічних наук І проектування.

Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.
Фізи́чна геогра́фія - наука про природу та антропогенні зміни ландшафтної оболонки Землі, що є середовищем життєдіяльності людства та земної біоти загалом.
Територіальне регіональне проектування як вид географічної практики її зв'язок з геоекологією та іншими науками.Геоекологічні основи проектування. Регіональне проектування,

співвідношення його стадій і відповідних, їм об’єктів геоекологічної інформації. Суть геоекологічного підходу в обгрунтуванні схем і проектів. Основні властивості сучасних геоекосистем. Природні і природно-антропогенні геоекосистеми. Соціально-економічні функції геоекосистем. Інтегральні природно-технічні геоекосистеми як об'єкт регіонального проектування.

Загальні геоекологічні принципи проектування природно-

технічних геосистем (геотехсистем); проектування просторово-часових геотехсистем, повсюдність природоохоронних заходів, принцип територіальної диференційованості.Принципи геоекологічного аналізу регіональному проектуванні

Геосистемно-функціональний принцип. Історико - геосистемний

принцип. Структурно-геосистемний принцип. Функціональна

класифікація геосистем. Геоеколог о-організаційний принцип.

Методи геоекологічного _обґрунтування проектів. Використання

методів дослідження компонентів ПТК. Ландшафтно-екологічні дослідження. Ландшафтно-геохімічні, ландшафтно-геофізичні, палеогеографічні, історико-ландшафтні, ландшафтно-індикаційні дослідження для потреб практики.Оцінювальні методи. Об'єкт, критерії оцінок, суб'єкт оцінки. Види оцінок геоекологічних умов і геосистем. Технічна оцінка природних умов.

Інженерно-геоекологічний аналіз. Зміст і методика інженерно-геоекологіч-ного аналізу. Інженерно-геоекологічні характеристики і оцінки геосистем. Геотехнічні системи та їх класифікація.

Інженерні властивості фізико-географічних процесів, врахування їх прояву, інтенсивності і поширення в обґрунтуванні проектів. Інженерно-геоекологічне районування території.Геоекологічне прогнозування в обґрунтуванні схем і проектів. Об'єкт і цілі прогнозування. Принципи геоекологічного прогнозування. Строки і методи прогнозування. Ландшафтно-геохімічне прогнозування. Глобальне, регіональне і локальне геоекологічне прогнозування. Прогнозування і експертиза проектів.

Нормування антропогенного навантаження на геосистеми. Сучасний стан розробки норм природокористування і навантажень на природне середовище. Будівельні норми та правила. Стандарти якості навколишнього середовища. Санітарно-гігієнічні норми. Нормативи забруднення атмосфери, води, ґрунтів, сільськогосподарської продукції. Норми впливу окремих галузей господарства (лісового, сільського, міського, траспортного, промислового, рекреаційнного) на довкілля.
Будіве́льні но́рми - затверджений суб'єктом нормування нормативно-правовий акт, який містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
Забру́днення атмосферного пові́тря - один з основних типів антропогенного забруднення. Полягає у викиді в атмосферу хімічних речовин, твердих частинок і біологічних матеріалів, здатних викликати шкоду для людини та інших живих організмів.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Нормування у територіальному плануванні та проектуванні. Принципи та методи визначення норм навантажень на геосистеми.

Геоекологічний моніторинг в регіональному проектуванні. Види моніторингу природного середовища.
Моніторинг (англ. monitoring, нім. Monitoring n) - комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями розвитку природних, техногенних та суспільних процесів.
Регіональний геоекологічний моніторинг, його зміст і принцип організації. Моніторинг природно-технічних геосистем. Геоекологічний моніторинг в обґрунтуванні регіональних схем і проектів.

Геоекологічна експертиза проектів. Суть геоекологічної експертизи, її завдання. Об’єкти, що підлягають обов 'язковій експертизі. Науково-методичні основи геоекологічної експертизи, її зміст. Оцінка геоекологічної інформації на передпроектних стадіях, в проектах. Оцінка прогнозованого впливу на природне середовище і його змін. Процедура, методи геоекологічної експертизи. Аналіз досвіду оцінювання господарського впливу на природне середовище. Правові основи екологічної експертизи проектів.
Екологі́чна експерти́за - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

ГЕОЕКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЕКСПЕРТИЗА

РЕГІОНАЛЬНИХ СХЕМ І ПРОЕКТІВ
Геоекологічні основи районного планування. Місце районного планування в системі етапів територіального планування і проектування. Схема і проект районного планування, послідовність їх обґрунтування і реалізації. Структура проектів районних планувань. Геоекологічні вимоги до схем і проектів районних планувань.

Аналіз і оцінка природних умов і ресурсів в архітектурно-плану-вальному проектуванні. Аналіз і оцінка загальної геоекологічної ситуації, геоекологічних умов і мінерально-сировинних ресурсів, гідрогеологічних умов. Інженерно-геологічний аналіз і оцінка території.

Аналіз і оцінка геоморфологічних умов, морфометричних характеристик рельєфу. Інженерно-геоморфологічне картографування.

Аналіз і оцінка кліматичних умов, спеціалізоване і комплексне кліматичне районування.

Клі́мат або підсо́ння (від дав.-гр. Κλίμα - ухил) - багаторічний режим погоди, який базується на багаторічних метеорологічних спостереженнях, 25-50-річні цикли, одна з основних географічних характеристик тієї чи іншої місцевості.

Аналіз і оцінка гідрологічних умов, водних ресурсів.

Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Аналіз і оцінка грунтового покриву і земельних ресурсів, рослинності і рослинних ресурсів, тваринного світу і його ресурсів.
Земельні ресурси Земе́льні ресу́рси (у старішій географічній літературі - поземе́лля) - частина земельного фонду, що використовується або може бути використана у народному господарстві.
Фа́уна (новолат. fauna, від лат. Fauna - богиня лісів і полів, заступниця стад тварин) - історично сформована сукупність видів тварин, що живуть у певній області та входять до всіх її біогеоценозів.Комплексний геоекологічний аналіз для проектно-планувальних цілей Принципи інтегральної оцінки ландшафтів. Комплексна оцінка інженерно-будівельних умов. Приклади комплексної оцінки природних умов в схемах і проектах районних планувань адміністративних областей.

Комплексна оцінка території в районному плануванні. Поняття комплексної оцінки території. Аналіз територіальних ресурсів. Планіровочна структура території і її обґрунтування. Функціональне зонування як результат комплексного аналізу і оцінки території і основа для формулювання проектних рішень.

Комплексний аналіз Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Охорона природного середовища в проектно – планіровочних розробках. Аналіз стану природного середовища. Визначення системи

інженерних, технологічних і організаційних природо захисних заходів.

Обґрунтування природоохоронних заходів проектно-планувальними

заходами на основі геоекологічного підходу. Експертиза схем і проектів

районного планування.

Геоеокологічні_основи містобудівництва, урбоекологія.

Дослідження і оцінка впливу природних умов на архітектурно-планувальну структуру міста. Природні ландшафти як основа композиції міста. Будівельний вплив на ландшафти. Аналіз і оцінка ландшафтів на різних стадіях містобудівельного проектування. Охорона природного середовища в генеральних планах міст. Експертиза схем і проектів містобудівництва. Урбанізовані ландшафти, їх класифікація.Геоекологічні ___принципи проектування промислових і

транспортних геотехсистем. Класифікація промислових і транспортних

геотехсистем за їх впливом на ландшафти. Стадії проектування промислових і транспортних геотехсистем та їх геоекологічне

обґрунтування . Вибір районів розміщення промислових геотехсистем

на основі геоекологічного підходу. Екологічна експертиза проектів розміщення і будівництва промислових і транспортних геотехсистем.Геоекологічний аналіз в регіональному меліоративному проектуванні. Меліорації як фактор трансформації і перетворення сучасних ландшафтів. Структура і функціонування природно-технічних меліоративних систем, їх класифікації. Ландшафтно-екологічні принципи проектування меліоративних систем. Стадії проектування меліоративних систем, ландшафтно-екологічне обґрунтування їх проектів. Екологічна експертиза схем і проектів меліорацій.

Геогекологічне обґрунтування проектів організації природних парків.

Меліорати́вна систе́ма - технологічно цілісна інженерна інфраструктура, що включає в себе такі окремі об'єкти, як меліоративна мережа каналів, трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних) з гідротехнічними спорудами і насосними станціями, захисні дамби, спостережна мережа, дороги і споруди на них, взаємодію яких забезпечує управління водним, тепловим, повітряним і поживним режимом ґрунтів на меліорованих землях.
Національний природний парк - категорія природно-заповідного фонду в Україні та світі, територія, звичайно визначена у законі та у державній власності, що охороняється від більшості типів людської діяльності та забруднення.
Етапи проектування природних парків ( вибір і дослідження території, аналіз і оцінка природних умов і ресурсів території). Естетична оцінка ландшафтів, нормування рекреаційних навантажень на них. Комплексна оцінка території природного парка. Функціональне зонування і планіровочна структура парку, його архітектурно-ландшафтна організація. Експертиза проектів природних парків. Територіальні комплексні схеми охорони природи (ТерКСОП).
Охоро́на приро́ди (рос. охрана природы; англ. nature protection, nature conservation; нім. Naturschutz m) - комплекс заходів із збереження, раціонального використання і відновлення природних ресурсів Землі.

Поняття про ТерКСОП. ТерКСОП як одного із видів регіонального проектування.Етапність складання схем. Природоохоронне картографування. Аналіз існуючих розробок ТерКСОП.

Регіональні геоекологічні проблеми. Головні напрямки наукових пошуків і розробок геоекологічних основ проектування та експертизи проектів.


  1   2  • Будівельні норми