Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтингент студентів Станом на 01. 09. 2015 р у Коледжі навчається 432 студенти

Скачати 132.54 Kb.

Контингент студентів Станом на 01. 09. 2015 р у Коледжі навчається 432 студенти
Скачати 132.54 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір132.54 Kb.

Підсумки роботи

Коледжу зв’язку та інформатизації

Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова

у 2014-2015 навчальному році та перспективи розвитку на 2015-2016 навчальний рік
28.08.2015 р.

Контингент студентів
Станом на 01.09.2015 р. у КОЛЕДЖІ навчається 432 студенти (за державним замовленням – 340, на договірній основі – 92), у тому числі:

 • денна форма навчання – 411 студентів (за державним замовленням – 329, на договірній основі – 82);

 • заочна форма навчання – 21 студент (за державним замовленням – 11, на договірній основі – 10).

У 2015 році в коледжі відбувся випуск 135 молодших спеціалістів (за державним замовленням – 84, на договірній основі – 51), у тому числі:

 • денна форма навчання – 113 студентів (за державним замовленням – 68, на договірній основі – 45);

 • заочна форма навчання – 22 студенти (за державним замовленням – 16, на договірній основі – 6).
  Моло́дший спеціалі́ст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула неповну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для здійснення виробничих функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності².
  Заочне навчання - вид навчання, який поєднує в собі риси самонавчання і очного навчання.


Більшість випускників КОЛЕДЖУ надалі продовжують навчання з метою отримання вищої освіти за денною або заочної формами навчання в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. та інших ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. Протягом останніх років продовжили навчання: у 2011 році – 58, у 2012 році – 59, у 2013 році – 46; у 2014 році – – 134, у 2015 році – більше 90 випускників КОЛЕДЖУ за різними спеціальностями.

В КОЛЕДЖІ проводиться наполеглива поточна робота щодо збереження контингенту студентів та залучення вступників. Зокрема, протягом 2014-2015 навчального року в КОЛЕДЖІ велась активна профорієнтаційна робота серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Одеси та Одеської області із залученням як викладачів, так і студентів старших курсів.

Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

За результатами прийому до КОЛЕДЖУ у 2015 році затверджені обсяги державного замовлення на прийом молодших спеціалістів виконані КОЛЕДЖЕМ у повному обсязі.

Всього до приймальної комісії було подано 432 заяв, з них 424 – на денну форму навчання та 8 – на заочну.

За результатами прийому у 2015 році до коледжу зараховано 115 студентів, у тому числі 87 студентів на основі БЗСО за результатами вступники екзаменів, 26 студентів на основі ПЗСО за сертифікатами ЗНО, 2 студента на заочну форму навчання.

Результати прийому до Коледжу у 2015 році на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти за спеціальностями такі: • 5.
  Сер́едня осв́іта - система середніх шкіл, навчально-виховних закладів для молоді, що закінчила початкову школу, яка дає або загальну або професійну (спеціальну) освіту та право продовжувати навчання у вищих школах.
  05010101
  «Обслуговування програмних систем та комплексів» – зараховано 20 чол., у тому числі 17 – за державним замовленням, 3 – за договором;

 • 5.05010301«Розробка програмного забезпечення» – зараховано 19 чол., у тому числі 15 – за державним замовленням, 4 – за договором;

 • 5.05090302 «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» – зараховано 21 чол. за державним замовленням;

 • 5.05090306 «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» – зараховано 21 чол.
  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.
  за державним замовленням.

 • 5.05030802 «Оціночна діяльність» – зараховано 6 чол. за договором.

За сертифікатами ЗНО на основі повної загальної середньої освіти було зараховано 36 студентів за державним замовленням, у тому числі за спеціальностями:

 • 5.05090301 Монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку» – 5 чол.;

 • 5.05090302 «Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» – 4 чол.;

 • 5.05090306 «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»: – 4 чол.;

 • 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів» – 5 чол.;

 • 5.05010301«Розробка програмного забезпечення» – 8 чол.

У 2015 році до Коледжу прийняти 1 особа з числа дітей-сиріт, 1 дитина, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, 2 дитини-інваліди.

Таким чином, порівняно з 2014-2015 навчальним роком в коледжі частка студентів денної форми навчання на 4,0%, при цьому загальний контингент студентів коледжу збережений.


Кадровий склад
1. У навчальному процесі беруть участь 46 викладачів, у тому числі 45 шатних викладачів і 3 сумісники, з них 6 кандидатів наук, 5 доцентів. Вищу категорії мають 10 викладачів (20,8%). 2 викладачі КОЛЕДЖУ нагороджені почесними званнями «Заслужений вчитель УРСР» і «Заслужений працівник освіти України».
Кандидат наук Кандида́т нау́к - науковий ступінь в Україні до 31 грудня 2019 року. Прирівнюється до ступеню доктора філософії. Найвищим науковим ступенем в Україні є доктор наук.
Почесне звання Почесне звання - є державна нагорода країни, яка присвоюється за особисті заслуги перед нею громадянам, що працюють у відповідній галузі економічної, соціально-культурної або військової (правоохоронної) сфери, як правило, не менше певної кількості років, мають високі трудові досягнення та професійну майстерність.
Всі викладачі мають базову вищу освіту.

Крім викладачів КОЛЕДЖУ, до проведення навчальних занять та керівництва дипломним проектуванням у 2014-2015 навчальному році залучались також викладачі з числа професорсько-викладацького складу профільних кафедр АКАДЕМІЇ, зокрема кафедр систем комутації;

Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
комп'ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв;
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
волоконно-оптичних ліній зв’язку; інформаційної безпеки та передачі даних;
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Інформаці́йна безпе́ка - це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін «захист інформації»).
телебачення та радіомовлення.

2. В КОЛЕДЖІ приділяється значна увага підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Протягом 2014-2015 навчального року відповідно до затвердженого графіку пройшли підвищення кваліфікації 17 викладачів КОЛЕДЖУ, у тому числі на профільних кафедрах АКАДЕМІЇ, в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечникова.

3. Протягом 2014-2015 навчального року пройшли атестацію 7 викладачів КОЛЕДЖУ. 4 викладачам встановлені більш високі кваліфікаційні категорії, у тому числі 1 чол. – «спеціаліст вищої категорії»; 2 чол. – «спеціаліст першої категорії»; 1 чол. – «спеціаліст другої категорії»; 1 викладачу встановлено педагогічне звання «викладач-методист»; підтвердили раніше встановлену кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 викладача, у тому числі 1 викладач підтвердив раніше встановлене педагогічне звання «викладач-методист».

Під час проведення атестації, в першу чергу, зверталась увага на якість проведення занять, наявність навчально-методичного забезпечення занять, зокрема електронного навчально-методичного комплексу, результати підвищення кваліфікації.


Ліцензування та акредитація у 2014-2015 навчального року
У 2014-2015 навчальному році з ініціативи ректора ОНАЗ ім.. О. С. Попова Воробієнка П. П. в КОЛЕДЖІ розпочата підготовча робота щодо одержання ліцензії на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти: підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр за трьома спеціальностями:

 • 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»;

 • 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

 • 5.05010301«Розробка програмного забезпечення».Науково-дослідна робота студентів

В КОЛЕДЖІ проводиться активна науково-дослідна робота з талановитими студентами.

Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (акронім НДДКР) (рос. НИОКР) - сукупність робіт, спрямованих на отримання нових знань та їх практичне застосування при створенні нового виробу або технології.

З метою створення умов для розвитку інтелектуальних, творчих здібностей студентів та викладачів, формування у студенів інтересу до обраної професії, підвищення ефективності організації освітнього процесу у 2014-2015 навчальному році в коледжі була організована і проведена п’ята студентська науково-технічна конференція на тему «Телекомунікаційні, інформаційні та комп’ютерні мережі і системи: теперішнє та майбутнє» у 3 секціях:


 • телекомунікаційних систем та мереж;

 • інформатики та обчислювальної техніки;

 • систем радіозв'язку, радіомовлення та телебачення.

Журі зазначило, що доповіді багатьох студентів мали дослідницьку складову та практичне значення.

Активна та результативна участь студентів у щорічних СНТК є свідченням високого рівня їх фундаментальної та професійної підготовки.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

Про високий науковий рівень конференції свідчить склад журі, який формується з професорсько-викладацького складу профільних кафедр АКАДЕМІЇ під головуванням проректора з наукової роботи, к.т.н, с.н.с., Каптура В. А.
Участь в олімпіадах, Міжнародних мовних конкурсах, Microsoft IT Academy
Протягом 2014-2015 навчального року студенти КОЛЕДЖУ приймали активну участь в олімпіадах з математики, фізики, інформатики та комп’ютерної техніки, програмування, електротехніки, хімії, української мови, світової літератури, англійської мови, економіки підприємства серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, обласних студентських конференціях, обласних етапах щорічних Міжнародних мовних конкурсів та посідають призові місця, зокрема, 1-е місце в олімпіаді з інформатики посів студент 1 курсу Танов Микита (група З-11).

Світова́ літерату́ра- сукупність літератур усіх народів світу від давнини до сьогодення. Зародження літератури в кожній країні пов’язане з виникненням писемності і художньої творчості в царині мистецтва слова, що відбувалося неодночасно в різних регіонах, державах тощо.


На базі КОЛЕДЖУ неодноразово проводились засідання Ради директорів ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеської області, обласних методичних об’єднань викладачів.

Компанія ITMSFT Group відкрила у коледжі Microsoft IT Academy для студентів і викладачів коледжу та викладачів академії.22.04.2015 року на базі коледжу відбулось перше організаційне засідання слухачів Microsoft IT Academy за участю партнерів компанії Microsoft і представників компанії ITMSFT Group та ректора ОНАЗ ім. О. С. Попова.
Розвиток матеріально-технічної бази
Протягом 2014-2015 навчального року капітально відремонтовані 2 навчальні аудиторії у головному начальному корпусі, проведений косметичний ремонт аудиторій в лабораторному корпусі.

Перед початком 2014-2015 навчального року була проведена робота щодо забезпечення лабораторій навчальної електромонтажної та професійної практик різним устаткуванням (вимірювальні прилади, паяльники, плати для паяння, радіодеталі тощо).

Матеріально-технічна база КОЛЕДЖУ відповідає вимогам навчальних програм щодо комп’ютерного забезпечення. Зараз у КОЛЕДЖІ функціонує 3 комп’ютерні класи, обладнані 37 сучасними персональними комп’ютерами та ЖК-моніторами.

В комп’ютерному класі №1 (ауд. 202) працює інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board. У комп’ютерних класах №2 (ауд.201) і №3 (ауд.223) та у лабораторії цифрової техніки та мікропроцесорів (ауд. 218) організовані комп’ютерні робочі місця викладів та встановлені ЖК-телевізори-монітори. Використання ТСН дозволяє підвищити ефективність читання лекцій та проведення віртуальних лабораторних робіт.

У КОЛЕДЖІ працює 2 виділених лінії для роботи в глобальній комп’ютерній мережі Інтернет.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Логічний елемент - пристрій, призначений для обробки інформації в цифровій формі (послідовності сигналів високого - «1» і низького - «0» рівнів у двійковій логіці, послідовність «0», «1» та «2» в трійковій логіці, послідовності «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8» та «9» в десятковій логіці).
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
В комп’ютерних класах створені локальні комп’ютерні мережі, на базі яких створений доступ до мережі Інтернет, що дає можливість КОЛЕДЖУ, усім його підрозділам, студентам та викладачам вести навчальну роботу, отримувати наукову інформацію, користуватися бібліотечними фондами всього світу, проводити наукову роботу, як під час аудиторних занять, так і під час самостійної підготовки. З 01.09.2011 р.
Бібліоте́чний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці. Бібліотечний фонд - це твори друку (книги, періодичні видання), а також інші документи (діафільми, мікрофільми, цифрові документи).
у коледжу працює власний сайт, інформація на якому постійно оновлюється.

Обчислювальна техніка використовується також для реалізації цілої низки управлінських та фінансово-економічних завдань. Організовані автоматизовані робочі місця в навчальній частині, денному і заочному відділеннях, бухгалтерії та відділі кадрів.


Виховна робота
Протягом 2014-2015 навчального року в КОЛЕДЖІ проводились щорічні спортивні змагання з баскетболу, волейболу, футболу, армрестлінгу, тенісу, шашок.
Спорт (англ. sport, походить від давньофранцузьського фр. disport - «дозвілля», «розвага») - організована за певними правилами діяльність людей, що полягає в зіставленні їх фізичних та інтелектуальних здібностей, а також підготовка до цієї діяльності та міжособові стосунки, що виникають в процесі гри.

Студенти та викладачі коледжу приймали активну участь у першій всеукраїнській спартакіаді працівників та студентів зв’язку, де посіли багато призових місць, зокрема з тенісу, дартсу, шашок.

У 2014-2015 навчальному році збірна команда студентів КОЛЕДЖУ приймали участь у спартакіаді з різних видів спорту та олімпіаді з фізичного виховання серед ВНЗ I-II рівнів акредитації Одеської області.

Вид спорту - сукупність видів спортивних змагань, об'єднаних за ознаками схожості правил, однієї спортивної федерації тощо.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.

З метою підвищення рівня національно-патріотичного виховання у червні 2015 року проведені щорічні воєнно-польові збори зі студентами 1 курсу на території полігону АКАДЕМІЇ, започатковані з 2011 року. Для цього силами студентів і викладачів КОЛЕДЖУ приведена в порядок частка території полігону АКАДЕМІЇ.

Студенти коледжу приймають активну участь у спортивних змаганнях серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області.

У 2014-2015 навчальному році в КОЛЕДЖІ проведені шоу-конкурси «Містер Коледж», «Коледж має талант», День здоров’я, концерти з нагоди святкових дат, урочисте вручення дипломів молодших спеціалістів, концерти-реквієми, присвячені 70-річччю вигнання нацистських окупантів з України «Цих днів не змовкне слава з полів великих битв…», урочисті заходи до Дня памяті та примирення, концерт-реквієм до 70-ої річниці Перемоги на нацизмом у Європі «1939 – 1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!», анкетування бліц-турніри, вікторини до тижня права з нагоди дня юриста, заходи до Всеукраїнського тижня права з нагоди Дня прав людини тощо.

Права людини - це комплекс природних і непорушних свобод і юридичних можливостей, обумовлених фактом існування людини в цивілізованому суспільстві.

Регулярно організовувались та проводились зустрічі з працівниками служби у справах дітей, з лікарями з питань профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІДом, зустрічі з ветеранами бойових дій на території інших держав тощо.

Класні керівники регулярно організовували для студентів відвідування Українського драматичного театру ім. В. Василька, Одеського обласного академічного російського драматичного театру, театру юного глядача ім. М. Островського, Одеської обласної філармонії, літературного, Одеського історіко-краєзнавчого музею, Одеського художнього музею, тематичних виставок.

Драматичний театр - один з основних видів театру, поряд з оперним і балетним, театром ляльок і пантомімою.
Театр Юного Глядача́, скорочено ТЮГ - професійний театр для дітей і юнацтва.
Одеський художній музей - розташовано у центрі Одеси, у палаці Потоцьких, пам'ятнику архітектури початку XIX століття.

З метою трудового виховання і дбайливого ставлення до майна КОЛЕДЖУ протягом у 2014-2015 навчальному році проведені 3 суботника у серпні, жовтні і квітні у навчальних корпусах коледжу та прилеглій території, в яких приймали участь усі студенти та викладачі КОЛЕДЖУ, а також відповідно у гуртожитку №4 ОНАЗ, де мешкають студенти коледжу.

У КОЛЕДЖІ активно працює студентська редакційна колегія, під керівництвом якої студенти розробляють і виготовляють стіннівки, якими оформлений весь коридор 2 поверху навчального корпусу КОЛЕДЖУ. Тематика стіннівок наочно відображає усе різноманіття наукової, спортивної та виховної роботи в КОЛЕДЖІ. Зокрема, протягом 2014-2015 навчального року були виготовлені такі тематичні стіннівки: «Державні символи України», «Гарантії прав людини», «Я і право», «Трагедія Бабіного яру», «1939 – 1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!», а також стіннівки з охорони праці, за результатами «П’ятої студентської науково-технічної конференції», конкурсу «Коледж має талант», «Містер коледж», спортивних змагань тощо.

Виховна робота у Збройних Силах та інших військових формуваннях України - це система організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у воїнів професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високу бойову і мобілізаційну готовність органів управління, з’єднань і частин, зміцнення військової дисципліни та правопорядку, згуртування військових колективів.
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.Перспективи розвитку КОЛЕДЖУ на 2015-2016 навчальний рік
1. Зосередження зусиль педагогічного колективу КОЛЕДЖУ над вирішенням наступних проблем:

 • навчальна проблема: «Оптимізація навчального часу на заняттях»;

 • виховна проблема: «Виховання громадян нової ментальності, які здатні працювати в умовах сучасних комп’ютерних технологій, справжніх патріотів України»;

 • наукова проблема: «Акмеологічні засади вихованців КОЛЕДЖУ».

2. Розвиток матеріально-технічної бази та якісного складу педагогічних працівників циклової комісії інформатики та обчислювальної техніки з метою забезпечення умов розвитку напрямів підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки», 6.050103 «Програмна інженерія» галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» і забезпечення якісної підготовки молодших спеціалістів за цими напрямами.

3. Розвиток матеріально-технічної бази та якісного складу педагогічних працівників циклової комісії економіки та підприємництва з метою забезпечення умов розвитку напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань 0305 Економіка і підприємництво.

4. Проведення ліцензування на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти: підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр у галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за 3 спеціальностями:

 • 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів»;

 • 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

 • 5.05010301«Розробка програмного забезпечення»;

5. Удосконалення системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників КОЛЕДЖУ з метою:

 • оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності; засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;
  Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.


 • набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників;

 • вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та перспективами їх розвитку;

 • застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.
  Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.


Складання перспективного та щорічних планів підвищення кваліфікації педагогічних працівників КОЛЕДЖУ з різними видами навчання педагогічних працівників:

 • довгострокове підвищення кваліфікації;

 • короткострокове підвищення кваліфікації (семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, семінари-тренінги, тренінги, вебінари, «круглі столи» тощо).

Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів професійних дисциплін випускових циклових комісій у провідних підприємствах галузі зв’язку, які є базами практики студентів КОЛЕДЖУ: структурні підрозділи Одеської філії ПАТ «Укртелеком», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», ТОВ «Альфа ТВ», ООРТПЦ, ТОВ «Альфа ТВ», ТОВ «Сана плюс», ТОВ «Офіс, дім і телекомунікації» ODITEL тощо.

6. Забезпечення відповідно до перспективного плану навчально-методичної роботи видання навчально-методичних посібників та підручників власної розробки з фахових дисциплін у видавничо-редакційному центрі ОНАЗ ім. О. С. Попова.

7. Пошук джерел фінансування для придбання нового спеціалізованого обладнання для начальних лабораторій з метою розвитку матеріально-технічної бази коледжу:

 • «Комутаційних станцій»: ЦСК типу «Квант-Є» на 128 номерів та «Систем та мереж електрозв’язку»: синхронний модуль СТМ-1,активне мережне обладнання (комутатори CISCO, мости, маршрутизатори D-Link DSK-1000N, комутатори D-Link DES-1228/МЕ);

 • «Оргтехніки»: маршрутизатор (роутер) TP-Link/TL-Er5120 i Asus RT-N66U, сервер PrimePC S I 100P (128.210.68F12), МФУ НР LaserJet M1212nf(CE841A), Panasonic KX-FC966UA-T, сканер Xerox Travel Scanner 100(003R98788), проектор Epson EH-TW3200;

 • «Систем радіозв’язку»: мобільну радіостанцію DM 3600 фірми «Моторола», професійний радіоприймач Grunding Satellit 750;


Директор коледжу Петрусенко С. Ю.


Скачати 132.54 Kb.