Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтрольна робота передбачає опрацювання тем та написання домашніх контрольних робіт. Контрольна робота складається з двох питань теоретичного та практичного

Скачати 59.43 Kb.

Контрольна робота передбачає опрацювання тем та написання домашніх контрольних робіт. Контрольна робота складається з двох питань теоретичного та практичного
Скачати 59.43 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір59.43 Kb.
ТипКонтрольна робота

Контрольна робота передбачає опрацювання тем та написання домашніх контрольних робіт. Контрольна робота складається з двох питань - теоретичного та практичного. Відповідь на теоретичне питання виконується у вигляді реферату, практичне завдання передбачає творчу роботу студента, використання досвіду участі або проведення анімаційних програм.

Підсумковий контроль відбувається в два етапи, що пов’язано з необхідністю перевірки сформованих не тільки рівня засвоєння теоретичних знань, але й рівня опанування вміннями та навичками організаторів анімаційної діяльності.

Перший етап розпочинається з отриманням студентами тем для домашньої контрольної роботи. Підготовка до написання домашньої контрольної роботи передбачає опрацювання відповідного питання за основною та додатковою літературою, ознайомлення з періодичними друкованими виданнями фахового спрямування, вивчення нормативних джерел, пошук інформації в мережі Internet, знайомство з діяльністю конкретного підприємства та реалізації на його базі анімаційних послуг, моделювання власних програм організації дозвілля.

Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.

Робота подається викладачу у друкованому чи електронному вигляді (загальний обсяг – 8 – 10 сторінок, 14 шрифт, інтервал – 1,5). Робота складається з титульного аркушу, змісту, відповіді на теоретичне питання, переліку використаних джерел, практичної розробки програми до другого питання.


Для якісного виконання домашньої контрольної роботи студентам необхідно самостійно познайомитись з рекомендованою літературою практичного характеру та, на основі аналізу цієї літератури, скласти власну розробку та подати її у письмовому вигляді (можливий варіант електронної версії за умови наявності в ній анімації, фото, відеорозробок).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРАОсновна література

 1. Байлик С.И. Вступление в анимацию гостеприимства: Учеб. пособие. – Х.: Изд-во «Кроссроуд», 2008. – 128 с.

 2. Байлик С.І., Кравець О.М. Організація анімаційних послуг в туризмі: Навч. посібник. – Х.:ХНАМГ, 2008. – 197 с.

 3. Гальперина Т.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе менеджера туристской анимации: Учебное пособие/ Т.И. Гальперина; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 168 с.

 4. Гаранин Н.И., Булыгина И.Н. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.

 5. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: Навчальний посібник. – К.

  Советский спорт (укр. Радянський спорт) - радянська, а з 1991 року російська, щоденна спортивна газета. Заснована 1924 року, наразі видається російським видавничим домом «Комсомольська правда».

  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

  : Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.

 6. Міхо О.І. Анімація в туризмі // Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / [В.К. Федорченко, В.С.Пазенок, О.А. Кручек та інш.]. – К. : ВЦ «Академія», 2013. – С. 221 - 231.

 7. Приезжева Е.М. Анимационный менеджмент [Текст]: Учебно-методическое пособие /Е.М. Приезжева; Российская международная академия туризма. – М.: Сов. спорт, 2007. – 357с.

Додаткова література

 1. Александрова А.Ю. Тематические парки мира : учебное пособие / А.Ю. Александрова, О.Н. Сединкина. – М.: КНОРУС, 2011. – 208 с.

 2. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібник. – К.: АЛЬТЕРПРЕС, 2004. – 288 с.

 3. Богалдин-Малых В.В. Маркетинг управления в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично - ресторанные и развлекательные комплексы: Учебное пособие. – М..: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 560 с. (С.422 – 507).

 4. Большой Глоссарий терминов международного туризма/ Под ред. М.Б. Биржакова, В.И. Никифорова. Третье изд., доп. и перераб. – СПб,: Издательский дом Герда», 2006. – 936 с.

 5. Бочелюк В.Й., Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

 6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства/ Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 1995.

 7. Власова Т.И. Анимационный менеджмент в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т.И. Власова, А.П. Шарухин, Н.И. Панов. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.

 8. Воронина А.Б. Анимация в туризме. Учебное пособие – Симферополь, 2008. – 168 с.

 9. Гальперина Т.И. Актерское мастерство в деятельности менеджера туристской анимации: Учебно-методическое пособие. – М.: РИБ «Турист», 2004.

 10. Гаранин Н.И. Виды спортивно-оздоровительных программ в туркомплексах //Теория и практика физической культуры, №8, 2000. – С. 55 - 57

 11. День за днем. Календар-довідник народних і релігійних свят. /В.І. Дригалкін, В.В. Дригалкін, 2003.

 12. Жуков М.Н. Подвижные игры: Учебник для педвузов. – М.: Академия, 2000.

 13. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ : Навчальний посібник. (2-е вид.). – К.: Дакор, 2006. – 252 с.

 14. Захава Б.Е. Майстерство актера и режисера. – М., 1978.

 15. Ильина Е.Н. Туроперейтинг: организация деятельности: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 256 с.: ил.

 16. Котлер Ф, Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 1063 с.

 17. Культурно-досуговая деятельность. Учебник под ред. А.Д.Жаркова, В.М. Чижикова, М., 1998.

 18. Курило Л.В. Теория и практика анимации: Ч. 1. Теоретические основы туристкой анимации: Учебное пособие / Л.В. Курило; Российская международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2006. – 195 с.

 19. Организация туризма: Учеб. Пособие / А.П. Дурович, Н.И. Кабушкин, Т.М. Сергеева и др.; Под общ. ред. Н.И. Кабушкина и др. - Мн.: Новое знание, 2003. – 632 с.

 20. Петрова І.О. Дозвілля в зарубіжних країнах: Підручник. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 21. Павлюкова Т. Бизнес казино. Крупье. Серия «Учебный курс». Ростов н\Дону: Феникс, 2000. – 256 с.

 22. Приезжева Е.М. Организация и методы игровой деятельности в туризме. – М., 2005. – 130с.

 23. Професия - аниматор // Отельный бизнес, № 4, 2008. – С. 67 - 71.

 24. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

 25. Русинський М.Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного відродження: Навчальний посібник. - Київ, Центр учбової літератури, 2007. – 432 с ил.

 26. Смолій В.А., Федорченко В.К., Цибух В.І. Енциклопедичний словник - довідник з туризму/ Передмова В.М.

  Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία - «круг наук», дав.-гр. κύκλος - коло і дав.-гр. παιδεία - навчання, наука) - «коло наук», сукупність наукових знань з широкого кола питань.

  Литвина. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. - 372 с.

 27. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8 томах. – Т.2. – М., 1988.

 28. Технологии и методы оздоровительного сервиса: Учеб. пособие / Под ред. проф. Е.А. Сигиды. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 190 с.

 29. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учеб. пособие / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

 30. Управління сучасним готельним комплексом: Навч. посіб. /За ред. членами-кор. НАН України, д.е.н., професора Дорогунцова С.І. – К.: Ліра, 2005. – 520 с.

 31. Чудакова Н.В. Праздники для детей и взрослых. – М., 1997

 32. Шапировский Э.Б. Конферанс и конференсье. – М.: Искусство, 1970.

 33. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений: Учебник для студентов высших театральных учебных заведений. – М.: Просвещение, 1986. – 463 с.

Ресурси мережі Internet

 1. http://www.tourism.gov.ua - сайт Державного агентства України з туризму та курортів туристичної Адміністрації

 2. http://www.animationteam.ru – професійний сайт аніматорів

 3. http://www.spaopportunities.com – електронний журнал Spa Opportunities, містить інформацію про інноваційні технології, обладнання в секторі SPA – технологій

 4. http://www.

  Інноваці́йні техно́логії - радикально нові чи вдосконалені технології, які істотно поліпшують умови виробництва або самі виступають товаром. Зазвичай мають знижену капіталомісткість, характеризуються більшою екологічністю й меншими енергопотребами.

  Журнал Журнал (фр. journal) - друковане періодичне видання. Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

  health-club.co.uk – електронний журнал Health Club Management

 5. http://abetka.

  Електронний журнал Електро́нні журна́ли (коротка форма терміну е-журнал) - види періодичних журнальних видань, які публікують у одному з електронних форматів ASCII-текст, HTML, EXE, FLASH або PDF і розповсюджуються через комп'ютери.

  ukrlife.org/ - сайт, присвячений організації дитячого дозвілля

 6. http://nashe.com.ua/song - сайт, присвячений українській пісні

 7. http://www.strani.ru/ - сайт про міста та країни світу

 8. http://www.top-hotels.ru/ – сайт з інформацією про кращі готелі світу

 9. http://www.world-v-tourism.com – віртуальний турист – довідки про країни світу (карти, історія, культура, природні умови)

 10. http://britevents.com – календар подій Англії, Шотландії, Уельсу. Сайт містить інформацію про мистецькі, театральні, історичні, спортивні виставки та події в Британії. Є можливість вибирати події по даті, місцю проведенню або виду діяльності

 11. http://disneyparks.disney.go.com – сайт, присвячений п’яти тематичним паркам Уолта Діснея

 12. http://www.legoland.com – тематичні парки Леголенд

 13. http://www.merlinentertainments.biz

 14. http://www.parquesreunidos.com

 15. http://www.iaapa.org

 16. www.thisisukraine.org – інформаційний ресурс для фестивального туризму

 17. http://www.

  Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.

  interesniy.kiev.ua – інтернет-сайт «Інтересний Київ».


Скачати 59.43 Kb.

 • Основна література
 • Советский спорт
 • Навчальний посібник
 • Додаткова література
 • Енциклопедичний словник
 • Ресурси мережі Internet