Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКонтролінг в системі управління вартістю підприємства

Контролінг в системі управління вартістю підприємства
Дата конвертації25.03.2017
Розмір45.3 Kb.

Білай О.В., 5 курс, спеціальність 8504

КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність. В умовах сьогодення актуальною є тенденція переходу до концепції управління вартістю компанії, тобто капіталізації грошових потоків, що генеруються бізнесом.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Основною метою власників підприємств є підвищення їх вартості. Для інформування власниківщодо результатів, служба контролінгу повинна розробити набір показників, оцінка яких дозволяє відповісти на це питання.Постановка проблеми.Роль контролінгу не просто фіксувати фінансові результати і забезпечувати керівництво необхідною інформацією для обґрунтування управлінських рішень, а зосередитися на довгострокових грошових потоках, виходячи з вартісних показників, оцінювати результати діяльності компанії з точки зору інвестування грошових коштів.
Контролінг (контролінг, англ. Controlling) - міжфункціональний напрям управлінської діяльності, який завдяки цілеспрямованим збору, обробці та альтернативному інтерпретуванню отриманої інформації допомагає у процесі прийняття управлінських рішень, головною метою котрих є досягнення оптимальної узгодженості рівня розвитку та прибутковості підприємства.
Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Управління вартістю у сучасних умовах ведення бізнесу та пошуку інвестицій та капіталовкладень є дуже важливим завданням, тому що воно дозволяє оцінити ефективність діяльності компанії як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді.

Результати дослідження.Під стратегічним фінансовим контролінгом розуміють комплекс функціональних завдань, інструментів і методів довгострокового (три і більше років) управління фінансами, вартістю та ризиками[1].
Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

За умови прийняття за основу концепції контролінгу з акцентом на планування та контроль в системі управління, одним із найважливіших в сучасних умовах стає вартісно-орієнтований підхід до управління (Value-Based Management (VBM)), в основі якого лежить ідея забезпечення розвитку підприємства на основі росту його вартості. Відповідно, дослідження та оцінки вимагають розроблені на сьогодні вартісно-орієнтовані концепції контролінгу. До числа найбільш відомих з них належать наступні: концепція Раппапорта; концепція Коупленда/Коллера/Мурина; концепція Стерна-Стюарта; концепція Левиса [2].

Методичні підходи до вибору критеріальних показників вартості, які використовуються в межах перерахованих концепцій, є різноманітними: від концентрації на вартості капіталу за декілька періодів у Раппапорта;

Концентра́ція (рос. концентрация; англ. concentration; нім. Konzentration f, Konzentrierung f) -
одночасного використання вартості капіталу за один і декілька періодів у Коупленда/Коллера/Муррина, Левиса, до прив’язки тільки до одного конкретного періоду в Стерна-Стюарта. У той час як показники вартості за тривалий період розраховують насамперед на основі платежів (грошових потоків), показники рентабельності і надприбутку за період визначають на базі розрахункової чи балансової вартості (Стерн-Стюарт).

Основна мета власників – підвищення вартості компанії. Для розуміння власниками того, наскільки досягнута ця мета, служба контролінгу повинна розробити набір показників, оцінка яких дозволяє відповісти на це питання. В основу VBM покладено те, що головною фінансової метою організації виступає зростання її цінності для власників. "Головна відмінність показників VBM від традиційних бухгалтерських показників ефектів та ефективності полягає в тому, що вони покликані сигналізувати про зміну цінності для постачальників капіталу (насамперед власників, акціонерів) за звітний період" [3, с. 5-6].

Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Акціонер (Shareholder) - Власник частки в акціонерному капіталі корпорації чи взаємного фонду / інвестиційної компанії відкритого типу / фонду взаємного інвестування. У корпораціях разом із правом власності акціонеру надається право одержання дивідендів і право голосу при прийнятті рішень, що впливають на діяльність корпорації, у тому числі при виборі правління директорів.
Розум Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.
Відома наступна класифікація [3] VBM-показників, в основу якої покладена "база оцінки": • показники результатів діяльності, засновані на бухгалтерських (балансових) оцінках і показниках (RI (ResidualIncome) – залишковий прибуток (дохід); EVA (EconomicValueAdded) –додана економічна вартість у зареєстрованій версії SternStewart&Co;
  Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
  MVA (MarketValueAdded) – додана ринкова вартість у різних версіях);

 • показники результатів діяльності, засновані на грошових потоках (наприклад, CFROI (CashFlowReturnonInvestment) – грошова рентабельність інвестицій у версіях BostonConsultingGroup і HOLT ValueAssociates; (ResidualIncomebasedonMarketValues) – залишковий прибуток, заснований на ринкових (фундаментальних) вартостях; NEI (Net EconomicIncome) – чистий економічний дохід; SVA (ShareholderValueAdded) – додана акціонерна вартість у версії LEC/AlcarConsultingGroup; CVA (CashValueAdded) – додана грошова вартість у версії BCG;

 • показники результатів діяльності, засновані безпосередньо на ринкових оцінках (наприклад, TSR (TotalShareholdersReturn) – загальна акціонерна віддача; TBR (TotalBusinessReturn) – загальна віддача бізнесу);

 • показники результатів діяльності , засновані на змішаній основі оцінки (балансова вартість грошові потоки), але тяжіють до однієї з них (наприклад, показник EVA ближче до першої групи показників, а показник NEI – до другої).

В американській практиці рекомендації з використання показників для оцінки ефективності діяльності компанії викладені в стандарті управлінського обліку "Вимірювання ефективності підприємства" ( StatementonManagementAccounting " Measuringentityperformance ";
Аме́рика - частина світу в західній півкулі Землі, що поділяється на два континенти або материки - Північну і Південну Америку, часто з Північної Америки виділяється і Центральна Америка.
SMA 4D), який пропонує використовувати показники[4]:

 • чистий прибуток і прибуток на акцію;

 • грошові потоки;

 • рентабельність інвестицій;

 • залишковий дохід;

 • вартість компанії.

Ці показники перегукуються з перерахованими вище і їх можна віднести до фінансової перспективі в системі BSC (BalancedScorecard).
Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Одним із завдань служби контролінгу є розробка підконтрольних показників для оцінки діяльності компанії, встановлення їх цільових значень у відповідності з цілями організації, план-фактний аналіз, аналіз відхилень. Система показників повинна включати ті, що відображають зростання вартості компанії. У західній практиці застосовуються показники VBM, показники з інших стандартів.Таким чином, в умовах, коли вищою метою підприємства є його збереження і подальший успішний розвиток, доцільним є застосування вартісно-орієнтованих концепцій контролінгу. Найбільш успішний розвиток підприємства досягається при максимізації його вартості чи розрахункового результату з урахуванням реалізації інших матеріальних і соціальних цілей [5].

Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Соціа́льне (лат. socialis - товариський, громадський) - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу К. Марксом для позначення характеристики однієї із сторін суспільного життя.Висновки.Впровадження управління, орієнтованого на вартість, повинне проходити у всіх підсистемах системи планування і контролю: цільового, стратегічного, оперативного, фінансово-економічного планування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гура Н.О. Санація підприємства в умовах фінансової кризи та роль контролінгу в її проведенні / Н.О. Гура, С.М. Гнатенко // Міжнародний збірник наукових праць. - 2009. - №1(16). - С. 31-36.

2. Сотніков А.В. Еволюція концепції вартісно-орієнтованого управління. Національнийтехнічнийуніверситет “ХПІ”. 2011.

3. Волков Д.Л. Показателирезультатовдеятельности: использование в управлениистоимостьюкомпании // Российский журнал менеджмента. Том 3. 2005. № 2, - С. 3-42.4. Мельник М.В. Анализ и оценка систем управления на предприятиях / М.В. Мельник. — М.: Финансы и статистика, 2010. — 136 с.

5. Фуфыгина М.Н. Факторы, влияющие на формирование системы контроллинга на предприятии. Опубликовано в журнале "Менеджмент в России и за рубежом" №3 год – 2008.