Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКопейкін Д. Л., студент 1 курсу економічного факультету Науковий керівник

Скачати 27.12 Kb.

Копейкін Д. Л., студент 1 курсу економічного факультету Науковий керівник
Скачати 27.12 Kb.
Дата конвертації18.05.2017
Розмір27.12 Kb.

УДК 338.45(477.62)

Копейкін Д.Л., студент 1 курсу

економічного факультету

Науковий керівник - Матвейчук Л.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємстваРОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОГО

СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

У статті досліджено природно-ресурсний потенціал Донецького соціально-економічного району, визначено основні перспективні галузі промисловості даного району та обґрунтовано актуальність щодо їх розвитку.
Приро́дно-ресу́рсний потенціа́л (ПРП) - сукупність природних ресурсів, що використовуються (фактично або потенційно) в господарстві. Сума потенціалів окремих видів ресурсів.
Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Доце́нт (від лат. docere «навчати») - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів вищих навчальних закладів, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада у вищих навчальних закладах.


Ключові слова: промисловість, район, індустрія, індекс промислової продукції.
І́ндекс промисло́вого виробни́цтва, Індекс виробництва промислової продукції, Індекс промислової продукції - відносний показник, що характеризує зміну маси вироблених матеріальних благ у поточному періоді порівняно з базисним.


Актуальність дослідження зумовлена тим, що Донецький соціально-економічний район займає головне місце в економічному потенціалі країни, і від розвитку промисловості даного регіону безпосередньо залежить розвиток економіки країни в цілому.

Метою наукової роботи є виявлення перспектив розвитку Донецького соціально-економічного регіону.

Виклад основного матеріалу. Донецький соціально-економічний район, до складу якого входять Донецька і Луганська області, знаходиться на південному сході України. Площа району становить 53,2 тис.км2, або 9 % території країни. За розмірами він перевищує ряд країн Західної Європи (Бельгія, Нідерланди, Данія.
Європа Євро́па (іноді Евро́па) - частина світу в Північній півкулі.
Швеція).


Характеризуючи природні умови Донецького району зауважимо, що основну роль в орографії поверхні даного району відіграють Донецький кряж, Приазовська височина і Приазовська низовина, Придонецька терасова рівнина.
Приазо́вська височина́ - височина на південному сході України, в межах Донецької та Запорізької областей. Відповідає південно-східному виступові Українського кристалічного масиву. На півночі височина межує з Придніпровською низовиною, на північному сході з Донецьким кряжем, на сході та півдні з Приазовською низовиною, на заході - з Причорноморською низовиною.
Приазо́вська низовина́ - пологохвиляста низовина на південному сході України, в межах Донецької і Запорізької областей. На сході (у пониззі річки Лозуватки) межує з Причорноморською низовиною, на півночі - з Приазовською височиною, на північному сході - з відрогами Донецької височини, на півдні уступом (завширшки від 10 до 50 м) обривається до Азовського моря.
Значну частину Луганщини займає Старобільський степ, який порізаний невеликими долинами лівих приток Сіверського Дінця. Якщо взяти в загальному, рельєф регіону горбистий. Переважно рівнинний з незначним коливанням висотних позначок рельєф є досить сприятливий для розвитку промисловості, транспорту і сільського господарства.


Характеризуючи мінерально-ресурсний потенціал Донецького соціально-економічного району, можна сказати, що він є досить різноманітним. Основою ресурсного потенціалу є кам’яне вугілля, коксівне вугілля, залізна руда.
Коксівне вугілля (рос. уголь коксующийся, англ. coking coals, нім. Kokskohle) - кам'яне вугілля середніх стадій вуглефікації, з якого в умовах промислового коксування в сумішах (шихтах) з іншим вугіллям або без змішування отримують кокс.
Залізні руди (рос. железные руды, англ. iron ores, нім. Eisenerze n pl) - природні мінеральні утворення з вмістом заліза у таких кількостях, при яких його економічно вигідно видобувати.
В районі також є родовища крейди, глини та ніфелінових сієнітів. Також у Донецькій області високого рівня розвитку набула будівельна, добувна та переробна промисловість. У Старобільському районі Луганської області наявне єдине в Європі родовище флюориту, яке використовується для одержання кольорових благородних металів.
Старобільський район Старобі́льский райо́н - район України на півночі Луганської області, що на Слобожанщині. Адміністративний центр - місто Старобільськ. Населення становить 46 664 особи (на 1 серпня 2013). Площа району 1580 км².
Благоро́дні мета́ли (шляхе́тні мета́ли) - метали, що належить до групи кольорових металів, які мають високу хімічну стійкість і умовно поділяються на дві підгрупи: дорогоцінні метали (золото, срібло) і платинові метали (платина, паладій, родій, іридій, рутеній, осмій).
Є також родовища азбесту і графіту.


Донецький соціально-економічний район відноситься до числа найпотужніших в національногосподарському комплексі України. У розвитку вуглевидобувної промисловості в Донбасі треба більше орієнтуватися на нові родовища. Вугільні запаси старого Донбасу за століття експлуатації значною мірою виснажені, а водночас розвідки надр довели, що є значні ресурси, що ще не експлуатуються.

Для оцінки розвитку промисловості району використаємо статистичні дані відносного показника - індекс промислової продукції, який характеризує зміну маси виробленої продукції поточному періоді порівняно з базисним [3].
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Промисловість Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
 

Аналізуючи індекси промислової продукції за основними видами діяльності, можна стверджувати, що розвиток даного району відбувається циклічно.
Таблиця 1

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності в Донецькій області за 2004 – 2012 рр[1]
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Промисловість

112,5

92,1

106,1

107,7

92,2

78,2

114,7

113,6

94,6

Добувна та переробна промисловість

114,0

91,5

105,7

107,9

92,2

76,8

115,4

114,2

94,1

Добувна промисловість

101,9

97,3

101,4

96,7

97,3

90,3

103,0

119,7

105,7

Переробна промисловість

115,5

90,9

106,6

109,4

91,7

73,0

119,8

112,5

90,3

Легка промисловість

105,7

98,2

86,3

104,3

99,2

85,9

100,9

85,0

80,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

117,0

108,7

102,8

104,0

101,8

66,8

103,4

142,1

106,0

Машинобудування

127,4

80,7

104,1

119,8

102,2

58,6

153,6

115,5

96,5

В-во та розподілення електроенергії, газу та води

86,8

102,2

117,8

107,0

92,7

92,1

109,0

108,2

99,9


З наведених вище індексів видно, що найбільш кризовим роком для промисловості району видався 2009 рік, за який відчутно знизились показники виробництва та видобутку, хоча в 2010 році спостерігається різке підвищення цих показників. Однак, легка промисловість Донецької області цього підвищення продуктивності майже не відчула і починаючи з 2011 року знову можна спостерігати зниження індексів саме у цій галузі. У 2012 році можна знову можна виділити зниження продуктивності промисловості у всьому районі, але враховуючи циклічність, яку можна спостерігати у вищенаведених таблицях, можна спрогнозувати, що з 2013-2014 рр. можна знову очікувати різкого підвищення показників.

Таблиця 2

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності в Луганській області за 2004 – 2012 рр. [2]
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Промисловість

110,8

101,6

101,7

116,0

94,1

80,1

107,1

115,8

92,5

Добувна та переробна промисловість

111,2

101,3

101,2

116,3

94,0

79,6

106,7

118,5

91,3

Добувна промисловість

101,8

99,5

106,2

96,8

103,9

89,5

106,0

113,4

95,0

Переробна промисловість

113,0

101,6

100,4

119,6

92,8

75,4

107,1

121,1

98,6

Легка промисловість

107,6

88,9

93,5

84,7

104,8

68,8

129,7

102,4

94,2

Хімічна та нафтохімічна промисловість

110,3

113,5

101,7

102,0

97,2

59,8

116,7

132,1

97,9

Машинобудування

124,0

107,7

105,7

148,9

116,6

52,4

212,4

127,3

110,3

В-во та розподілення електроенергії, газу та води

101,1

112,6

117,4

106,9

99,1

85,3

111,3

88,4

108,9

Окремо хочеться виділити виробництво та розподілення електроенергії, газу та води. Саме ця галузь у Донецькій області відзначається більшою стабільністю у порівнянні з іншими галузями та показниками у цій самій галузі у Луганській області.

Проаналізувавши показники по кожній галузі, можна сказати, що найбільш нестійкою є продуктивність виробництва в машинобудівному секторі Луганської області, де відчутне коливання індексів спостерігається щороку. Найбільш різке коливання індексів можна спостерігати в період з 2009-2010 рр. (у 2009 році індекс складав 52,4,а у 2010 році – 212,4).

Висновки. Отже, Донецький район є достатньо забезпечений паливними, будівельними, мінеральними ресурсами. Добувна і переробна промисловість розвивається циклічно, тобто після кожного зниження продуктивності виробництва спостерігається підвищення цих показників. З аналізу вищенаведених даних можна зробити висновок, що найменш перспективною галуззю промисловості Донецького соціально-економічного району є легка промисловість, у якій має місце незначне підвищення продуктивності виробництва після різкого спаду. Також, приймаючи до уваги доволі різкі зміни індексів у галузі машинобудування, можна стверджувати, що виробництво в даній галузі є нестійким, а отже і сама галузь не є перспективною. Найбільш перспективними можна вважати добувну промисловість саме Донецької області та галузь виробництва та розподілення електроенергії, газу та води. Саме в цих галузях існує порівняно висока стабільність у коливанні індексів, а отже і самі галузі мають значні перспективи для розвитку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. .Головне управління статистики Донецької області.[Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://donetskstat.gov.ua/statinform/promisl1.php

 2. Головне управління статистики у Луганській області. –[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lg.ukrstat.gov.ua/sinf/promis/promis 1010_5.php

 3. Індекс промислового виробництва / Вікіпедія / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_промислової_продукції

 4. Розміщення продуктивних сил України: Підручник Є. П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрига; За ред. Є.П. Качана. — Київ.:Вища школа, 1998. — 375с.

Annotation.In the article investigational naturally resource potential of the Donetsk socio-economic district, certainly basic perspective industries of industry of this district and grounded actuality in relation to their development.

Key words: industry, district, industry, index of industrial products.


Скачати 27.12 Kb.

 • Ключові слова
 • Актуальність дослідження
 • Метою наукової роботи
 • Приазовська височина і Приазовська низовина
 • Старобільському районі
 • СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 • Annotation .