Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКоригування генплану міста-курорту трускавець

Коригування генплану міста-курорту трускавець
Сторінка1/18
Дата конвертації28.03.2017
Розмір3.1 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «МІСТОПРОЕКТ»

_____________________________________________________________________________________________________________________

Ліцензія АБ № 207166
Замовник: Трускавецька міська Рада

Об'єкт № 7464-2002
КОРИГУВАННЯ ГЕНПЛАНУ

МІСТА-КУРОРТУ ТРУСКАВЕЦЬ

Директор М.

Еволю́ція - природне явище зміни популяцій, видів, вищих таксонів, біоценозів, флор і фаун, генів і ознак у часі в ході історії Землі.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.

Кошло

Начальник АПМ-2 В. Дубина

Головний спеціаліст АПМ-2 О. Чамара

ГАП П. Крупа

Львів - 2009 р.
Коригування генплану розвитку курорту розроблено Державним інститутом проектування міст "Містопроект" за участю провідних спеціалістів наукових, науково-дослідних і проектних організацій м. Львова та м. Києва.
В роботі над коригуванням генплану приймали участь:


 1. ДІПМ "Містопроект" - генеральний проектувальник.

 2. Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в
  будівництві (м.

  Куро́рт (нім. Kurort від Kur - лікування й Ort - місце) - місце з природними лікувальними засобами (мінеральними джерелами, сприятливим кліматом, лікувальними грязями тощо), де є спеціальні установи та споруди для лікування й відпочинку хворих.

  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.

  Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

  Проектна організація - це різновид господарських організацій, які входять до будівельного комплексу країни, регіонів, галузей народного господарства і предметом діяльності яких є виробництво на замовлення та реалізація проектної продукції.

  Ас (фр. as - туз; в переносному розумінні - вмілий, сміливий) - майстер повітряного бою. Часом слово вживається і для означення будь-якого висококласного спеціаліста.

  Науко́во-до́слідний і́нститут (НДІ) - самостійна установа, створена організовувати наукові дослідження та провадити дослідно-конструкторські роботи, різновид інституту.

  Київ).

- програмне забезпечення проектних робіт по коригуванню
генерального плану.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

3. Національний університет "Львівська політехніка" та інститут


"Укрзахідпроектреставрація".

- передпроектний аналіз історичної забудови та розпланування


Трускавця.
Склад авторського колективу та відповідальних виконавців розробників проекту.

Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Колекти́в - cукупність людей, об'єднаних спільною діяльністю, спільними інтересами, метою, проектом. Група людей, зв'язаних спільною працею в одній організації, установі, на підприємстві тощо. За видом діяльності розрізняють трудові, навчальні, військові, спортивні, художньої самодіяльності та інші колективи.

Від ДІПМ "Містопроект":

Головний архітектор проекту - П. Крупа.

1. Архітектурно-планувальна частина:

провідний архітектор - Н. Грабчак.2. Економічне обгрунтування:

керівник групи економістів - І. Голуб3. Магістральна мережа та транспорт:

керівник групи транспорту та доріг - С.Фіалковський,

провідний інженер - О.Залигаєв,

інженер ІІІ категорії - М. Халус.


4. Інженерне забезпечення:

керівник інженерної групи - О. Войтович,

провідний інженер - Г. Яковчук.

5. Охорона навколишнього середовища:

керівник групи транспорту та доріг - С.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Інженерне забезпечення- елемент бойового забезпечення військ, комплекс заходів, що організуються і здійснюються з метою створення своїм підрозділам необхідних умов для своєчасного і прихованого їх висування в район бойових дій, розгортання і маневру, підвищення захищеності особового складу, озброєння і військової техніки від усіх засобів ураження, а також для збільшення ефективності завдання противнику втрат в живій силі і техніці і утруднення його дій на місцевості.

Охоро́на довкі́лля (англ. environmental protection / control / conservation, нім. Umweltwissenschaften) - система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки.

Фіалковський,

керівник інженерної групи - О.Войтович,

Від НДІАСБ:

керівник роботи - начальник відділу ГІС, канд. тех. наук Лященко А.А.

Від НУ "Львівська політехніка" та інституту "Укрзахідпроектреставрація":


керівник роботи - канд. арх. проф. Посацький Б.С.,

провідний архітектор - Харчук Х.Р.

Консультант - головний архітектор м. Трускавця О.Грищенко.
Зміст пояснювальної записки.

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту. 1. Вступ…………………………………………………………………………4

 2. Комплексний аналіз існуючого стану курорту……………………………5

  1. Місце та роль міста в системі розселення………………………..5

  2. Межі курорту…………………………………………………........5

  3. Аналіз історичної спадщини……………………………………...6

   1. Формування історичної забудови………………………6

   2. Аналіз історичної забудови…………………………......6

  4. Природні умови……………………………………………………10

   1. Орогідрографія……………………………………….....10

   2. Зелені насадження…………………………………….....12

  5. Планувальні обмеження та пороги розвитку курорту………......14

  6. Аналіз гідромінеральних ресурсів……………………………......14

  7. Аналіз рекреаційних ресурсів………………………………….....

   Рекреа́ція - це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані поза їх постійним помешканням.

   17

  8. Аналіз територіальних ресурсів……………………………….....18

  9. Аналіз трудових ресурсів…………………………………………19

  10. Аналіз умов водопостачання та каналізування……………….....21

  11. Аналіз реалізації містобудівної документації…………………...22

  12. Комплексний висновок……………………………………………23

3. Загальна характеристика міста-курорту……………………………………24

4. Перспективи економічного розвитку курорту…………………………......

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.

Економічний розвиток - поняття економічної науки, що позначає перехід від одного етапу економіки до іншого, при якому в новому періоді не тільки збільшується виробництво тих самих товарів і послуг, що вже вироблялися раніше, а має місце й виробництво нових товарів і послуг з використанням нових технологій порівняно з попереднім періодом.

26

4.1. Перспективи розвитку курортного господарства………………...27

4.2. Перспективи розвитку інших містоутворюючих галузей………..36 1. Населення та трудові ресурси……………………………………………...39

 2. Житловий фонд та нове житлове будівництво……………………………46

 3. Культурно-побутове обслуговування……………………………………...54

 4. Архітектурно-планувальна організація території курорту……………….61

  1. Територіальний розвиток……………………………………….....61

  2. Функціональне зонування та планувальна структура…………..62

  3. Курортна зона……………………………………………………...63

  4. Загальнокурортний центр………………………………………...64

  5. Сельбищна зона…………………………………………………...65

  6. Комунально-складська зона…………………………….………..66

8.7 Зелена зона та ландшафтно-рекреаційні території……………..66

8.8. Система обслуговування населення……………………………...67

8.9. Система забезпечення функціонування міста-курорту………....

Зóнінг (Zoning) - засіб контролю влади над використанням територій і спорудами, що знаходяться на цих територіях. Території поділені на зони, щодо яких визначені різні можливості використання.

Систе́ма забезпе́чення функціонува́ння (СЗФ) - комплекс взаємозв'язаних автоматизованих систем, що забезпечують проектування виробів, технологічну підготовку виробництва, керування гнучкою виробничою системою за допомогою ЕОМ та автоматичне розподілення предметів виробництва та технологічної оснастки.

67

 1. Охорона середовища……………………………………………………….68

  1. Охорона природного середовища………………………………..68

9.1.1. Охорона повітряного басейну…………………………………..68

9.1.2. Охорона водного басейну……………………………………….68

9.1.3. Охорона грунту…………………………………………………..71

9.1.4. Захист від шуму………………………………………………….72

9.1.5. Захист від електромагнітного випромінювання……………….72


  1. Охорона історичного середовища………………………………..73

 1. Вулична мережа та транспорт………………………………………….....73

  1. Зовнішній транспорт…………………………………………..73

10.1.1. Залізничний транспорт……………………………………..72

10.1.2. Автомобільні шляхи……………………………………......73

10.1.3. Зовнішні пасажирські зв’язки……………………………...73


  1. Міський транспорт…………………………………………….74

10.2.1. Вантажний транспорт……………………………………….74

10.2.2. Масовий пасажирський транспорт…………………….......75

10.2.3. Індивідуальний транспорт, гаражі та стоянки…………....

Індиві́д, Індиві́дуум (лат. individuum - неподільний) - окремий організм, який існує самостійно, зокрема людина, особа, одиничний представник роду людського.

76

10.1.4. Станції технічного обслуговування……………………….77  1. Вулична мережа………………………………………………..77

  2. Органіцзація безпеки руху…………………………………….78

 1. Інженерне забезпечення…………………………………………………...79

  1. Водопостачання………………………………………………...79

   1. Існуючий стан…………………………………………79

   2. Попереднє проектування……………………………..80

   3. Проектні рішення……………………………………..82

   4. Джерела водопостачання……………………………..83

   5. Схема водопостачання………………………………..83

   6. Пожежогасіння………………………………………..84

   7. Зони санітарної охорони……………………………...85

  2. Каналізація……………………………………………………...90

   1. Існуючий стан…………………………………………90

   2. Проектні рішення……………………………………..90

   3. Санітарна очистка…………………………………….92

  3. Теплопостачання……………………………………………….93

   1. Існуючий стан…………………………………………93

   2. Проектні рішення……………………………………..93

  4. Газопостачання………………………………………………....96

   1. Існуючий стан…………………………………………96

   2. Проектні рішення……………………………………..96

  5. Електропостачання……………………………………………..97

   1. Існуючий стан.

   2. Проектні рішення……………………………………..98

  6. Телефонізація………………………………………………......106

   1. Існуючий стан…………………………………………106

   2. Проектні рішення……………………………………..106

11.7. Радіофікація………………………………………………………107

12. Техніко-економічні показники…………………………………………....108

13. Першочергові заходи з реалізації генплану…………………………........112
Графічні матеріали

1. Схема розташування курорту в структурі Дрогобицької агломерації, м 1 : 25 000 – аркуш №1;

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Дрого́бич - місто обласного значення у Львівській області. Районний та адміністративний центр Дрогобицького району (в який не входить). У 1939–1941 і 1944–1959 роках - центр Дрогобицької області.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Дрогобицька (Дрогобицько-Бориславська, Прикарпатська) агломерація - агломерація з центром у місті Дрогобич. У 2003 році отримала офіційний статус, як Асоціація міст і територіальних громад Дрогобиччини "Регіональна агломерація «Дрогобиччина». 1. Опорний план, м 1 : 5 000 – аркуш №2;

 2. Генеральний план, м 1 : 5 000 – аркуш №3;

 3. Схема водопостачання та каналізації, м 1 : 5 000 – аркуш №4;

 4. Схема електропостачання, м 1 : 10 000 – аркуш №5;

 5. Схема магістральної мережі та транспорту, м 1 : 10 000 – аркуш №6.1. Вступ.

Необхідність коригування генерального плану міста-курорту Трускавця пов'язана з тим, що вся планувальна документація, яка регулювала розвиток курорту, розроблялась в часи існування Радянського Союзу на базі планової економіки.

Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.

Електропостача́ння (постачання електричної енергії, енергопостачання) - це комплекс технічних засобів і організаційних заходів для забезпечення споживача електроенергією; надання електричної енергії споживачу за допомогою технічних засобів передачі та розподілу електричної енергії на підставі договору.

Кома́ндна еконо́міка (планова економіка)- економічна система, в якій держава або ради керують економікою. В системі з командною економікою центральний уряд ухвалює всі рішення стосовно виробництва та споживання товарів та послуг.

Генера́льний план - вид містобудівної документації, що регулює містобудівну діяльність в містах і інших поселеннях, визначає умови безпеки мешкання населення, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних і екологічних вимог, раціональне визначення меж землекористувань, зон житлової, суспільної, промислової забудови, територій, що особливо охороняються, зон різної містобудівної цінності, розміщення місць прикладення праці, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури, впорядкування територій, збереження історико-культурної спадщини і антропогенних ландшафтів.

До неї відносяться:

1. Генплан міста-курорту Трускавця (Л/Ф Діпроміст, 1963 р.).

2. Проект округа та Зон санітарної охорони курорту (Л/Ф Діпроміст, 1975р.).

3. Проект розміщення будівництва в м. Трускавці Львівської області на XIII та XIV п’ятирічки з внесенням змін в генеральний план (Л/Ф Діпроміст, 1989 р.

Львів (МФА: [ˈʎʋiu̯], вимоваопис файлу) - місто обласного значення в Україні, адміністративний центр Львівської області, національно-культурний та освітньо-науковий осередок країни, великий промисловий центр і транспортний вузол, вважається столицею Галичини та центром Західної України.

)

4. Генеральна схема забудови центральної частини м.Трускавця (Л/Ф Діпроміст, 1983 р.).

5. Проект детального планування "Помярки" (Л/Ф Діпроміст, 1984 р.).

З часу розроблення генерального плану курорту (1963 р.) та розміщення першої черги забудови (1989р.) в країні відбулися кардинальні політичні та соціально-економічні зміни, які потребують інших підходів до розв'язання містобудівних задач в умовах ринкової економіки.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

Враховуючи складність містобудівних проблем, які зачіпають не тільки місто Трускавець, а й суміжні територіальні громади, які входять в межі курорту, в складі проектної документації розроблено концепцію розвитку курорту для попереднього розгляду та погодження принципових пропозицій з планування території.(п.1.6. ДБН Б. 1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».

Прое́ктна документа́ція - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

")

Проект має назву "Коригування генплану міста-курорту Трускавець", так як передбачена діючим генпланом проектна ємність курорту не досягнута і територіальні ресурси не вичерпані.

Генплан передбачає розвиток курорту на 20-літній період.

Генплан розроблений згідно діючих нормативних документів та законів України, а саме:

1.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Закон України "Про планування та забудову територій."

2. Закон України "Про курорти."

3. Закон України "Про надра."

4. ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень.

Сільське поселення - один з типів муніципальних утворень в Росії, являє собою один або декілька об'єднаних загальною територією сільських населених пунктів (селищ, сіл, станиць, сіл, хуторів, кишлаків, аулів та інших сільських населених пунктів), в яких місцеве самоврядування здійснюється населенням безпосередньо і (або) через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

"

5. ДБН Б. 1-3-97 "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та

затвердження генеральних планів міських населених пунктів." В роботі використані: • цифрові векторні плани М 1:2000 і 1:10000;

 • матеріали грошової оцінки земель м. Трускавця, розроблені ДІПМ "Містопроект" та НДІАСБ;

 • схема планування Дрогобицької агломерації, розроблена ДІПМ
  "Містопроект" у 1996 році.

2. Комплексний аналіз існуючого стану курорту

2.1.

Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.

Місце та роль міста в системі розселення

Схемою районного планування Львівської області, розробленою державним інститутом “Діпроміст” (м.

Льві́вська о́бласть - адміністративно-територіальна одиниця на заході України. Є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичина, частиною Карпатського єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічному, туристичному, культурному та науковому напрямках.

Київ) у 2008 році, на основі аналізу існуючого розселення з врахуванням територіальних особливостей області, рекомендацій наукових і проектних містобудівельних інститутів на території Львівської області, виділені три локальні системи розселення, тобто групи міст та селищ міського типу, які завдяки наявності тісних господарсько-виробничих, трудових і культурно-побутових зв'язків, розглядаються як єдиний елемент міських поселень області: Велика Львівська (Центральна), Червоноградсько-Сокальська (Північна) та Дрогобицько-Стрийсько-Самбірська (Південна або Прикарпатська).

Міське́ посе́лення - муніципальне утворення в Росії, що є складовою частиною муніципального району. Утворене містом або селищем міського типу, в яких місцеве самоуправління здійснюється населенням безпосередньо через виборчі органи місцевого самоуправління.

Се́лище місько́го ти́пу - міське поселення (місте́чко), яке за функціональним призначенням у загальній системі адміністративно-територіального устрою України посідає проміжне місце між сільським населеним пунктом і містом, але в обліку населення належить до міського.

Курорт Трускавець розташований на території Дрогобицького адміністративного району Львівської області, який входить в склад Південної (Прикарпатської) локальної системи розселення.

Прикарпатська система охоплює східну частину Карпат, долину р. Дністра у його верхній течії, басейн р. Стрий та частину Придністровської низовини.

Як територіально-виробничий комплекс Прикарпатський промисловий район формується в межах, що охоплюють 6 адміністративних районів південної частини Львівської області і, в першу чергу, Дрогобицького району. Дрогобицький адміністративний район розташований у південній частині Львівської області.

Водо́йма, водоймище - природне або штучне заглиблення в земній поверхні, у якому нагромаджується і затримується вода; безстічний або зі сповільненим стоком поверхневий водний об'єкт (озеро, водосховище, ставок).

Промисло́ва територіа́льна систе́ма (ПТС) - це системні форми територіальної організації промисловості.

Дрого́бицький райо́н - район України на південному заході Львівської області. Районний та адміністративний центр - місто обласного значення Дрогобич. Населення становить 74 539 осіб (на 1 серпня 2013).

Райо́н (лат. rayon - «окіл, округ») - землеуправлінська одиниця.

Територія його становить 1217,0 км2, чисельність постійного населення - 76,3 тис. осіб, у тому числі 91,7 % – сільське.

В південно-західній частині району, навколо соляних, нафтових та озокеритових розробок у ході історичного розвитку сформувалась Дрогобицька міська агломерація в складі міських поселень Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника та Східниці.

Сте́бник - місто, яке адміністративно є частиною міста Дрогобич. Розташоване у Львівській області в Дрогобицько-Бориславському промисловому районі за 8 км на південний захід від районного центру Дрогобича, за 4 км від Трускавця.

Селя́ни - жителі сіл і сільських місцевостей, а також люди, чиїм джерелом існування є праця на землі, зайнятість в фермерському господарстві; представники класу фермерів, або працівників або власників невеликих господарств, особливо в середні століття при феодалізмі; або, більшість населення в будь-якому доіндустріальному суспільстві.

Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.

Схі́дниця - селище міського типу у Львівській області, підпорядковане Бориславській міській раді, всеукраїнський бальнеологічний курорт імені Омеляна Стоцького. Розташоване у Дрогобицькій агломерації, за 10 км на південний захід від Борислава.

Озокерит (від грец. ózo - пахну і грец. kerós - віск), рос. озокерит, англ. ozokerite, mineral wax, нім. Bergwachs n, Erdwachs n, Ozokerit m; інші назви: леп, гірський (чи земляний) віск, земна жвиця, земне сало - мінерал з групи нафтидів (бітумів), схожий за зовнішнім виглядом на бджолиний віск.

Борисла́в (пол. Borysław; нім. Boryslau, Borislaw) - місто обласного значення у Львівської області. Розташоване на півдні центральної частини Дрогобицького району, на річці Тисмениця. На сході межує з містом Трускавець, на півночі - містом Дрогобич, на півдні з селом Опака та на заході - з селом Попелі .

Територія Дрогобицької агломерації становить 1365,0 км2, чисельність населення складає 237,2 тис. осіб, міське населення - 174,4 тис. осіб, 73,5% від усього населення і розселяється у 4 містах (Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику) та 3 селищах міського типу (Східниці, Меденичі та Підбуж).

Калуш. Зона надзвичайної екологічної ситуації

В системі міських населених пунктів Львівської області місто Трускавець займає 11 місце по чисельності населення серед 78 міських поселень області та разом із смт. Східницею створюють своєрідну курортну зону, яка виникла і розвивається на багатих ресурсах мінеральних джерел. Інші міські поселення агломерації – Дрогобич, Борислав, Стебник – промислові центри Прикарпаття, які надалі розвиватимуться в цьому ж напрямку.

Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.

Мі́сто - тип поселення, зазвичай значного за чисельністю й густотою населення, жителі якого зайняті, як правило, поза сільським господарством. У багатьох країнах статус міста визначається і закріплюється законодавчо, при цьому може висуватися критерій чисельності населення.2.2. Межі курорту

Згідно генплану курорту, розробленого в 1965 році та проекту зон санітарної охорони курорту, розробленого у 1975 році в межі курорту включались території міста Трускавця та прилеглі до нього ділянки на землях Дрогобицького району. Площа земель в проектних межах становила 2000 га. Однак проектні межі міста-курорту не були юридично затверджені у встановленому порядку.

Бульва́р (фр. boulevard, від голл. bolwerk - укріплений вал) - широка алея на міській вулиці, як правило, посередині її.

Згідно Закону України „Про курорти” межі курорту співпадають з межею округу, що проходить по межі ІІІ-ї зони санітарної охорони курорту.

Керуючись нормою Закону та затвердженими зонами санітарної охорони, констатуємо, що в межі курорту входять наступні території:


 • землі міста Трускавця;

 • землі Станильської сільради;

 • землі Модрицької сільради;

 • землі Болехівської сільради;

 • землі міста Стебника;

 • землі інших користувачів.

  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

  Сівка-Калуська. Зона надзвичайної екологічної ситуаціїВсього в межах курорту знаходиться 5862 га земель.

З них 3750 га – землі зайняті лісовими масивами.

В межах курорту встановлюється режим згідно ст. 30, 31, 32, 33 Закону України “Про курорти”, обов'язковий для всіх органів, що здійснюють управління у всіх сферах діяльності на вказаній території.

Межі міста-курорту не співпадають з межами курорту, територія в цих межах складає 774 га.2.3. Аналіз історичної спадщини.

2.3.1. Формування історичної забудови.

Трускавець відомий як курорт з 1827 р. У формуванні його розпланування і забудови можна виділити чотири періоди, пов'язані зі змінами суспільно-економічних укладів, державної приналежності у різні історичні періоди Західної України та тогочасних напрямків і тенденцій архітектури: • перший - (1827- 1919);

  Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

  Галичина́ (пол. Galicja, нім. Galizien, рос. Галиция) - історична область у західній Україні та південно-східній Польщі. Займає території сучасних Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської (крім північної частини) областей України і Підкарпатського, Малопольського та південної частини Сілезького воєводств Польщі. • другий - (1920- 1939);

 • третій (1939 - 1990);

 • четвертий - з 1991 р. до нашого часу.

При цьому у формуванні історичної курортної забудови пропонується виділити три характерні періоди :

1) друга чверть XIX ст. - 1894 р.;

2) 1895 - 1914 рр.;

3) 1921 - 1939 рр.

У першому періоді переважають будинки садибного типу (т. зв. вілли), архітектура яких відноситься до історизму з перевагою "швейцарського" стилю. У другому періоді простежується перевага форм модерну (сецесії) з домінуванням "закоп’янського" стилю в архітектурі вілл. Для третього періоду характерні вілли та санаторії, побудовані в традиційних формах сецесії та модернізму (функціоналізму).

Наскільки відомо, на території України до нашого часу збереглася незначна кількість подібного типу об'єктів культурної спадщини як в Трускавці.

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.

Санато́рій, також лічни́ця, оздоро́вниця - лікувально-профілактичний заклад для лікування та оздоровлення з допомогою природних факторів (клімат, мінеральні води, лікувальні грязі, морські купання, сонцелікування тощо) у сполученні з дієтотерапією, фізіотерапією, медикаментозним лікуванням та іншими заходами.

Садиба - мовна одиниця, для якої характерна полісемія, і у різні часи мала різні, інколи близькі, інколи доповнюючі значення.

Культу́рна спа́дщина - сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. 1963 року створена загальноєвропейська федерація Europa Nostra з метою популяризації і захисту культурної спадщини та природного середовища Європи.

Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.2.3.2. Аналіз історичної забудови.

За станом на 1939 р. у Трускавці налічувалося понад 300 об’єктів, які сьогодні за своїми архітектурно-художніми якостями могли б претендувати на статус пам’ятки архітектури. Згідно з даними натурних обстежень на даний час таких будівель налічується 126, з них 20 % становлять капітальні споруди, 80 % - дерев'яні вілли. У другій половині XX ст. знесено біля 200 будівель збудованих до 1939 р., а перебудовано зі значними змінами - біля 50. Слід зауважити, що 70 % збереженої забудови перебуває у задовільному технічному стані.

Тоді ж було встановлено, що протягом 1960-1990 рр. було знесено біля 100 будівель XIX- початку XX ст.

Окрім того, на території Трускавця і околиць донині збереглися дерев'яні селянські хати кінця XIX - початку XX ст. - характерні зразки українського народного (етнографічний район Бойківщини) будівництва на території тодішньої Галичини.

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

Бо́йківщина - історико-етнографічний регіон на північних і південних схилах Карпат, простягається від річок Лімниця і Тересва (на сході) до річок Уж і Сян (на заході), охоплює гірські райони Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей, охоплює близько 8 тисяч км².

Матеріали натурного обстеження історичної забудови Трускавця, виконані протягом 2001 р., дозволяють пропонувати до включення в реєстр пам’яток місцевого значення ще понад 70 об’єктів забудови (дерев’яних вілл, мурованих будівель санаторіїв та селянських хат), з них першочерговими можна вважати 31 об’єкт. На підставі уточнених даних можна ставити питання про перевід деяких об’єктів з місцевого значення до Національного реєстру, оскільки на території України подібних пам'яток збереглося дуже мало.Вілла«Гоплана»,

збудована у 1928р. у закоп’-янському стилі

Сучасний музей Біласа


Забудова вул.Шевченка
Вілла «Сіріус», IX cт. сучасний музей

Висновок. В Трускавці збереглася значна кількість об’єктів історичної забудови, які за своїми архітектурно-художніми якостями могли б претендувати на статус пам’ятки архітектури.

За результатами аналізу історичної спадщини виконана пропозиція щодо встановлення меж історичного ареалу м.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Трускавця (Харчук Х.Р.), яка враховується даною концепцією як попередній матеріал.
2.4. Природні умови

2.4.1. Орогідрографія району

В геоморфологічному відношенні територія міста-курорту входить в склад Самбірсько-Дрогобицької скульптурної височини, що пролягає з південного сходу на північний захід між зовнішніми Карпатами (Верхньо-Дністровськими Бескидами) і Волинсько-Подільською височиною.

Височина́ (англ. upland) - рівнинна ділянка земної поверхні з абсолютними висотами від 200 до 500 м (до 600 м), що характеризується підвищенням відносно навколишніх просторів (наприклад, Подільська височина, Середньоруська височина тощо).

Скульпту́ра (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.

Геоморфоло́гія (рос. геоморфология, англ. geomorphology, нім. Geomorphologie f) - наука про рельєф Землі, його походження, просторові, генетичні та історичні закономірності будови та розвитку. Геоморфологія розглядає зміни рельєфу як процес, що складається з існуючих протиріч між рельєфоутворюючими факторами, що й обумовлює безперервний розвиток земної поверхні та форм рельєфу.

Бески́ди - система гірських хребтів у північній смузі Карпат, у межах Польщі (пол. Bieszczady), України, Чехії та Словаччини (чес., слов. Beskydy). Зовнішнє пасмо Карпат.

Північний захід (Пн-Зх, NW від англ. Northwest) - проміжний напрямок між сторонами світу Північ і Захід. Окремий напрям на компасі, азимутальний кут 315°.

В рельєфі району чітко виділяються підвищені вододільні простори та понижені плоскі долини річок і ярів (балок).

Вододі́л - лінія, межа, що розділяє басейни суміжних водойм (річок, озер та інше) або скупчень підземних вод. Зазвичай вододіли проходять по гірських хребтах або через найвищі точки певної місцевості.

Річкова́ доли́на - лінійно витягнута від'ємна форма рельєфу, утворена дією постійного водотоку. Розмір такої долини залежать від водності річки, яка визначається площею та особливостями басейну.

В цілому орографія характеризується передгірними формами рельєфу. Рельєф власне території міста має такий самий характер, оскільки формується долинами п’яти струмків, що протікають в межах міста-курорту переважно з заходу на схід.

Розріз по території міста-курорту (приблизно по його центральній частині) з півночі на південь дає таку картину:

Долина стр. Вишниця (північна межа міста-курорту) – вододіл по вул. П. Сагайдачного – долина р.

Петро́ Ко́нонович Конаше́вич-Сагайда́чний (близько 1582, Кульчиці, тепер село Самбірського району Львівської області - 10 квітня (20 квітня) 1622, Київ) - український полководець та політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі.

Каточий – вододіл по вул. Суховоля – долина правої притоки стр. Каточий („Курортна балка”) – вододіл по південному схилу курортної балки – долина стр. Воротище – вододіл по урочищі „Помярки” – долина стр. Колодниця – вододіл по південному схилу стр. Колодниця (південна межа міста-курорту).

Три середні балки (стр. Каточий з притокою і стр. Воротище) сходяться в східній частині міста-курорту в одну широку долину ріки Солониці (так називається стр. Воротище після злиття зі стр. Каточий).

Курортна балка, в якій знаходяться основні джерела і свердловини мінеральних вод, має форму впадини закритої з півночі, заходу та півдня і відкритої на схід гирлом, що переходить в долину р. Солониця.

Середня відмітка території міста-курорту – 400 метрів над рівнем моря при середньому пониженні для всього району 4,0 метри на 1 км.

У зв’язку з горбистим рельєфом місцевості і відсутністю застійних місць заболоченість на території відсутня.

Боло́то, драговина - біотоп, надмірно зволожена ділянка земної поверхні, вкрита вологолюбними рослинами, наприклад, мохом (Маскег), з залишків яких звичайно утворюється торф.

Гідрографічна мережа району представлена струмками та невеликими річками, а також декількома водоймами: 1. Струмок Вишниця на початку протікає вздовж західної межі міста-курорту (між Трускавцем і Бориславом) з півдня на північ, а потім повертає і тече вздовж північної межі з заходу на схід та впадає в річку Тисменицю.

  Ти́смениця - місто в Івано-Франківській області, центр Тисменицького району. Розташоване в Станиславівській улоговині над річкою Ворона; відомий центр кушнірства.

  Довжина струмка близько 4 км, ширина 20-40-100 см, глибина 10-80 см, швидкість течії 0,25 м/с, середній розхід води 29 літрів в секунду. Час замерзання – грудень, танення – березень.

  Замерзання або тверднення - фазовий перехід речовини з рідкого стану в твердотільний, протилежний плавленню. Для багатьох речовин перехід відбувається в кристалічний стан і називається кристалізацією. Кристалізація відбувається при визначеній температурі.

  Глибина промерзання – 30 см. Берег і дно струмка кам’янисті.

  Бе́рег - прикордонна межа суходолу і водного простору чи водостоку. Межа суші з водоймищем (океан, море, озеро, водосховище) або з водотоком (річка, струмок, тимчасовий потік). Звичайно це смуга в зоні водної дії на сушу. 2. Струмок Каточий починається за 1-1,2 км на північний захід від центру міста-курорту і формується злиттям декількох малих струмків. Центральну частину міста-курорту він проходить по закритому каналу, а потім по відкритому каналу впадає в р. Солоницю. Довжина струмка близько 4 км, ширина 30-50 см, глибина 10-80 см, швидкість течії 0,35 м/с, середній розхід води до 10 літрів в секунду.

 3. Права притока струмка Каточий витікає з Курортної балки в районі джерела „Ісая” і протікає мимо джерел „Марія”, „Броніслава” до джерела „Едвард”, а далі походить по закритому каналу до впадання в струмок Каточий.

 4. Струмок Воротище бере початок за 12 км на південний захід від міста курорту в гірській височині „Орів”. В західній частині міста-курорту в нього впадають чотири менші струмки: Підкамінь, Городище, Колона, Лисича. Струмок Воротище (далі р. Солониця) впадає в р. Тисменицю за 20 км від міста-курорту. Довжина струмка близько 25 км, ширина 20-60 см, глибина 10-80 см, швидкість течії 0,3 м/с, середній розхід води 18 літрів в секунду. В період сніготанення та злив розливається шириною до 20 м. Час замерзання – грудень, танення – березень. Глибина промерзання – 20 см. Береги струмка обривисті, місцями висотою до 2 метрів. Дно кам’янисте.

 5. Річка Колодниця бере початок за 15 км на південний захід від міста курорту в гірському масиві „Іванівка” і впадає в річку Дністер.

  Гірське́ - місто в Попаснянському районі Луганської області. До жовтня 2014 року входило до складу Первомайської міської ради.

  Гірськи́й маси́в (англ. massif, block, mountain mass, rock mass, solid mass, solid strata; нім. Gesteinskörper m, Gebirgsstock m) -

  Довжина річки близько 45 км, ширина 50 см, глибина 15-50 см, швидкість течії 0,25 м/с, середній розхід води 49 літрів в секунду. Час замерзання – грудень, танення – березень. Глибина промерзання – до 50 см.

 6. Найбільшою водоймою на території міста-курорту є штучна водойма на струмку Воротище, створена в 1960 році, як тимчасове джерело питтєвого водопостачання Трускавця. Штучне водосховище має площу 25 га, загальну ємність 1,27 млн.м3 (корисну ємність 0,29 млн. м3 і мертвий об’єм 0,98 млн.м3). При водоймі збудовані та експлуатуються водоочисні споруди потужністю 5600 м3/добу. Басейн струмка Воротище має форму прямокутника з загальним напрямком на північний схід. Довжина басейну до створу греблі 5 км, ширина 1,7-2,0 км, площа водозбору 9,82 км2. Долина струмка значною мірою покрита мішаними лісами і чагарниками, частково використовується під сільськогосподарські угіддя.

  Чагарни́к - 1) те саме, що кущ; 2) ландшафт, де панівною формою рослинності є кущі.

  Прямоку́тник - це чотирикутник, усі кути якого прямі. Протилежні сторони прямокутника рівні. Є окремим випадком паралелограма.

  Водозбі́р - ділянка суходолу та товща ґрунту й гірських порід, звідки природні води стікають у річкову систему, озеро та інші водні об'єкти.

  Сільськогоспо́дарські угі́ддя - це земельні угіддя, які систематично використовуються для одержання сільськогосподарської продукції. Ці угіддя є головним засобом в сільськогосподарському виробництві.

  Мішаний ліс - природна зона лісів, що утворені хвойними і листяними деревними породами.

  Струмок Воротище і його притоки розташовані в відносно сприятливій санітарно-гігієнічній зоні – масові джерела їх забруднення відсутні. Однак, необхідно відзначити, що на лівому березі струмка Воротище, перед його влиттям в водосховище, є індивідуальні житлові будинки з присадибними ділянками і вигрібними ямами (район Буберня).

  Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

  Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.

  Саме водосховище оточене першою зоною санітарної охорони.

 7. Друга значна штучна водойма споруджена у 1970 році на струмку Вишниця в місці його перетину з автодорогою Трускавець – Борислав. Площа дзеркала води – 4 га. Водойма використовувалась як купальне озеро. На ньому передбачалась організація водно-спортивної бази загальноміського та загальнокурортного значення.

 8. Третя штучна водойма споруджена у 90-х роках, на струмку Вишниця в північній околиці курорту в районі в’їзду в місто-курорт зі сторони Дрогобича. На ньому передбачається організація зони короткочасного відпочинку жителів міста та відпочиваючих курорту.

 9. На території Помярок знаходяться дві старі водойми: одна (колишнє джерело водопостачання) – штучний котлован розміром 60 х 10 метрів і глибиною 1,7 метра (ємність 1020 м3), що наповнюється водою з безіменного струмка;

  Водосхо́вище - штучна водойма (озеро), створена з метою регулювання стоку, роботою ГЕС чи іншою народогосподарською необхідністю.

  друга утворена на місці колишніх розробок озокеритових шахт і живиться підземними ключами і наливом (розмір водойми 70 х 70 метрів, глибина 4 метри.

 10. На краю південно-східної частини курорту розташоване водосховище на річці Колодниця біля с. Доброгостів. Водосховище передбачене для забору технічної води для Стебницького калійного комбінату. Площа водоймища приблизно така ж , як і питного озера в Трускавці.

В місті-курорті на даний час налічується більше 200 криниць. Придатними для питтєвих цілей визнані частина з них, а решта за смаковими якостями та наявністю запаху сірководню придатні лише для технічних потреб.

Шахтними криницями відкриті ґрунтові води, що залягають невеликій глибині. Дебіт криниць перебуває в прямій залежності від кількості атмосферних опадів.

Доброго́стів (пол. Dobrohostów) - село в Україні, яке розташоване у Дрогобицькому районі Львівської області та знаходиться за 12 км на південний схід від районного центру.

Сірководень - хімічна сполука з формулою H2S. Це безбарвний, дуже отруйний, горючий газ з характерним неприємним запахом тухлих яєць. Запах відчувається за таких низьких концентрацій, як 0,00047 часток на мільйон, але має властивість пригнічувати нюх, що вимагає додаткової обережності при роботі, особливо самостійній.

Крини́ця, або коло́дязь - обладнане водне джерело, глибоко викопана й захищена від обвалів яма для добування води з водоносних шарів землі. У більшості сіл та містечок без водопроводу криниці є основним джерелом питної води.

Смак у фізіології - один із видів хеморецепції; відчуття, що виникає в ротовій порожнині під дією різних речовин, переважно на рецептори смаку. У людини відчуття смаку виникає за участю інших рецепторів.

Атмосфе́рні о́пади - вода в рідкому чи твердому стані, що випадає з хмар чи безпосередньо з повітря на земну поверхню та предмети. З хмар випадають: дощ, мряка, сніг, мокрий сніг, крупа, град, льодяний дощ.

Глибина залягання води в криницях повторює нерівності рельєфу і коливається в досить великих межах від 5-ти до 11-ти метрів. Стовп води коливається від 2-х до 4-х метрів. При очистці криниць (після повного відкачування) наповнення їх до нормального рівня відбувається протягом 24-х – 30-ти годин.2.4.2. Зелені насадження

Трускавець розташований в зоні заліснених передгірських височин, що тягнуться вздовж схилів зовнішніх Карпат.

Зо́внішні Карпа́ти - зовнішня північно-західна, північна, північно-східна і східна частина Карпат, у тому числі Українських Карпат.

Зеле́ні наса́дження - це сукупність деревних, чагарникових і трав'янистих рослин на визначеній території. До них належать дерева, кущі, газони, квітники в парках, скверах, лісових масивах, вздовж вулиць і доріг, а також на земельних ділянках приватних будинків, підприємств, навчальних і лікувальних закладів, військових частин.

Місто-курорт зі всіх сторін оточене крупними лісовими масивами, а територія його забудови майже вся вкрита зеленими насадженнями різного типу, що створює винятково сприятливі умови для санаторно-курортного режиму.

Зелені насадження систематизуються наступним чином:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18