Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКреслення деталей

Креслення деталей
Дата конвертації09.04.2017
Розмір6.59 Mb.

Завдання для самостійного опрацювання з предмету ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

для студентів 4 курсу спеціальності №5.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають «інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по застосуванню досягнень науки до вирішення конкретних проблем людства.

Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.

07010602 «Обслуговування та ремонт


автомобілів і двигунів»

Викладачі: Семчук О.Л., Вавшко С.М.

Тема.Креслення деталей.

Практична робота.Робоче креслення деталі з натури.

Література

Антонович Є. А.,Василишин Я. В. ,Шпільчак В. А. Креслення:Навч. посібник/

За ред. Є.А. Антоновича.-Львів:Світ,2006.-с.190-209.

Загальні вказівки до роботи

1Повторити за вказаною літературою матеріал заданої теми.

2. Після опрацювання матеріалу відповісти на запитання для самоперевірки

знань,які задано в підручнику.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.

Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

3. Виконати завдання практичної роботи за зразком.

Зміст практичної роботи та вказівки до її виконання

В програмі КОМПАС-3Dвиконати робоче креслення деталі з натури( на

вибір). Вид формату підібрати самостійно згідно масштабу зображення.

Креслення оформити за правилами стандартів ЄСКД.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.Зразок виконання практичної роботиЗавдання для самостійного опрацювання з предмету ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

для студентів 4 курсу спеціальності №5.07010102 «Організація

перевезень і управління на автотранспорті»

Викладачі: Семчук О.Л., Вавшко С.М.

Тема.Створення асоціативного креслення в програміКОМПАС-3D.

Практична робота..Створення асоціативного креслення в програмі

КОМПАС-3DЗагальні вказівки до роботи

Перед виконанням практичної роботи повторити тему «Створення3D- моделі в

КОМПАС-3D та опрацювати відеоуроки в мережі INTERNETз теми

«Створення асоціативних креслень в програміКОМПАС-3D ».Зміст практичної роботи та вказівки до її виконання

За заданим варіантом побудувати3D- модель та створити за нею асоціативне

креслення в програмі КОМПАС-3D. Результати роботи презентувати на

електронних носіях інформації.

Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію

Варіанти завдань

Зразок виконання практичної роботиЗавдання для самостійного опрацювання з предметів НГІКГ і КРЕСЛЕННЯ

для студентів 2 курсу спеціальностей №5.07010602 «Обслуговування та ремонт

автомобілів і двигунів» і №5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-

транспортних,будівельних машин та обладнання»

Викладачі: Семчук О.Л., Казаков М.А.

Тема.Рознімні з’єднання.

Практична робота.Різьбові з’єднання.

Література

Антонович Є. А.,Василишин Я. В. ,Шпільчак В. А. Креслення:Навч. посібник/

За ред. Є.А. Антоновича.-Львів:Світ,2006.-с.136-147

Загальні вказівки до роботи

1. Вивчити за вказаною літературою матеріал заданої теми.

2. Після опрацювання матеріалу відповісти на запитання для самоперевірки

знань,які задано в підручнику.

3. Виконати завдання практичної роботи,попередньо ознайомившись з її

змістом,зразком виконання та вказівками до роботи.Зміст практичної роботи та вказівки до її виконання

На аркуші формату А3 виконати різьбові з’єднання деталей болтом,гвинтом,

та шпилькою за відповідними розмірами. Зразок виконання завдання та

розрахункові формули див. на рисунку.Зразок виконання практичної роботи

Завдання для самостійного опрацювання з предмету КРЕСЛЕННЯ

для студентів 2 курсу спеціальностей №5.06010109 «Будівництво, експлуатація

ремонт дорожніх машин та обладнання» і №5.07010102 «Організація

перевезень і управління на автотранспорті»

Викладачі: Семчук О.Л., Казаков М.А., Ковальчук А.В.

Ковальчу́к - поширене українське, польське (пол. Kowalczuk) та білоруське прізвище, походить від слова коваль. Займає восьме місце в Україні за розповсюдженістю.

Тема.Основні види зображень.

Практична робота.Комплексне креслення моделі.

Література

Антонович Є. А.,Василишин Я. В. ,Шпільчак В. А. Креслення:Навч. посібник/

За ред. Є.А. Антоновича.-Львів:Світ,2006.-с.87-94.

Загальні вказівки до роботи

1. Вивчити за вказаною літературою матеріал заданої теми.

2. Після опрацювання матеріалу відповісти на запитання для самоперевірки

знань,які задано в підручнику.

3. Виконати завдання практичної роботи,попередньо ознайомившись з її

змістом,зразком виконання та вказівками до роботи.Зміст практичної роботи

1.За двома заданими проекціями моделі побудувати третю,виконати доцільні

розрізи. Побудувати аксонометричну проекцію цієї моделі.

Вказівки до виконання практичної роботи

1.На аркуші формату А3 перекреслити задані дві проекції моделі в М 1:1.

2.Дотримуючись правил проекційного зв’язку побудувати третю проекцію

моделі.


3. На комплексному кресленні моделі виконати доцільні розрізи.

4.Нанести необхідні розміри відповідно до вимог державного стандарту.

5.Побудувати аксонометричну проекцію заданої моделі.

6.Завдання та зразок виконання роботи див. на рисунку.Варіанти завданьЗразок виконання практичної роботиЗавдання для самостійного опрацювання з предмету ТОПОГРАФІЧНЕ І ЗЕМЛЕВПОРЯДНЕ КРЕСЛЕННЯ

для студентів 2 курсу спеціальностей №5.

Топографія (від дав.-гр. τόπος - місце; γράφω - пишу) - науково-технічна дисципліна, що займається географічним та геометричним вивченням місцевості з наступним створенням та уточненням топографічних карт на основі аеро- та космічних фотознімків.

08010102 «Землевпорядкування»


Викладачі: Казаков М.А., Ковальчук А.В.

Тема.Умовні топографічні і землевпорядні знаки.

Практична робота.План-схема маршруту.

Література

Землевпорядне креслення Егорова Т.М.:Навч. посібник/

За ред. Є.А. Антоновича.-Львів:Світ,2006.-с.63-85.

Загальні вказівки до роботи

1. Повторити за вказаною літературою матеріал заданої теми.

2. Після опрацювання матеріалу відповісти на запитання для самоперевірки

знань,які задано в підручнику.

3. Виконати завдання практичної роботи,попередньо ознайомившись з її

змістом,зразком виконання та вказівками до роботи.Зміст практичної роботи

1.За описом маршруту побудувати план-схему.Вказівки до виконання практичної роботи

1.На аркуші формату А4накреслити план-схему в масштабі 1:10000.

2.Використати стандартні умовні знаки дотримуючись загальних вимог до виконання умовних знаків.

3.Завдання та зразок додаються.Варіанти завдань

Зразок виконання практичної роботи


Каталог: uploads -> files
files -> Історія створення І розвитку 6 Принцип роботи bluetooth 7
files -> Характеристика стану ринку ноутбуків в Україні Класифікація та асортимент ноутбуків
files -> Застосування програмного продукту «In Team» у процесі автоматизації роботи менеджера Зміст
files -> Операції над об’єктами та групами об’єктів файлової системи
files -> Основні поняття багатозадачності в Windows 95 процес (задача)
files -> Реферат на тему: " Вимоги до апаратного забезпечення ос win95/94/2000/Me/xp "
files -> І. Поняття локальної мережі
files -> Нова операційна система Microsoft Millennium  • ТОПОГРАФІЧНЕ