Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКриворізький

Криворізький
Сторінка1/2
Дата конвертації28.04.2017
Розмір3.85 Mb.
  1   2

КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

0


СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Рекомендаційний бібліографічний список літератури

115 джерел інформації з1980 по 2014 рр.
Економі́чна геогра́фія - розділ соціально-економічної географії, наука про територіальну організацію суспільного виробництва, вивчає закономірності, принципи та фактори формування територіальної структури господарства різних країн і регіонів.Укладач: С. Кочерга,

головний бібліограф

КРИВИЙ РІГ

2016

ВСТУП
Економічна та соціальна географія – науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил.
Соціа́льна геогра́фія - суспільна географічна наука, що вивчає закономірності територіальної організації соціальної інфраструктури у зв'язку із способом виробництва та особливостями географічного середовища (побутове, культосвітнє, медичне обслуговування населення, народна освіта тощо).

Це передбачає глибоке вивчення процесу взаємодії суспільства з
природою, розміщення виробництва, розселення населення, організації території з урахуванням природних, соціальних, економічних і екологічних чинників, прогнозування розвитку регіонів.

Даний рекомендаційний список вибірковий, складений на основі перегляду електронного каталогу, систематичного каталогу та систематичної картотеки статей наукової бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету.


Усього 115 джерел українською та російською мовами.
Екологі́чні фа́ктори, екологічні чинники або фа́ктори середо́вища - сукупність усіх чинників середовища (температура, вологість, світло, гравітація, субстрат, живі організми тощо), що діють на живий організм або надорганізмову систему (моноцен, демоцен, плейоцен, біом, біосфера).
Системати́чний катало́г (СК) - бібліотечний каталог, в якому бібліографічні записи розташовуються за галузями знань у відповідності бібліотечно-бібліографічною класифікацією (ББК). Він розкриває зміст бібліотечного фонду за галузями знань та інформує читачів про те, які видання з того чи іншого питання є в бібліотеці.
Електро́нний катало́г (скор.: е-каталог, англ. e-catalog) - каталог на електронному носії, який подає переважно зміст паперового каталогу та містить інформацію про продукти й послуги для клієнтів або ділових партнерів.
Російська мова Росі́йська мова (рос. русский язык) - слов'янська мова, належить до групи східнослов'янських мов разом з українською та білоруською мовами; одна з шести офіційних мов ООН.
Хронологічно охоплено період з 1980 по 2014 рр. Список складається з 6 розділів:

 1. 911.3(477)(043.3)___Л_34_Левада_О._В.'>911.3(477)(043.3)___К_68_Король_О._Д.'>911.3(477)(043.3)___Д_67_Донець_І._А.'>911.3(477)(043.3)___Б_12_Бабяк_Г._П.'>ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 2. НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 3. РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 4. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ

 5. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ

 6. ТРАНСПОРТ

Матеріал розташовано в межах розділів у алфавітному порядку прізвищ авторів та назв.

Нумерація суцільна.Список стане у пригоді студентам, аспірантам, викладачам.
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. 911.3(477)(043.3)

Б 12 Баб'як Г. П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) : автореф.
Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.
дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Г. П. Баб'як ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1997. – 20 с.


 1. Багров М. В. "Нова" географія в українських реаліях: місія і тренди розвитку / М. В. Багров, Л. Г. Руденко, І. Г. Черваньов // Український географічний журнал. – 2012. – № 3. – С. 11–18.
 1. 91(477)(031)

Г 35 Географія України : довідник школяра і студента / В. К. Губарев. – Донецьк : БАО, 2005. – 416с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Г 93 Гудзевич А. В. Динаміка техногенних ландшафтів Поділля : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / А. В. Гудзевич ; Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1996. – 22 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Д 67 Донець І. А. Суспільно-географічна оцінка та обґрунтування пріоритетних напрямків розв'язання екологічних проблем великого промислового міста (на прикладі м. Запоріжжя) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / І. А. Донець ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1998. – 17 с.


 1. 339(100)

Е 40 Економічні проблеми ХХІ століття. Міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – Київ : Знання, 2007. – 595 с.


 1. Єщенко П. Відновлення соціально-економічного розвитку – пріоритет номер один у світі та в Україні / П. Єщенко, А. Арсеєнко // Економіка України. – 2012. – № 1. – С. 36–50.
 1. 332.1(477)(075.8)___З-12_Заблоцький_Б._Ф.'>332.1(477)(075.8)

З-12 Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України. Національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заблоцький. – Київ : Академвидав, 2003. – 368 с. – (Альма-матер).


 1. Завальнюк Е. Й. Географические аспекты изучения социальных процессов и районирования в антропогенно-измененных регионах / Е. Й. Завальнюк // Теоретичні, регіональні, прикладні напрями розвитку антропогенної географії та ландшафтознавства : матер. ІІ Міжнар. наук. конф. (м. Кривий Ріг, 5–8 жовтня 2005 р.). – Кривий Ріг : Видав. дім, 2005. – С. 193–197.
 1. Іщук С. Розвиток економіки України та відображення в економічній географії / С. Іщук, О. Гладкий // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 15. – С. 11–15.
 1. 332.1(477)(075.8)

К 49 Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Д. В. Клиновий, Т. В. Пепа ; за наук. ред. Л. Г. Чернюка. – Київ : ЦНЛ, 2006. – 728 с.


 1. 911.3(477)(031)

К 56 Ковтун В. В. Города Украины : экономико-географический справочник / В. В. Ковтун, А. В. Степаненко. – Київ : Вища школа, 1980. – 279 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

К 68 Король О. Д. Регіональний менеджмент в туризмі (соціальні та економіко-географічні аспекти) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. Д. Король ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.


 1. 913(477)

К 72 Костенко Л. В. Географія України у визначеннях, таблицях і схемах / Л. В. Костенко. – Харків : Ранок, 2009. – 112 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

К 96 Кушнір Л. М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Л. М. Кушнір ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Л 34 Левада О. В. Економіко-географічний аналіз сільськогосподарського природокористування Запорізької області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. В. Левада ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1997. – 17 с.


 1. 911.3(477)(043.3)

Л 34 Левада О. М. Суспільно-географічні основи формування та функціонування регіонального ринку праці сільської місцевості (на прикладі Запорізької області) : автореф.
Запорі́зька о́бласть - адміністративна одиниця на півдні України. Утворена 10 січня 1939 року. Розташована на південному сході України, займає головним чином лівобережну частину басейну нижньої течії Дніпра.
дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / О. М. Левада ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 18 с.


 1. 911.3(477)(075.8)

Л 47 Леонтьєва Г. Г. Економічна і соціальна географія. Україна : навч. посібник / Г. Г. Леонтьєва. – Суми :Університетська книга, 2004. – 136 с.


 1. 911.3(477)(075.8)

Л 47 Леонтьєва Г. Г. Лекції з економічної і соціальної географії України : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2004. – 176 с.


 1. Мальчикова Д. С. Планування території регіону: суспільно-географічна концептуалізація / Д. С. Мальчикова // Український географічний журнал. – 2012. – № 1. – С. 23–28.
  Український географічний журнал Український географічний журнал - науково-теоретичне видання, що висвітлює фундаментальні і прикладні здобутки з географії та картографії, публікує оригінальні наукові статті з методології географічних досліджень, історії науки, вміщує також напрям про відомих учених, педагогів; рецензії, хроніку географічних подій і інформацію про здобутки особистостей.

 1. Мезенцев К. Наука не стоїть на місці: До проблеми економічної і соціальної географії / К. Мезенцев // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 15. – С. 8–10.
 1. Мезенцев К. Соціальна географія: вітчизняна і зарубіжна / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2012. – № 2–3. – С. 27–31.
 1. 911.3(477)(043.3)

Н 13 Набатова О. О. Дослідження стану Канівської природно-гідротехнічної системи з використанням методів дистанційної індикації (геоекологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / О. О. Набатова ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 20 с.


 1. 912(084)(477)

Н 35 Національний атлас України / редкол.: Б. Е. Патон, А. П. Шпак, Л. Г. Руденко. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с.

 1. 911.3(477)(075.8)

Н 73 Новітня українська суспільна географія : хрестоматія для студ. геогр. та екон. ф-тів. і міжнародних відносин / упоряд. О. Шаблій. – Львів : видав. центр ЛНУ ім. Франка, 2007. – 1008 с.


 1. 373.5.016:911.3(477)

О-21 Обод М. Л. Економічна і соціальна географія України.
Економі́чна та соціа́льна геогра́фія - науково-прикладна спеціальність, що займається розробленням наукових засад територіальної організації суспільства, дослідження територіального та комплексно-пропорційного аспектів розвитку продуктивних сил.
Географія України Географія України - частина регіональної географії, яка вивчає природне середовище і територіальну організацію суспільства в межах України. Основними її розділами є фізична і соціально-економічна географія України.
9 клас : посіб. для вчителя / М. Л. Обод. – Харків : Ранок, 2003. – 350 с.


 1. Каталог: Librarydocument
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  Librarydocument -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів І технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
  1   2 • СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
 • КРИВИЙ РІГ 2016 ВСТУП Економічна та соціальна географія
 • ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ НАСЕЛЕННЯ І РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
 • АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ ТРАНСПОРТ
 • ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 911.3(477)(043.3) Б 12 Бабяк Г. П.
 • 911.3(477)(043.3) Д 67 Донець І. А.
 • 332.1(477)(075.8) З-12 Заблоцький Б. Ф.
 • 332.1(477)(075.8) К 49 Клиновий Д. В.
 • 911.3(477)(031) К 56 Ковтун В. В.
 • 911.3(477)(043.3) К 68 Король О. Д.
 • 913(477) К 72 Костенко Л. В.
 • 911.3(477)(043.3) Л 34 Левада О. В.
 • 911.3(477)(043.3) Л 34 Левада О. М.
 • 911.3(477)(075.8) Л 47 Леонтьєва Г. Г.
 • Мальчикова Д. С.
 • 911.3(477)(043.3) Н 13 Набатова О. О.
 • 373.5.016:911.3(477) О-21 Обод М. Л.