Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКузьменко О. В

Скачати 32.02 Kb.

Кузьменко О. В
Скачати 32.02 Kb.
Дата конвертації28.04.2017
Розмір32.02 Kb.

Кузьменко О.В.

аспірант, Дніпропетровський університет імені Альфреда НобеляO. Kuzmenko

graduate student,

Alfred Nobel University


СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ МАШИНОБУДУВАННЯ

STATUS, TRENDS AND PROSPECTS OF ENGINEERING SCOPE DEVELOPMENT

Проаналізовано діяльність машинобудівної галузі України; визначено тенденції розвитку машинобудування; виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні

підприємства, що уповільнюють їх розвиток, та окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування країни.The activity of Ukrainian engineering industry was analysed, the development trends of engineering were defined; some problems which the engineering enterprises face and which slow down their development process were assessed and probable prospectives of country’s engineering development were defined.

В умовах глобалізації промисловість є однією з найважливіших галузей економіки, вона забезпечує економічне зростання, соціальний розвиток, науково-технічний прогрес країни.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.

Саме тому набуває актуальності необхідність постійного контролю за станом і розвитком промисловості в цілому та машинобудування зокрема.

Машинобудування є основним сектором економіки, оскільки здійснюється забезпечення будь-якого виробництва машинами та устаткуваннями, а населення – предметами споживання. Отже, від рівня розвитку машинобудування залежить економічний розвиток держави, її промисловий потенціал, конкурентоспроможність на зовнішніх ринках.

До початку фінансової кризи ця галузь розвивалась швидкими темпами, випереджаючи інші галузі промисловості (рис. 1).

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).

Машинобудування зазнало тяжких втрат унаслідок кризи, оскільки відбулося найбільш значне зменшення обсягів виробництва серед інших сфер промисловості.

Згідно з даними статистики, погіршилося фінансове становище галузі, оскільки збільшується частка підприємств, що здійснювали збиткову діяльність, а саме у 2008 р. ця величина становила 36,1%, в 2009р. зросла до 39,3 %, а за 2010 р. частка збиткових підприємств сягнула 38,1%, незважаючи на приріст випуску продукції в цьому році на 36,1% (рис. 2) [1].

Рис. 1. Обсяг виробництва підприємств машинобудівної галузі за 2003-2011 рр., млн. грн.


Рис. 2. Фінансові результати машинобудівних підприємств України за 2003-2011 рр.Машинобудівний комплекс з 2010 року став поступово відновлювати свою діяльність. Протягом 2007-2011 рр. обсяги виробництва та реалізації продукції збільшилися в 5,7 раз за середньорічного зростання на 12,3% (рис. 3) [1].

Рис.3. Індекси промислової продукції України за 2007-2011 роки, %


Негативною тенденцією у досліджуваній галузі є також те, що темпи імпорту машинобудівної продукції значно випереджають темпи експорту, а це негативно впливає на торговельний баланс та збільшує його від'ємне сальдо.

Торгове́льний ба́ланс - відображає співвідношення вартості експорту й імпорту країни за певний відрізок часу, як правило, за рік.

Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.

Так, частка машинобудівної продукції у загальному імпорті товарів від 28 % у 2005 р. збільшилася до 33 % у 2007 р., а частка експорту за цій період зросла з 14% до 17,2% (рис. 4) [1].

У машинобудівній галузі спостерігається відсутність підтримки з боки держави, незначний рівень інноваційності підприємств, повільний розвиток підгалузей машинобудування, високий рівень тінізації економіки. Галузь машинобудування має низький рівень рентабельності та недостатність власних коштів для фінансування власної діяльності [3].Рис. 4. Частка експорту та імпорту машинобудівної галузі в загальній величині експорту-імпорту промисловості за 2005-2011 рр.


Оскільки розвиток машинобудівного комплексу регіону та України в цілому залежить від розвитку окремих підприємств машинобудування, то при проведенні заходів з підвищення ефективності функціонування машинобудівного комплексу першочергову увагу слід звернути на підприємства.

Отже, для зменшення впливу перелічених негативних факторів менеджери підприємств машинобудування мають прагнути укладати договори з попередньою оплатою продукції, розширювати ринки збуту у Росії, Казахстані, Білорусі та в країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.Велику увагу слід приділити розвитку наукоємних та високотехнологічних виробництв. Це призведе до зниження матеріалоємності продукції, до покращення якості та виходу виробництва на новий рівень, що дозволить зайняти нові ніші на світовому ринку.

Література:
1. Державний комітет статистики в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

2. Державна програма розвитку машинобудування на 2006-2011 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 р. №516.


Скачати 32.02 Kb.

  • СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ МАШИНОБУДУВАННЯ STATUS, TRENDS AND PROSPECTS OF ENGINEERING SCOPE DEVELOPMENT
  • Постанова Кабінету Міністрів України