Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаКваліфікаційна робота включає пояснювальну записку

Скачати 18.55 Kb.

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку
Скачати 18.55 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір18.55 Kb.

АНОТАЦІЯ

Кваліфікаційна робота включає пояснювальну записку (81 сторінка, 4 розділи, 16 рисунків, 5 таблиць, 1 додаток).

Пояснювальна записка - документ, в якому: офіційна (юридична) доповідь про певні дії в певний проміжок часу (на яку може даватись позитивна або негативна оцінка, якщо пояснювальна залишилась без відповіді - це адміністративне порушення керівництва); міститься додаток чи доповнення до основного документа, в якому пояснюється зміст окремих його положень (мета, актуальність, структура, зміст призначення та ін. плану, звіту, проекту тощо). Пояснювальні записки можуть бути службовими (відтворюються, як правило, на бланках) й особистими (відтворюються на аркушах паперу за підписом автора). Пояснювальна записка до законопроекту - документ, який подається разом з законопроектом його автором до парламенту і містить (в Україні): обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства; обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття; інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.

Дипломний проект виконаний для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» та присвячений комп’ютерним засобам аналізу біометричних даних, котрі здатні аналізувати, оцінювати та зберігати результати зчитування біометричних даних користувача, а саме пульсу.

Основним методом проектування були кліент-серверне програмування, технології та математичні моделі комп’ютерного зору та реалізація з урахуванням високонавантаженості системи. Робота виконувалася на персональному комп'ютері під управлінням операційної системи Linux Mint 14 з використанням бібліотеки OpenCV та мови програмування С/С .

Математи́чна моде́ль - система математичних співвідношень, які описують досліджуваний процес або явище. Математична модель має важливе значення для таких наук, як: економіка, екологія, соціологія, фізика, хімія, механіка, інформатика, біологія та ін.
Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.

В результаті розробки був отриманий програмний продукт, що в свою чергу дозволяє:


  • Аналізувати та оцінювати пульс людини, зчитуючи його зображення з камери одноплатного комп’ютера Raspberry Pi2;

  • Гнучка система комплексного аналізу стану користувача;
    Компле́ксний ана́ліз, або тео́рія фу́нкції компле́ксної змі́нної (ТФКЗ) - розділ математики, що вивчає функції, які залежать від комплексної змінної. Використовується у багатьох розділах математики, зокрема у теорії чисел, прикладній математиці та фізиці.


  • Журналюваня всіх отриманих результатів для оцінки їх кореляції;

  • Інтерпретувати результати для кращого сприйняття.

Ключові слова:

С/С , Linux Mint, OpenCV, Computer Vision, Raspberry Pi2

АННОТАЦИЯ

Квалификационная работа включает в себя объяснительную записку (81 страница, 4 главы, 16 рисунков, 5 таблиц, 1 приложение).

Дипломный проект выполнен для получения образовательно-квалификационного уровня «Специалист» и посвящена компьютерным средствам анализа биометрических данных, которые способны анализировать, оценивать и сохранять результаты считывания биометрических данных пользователя, а именно пульса.

Основным методом проектирования были клиент-серверное программирование, технологии и математические модели компьютерного зрения и реализация с учетом высоконагруженной системы. Работа выполнялась на персональном компьютере под управлением операционной системы Linux Mint 14 с использованием библиотеки OpenCV и языка программирования С / С .

В результате разработки был получен программный продукт, что в свою очередь позволяет:


  • Анализировать и оценивать пульс человека, считывая его изображение с камеры одноплатного компьютера Raspberry Pi2;

• Гибкая система комплексного анализа состояния пользователя;

• Ведение журнала всех полученных результатов для оценки их корреляции;

• Интерпретировать результаты для лучшего восприятия.

Ключевые слова:

С/С , Linux Mint, OpenCV, Computer Vision, Raspberry Pi2

ABSTRACT


Qualification work includes an explanatory note (81 pages, 4 chapters, 16 figures, 5 tables, 1 appendix). The property development - creating a software acoustic signal processing system that allows the transmission of sound and sound processing data from many devices.

The main method of design were client-server programming technologies and mathematical models of computer vision and implementation based on high uptime system. The work was performed on a personal computer operating system Linux Mint 14 using OpenCV libraries and programming languages

C / C .

The result was obtained by developing a software product, which in turn allows:

Analyze and assess the pulse of man, reading his camera image FPGAs;

• Flexible integrated analysis of the user;

• Keep all of the results to evaluate their correlation;

• To interpret the results for better perception.Keywords:

С/С , Linux Mint, OpenCV, Computer Vision, Raspberry Pi2
Каталог: sites -> default -> files -> files
files -> Мобільний додаток для інформаційної підтримки студентів
files -> Програмні засоби для мобільних пристроїв
files -> Пояснювальна записка метою вступного випробовування з інформатики та методики її викладання є оцінювання теоретичної І практичної підготовки абітурієнта з основних розділів інформатики та методики викладання інформатики
files -> «Кросплатформний додаток для підтримки здоров’я»
files -> Аналіз інструментів та технологій для розробки мобільного додатку перелік та огляд основних інструментів для розробки мобільного додатку
files -> Програма рекомендована кафедрою системного програмування І спеціалізованих комп‘ютерних систем


Скачати 18.55 Kb.