Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛ. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку

Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
Сторінка1/12
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко
ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

І ТЕХНОЛОГІЇ

В ОБЛІКУ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ

Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

І ТЕХНОЛОГІЇ

В ОБЛІКУ

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Київ 2003
Розповсюджувати й тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:
Гриф надано Міністерством освіти і науки України

Лист № від

Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко


Інформаційні системи і технології обліку: Навч. Посібник.— К.: КНЕУ, 2003. — с.

У посібнику викладено теоретичні засади і технологічні засоби створення та функціонування інформаційних систем обліку, описано структуру та компоненти ІС.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Розглянуто сучасні підходи до проектування та впровадження інформаційних систем обліку, сучасні технологічні засоби для побудови ІС обліку.

Докладно описано АІС, основні АРМ обліку які функціонують на всіх рівнях управління.

Посібник базується на літературних джерелах зарубіжних і вітчизняних авторів, досвіді викладання дисциплін з напрямку “Інформаційні системи в економіці” та “Облік і аудит”

Посібник призначено для студентів вищих закладів освіти, що навчаються за спеціальністю "Облік і аудит".
ЗМІСТВСТУП
1.ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ.........................................................................................................
1.1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості та зв’язок з іншими дисциплінами................................................................................................................

1.2. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО), їх роль в управлінні економічним об’єктом....................................................................

1.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки даних.....................................................................

Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

1.3.Форми автоматизованого бухгалтерського обліку....................................

1.4.Загальна характеристика та класифікація інформаційних систем обліку. Структура ІСО..............................................................................................

2.ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСАННЯ
2.1. Економічна інформація, її види і властивості...........................................

Економі́чна інформа́ція (economic information) - інформація про суспільні процеси виробництва, розподілу, обміну та використання матеріальних благ, корисні дані сфери економіки, що відображають через систему натуральних, трудових і вартісних показників, планову й фактичну виробничо-господарську діяльність та причинний взаємозв'язок між керуючим і керованим об'єктами.

2.2. Структура, форми подання та відображення економічної інформації...

2.3. Система класифікації та кодування економічної інформації. ................

2.4. Єдина система класифікації та кодування. Категорії класифікаторів....

2.4. Штрихове кодування інформації................................................................
3.ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ .......................................………………………
3.1. Поняття та зміст інформаційного забезпечення (ІЗ) ІС обліку...............

3.2. Характеристика позамашинної інформаційної бази. ...............................

3.3. Уніфікація та стандартизація документації...............................................

3.4. Машинна інформаційна база обліку. .........................................................

3.5. Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи. Ресурси баз даних.........................................................................................
4.ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.............................................................................................................

4.1. Поняття інформаційних технологій та їх класифікація...........................

4.2. Обчислювальні системи та мережі.............................................................

4.3.Автоматизоване робоче місце (АРМ) бухгалтера: призначення, функції та його рівні....................................................................................................

4.4. Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)...........................

Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Виділя́ють 3 основні́ систе́ми бухга́лтерського о́бліку: Англо-Американська (демократична) - характерна для країн на які мають вплив США (Канада, Велика Британія). Континентальна - належать Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Португалія, Росія, Україна.

4.5. Комп”ютерна система бухгалтерського обліку на базі Microoft Excel…

4.6. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку.............

5.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ...................
5.1. Принципи створення та функціонування ІСО...........................................

5.2. Організація робіт по створенню інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО..................................................

5.3.Характеристика та типи облікових задач, які підлягають автоматизації..................................................................................................................

5.4.Постановка задач, розробка алгоритмів, одержання вихідної інформації.......................................................................................................................

5.5.Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої обробки даних.

5.6.Основні види ризику, які пов’язані з автоматизацією обліку.


6.АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ..............

Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.

Нематеріальні активи (Intangible Assets (Intangibles)) - Активи, які не мають фізичної дотикової форми, наприклад, захист, забезпечений страховкою, або ціна фірми (гудвіл).

Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.

6.1. Облік основних засобів……………………………………………………..

6.2. Організація автоматизованого обліку основних засобів…………………

6.3. Автоматизація розв”язання задачі “Облік основних засобів та необоротних матеріальних активів” з використанням програмного продукту “Галактика”……………………………………………………………………………..

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


7.АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ………….............................................................

7.1. Особливості обліку виробничих запасів.

7.2. Організація автоматизованого обліку виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів.

7.3. Автоматизація обліку виробничих запасів та МШП засобами універсального програмного продукту.

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.


8. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ..............................................................………

8.1. Облік праці та її оплати.

8.2. Організація автоматизованого обліку праці та її оплати

8.3. Автоматизація обліку праці та її оплати засобами універсального програмного продукту.


9. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ...........................................

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

9.1. Облік готової продукції та її реалізації.

9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації.

9.3.Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту


10. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ......................................………

10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій.

10.2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій.

11.3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту.


11.АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО .................................................................……

11.1. Облік витрат на виробництво

11.2. Організація автоматизованого обліку витрат на виробництво.

11.3. Автоматизація обліку витрат на виробництво засобами універсального програмного продукту.


12.АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ ТА СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ ...............................

12.1. Організація автоматизованого зведеного обліку та складання звітності

12.2. Автоматизація зведеного обліку та складання звітності засобами універсального програмного продукту
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК..............................................................……..

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ........................................................................................

ВСТУП

Одна з найважливіших проблем в умовах переходу до ринкових відносин економіки України — це вдосконалення системи бухгалтерського обліку, звітності, контролю та аудиту, основним напрямом якого є застосування інформаційних систем та комп'ютерних технологій

Дисципліна “Інформаційні системи і технології в обліку” призначена для підготовки бакалаврів, що навчаються за спеціальністю “Облік і аудит”.

Ринкова економіка - економічна система, заснована на принципах вільного підприємництва, у якій роль основного регулятора економічних відносин відіграє ринок.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати побудову та функціонування інформаційних систем і комп’ютерних технологій, змісту їх компонентів і можливості їх використання.

Повинні вміти здійснювати постановку задачі та вибір комп’ютерної підтримки для неструктурованих задач, застосовувати сучасні технологічні засоби при створенні інформаційної бази та виконанні конкретних функцій управлінської діяльності, а також автоматизувати обробку інформації і підтримку прийняття рішень.

Завдання вивчення дисципліни полягають у набутті студентами знань з питань створення інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Курс “Інформаційні системи і технології в обліку” є логічним продовженням курсу “Комп’ютерна техніка та програмування”, а також пов’язаний зі змістом спеціальних базових дисциплін підготовки спеціалістів з обліку і аудиту.Тема 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ

В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ
1.1. Предмет і зміст курсу, методологічні особливості

та зв’язок з іншими дисциплінами
Інформатизація — це об’єктивний процес, який має охопити галузь в цілому.

Фундаментальною основою інформатизації є створення високоорганізованого середовища, яке, з одного боку, має включати і об’єднувати інформаційне, телекомунікаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних і знань, інші засоби інформації, а з іншого — забезпечувати можливість створення і використання ефективного системно-аналітичного апарату, що дозволить на якісно новому рівні інформаційного обслуговування проводити як повсякденну оперативну роботу, так і системний аналіз стану та перспектив діяльності в цілому, приймати науково-обгрунтовані рішення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних технологій в обліку, повинен знати теорію економічної інформації, види діючих інформаційних систем, комп'ютерні технології обробки економічної інформації, створення і впровадження інформаційних систем нового покоління – систем підтримки прийняття рішень (СППР).

Студент повинен вміти формувати склад та зміст інформаційної бази для розв'язання задач обліку, визначати склад та форми подання інформації, її структуру для автоматизованого рішення задач, визначати склад процедур автоматизованої обробки даних в умовах функціонування комп'ютерних інформаційних систем обліку.

Засвоєння курсу, дозволить студенту опанувати методами і прийомами організації інформаційних систем за їх видами, рівнями та функціональним призначенням, удосконалювати, поглиблювати і розробляти форми і конфігурації інформаційних систем в напрямку максимального охоплення і рішення задач обліку на базі автоматизованих робочих місць.

Даний курс є логічним продовженням дисципліни "Комп'ютерна техніка та програмування", а також базових дисциплін.


1.2. Поняття та мета створення інформаційних систем обліку (ІСО),

їх роль в управлінні економічним об’єктом
В Україні починає складатися нова економічна система, основою якої є ринкові відносини.

Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на

Якісних змін зазнають і важелі управління.

Зміни умов виробничої діяльності, необхідність адекватного пристосування до неї системи управління сприяють не тільки вдосконаленню його організації, а й потребують перерозподілу функцій управління за рівнем відповідальності, формами взаємодії їх. Йдеться про таку систему управління, яка зумовлена об'єктивною необхідністю і закономірностями ринкової системи господарювання, пов'язаними із задоволенням насамперед індивідуальних потреб, забезпеченням зацікавленості робітників у найвищих кінцевих результатах, широкому використанні новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку суспільства є спрямування економічних засобів управління підприємством на забезпечення раціонального ведення господарства в умовах дефіцитності ресурсів, досягнення високих кінцевих результатів з мінімальними витратами, ефективне регулювання виробництва адміністративними засобами, перехід до інтенсивного характеру розвитку виробництва на основі вдосконалення виробничого потенціалу підприємств.

Сьогодні Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та національні стандарти бухгалтерського обліку багато питань залишають для вирішення бухгалтерам, які повинні керуватись своєю професійною думкою, вміти використовувати облікові дані для планування і контролю за діяльністю підприємства, інтерпретувати інформацію в залежності від характеру і сутності управлінських рішень, які приймаються на її основі.

Націона́льні станда́рти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів.

Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Сучасний бухгалтер посідає одне з провідних місць в управлінні підприємством, оскільки займається не тільки веденням бухгалтерських рахунків, а й здійснює роботу, включаючи планування, аудит, оцінку, огляд діяльності, розробку управлінських рішень господарською діяльністю підприємства.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Від бухгалтера потрібно знання об'єктивної оцінки фінансового стану підприємства, оволодіння методами фінансового аналізу, вміння працювати з цінними паперами, обґрунтування інвестицій грошових коштів в умовах ринку тощо.

Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.

Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

Фіна́нсовий ана́ліз - має на меті оцінку інвестицій з погляду окремо взятої компанії, що планує одержання конкретних фінансових результатів від очікуваного вкладення засобів. Крім визначення прибутковості проекту, задачею фінансового аналізу є складання фінансових планів, що визначають потреби в капіталі, виявлення джерел їхнього покриття, аналіз грошових потоків, а також оцінка проекту з погляду ліквідності, ефективності, фінансового ризику.

У новій якості бухгалтер може бути названий "фінансовим менеджером", "бухгалтером-аналітиком".

В практиці прийняття управлінських рішень бухгалтерський облік називають мовою бізнесу. Як будь-яка мова, бухгалтерський облік розвивається і змінюється відповідно до потреб підприємств.

Бухгалтерський облік — це система, що дає змогу вимірювати, обробляти і передавати інформацію, а також приймати рішення для управління господарською діяльністю підприємством і є зв'язуючою ланкою між господарською діяльністю і прийняттям управлінських рішень.

Оволодіння новими методами неможливо без удосконалення інформаційної системи і використання сучасних персональних комп'ютерів — необхідного інструментарію у роботі бухгалтера.

Основу діяльності управління будь-якого економічного об'єкту складають інформаційні системи, які мають складну побудову і склад яких залежить від роду діяльності і розміру підприємства, організації, фірми.Автоматизовані інформаційні системи обліку підрозділяються:

 • по сфері функціонування об'єкту обліку ;

 • по рівню управління;

 • по ступені обхвату задач обліку, контролю і аудиту;

 • по типу інтерфейсу користувача;

  Інтерфе́йс користувача́ (англ. user interface, UI, дружній інтерфейс) - засіб зручної взаємодії користувача з інформаційною системою. Сукупність засобів для обробки та відображення інформації, максимально пристосованих для зручності користувача; у графічних системах інтерфейс користувача реалізовується багатовіконним режимом, змінами кольору, розміру, видимості (прозорість, напівпрозорість, невидимість) вікон, їхнім розташуванням, сортуванням елементів вікон, гнучкими налаштовуваннями як самих вікон, так і окремих їхніх елементів (файли, папки, ярлики, шрифти тощо), доступністю багатокористувацьких налаштувань. • по способу передачі інформації;

  Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації. • по типу організації автоматизованих інформаційних систем обліку

По сфері функціонування ІСО підрозділяються на:

 • ІСО промислових підприємств;

 • ІСО підприємств транспорту;

 • ІСО бюджетних організацій;

 • ІСО підприємств зв'язку;

 • ІСО підприємств сільського господарства і т.д.

По рівню управління ІСО підрозділяються на:

 • галузеві ІСО ;

 • територіальні ІСО;

 • корпоративні ІСО;

По ступені обхвату задач обліку, контролю і аудиту ІСО підрозділяють на:

 • комплексна автоматизація обліку, контролю і аудиту з взаємозв'язком з іншими автоматизованими інформаційними системами;

 • автоматизація окремих комплексів завдань ( окремих ділянок обліку);

 • автоматизація окремих задач обліку, контролю та аудиту,

По типу інтерфейсу користувача ІСО підрозділяють на:

 • пакетні АІСО;

 • діалогові АІСО;

 • мережеві АІСО.

По способу передачі інформації ІСО підрозділяють на:

 • локальні ІСО;

 • багаторівневі ІСО;

 • інтегровані ІСО;

 • розподільчі ІСО.

Нині підприємства потребують автоматизованої інформаційної системи обліку на базі сучасних засобів обчислювальної техніки, яка дає змогу забезпечити:

 • повне і своєчасне задоволення інформаційних потреб користувачів;

 • виконання контрольних і аудиторських завдань з метою одержання необхідної інформації про наявні відхилення;

 • аналіз і прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • одержувати на основі автоматизації управлінські рішення.


1.3. Методологічні основи та організація бухгалтерського обліку

в умовах автоматизованої обробки даних
Комплексний підхід до перегляду теоретичних і методологічних основ бухгалтерського обліку, передбачає:

 • введення в практику методологічних основ бухгалтерського обліку, які відповідають ринковим відносинам з переходом на міжнародні стандарти обліку і аудиту;

  Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам. • перегляд методологічних принципів обліку, які забезпечили б комплексну обробку облікової інформації;

 • вдосконалення теоретичних основ бухгалтерського обліку в світлі нових інформаційних технологій;

 • застосування новітніх засобів обчислювальної техніки і засобів спілкування;

 • інтеграцію облікової інформації в єдиний інформаційний потік;

  Інформаційний потік - стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними. • розробку єдиної інформаційної мови показників обліку, контролю та аудиту;

 • впровадження в практику обліку питань оцінки, планування та прогнозування господарсько-фінансової діяльності підприємства;

 • формування на основі автоматизації управлінських рішень.

Посилення контрольних функцій обліку в умовах автоматизованої обробки інформації необхідне для здійснення безперервного контролю по кожній окремій операції, а також виявлення прихованих порушень і відхилень у господарській діяльності підприємства.

Також, однією з основних особливостей обліку є його тісний зв'язок з внутрішньогосподарським контролем, аналізом і аудитом.

Основними завданнями внутрішньогосподарського контролю і аналізу в умовах застосування автоматизованої системи обліку є:


 • аналіз правомірності застосування на підприємствах форм і засобів обліку;

  Автоматизо́вана систе́ма (АС) (англ. automated system) - сукупність керованого об'єкта й автоматичних керуючих пристроїв, у якій частину функцій керування виконує людина. АС являє собою організаційно-технічну систему, що забезпечує вироблення рішень на основі автоматизації інформаційних процесів у різних сферах діяльності (управління, проектування, виробництво тощо) або їх поєднаннях. • аналіз правомірності фіксації первинних господарських операцій і підтвердження відповідними даними документів;

 • дослідження облікових даних щодо повноти відображення їх;

 • контроль за несанкціонованим доступом до облікової інформації;

  Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації. • контроль за правильністю і своєчасністю здійснених розрахунків;

 • аудит за повнотою і своєчасністю формування звітної інформації;

 • аудит за правильністю складання бухгалтерських проводок і формуванням облікових регістрів;

 • дослідження і прогнозування фінансово-господарського стану підприємства;

 • формування управлінських рішень за фактичною інформацією.

Також, важливим завданням бухгалтерського обліку як інструменту аналізу, аудиту і управління господарським процесом є побудова моделей облікового процесу з подальшою імітацією його із застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки.

Реалізація імітаційних моделей дасть змогу посилити управлінські функції обліку, передбачити на необхідну дату фінансово-господарський стан підприємства і визначити найбільший ефект від діяльності його.

Отже, модельний експеримент є ефективним засобом для пошуку і знаходження оптимальних рішень з управління підприємством.

Оптимальне рішення - рішення, що приймається таким чином, що ніякі інші доступні варіанти не приведуть до кращого результату. Це важливе поняття в теорії прийняття рішень. Для того, щоб порівняти різні результати рішення, один зазвичай призначає відносну корисність для кожного з них.

Проте пріоритет в остаточному варіанті залишається за людиною.

Існують такі основні типи організації автоматизованих інформаційних систем обліку: • міні-бухгалтерія;

 • інтегровані системи бухгалтерського обліку;

 • програмні інструментальні системи;

 • комплекси бухгалтерських автоматизованих робочих місць;

 • створені на замовлення системи;

 • для ведення окремих ділянок обліку;

 • корпоративні

Міні-бухгалтерія призначена головним чином для здійснення бухгалтерського обліку для малих підприємств. Цей програмний засіб дає змогу здійснити синтетичний, а також нескладний аналітичний облік.

Аналітичний облік (грец. analitykos - відповідний) - система бухгалтерських записів, що дає детальні відомості про рух господарських засобів; призначається для оперативного керівництва господарством і складання звітності; будується по кожному синтетичному рахунку окремо.

У міні-бухгалтеріях формують бухгалтерські проводки, головну книгу, оборотну та деякі інші відомості, первинні документи.

Перви́нний докуме́нт (в господарському праві) - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

До цього класу програмних засобів відносять такі, які впроваджуються на малих підприємствах України — "1С-Бухгалтерія", "Інфо-Бухгалтер", "Фінанси без проблем", "Головний бухгалтер" та деякі інші.

Інтегровані системи бухгалтерського обліку побудовані на основі записів, які тією або іншою мірою відображують інформацію різних розділів, які інтегрують всі розділи обліку. Звичайно такі програмні засоби функціонують у вигляді одного виконуючого модуля, який є ядром інформаційної системи бухгалтерського обліку. В діючих інтегрованих системах розробники намагаються досягти повноти реалізації облікових функцій не за рахунок розподілу бухгалтерського обліку на окремі ділянки обліку, а за рахунок ускладнення і спеціалізації процедур обробки бухгалтерських проводок, в які може включатися різноманітна додаткова інформація, необхідна для відображення специфіки кількісно-сумового, інвентарного обліку та ін. Цей клас програмних засобів призначений в основному для невеликих підприємств, однак на відміну від програмних засобів "міні-бухгалтерія" вони характеризуються більшою глибиною аналітичного обліку і розвиненою реалізацією функцій натурально-вартісного і інвентарного обліку. До таких програмних засобів відносять інформаційні системи "Парус", "Інтегратор", "Інфін" та ін.

Програмні інструментальні системи дають змогу самостійно користувачу конструювати систему обробки облікових даних, описувати необхідні розрахункові алгоритми, макетувати введення та висновок первинної і вихідної інформації спеціалізованою формальною мовою. Так само як і інтегровані інформаційні системи, інструментальні системи грунтуються на загальній моделі бухгалтерського обліку, в якій специфіка окремих його ділянок в явному вигляді не виділена. При використанні цих програмних засобів необхідно мати навички програмування і уміти розробляти формули, а також невеликі програми вбудованою в таку систему мовою опису розрахунків, що ускладнює використання цієї інформаційної системи.

До комплексів бухгалтерських автоматизованих робочих місць входять окремі АРМБ і в деяких випадках інформаційні підсистеми. Однак більшість комплексів не взаємопов'язані між собою і вирішуються локально. До таких інформаційних систем відносять "Бэст", "Бухоблік-Фінанси-Бізнес", "ФинЭко" та ін.Виготовлені на замовлення системи являють собою комплекс програмних засобів, що включають комплекси АРМБ і інструментальні засоби, які створюються відповідно до вимог та умов конкретного замовника.

Локальні АРМБ використовуються для вирішення окремих завдань обліку, вони не взаємопов'язані між собою і вирішують окремі функції, необхідні підприємству.

Корпоративні інформаційні системи забезпечують комплексну автоматизацію задач обліку, контролю, аналізу та аудиту з використанням інших систем управління, які діють на підприємствах. Корпоративні інформаційні системи дають змогу своєчасно отримувати інформацію для прийняття управлінських рішень по рівням управління. Програмні модулі побудовані гнучко і дозволяють забезпечити взаємодію різних бізнес - процесів .Корпоративні інформаційні системи побудовані на комплексі взаємопов'язаних АРМБ з використанням розподіленої системи обробки даних (РСОД).

1.4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку


Технологія обробки облікової інформації визначається формою бухгалтерського обліку.

Питання про форму бухгалтерського обліку є одним з основних в бухгалтерському обліку. Правильне розуміння і визначення форми обліку має не тільки теоритичне, а й велике практичне значення. Це, в свою чергу, дає змогу встановити основні принципи і характерні риси тієї або іншої форми обліку і з'ясувати, наскільки позитивно вони впливають на успішне проведення автоматизації бухгалтерського обліку.

Форма обліку в умовах автоматизованої обробки інформації найтісніше пов'язана з системою обробки облікових даних, процесом збирання і зберігання їх. Ефективне використання технічних засобів і програмного забезпечення дає змогу найбільшою мірою оптимізувати технологічний процес автоматизованого обліку, структура і логічна послідовність якого і становлять форму обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису.

Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.

Подві́йний за́пис - це принцип тотожного відображення господарчих операцій на рахунках, що забезпечує рівність оборотів за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Іншими словами, це відображення кожної господарської операції двічі, за дебетом одного й за кредитом іншого рахунку у тій самій сумі.

Для реєстрації і угрупування облікових даних первинних документів слугують регістри бухгалтерського обліку.

Облікові регістри. Для реєстрації та угруповання облікових даних первинних документів служать регістри бухгалтерського обліку.

В неавтоматизованому варіанті бухгалтерського обліку облікові регістри представляють собою паперові бланки визначеної форми і структури даних. Регістри діляться на наступні види: • хронологічні регістри обліку — реєстрація облікових даних в хронологічному порядку;

  Обліковий реєстр - облікова таблиця (бланк) встановленої форми і змісту для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку, письмовий документ, який містить накопичені та згруповані за певними однорідними ознаками дані первинних документів.

  В програмуванні та комп'ютерних науках структу́ри да́них - це способи організації даних в комп'ютерах. Часто разом зі структурою даних пов'язується і специфічний перелік операцій, що можуть бути виконаними над даними, організованими в таку структуру.

  Хронологія (від грец. χρόνος - час і λόγος - вчення) - як загальне поняття: послідовність історичних подій у часі; часослів'я, опис і вивчення того, як саме відбувалися певні події в часі (історично). • систематичні регістри обліку — облікові дані угруповуються по певному признаку.

Для малих підприємств, зайнятих у матеріальній сфері виробництва, рекомендується застосовувати регістри журнально-ордерної форми обліку, а зайнятим торгівлею та іншою посередницькою діяльністю — регістри зі спрощеною формою бухгалтерського обліку. Це такі як:

 • Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (форма В-1);

  Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію). • Відомість обліку виробничих запасів і товарів, а також ПДВ, сплачені по цінностях (форма В-2);

 • Відомість обліку витрат на виробництво (форма В-3);

 • Грошові кошти і фонди (форма В-4);

 • Відомість обліку розрахунків та інші операції (форма В-5);

 • Відомість обліку реалізація (форма В-6, оплата);

 • Розрахунки та інші операції (форма В-6, відвантаження);

 • Відомість обліку розрахунків з постачальниками (форма В-7);

 • Відомість обліку оплати праці (форма В-8);

 • Шахова відомість (форма В-9).

Кожна відомість, як правило, застосовується для обліку операцій по одному з бухгалтерських рахунків. Сума по операції записується одночасно в двох відомостях: по дебету і кредиту рахунка з вказівкою номера кореспондуючого рахунка. Залишки засобів у відомостях звіряються з даними первинних документів. Узагальнення підсумків за місяць проводиться в шаховій відомості за формою В-9, на підставі якої складається оборотна відомість, що є підставою для складання бухгалтерського балансу.

Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Балáнс бухгáлтерський - форма бухгалтерської звітності, яка показує у грошовому виразі стан господарських засобів за їх складом і використанням, джерелами надходження та призначення на певну дату. Має форму таблиці, яка складається з двох частин активу і пасиву.Регістр «Журнал Головна». Застосовується на невеликих по обсязі облікової роботи підприємствах, зі спрощеним планом рахунків. Регістр «Журнал Головна» одночасно є систематичним і хронологічним, відбиває облік по синтетичних рахунках. На початок звітного періоду вводяться сальдо по рахунках робочого плану рахунків.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Щодня в журнал вносяться обороти по дебету і кредиту кореспондуючих рахунків з вказівкою документа-підстави господарської операції, складається звіт по касі («Касова книга»).

Аналітичний облік ведеться в допоміжних книгах, що відкриваються для різних синтетичних чи рахунків на картках, відомостях, створюваних на основі наступних первинних документів: • Відомості обліку заробітної плати;

 • Відомості використання матеріалів;

 • Відомості основних засобів (ОЗ);

 • Відомості операцій по касі і розрахунковому рахунку і т.п.

Наприкінці облікового періоду виводяться обороти по аналітичних рахунках, по кожному синтетичному рахунку обчислюються обороти по дебету і кредиту, виводиться кінцеве сальдо рахунка, що звіряється із сальдо по аналітичним рахункам. На підставі отриманих підсумків складається заключний бухгалтерський баланс за період.

Регістр "Книга господарських операцій". На відміну від регістра «Журнал Головна», у книзі (журналі) господарських операцій кожна господарська операція вводиться в хронологічному порядку.

Операція відбивається на бухгалтерських рахунках шляхом уведення кореспонденції по рахунках.

Операції в книзі реєструються на підставі первинних документів. Регістр ведеться тривалий час (кілька облікових періодів — чи місяців років), дозволяє виконувати вибірки по дебету/кредиту заданого рахунка, виводити загальну суму всіх проводок за визначений період часу. Окремо на підставі документів формуються відомості аналітичного обліку («Касова книга», «Відомість заробітної плати»). Цей тип регістра використовується для розвинутих планів рахунків. Він адаптований до комп'ютерного варіанта обліку, але досить трудомісткий для ручного обліку.

Регістр «Журнал ордер/відомість по рахунку». Цей регістр найбільш розповсюджений. Дані з первинних документів відбиваються у визначених журналах ордерах (Ж ПРО) і накопичувальні відомості. Усі журнали складені по кредитовому принципу, а відомості — по дебетовому. Ці систематичні регістри ведуться протягом одного місяця, після чого підраховуються підсумки оборотів у розрізі кореспондуючих рахунків.

Зведений обліковий регістр «Головна книга» формується на основі оборотів по рахунках за місяць у журналах ордерах і відомостях: кредитові обороти рахунки переносяться однією підсумковою сумою за місяць, дебетові обороти збираються з різних журналів-ордерів і враховуються розгорнуто. Обороти по дебету кожного рахунка сумуются, виводиться сальдо рахунка на кінець місяця.

У комп'ютерному варіанті обліку дані регістри формуються як звіти по базі даних бухгалтерських проводок.

Меморіально-ордерна форма. Хронологічні і систематичні записи бухгалтерських облікових даних ведуться окремо. Бухгалтерська проводка оформляється складанням меморіального ордера (МО) на кожну операцію чи групу однотипних операцій. По синтетичному рахунку відкривається аналітичний облік на картках, а в МО вказується номер картки для відповідного рахунка проводки по операції. Документа-підстави для складання проводки в МО додаються до ордера, у якому вказується їхня кількість, а самі МО реєструються в спеціальному журналі з указівкою номера МО, дати складання і суми по операціях ордера. Після цього МО реєструються в «Головній книзі». Для кожного синтетичного рахунка виділяється окремий лист, кожен МО відбивається в "Головній книзі" двічі — по дебету і кредиті кореспондуючих рахунків.

На підставі підсумкових даних «Головної книги» складають оборотні відомості по простій чи шаховій формі.Оборотно-сальдова відомість. Оборотно-сальдова відомість служить для узагальнення відбитої на рахунках облікової інформації, перевірки правильності записів бухгалтерських проводок і складання балансу. Оборотно-сальдові відомості можуть складатися по синтетичних і аналітичних рахунках, застосовуватися в сполученні з іншими обліковими регістрами. Для кожного рахунка за обліковий період вказується початкове сальдо, обороти по дебету і кредиту обчислюється кінцеве сальдо. На підставі оборотно-сальдової відомості будується бухгалтерський баланс. Цей регістр представлений практично у всіх комп'ютерних системах бухгалтерського обліку, формується як звіт по базі даних бухгалтерських проводок.

Розглянемо комп'ютерний варіант облікових регістрів.

Комп'ютерний облік повинен відповідати єдиній методологічній основі бухгалтерського oбліку і забезпечити:


 • ведення бухгалтерського обліку на основі принципів подвійного запису;

 • взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліку;

 • суцільне відображення автоматизованим способом господарських операцій на основі первинних документів;

 • скорочення трудозатрат на ведення обліку;

 • контроль достовірності даних які вводяться, цілісності облікової інформації;

 • формування довільних зведень, бухгалтерських звітів автоматизованим способом.

У комп'ютерному варіанті бухгалтерського обліку можливо створювати декілька взаємопов'язаних облікових регістрів:

 • бухгалтерських проводок;

 • господарських операцій;

 • первинних облікових документів.

Кожен такий регістр являється базою даних (таблицею реляційної бази даних) певної логічної структури, але з цим ми будемо знайомитись в подальшому. Обробка інформації облікових регістрів виконується при рішенні задач бухгалтерського обліку, формуванні звітів. Результати обробки представляються на машинному носії у вигляді вибірки даних, а також у вигляді машинограм і відеограм. Так на основі первинних облікових регістрів можуть бути сформовані всі раніш розглянуті форми облікових регістрів у вигляді вихідних звітів. Регістр бухгалтерських проводок являється хронологічним обліковим регістром, але легко перетвориться в систематичний регістр. Регістри операцій і документів одночасно, і хронологічні, і систематичні.
1.5. Загальна характеристика та класифікація

інформаційних систем обліку
Під системою розуміється сукупність взаємозв'язаних між собою та з зовнішнім середовищем елементів або частин, функціонування яких направлено на отримання конкретного результату.

Інформаційна система обліку (ІСО) – це сукупність інформації, апаратно-програмних і технологічних засобів, засобів телекомунікації, баз і банків даних, методів і процедур, персоналу управління, які реалізують функції збору, обробки, накопичення і обробки інформації для підготовки і прийняття ефективних управлінських рішень.

ІСО – це множина різних елементів та зв’язків між ними, що складають систему в цілому.

В сучасній концепції організації інформаційних систем у різних предметних областях виокремлюють дві частини: забезпечуючу і функціональну. Кожна з них в свою чергу складається з підсистем.

Забезпечуюча частина ІС включає підсистеми, які реалізують технологію автоматизованої обробки інформації.

Склад цих підсистем однорідний в різних інформаційних системах і відповідно до Державного стандарту включає: інформаційне, технічне, програмне, математичне, організаційне, правове забезпечення.Автоматизована інформаційна система
Забезпечуюча частина

Функціональна частина • Інформаційне забезпечення

 • Технічне забезпечення

 • Програмне забезпечення

 • Математичне забезпечення

 • Організаційне забезпечення
 • Правове забезпечення

Підсистема

Комплекс

задач
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 • Л.О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко
 • ЗМІСТ
 • 1.4. Форми автоматизованого бухгалтерського обліку
 • Правове забезпечення