Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛ. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку

Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
Сторінка4/12
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Якщо в якості критерію взяти організаційну структуру управління, то можна умовно виділити АРМ керівника, АРМ управлінського працівника середнього і оперативного рівнів.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції

У відповідності з принципами вибіркового розподілення інформації ці особи мають потребу в абсолютно різній інформаційній підтримці.


Створення АРМ забезпечує:

 • простоту, зручність і дружнє ставлення по відношенню до користувача;

 • простоту адаптації до конкретних функцій користувача;

 • компактність розміщення і невисокі вимоги до умов експлуатації;

 • високу надійність і живучість;

 • порівняно просту організацію технічного обслуговування.

  Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

  Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.Ефективним режимом роботи АРМ являється його функціонування в рамках локальної обчислювальної мережі. Створені АРМ спеціалістів надають можливості користувачу працювати в діалоговому режимі, оперативно вирішувати поточні задачі, зручно вводити дані, вести контроль, обробку інформації, визначати достовірність результатної інформації, виводити і передавати по каналам зв’язку. Інформаційне забезпечення АРМ орієнтується на конкретну, звичну для користувача, предметну область.

Найбільш важливим для практичних цілей є групування задач за економічним змістом вихідних показників. Таке групування є основою для виділення таких типів автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ): • АРМБ з обліку основних засобів;

 • АРМБ з обліку виробничих запасів;

 • АРМБ з обліку праці і заробітної плати;

 • АРМБ з обліку готової продукції, її відвантаження, реалізації та визначення фінансового результату;

 • АРМБ з обліку фінансово-розрахункових операцій;

 • АРМБ з обліку витрат на виробництво;

 • АРМБ зведеного обліку і складання звітності;

 • АРМБ по обліку капітальних вкладень.

  Капіта́льні вкла́дення - частина інвестицій, спрямована на відтворення основних засобів виробничого і не виробничого призначення, на створення нових, реконструкцію і розвиток наявних основних засобів, включаючи об'єкти соціальної сфери.Кожному з перерахованих АРМБ (комплексів задач) відповідає певний перелік задач.

Технологія організації обліку в умовах АРМ бухгалтера має три етапи: • підготовка інформації та її обробка;

 • систематизація й узагальнення облікової інформації на рахунках за видами ресурсів, контроль, аналіз і її аудит;

 • формування інформації для подальшого використання в управлінні підприємством.

В процесі управління підприємством приймаються оперативні, тактичні та стратегічні управлінські рішення. З цієї метою відокремлюють три рівня управління.

На першому рівні управління здійснюється оперативне управління структурними підрозділами ( цех, магазин, комора, відділ і т.д.). На цьому рівні формуються первинні дані, здійснюються їх обробка, розрахунок і відображення інформації для прийняття управлінських рішень на місці виникнення інформації (АРМБ I категорії). АРМБ I категорії необхідне для формування і підготовки первинної інформації безпосередньо на місці виникнення її (в цехах, складах та інших підрозділах), а також для вирішення необхідних облікових і аудиторських задач. Первинні дані реєструються безпосередньо на робочому місці, де вони виникають, і передаються по певному ланцюжку. В процесі вирішення задач на кожному робочому місці виявляють відхилення, а також причини і винних у них, відомості для оперативного управління процесом виробництва на рівні філії, дочірніх підприємств, ділянок, цехів, відділів та інших виробничих одиниць.

Управлі́ння проце́сом - це сукупність заходів з планування та моніторингу виконання процесу. Термін часто використовують описуючи управління бізнесовими та виробничими процесами.

Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.На другому рівні управління інформація систематизується і узагальнюється за комплексами завдань, ділянками обліку, виконуються контроль і внутрішній аудит. На цій стадії формується і відображається інформація для прийняття конкретних управлінських рішень за комплексом завдань (АРМБ II категорії). На АРМБ II категорії здійснюється контроль проходження первинної інформації і вирішується ряд аналітичних і аудиторських задач, тут також виявляють відхилення від нормальних умов роботи по ділянках обліку (комплексах задач).

Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).

На цьому етапі одержувана інформація підлягає логічному контролю на коректність, а також здійснюється автоматичний аудит за відповідністю даних аналітичного і синтетичного обліку. Крім того, на АРМБ II категорії здійснюється моделювання облікового процесу, проведення аудиту, а також прийняття управлінських рішень з окремого комплексу задач.


На третьому рівні здійснюються формування зведених даних, контроль, аналіз і аудит фінансово-господарської діяльності підприємства. На цьому рівні управління здійснюється управління підприємством в цілому, визначається зовнішня політика, розробляються перспективні плани та стратегія їх виконання. (АРМБ III категорії). АРМБ III категорії призначене для аналізу роботи структурних підрозділів і підприємства в цілому, для узагальнення зведених даних, пов'язаних з вирішенням регламентних задач із складання оперативної і періодичної звітності. На цьому АРМБ здійснюється оперативний контроль з використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів, здійснюються аудит за виконанням показників структурними підрозділами і додержанням умов чинних норм матеріальних і трудових витрат, виявлення негативних відхилень від діючих систем нормування або планування, вирішуються задачі управлінського обліку, моделювання облікових даних.

Таким чином, АРМ — це професійно-орієнтований комплекс технічних, інформаційних і програмних засобів, призначених для автоматизації функцій спеціаліста, які виконуються на його робочому місці.

Основне призначення АРМ — забезпечити управлінський персонал новими засобами техніки та технології. Насамперед йдеться про автоматизоване діалогове виконання основних функцій управління, діалогову інформаційну взаємодію користувачів і оперативний доступ до даних, нагромаджуваних у центральній базі даних ІС або в розподільній базі даних АРМ.

Організація АРМ змінює техніку та методологію виконання функцій управління. Виникли нові технічні операції, такі як робота з екраном як з документом, ведення екранного діалогу, використання нових форм подання даних — електронних картотек і таблиць, графіків і діаграм, багатовіконне подання даних.

Засоби АРМ дають змогу автоматизувати розв'язання облікових задач, що формалізуються, забезпечити інформаційну підтримку важко формалізованих задач, результати яких використовуються для прийняття рішень.

З урахуванням професійних знань і практичних навичок користувач може обирати методику розв'язання задач, маніпулювати даними для обчислень, аналізувати їх результати і приймати відповідне конкретній ситуації управлінське рішення.


4.4. Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)

Комп'ютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО) пройшли великий істо­ричний шлях становлення і розвитку. Вони змінювалися паралельно зі змінами інформаційних технологій, програмних і технічних засобів обробки інформації, методів і засобів розробки, концепції побудови ІС.

Ринок КСБО розпочав формуватися з кінця 80-х років. Сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних засобів автоматизації бухгалтерського обліку: від засобів автоматизації локальної задачі бухгалтерського обліку до повнофункціональної КСБО в складі ІС підприємства.

Існує залежність між масштабом підприємства і типом застосовуваних в КСБО інформаційних технологій

Ця залежність обумовлена як потребами в інформаційних технологіях для реалізації функцій КСБО, так і можливим рівнем затрат на її створення і супроводження. Чим менший масштаб підприємства, тим відносно простіше бухгалтерський облік, менша інтенсивність інформаційних потоків. Для цього класу систем мається потреба в нескладних (а отже, недорогих) інформаційних технологіях. Відомо що для великих підприємств КСБО являються невід'ємною частиною ІС підприємства, тому інформаційні технології КСБО диктується інформаційною системою підприємства. Найбільший простір для вибору інформаційних технологій існує при створенні КСБО середніх деяких великих підприємств. Відповідність інформаційних технологій КСБО масштабу підприємства приведено в таблиці № .

Інформаційні технології КСБОМасштаб підприємства

Малі

Середні

Великі

Немережева, централізована БД

/////////////Мережна, файл-сервер, централізована БД
/////////////
Мережна, клієнт—сервер, централізована БД
/////////////

////////////

Мережна, клієнт—сервер, розподілена БД////////////

По повноті і інтеграції облікових функцій розрізняються: • КСБО для окремих ділянок бухгалтерського обліку;

 • Комплексні КСБО для всіх ділянок бухгалтерського обліку;

 • КСБО з розширенням функцій бухгалтерського обліку (наприклад, торгові системи, складські системи, системи управління продажами, системи закупівельної діяльності тощо);

 • Цілком інтегровані з функціями управління підприємством КСБО.

Програмні продукти КСБО, як правило, мають модульну архітектуру яка дозволяє автономно використовувати окремі функціональні модулі. Організаційно КСБО включає один чи комплекс АРМ бухгалтерів, які можуть працювати як ізольовано так і в мережному режимі.

Програмні продукти для КСБО відрізняються ступенями свободи.

Сту́пені ві́льності або ступені свободи - кількість незалежних змінних, які однозначно описують стан фізичної системи.

Так в одних програмних продуктах допускається вибір компонентів інформаційних технологій — типа СУБД, архітектури мережі, інструментальних засобів проектування, в інших — технічні і програмні рішення являються замкнутими, не підлягають модифікації. Тенденції розвитку інформаційних технологій взагалі свідчать про те, що живучими виявляються ІС орієнтовані на багатоплатформеність, що допускають заміну компонентів базового і загального програмного забезпечення.

Ринок програмних продуктів КСБО зв'язаний з ведучими фірмами-розробниками такими як: 1С:Підприємство, ІНТЕЛЛЕКТ-СЕРВІС, ПАРУС,

ГАЛАКТИКА, ДІАСОФТ, ІНФІН, ІНФОСОФТ, ОМЕГА, R-STYLE SOFTWARE LAB, COGNITIVE TECHNOLOGIES LTD, які забезпечують наступний набір послуг: • Розробку, поширення (продажу) готових програмних продуктів для створення КСБО;

 • Консалтингові послуги по проектуванню КСБО, вибору програмних засобів;

 • Створення інформаційно-правових систем для КСБО;

 • Видання і поширення літератури для КСБО;

 • Організація навчальних центрів для підготовки користувачів КСБО.

Безперечним лідером серед розроблювачів є фірма 1С, про продукти якої більш докладно говориться в подальшому.

Фірми-розроблювачі КСБО пропонують широку номенклатуру програмних продуктів, що враховують потреби користувачів. Ряд фірм-розроблювачів створює програмні продукти єдиної серії під загальною торговою маркою.

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.

Вони призначені для підприємств різних чи масштабів предметних областей, мають типові елементи, використовують типові інформаційно-технологічні рішення.

Фірма «Інтелект-Сервіс» пропонує наступні програмні продукти:


 • БЭСТ-4 — повнофункціональна, багатокористувацька і багато валютна система оперативного (торгового, складського) і бухгалтерського обліку. Уведення даних у систему здійснюється від первинних документів. БЭСТ-4 добре адаптується до специфіки конкретного підприємства;

 • БЭСТ-4 «Магазин» — для автоматизації підприємств роздрібної торгівлі, забезпечує керування товароруом від надходження товарів на складі до їхньої реалізації, підтримує оперативний і бухгалтерський облік, взаємодію з торговим устаткуванням;

  Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа. • БЭСТ «Компанія» — автоматизація керування великим підприємством торгівлі. Забезпечує оперативне керування торговими потоками, включаючи облік закупівель, запасів, продажів товарів, розрахунків по зобов'язаннях. Автоматизовано усі функції бухгалтерського і податкового обліку. Для керування БД використовуються великомасштабні СУБД типу SQL-Server;

 • БЭСТ «Офіс» — повнофункціональна система керування малим підприємством. Забезпечує планування руху коштів, доходів і витрат, облік і аналіз господарської діяльності.

  Ана́ліз господа́рської дія́льності - комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників. • БЭСТ «План» — програма формування календарних збутових і виробничих планів для, підприємств торгівлі, виробництва і сфери послуг, розрахунку витрат і собівартості продукції і послуг, аналізу ефективності варіантів планів, прогнозу результатів роботи.

  Трети́нний се́ктор еконо́міки або сфера послуг - один із трьох секторів економіки в рамках гіпотези трьох секторів, який включає економічну діяльність, пов'язану з послугами. • БЭСТ-ПРО — комплексна автоматизація систем керування підприємств виробничого типу, торгівлі і сфери послуг. Забезпечує повний управлінський цикл, включаючи ведення договорів, контроль взаєморозрахунків, планування виробництва і збуту, облік витрат на виробництво продукції (послуги), керування постачанням, розрахунок зарплати і т.п.

Програмні продукти фірми «ПАРУС»:

 • ПАРУС 7.11 — повнофункціональна система автоматизації керування для малого і середнього бізнесу; .

  Середній бізнес - бізнес-термін, яким позначають дещо середнє і взаємопроникне між малим і великим бізнесом. Але попри це, середній бізнес дуже часто згадується засобами масової інформації у парній конфігурації разом саме з малим бізнесом, що підкреслює їх більшу схожість за певними характеристиками. • ПАРУС «Система керування» — система автоматизації керування для промислових підприємств; :

 • ПАРУС «Аналітика» — аналітична програма для аналізу діяльності торгових підприємств;

 • ПАРУС «Бюджет» — система автоматизації керування для бюджетних організацій;

 • ПАРУС «Страхування» — система автоматизації керування для страхових компаній.

  Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *
4.5. Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку

Розглянемо основні класи бухгалтерських програм.Ведення журналу господарських операцій і складання бухгалтерських звітів. Основна задача даного класу — одержання повного комплекту форм зовнішньої звітності, вихідними даними для яких є бухгалтерські проводки. Програми даного класу є основою АРМ головного бухгалтера, не вимогливі до технічних засобів, прості в обслуговуванні, відносно дешеві. У цих програмах виконується настроювання структури плану рахунків, довідників аналітичного обліку, модифікація форм зовнішньої звітності.

На основі мови запитів виконується фільтрація і вибірка даних бухгалтерських проводок із загального облікового реєстру тощо.

Мо́ви за́питів (англ. query languages) - комп'ютерні мови, що використовуються для написання запитів до баз даних та інформаційних систем.Інструментальні комп'ютерні системи бухгалтерського обліку.

Це широко розповсюджений клас бухгалтерських програм, за допомогою яких можуть створюватися КСБО підприємств будь-якого масштабу, що використовують різноманітні інформаційні технології. Містить: • Систему програмування для створення чи модифікації програмних компонентів КСБО і їхнього налагодження;

 • Конструктори (дизайнери) об'єктів КСБО (інтерфейсу користувача, звітів, екранних форм, довідників);

 • Прототипи об'єктів і КСБО в цілому — «типові конфігурації»;

 • Модуль настроювання (конфігурирования) об'єктів КСБО.

 • Мови запитів високого рівня;

 • Інформаційні технології інтеграції з іншими програмними продуктами, інформаційними ресурсами мережі Інтернет.

  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.КСБО можна розглядати як «оболонку», призначену для наповнення об'єктами, що створюються за допомогою інструментальних засобів, програми орієнтовані на фахівців, що здійснюють розробку і супровід КСБО, а також на кваліфікованих користувачів. Інструментальні засоби КСБО достатні для її модифікації і розвитку.

Даний клас програмних засобів застосовується за умови: • Типова конфігурація КСБО цілком відповідає потребам автоматизації;

 • Кваліфікація користувачів, здатних ефективно використовувати інструментальні засоби, досить висока;

 • Забезпечення супроводження програмного продукту, відновлення типових компонентів (форм зовнішньої звітності, класифікаторів і довідників, стандартних алгоритмів розрахунків і т.п.), випуск нових типових конфігурацій.

До цього класу можна віднести всі різновиди «1С:Бухгалтерія», «Фінанси без проблем», «Інфо-Бухгалтер» «Турбо-Бухгалтер» і ряд інших розробок.

Інтегрована бухгалтерія для малих підприємств.

КСБО в повному складі облікових функцій реалізована на єдиній централізовано зберігаємої БД; розподілена обробка даних, як правило, не підтримується. Обробка облікової інформації здійснюється від первинних облікових документів. Виконується настроювання робочого плану рахунків, довідників аналітичного обліку, вибираються алгоритми облікової політики (метод списання собівартості, методи амортизації й ін.).

Ме́тоди амортиза́ції - методика за якою розраховується Амортизація. Амортизація нараховується згідно з Національним положенням бухгалтерського обліку, а саме П(С)БО 7 «Основні засоби» (п. 26) а також Податкового кодексу України (стаття 144–146).

Маються досить зручні прості для кінцевих користувачів інструментальні засоби і засоби настроювання: • Константи, що впливають на алгоритми роботи програми.

 • Генератор екранних форм.

 • Генератор звітів.

 • Мова запитів високого рівня.

Захист БД, санкціонований доступ, адміністрування БД реалізуються в спрощеному виді.

Особливість програмних засобів даного класу — «монолітність» функції КСБО в одному АРМ бухгалтера. Число користувачів таких КСБО, як правило невелике. Для простоти експлуатації і супроводу програми встановлюються на одному комп'ютері; при наявності декількох комп'ютерів інформаційний обмін між ними можливий за допомогою проміжних носіїв у режимі експорт/імпорт чи проводок по мережі. При цьому підсумкова обробка облікових даних і формування бухгалтерських звітів виконується на центральному комп'ютері.

Область доцільного застосування таких програм це малі і невеликі середні підприємства, обсяг облікової роботи яких не великий, чисельність бухгалтерів — 1-3 чоловік. Типовими представниками програм даного класу є розробки фірм «Парус» старих версій, «БЭСТ2 » («Інтелект-Сервіс»), «Інфін», програми «Інтегратор» і ін.

Комплексний бухгалтерський облік для середніх і великих підприємств. Комплексна КСБО це — набір функціональних АРМ, що працюють на централізовано збереженої БД у мережі. Комплексні КСБО відрізняються від набору ізольованих АРМ, насамперед, принципом системності, що вимагає виконання наступних умов:


 • Єдиний план рахунків.

 • Єдина облікова політика.

 • Загальносистемна нормативно-довідкова інформація (класифікатори, типові форми документів, довідники аналітичного обліку).

 • Одночасність облікових періодів для різних АРМ.

 • Твердий регламент функціонування окремих АРМ і взаємодії АРМ один з одним.

Такі системи мають, як правило, галузеву орієнтацію (торгівля, виробництво, бюджетна сфера). Склад і функції окремих АРМ можуть набудовуватися на специфіку об'єкта керування. Кожен АРМ має функціональну повноту, функції не дублюються по різним АРМ, що можуть працювати як у комплексі з іншими АРМ, так і незалежно.

Склад функцій конкретних АРМ орієнтований на організаційні одиниці керування в складі бухгалтерій — ділянки бухгалтерського обліку. Для КСБО виконується спочатку загальносистемне настроювання, а потім для кожного АРМ — внутрішнє настроювання наступних параметрів: • шаблонів проводок для типових господарських операцій;

 • форм уведення для первинних облікових документів і відповідних їм проводок;

 • значень параметрів типових алгоритмів розрахунків (податків, сум проводок, амортизаційних відрахувань і інших).

Для кожного функціонального АРМ може створюватися своя нормативно-довідкова інформація, але при цьому рівень загальносистемної інформації є визначальним.

Основна умова застосування комплексної КСБО — синхронізація облікових періодів у різних АРМ. Для цього використовуються організаційні і програмні методи.

Комплексні КСБУ мають адміністраторів системи й окремих підсистем, що надають санкціонований доступ користувачам до АРМ, пунктам меню; виконують створення архівних копій БД, відновлення БД з архіву, обмін даними з іншими програмними системами й інші функції.

Типовий склад АРМ комплексної КСБО:

1. АРМ головного бухгалтера — нормативно-довідкове забезпечення КСБО, ведення плану рахунків, робота з обліковим регістром — книгою господарських операцій, автоматизація фінансового обліку і звітності.

Фінансовий облік - це сукупність правил і процедур для відображення, обробки і подання інформації відповідно до вимог законодавчих актів та стандартів. Фінансовий облік забезпечує облік активів і пасивів підприємства, оформлення, реєстрацію, безперервне і взаємопов'язане відображення господарських операцій на рахунках та облікових регістрах, складання фінансової звітності, збір і систематизацію інформації для зовнішніх і внутрішніх користувачів. Ведення фінансового обліку передбачає суворе дотримання законів, нормативних актів, положень, стандартів, інструкцій і принципів.

Книга господарських операцій формується у функціональних АРМ, використовується як джерело для формування бухгалтерської звітності.

2. Облік основних засобів і нематеріальних активів — система автоматизації обліку наявності і руху основних засобів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових і капітальних вкладень.

3. Облік матеріальних (виробничих) запасів — система автоматизації обліку наявності і руху ТМЦ на складі, вартісного обліку матеріальних запасів, обліку списання матеріалів по статтях витрат, формування собівартості матеріалу при списанні по методах FIFO, LIFO і середньозваженому, обліку малоцінних і швидкозношувальних предметів.

4. Система обліку руху товарів і готової продукції на складі у вартісному і кількісному вираженні. Калькуляція цін товарів (готової продукції) відповідно до моделі ціни, розрахунок собівартості при списанні товарів по методах FIFO, LIFO і середньозваженому, облік замовлень покупців, контроль за їхнім проходженням, відвантаженням і оплатою.

5. Облік касових операцій — система автоматизації обліку касових операцій у карбованцях і валюті, обліку розрахунків з підзвітними особами, обліку депонентів.

6. Облік банківських операцій — система автоматизації обліку банківських операцій у карбованцях і валюті, взаємодія із системами «клієнт-банк», що працюють у комунікаційному форматі.

Банківська операція - це технологічно проста транзакція, яка є складовою банківського продукту.

7. Облік розрахунків з покупцями/постачальниками — система автоматизації обліку операцій по розрахунках з покупцями/постачальниками, що підтримує різні варіанти оплат і відвантажень.

8. Облік витрат на виробництво — система автоматизації пооб"ектного обліку і формування собівартості продукції.

9. Облік праці і заробітної плати — система автоматизації розрахунку оплати праці, ведення карток персонального обліку, особових рахунків і табелів робочого часу.

Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Ядром комплексної КСБО є АРМ головного бухгалтера, що працює з єдиним обліковим регістром бухгалтерських проводок, використовуючи його для формування звітів і вихідних форм фінансової звітності.

Як правило, функції комплексних КСБО ширше чисто бухгалтерських. Так, додатково ведеться для розрахунку зарплати облік кадрів, для обліку руху товарно-матеріальних цінностей — керування продажами, керування закупівлями. У ряді систем зроблений акцент на електронний документообіг і сполучене з цим діловодство. Таким чином, КСБО забезпечують реалізацію як фінансового, так і управлінського обліку, оперативного обліку, статистичного обліку і звітності. Такі КСБО наближаються до ІС масштабу підприємства що включають наступні модулі: «Керування продажами», «Керування закупівлями», «Торговий зал» тощо.

Типовими представниками систем даного класу є розробки фірм «Інтелект-Сервіс» (БЭСТ-4, БЭСТ Рго), «Компас» («Компас Гігант»), Ай-Ти (комплекс програмних продуктів «БОС»), «Атлант-Информ» («Галактика») тощо.Контрольні питання


 1. АРМ спеціаліста. Що забезпечує створення АРМ?

 2. Поняття автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) та їх класифікація.

 3. Забезпечуючі та функціональні інформаційні технології. Навести приклад.

 4. Класифікація інформаційних технологій по класу реалізуючих технологічних операцій та по типу користувацького інтерфейсу.

 5. Класифікація інформаційних технологій по способу реалізації в системі управлінської інформації та за ступенем охоплення задач управління.

 6. Класифікація інформаційних технологій по способу побудови мережі та по обслуговуючим предметним областям.

 7. Експертні системи. Напрями їх розвитку.

 8. Пакетний режим роботи. Діалоговий режим роботи.

 9. Інформаційні мереживі технології.

 10. Технологія застосування електронного документообігу.

 11. Технологія “клієнт-сервер”. Моделі реалізації цієї технології.

 12. Глобальні інформаційні мережі.

 13. Основні етапи реалізації нейромережевих технології при розв’язанні прогнозних задач.

 14. Технологія мультимедіа.

 15. Автоматизовані банки даних (БнД), їх особливості.

 16. Інформаційні бази даних (БД), їх особливості.

 17. Бази знань. Їх призначення.

 18. Система управління базами даних (СУБД). Напрями застосування професіональних СУБД.

 19. Методи захисту інформації від несанкціонованого доступу.


Тема 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ

ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ
5.1. Принципи створення та функціонування

інформаційних систем обліку
В ІС підприємства домінуюча роль належить бухгалтерському обліку, який дає змогу відтворити кожний господарський факт з усіма подробицями. Він є суцільним, неперервним, строго регламентованим, за­безпечує документальне відображення всіх господар­ських операцій.

Роль бухгалтерського обліку з переходом до ринкової економіки різко зростає. Відповідно до програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів підлягають перегляду організація бухгалтерського обліку, методика відображення госпо­дарських операцій, обсяг та зміст фінансової звітності. З 01.01.2000 р. набрали чинності Закон України "Про бух­галтерський облік і фінансову звітність в Україні" і "Положення (стандарти) бухгалтерського облі­ку, що визначають принципи та методи ведення бухгал­терського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку".

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Мета запровадження міжнародних стандартів полягає в забезпеченні доступності бухгалтерської інформації для розуміння користувачів в Україні та за її межами.

Велике значення при реформуванні системи бухгалтерського обліку нада­ється створенню АІС обліку на основі обчислювальної техніки, засобів телекомунікації і розвинених інструментальних засобів.

При створенні АІС обліку чи будь-якої іншої системи необхідно опиратися на певні принципи – загальні вимоги, правила та норми, яких слід дотримуватися при побудові системи.

У теорії та практиці створення інформаційних систем виділяють три підходи: локальний, глобальний та системний.Суть локального підходу полягає в тому, що інформаційні системи створюють послідовним нарощуванням задач. Проект на предмет його повноти взагалі не розглядається та втрачається можливість науково обґрунтувати вибір і оцінити напрямки розвитку інформаційної системи, комплекс технічних засобів, а також побудувати її модель.

Позитивне: відносно швидка віддача, наочність задач, розробка невеликими “замкнутими” групами, простота керування системи.

Недоліки: неможливість забезпечення організації комплексів задач, дублювання, постійна перебудова програм і організації задач. Це призводить до дискредитації ідеї створення інформаційної системи.

При глобальному підході розробляють проект, а потім йде впровадження. Як правило, це призводить до морального старіння проекту ще до його впровадження.

Мора́льний знос - це знос основних засобів внаслідок створення нових, прогресивніших і економічно ефективніших машин та устаткування. Поява досконаліших видів устаткування з підвищеною продуктивністю робить економічно доцільною заміну діючих основних засобів іще до їхнього фізичного зносу.Системний (комплексний) підхід щодо створення інформаційної системи — це комплексне вивчення економічного об’єкта як одного цілого з представленням його частин як цілеспрямованих систем і вивчення цих систем та взаємовідносин між ними.

При системному підході економічний об’єкт розглядається як сукупність взаємопов’язаних елементів однієї складної динамічної системи, яка перебуває в стані постійних змін під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, пов’язаних процесами перетворення вхідної інформації в іншу вихідну інформацію.

Динамі́чна систе́ма - математична абстракція, призначена для опису і вивчення систем, що еволюціонують з часом. Прикладом можуть служити механічні системи (рухомі групи тіл) або фізичні процеси.

Системний підхід включає наступні принципи: кінцевої мети, єдності, взаємозв’язку, модульної побудови, ієрархії, розвитку, децентралізації, врахування невизначеності та випадковості у системі.

Характерними ознаками системного підходу є: одночасне охоплення проектування великої кількості задач;

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

типізація та стандартизація рішень; ключова роль баз даних; локальне впровадження; збільшення функціональних задач.

З вище сказаного слідує що згідно з нормативними документами під час створення автоматизованих інформаційних систем (АІС) необхідно керуватися принципами системності, розвитку, сумісності, стандартизації та ефективності .

Принцип системності. Необхідно встановити такі зв’язки між структурними елементами системи, які забезпечували б її сумісність та взаємодію з іншими системами. Тобто, усі зв’язки, елементи, функції та проблеми управління й діяльності системи оподаткування мають розглядатися як єдине ціле.

Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.Принцип розвитку (відкритості). Автоматизована інформаційна система повинна створюватися з урахуванням можливості поповнення й оновлення її функцій та складу без порушення функціонування АІС.

Принцип стандартизації. Під час створення систем мають бути раціонально застосовані типові, уніфіковані й стандартизовані елементи, проектні рішення, пакети прикладних програм тощо. Система та її елементи потребують стандартизації для того, щоб було можливим уніфікувати прийоми, методи, інструкції, які керують роботою персоналу.

Принцип ефективності. Досягнення раціонального співвідношення між витратами на створення АІС і кінцевим результатом.

При створенні АІС виникають вимоги, продиктовані додатковими принципами, а саме: принцип безпеки даних; принцип надійності системи; принцип продуктивності; принцип пристосування.Принцип безпеки даних. Інформація має бути захищеною, повинна бути виключена можливість несанкціонованого доступу, будь-яке порушення в системі має бути виявленим.

Принцип надійності. Програмне і апаратне забезпечення має бути високо надійним. Інформація має бути точною, доступною і надаватись без затримок.

Принцип продуктивності. Жорсткі вимоги до термінів обробки інформації, оперативне надання інформації.

Принцип пристосування. Існуючі інформаційні системи мають бути придатними для модифікації та розширення, навіть при умові повної модифікації системи інформація повинна бути збережена.

Зауважимо, що розглянуті вимоги до АІС є загальними. При створенні системи завжди існують індивідуальні вимоги до її проектування.


5.2. Організація робіт по створенню інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 4.4. Компютерні системи бухгалтерського обліку (КСБО)
 • БЭСТ-4 «Магазин
 • БЭСТ «Офіс
 • БЭСТ «План»
 • ПАРУС 7.11
 • ПАРУС «Система керування»
 • ПАРУС «Бюджет»
 • 4.5. Інструментальні компютерні системи бухгалтерського обліку
 • «Інтелект-Сервіс» (БЭСТ-4, БЭСТ Рго), «Компас» («Компас Гігант»), Ай-Ти
 • Тема 5.
 • 5.2. Організація робіт по створенню інформаційних систем обліку. Стадії та етапи робіт по створенню та впровадженню ІСО