Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛ. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку

Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
Сторінка8/12
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Контрольні запитання


 1. Склад комплексу задач з обліку праці та її оплати в умовах автоматизованої обробки інформації.

 2. Організація та ведення інформаційної бази обліку праці та її оплати.

 3. Технологічний процес обробки облікової інформації в умовах АРМ бухгалтера.

 4. Оперативний облік особового складу, організація табельного обліку, облік відпрацьованого часу й виробітку в умовах автоматизованої обробки інформації.

  Особовий склад - термін, який уживається щодо всіх військослужбовців і цивільних найманих осіб військової частини, з'єднання, об'єднання, установи або іншої військової організації. У ньому виділяють військослужбовців і цивільний персонал. 5. Виконання автоматизованого обліку виробітку і оплати праці робітників-відрядників.

 6. Організація розрахунків за депонованою заробітною платою.

 7. Взаємозв'язок комплексу задач з обліку праці та її оплати з іншими ділянками обліку і управлінською інформаційною системою підприємства.


Тема 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
9.1. Облік готової продукції та її реалізації
Основними поняттями, які характеризують кінцевий результат виробництва на підприємстві, є готова продукція, товари (роботи, послуги), відвантажена та реалізована продукція.

У відповідності з діючими положеннями готовою продукцією вважається продукція, яка пройшла всі стадії обробки, приймання, укомплектовування згідно умовам договорів з замовниками та відповідає технічним вимогам і стандартам. Номенклатура готової продукції визначає показники обсягу діяльності підприємства, тому необхідно забезпечити точний облік готової, відвантаженої та реалізованої продукції. На підприємствах готова продукція обліковується в місцях її зберігання (складах).

В бухгалтерському обліку виокремлюють також товари закуплені (вироби й продукти інших підприємств для наступного продажу без обробки та переробки на даному підприємстві) та товари відвантажені (вироби і продукти, видані із складу, які знаходяться в дорозі або на відповідальному зберіганні у одержувача, по яких за договором або іншою угодою право власності не переходить до одержувача в момент їх відвантаження).

Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.При рішенні задач обліку відвантаженої (відпущеної) продукції відбувається формування даних в натуральному та вартісному виразі про відвантаження продукціїї в розрізі покупців, асортименту, договорів; про виконання робіт і послуг; про залишки товарів, а також даних для зведеного обліку і складання звітності та прийняття управлінських рішень.

Продукція підприємства вважається реалізованою тільки після надходження грошей на рахунок в банку.

Узагальненя інформації про рух та наявність готової продукції підприємства відбувається на рахунку 26 “Готова продукція”. Цей рахунок кореспондує з іншими рахунками таким чином:

Рахунок 26 «Готова продукція»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

23 «Виробництво»

25 «Напівфабрикати»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

42 «Додатковий капітал»

71 «Інший операційний дохід»


 1. «Виробничі запаси»

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

23 «Виробництво»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

79 «Фінансові результати»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

90 «Собівартість реалізації» 1. «Адміністративні витрати»

 2. «Витрати на збут»

 3. «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»

Облік руху товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою продажу відображається на рахунку 28 “Товари”. Особливості застосування цього рахунку в обліку залежать від виду діяльносі конкретних підприємств.

Цей рахунок на промислових та інших виробничих підприємствах застосовується для обліку будь-яких виробів, матеріалів, продуктів, які спеціально придбані для продажу, або тоді, коли вартість матеріальних цінностей, що придбані для комплектування на промислових підприємствах, не включаються до собівартості готової продукції, яка виробляється на цьому підприємстві, а підлягає відшкодуванню покупцями окремо.

Рахунок 28 “Товари” має такі субрахунки (табл.).

Таблиця .

Структура рахунку 28 “Товари”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

28

Товари281
Товари на складі282

Товари в торгівлі283

Товари на комісії284

Тара під товарами285

Торгова націнка

Рахунок 28 “Товари” кореспондує:Рахунок 28 «Товари»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. Капітальні інвестиції»

 1. «Виробничі запаси»

27 «Продукція с.г.виробництва»

28 «Товари» 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

 1. «Додатковий капітал»

46 «Неоплачений капітал»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 « Розрахунки за іншими операціями»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»


 1. «Капітальні інвестиції»

 1. «Виробничі запаси»

23 «Виробництво»

28 «Товари»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

42 «Додатковий капітал»

80 «Матеріальні витрати»


 1. «Інші операційні витрати»

 2. «Інші затрати»

 1. «Собівартість реалізації»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»Задачі обліку готової продукції та її реалізації інформаційно зв’язані з задачами суміжних ділянок обліку, а також із задачами управлінської інформаційної системи підприємства в цілому.

Для вирішення задач з обліку готової продукції використовується інформація про:


 • відпуск на сторону покупних напівфабрикатів, товарів і матеріальних цінностей (облік виробничих запасів);

 • фактичну собівартість товарної продукції (облік витрат на виробництво);

  Това́рна проду́кція - вартість всієї продукції, виробленої підприємством і призначеної для реалізації на сторону або для власних невиробничих потреб. • оплачені банком розрахункові документи і про витрати на збут (облік фінансово-розрахункових операцій);

 • нормативну, планову інформацію, дані про постачання за договорами (управлінська інформаційна система підприємства);

 • реалізацію основних засобів (облік основних засобів та нематеріальних активів).

Результи обробки даних з обліку готової продукції використовуються в:

 • обліку витрат на виробництво (інформація про випуск готової продукції за номенклатурними номерами в натуральному виразі);

 • зведеному обліку і складанні звітності (інформація про фактичну собівартість реалізованої продукції, про податок на добавлену вартість, про виторг від реалізації, про результати реалізації);

 • управлінській інформаційній системі підприємства (інформація про наявність, відвантаження і реалізацію готової продукції).

Організація та методологія обліку готової продукції та її реалізації регламентується відповідними нормативними документами, які діють в Україні: Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Затрати”; Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; Положення про порядок реалізації і ведення бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з продажем товарів; Порядок ведення Книги придбання товарів (робіт, послуг); Порядок ведення Книги продажу товарів (робіт, послуг); інші нормативні документи.


9.2. Організація автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації

Основними завданнями автоматизованого обліку готової продукції та її реалізації є: • документування операцій з обліку готової продукції;

 • ведення інформаційної бази про надходження готової продукції із виробництва;

 • визначення стану запасів готової продукції;

 • перевірку виконання планів по відвантаженню і реалізації продукції;

 • визначення фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг.

Задачі обліку товарів забезпечують автоматизований підрахунок товарів на складах, в місцях їх продажу, реалізації товарів покупцям. А накопичені в системі дані уможливлюють аналіз показників з обліку готової продукції, її відвантаження та реалізації в розрізі аналітичної інформації, що є необхідним для вирішення задач управлінського обліку та прийняття управлінських рішень.

Автоматизація задач з реалізації продукції одночасно забезпечує і контроль надходження від покупців платежів за відвантажену їм продукцію; облік реалізації в необхідних цінах; визначення податку на добавлену вартість для віднесення в бюджет; розподіл позавиробничих витрат, пов’язаних зі збутом продукції; формування бухгалтерських записів по реалізації продукції. В ній зацікавлені також відділ маркетингу та керівництво підприємства.

На практиці вони вирішуються завдяки застосованню різних варіантів побудови та функціонування інформаційної системи обліку готової продукції та її реалізації. Особливості цієї ІС залежать від виду діяльності та розміру підприємства, його оранізаційної структури, документообігу, використання мережевої обробки даних тощо. У вирішенні задач обліку готової продукції та її реалізації приймають участь такі основні учасники інформаційного обміну (рис.), які можуть автоматизувати обробку своїх даних автономними програмними продуктами (самостійними модулями).

Зустрічається використання таких програмних рішень, які забезпечують облік готової продукції, її відвантаження і реалізації у відділі маркетингу (комерційному відділі) та в бухгалтерії.

Програмний модуль відділу маркетингу забезпечує облік надходження на склад та відвантаження із складу готової продукції та уможливлює отримання інформації про її наявність на складі, про виконання договорів, про виписані рахунки-фактури.

Отримання да́них (англ. Data Mining) - виявлення прихованих закономірностей або взаємозв'язків між змінними у великих масивах необроблених даних. Зазвичай поділяють на задачі класифікації, моделювання та прогнозування.

Він виконує такі функції, як організація і ведення картотеки складського обліку, відвантаження готової продукції, рекламацій, виконання договорів, а також друк реєстрів та сервіс.

В бухгалтерії виконують вирішення задачі “Відвантаження та реалізаці”, друк машинограм, ведення довідників та сервіс. Цей модуль може функціонувати автономно або в комплексі з іншими. Вхідна інформація формується на місці виникнення у відділі маркетингу і передається в бухгалтерію в електронному вигляді. На її підставі виписуються рахунки-фактури, які також можуть сформовані і при введенні відповідної інформації з клавіатури.

В умовах функціонування корпоративних інформаційних систем для обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації можуть пропонуватися різні рівні програмних рішень, які забезпечують вирішення цих задач в регламентному режимі та режимі запиту, отримання результатної інформації відповідно в повному обсязі у вигляді машинограм чи у вигляді її окремих фрагментів на дисплеї або машинограмі.

Корпорати́вна інформаці́йна систе́ма (КІС) - це інформаційна система, яка підтримує автоматизацію функцій управління на підприємстві (в корпорації) і постачає інформацію для прийняття управлінських рішень.Автоматизація складського обліку забезпечує отримання:

 • даних аналітичного обліку залишків готової продукції та її надхоження на склад в натуральному й вартісному виразі;

 • даних про випуск готової продукції для прийняття управлінських рішень;

 • даних про фактичну собівартість іншого приходу і витрат готової продукції.

Ці задачі можуть вирішуватися завдяки використанню окремого модулю, або входити до складу програмного комплексу з обліку готової продукції та її реалізації.

На складі головне меню програми може передбачати такі функції (рис.):

Початком роботи з системою є формування нормативно-довідкової інформації у вигляді довідників: номенклатура-цінник готової продукції; зовнішніх організацій; текстових постійних; договорів на постачання готової продукції; користувачів; торгових націнок. При виборі конкретного довідника система показує його структуру.

Формування в системі номенклатури продукції та її кількості здійснюється через “Картку обліку готової продукції”, куди бухгалтер спочатку пореквізитно вводить залишки по кожному номенклатурному номеру на дату внесення, а потім через автоматизоване створення відповідних первиних документів в картці відображається надходження готової продукції на склад або її відвантаження з визначенням залишку по кожному номенклатурному номеру.

Автоматизоване формування первинних документів при необхідності може передбачати їх друкування.

Відвантаження готової продукції зі складу супроводжується формуванням і випискою рахунку-накладної на відпуск готової продукції, який разом з відповідною нормативно-довідковою інформацією є підставою для складання та друкування платіжної вимоги-доручення. Рахунки-накладні автоматично заносяться у Книгу реєстрації рахунків-накладних, в якій вказується коли була відвантажена продукція та зроблена оплата.

Функція “Ведення інформаційної бази” уможливлює копіювання інформації для архівного збереження, відновлення, перезапису в інші модулі бухгалтерського обліку.Функція “Вихідна інформація” передбачає формування Відомості руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі, Відомості аналітичного обліку, Відомості аналізу відвантаження готової продукції.

Інформаційна база цієї ділянки обліку передбачає використання такої основної нормативно-довідкової інформації:

 • довідник номенклатура-цінник готової продукції (група готової продукції, номенклатурний номер, марка, найменування готової продукції, одиниця виміру, ціна за одиницю виміру в національній грошовій одиниці й в іноземних валютах, синтетичний рахунок);

  Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.

  Грошова́ одини́ця - це встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Вона служить для вимірювання цін товарів та послуг. Грошова одиниця встановлюється законодавством країни з урахуванням соціально-економічних та історичних закономірностей її розвитку. • довідник зовнішніх організацій (код зовнішньої організації, найменування організації, адреса і банківські реквізити організації);

 • довідник текстових постійних (текст, код постійних даних);

 • довідник договорів по постачаннях готової продукції (код фонду утримувача, код покупця, номенклатурний номер, найменування, план постачань продукції по місяцях (кількість), сума планових платежів, передбачених договором);

 • довідник користувачів (код користувача, найменування підприємства, адреса і банківські реквізити підприємства);

 • довідник торгових націнок (код готової продукції, відсоток чи націнок сума);

 • довідник плану випуску продукції (структурний підрозділ, здавач готової продукції, номенклатурний номер, план випуску продукції по місяцях (кількість), плановий відсоток рентабельності);

 • довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприємства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);

 • довідник статей обліку (код статті, її найменування).

Виконання облікових робіт починається з формування НДІ та заповнення вхідної інформації, представленої такими документами:

 • рахунок-накладна;

 • платіжна вимога-доручення;
 • картка обліку готової продукції;


 • квитанція про відвантаження готової продукції;

 • Книга реєстрації рахунків-накладних.

В результаті обробки даних отримують таку вихідну інформацію:

 • Відомість руху готової продукції на складі в номенклатурному розрізі;

 • Відомість аналітичного обліку;

 • Відомість аналізу відвантаження готової продукції;

 • Відомість відвантаження, відпустки і реалізації готової продукції;

 • Відомість визначення результатів від реалізації готової продукції.

 • Моделі рентабельності продукції.

В умовах конкурентної боротьби для підприємства особливий інтерес має процес моделювання різних сторін господарської діяльності. За наявною інформацією в базі даних та базі моделей можна проаналізувати фактичну і планову рентабельність продукції;

Рента́бельність проду́кції - економічна категорія, що характеризує ефективність реалізації продукції (товарів, робіт та послуг). Визначається як відношення чистого прибутку від реалізації до собівартості продукції.

змоделювати рентабельність продукції на майбутні періоди; внести конкретні пропозиції по організації виробництва готової продукції чи про припинення випуску нерентабельних її видів. Використовуючи інформацію бази знань, бухгалтер (керівник підприємства) отримує підказку про необхідне оптимальне управлінське рішення, яке дозволить в найкоротший термін переорієнтувати виробництво на випуск нової продукції).

9.3. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації засобами універсального програмного продукту


Розглянемо реалізацію автоматизованого складського обліку на прикладі програмного продукту X-DOOR фірми SoftTAXI. Модуль “Складський облік” рекомендується для застосування на підприємствах з номенклатурою виробів, що реалізуються, і які вимагають кількісного обліку та формування звітних документів, що характеризують рух товарів для відображення його в бухгалтерському обліку.

“Складський облік” призначений для: • організованого зберігання інформації про товари та послуги;

  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню. • ведення роздільного обліку руху товарів по точках реалізації або підрозділах, використовуючи принцип багатоскладського обліку;

 • ведення розрізненого обліку реалізації товарів за готівковий та безготівковий розрахунок, використовуючи як балансові рахунки бухгалтерського обліку, так і позабалансові рахунки.

“Складський облік” дозволяє:

 • вести багатоскладський облік товарів і матеріалів;

 • формувати багаторівневу структуру складу (група / вид / тип / товар);

 • створювати внутрішній класифікатор товарів;

 • зберігати і оперативно відслідковувати інформацію про усі партії товарів, що надійшли, з урахуванням сроку реалізації;

 • зберігати по кожному товару норму запасу і формувати на її основі дані про фактичний залишок звіт про умовний дефіцит;

 • прискорити і спростити процедуру відображення приходу і витрат товарів в карточці, використовуючи шаблон введення;

 • формування комплекту звітних документів, всебічно характеризуючих рух товаро-матеріальних цінностей;

 • автоматизувати міжскладські переміщення;

 • в автоматичному режимі виконувати відвантаження товарів зі складу по виписаних за період накладних;

 • відмітити операцію приходу та відвантаження товару зі складу;

 • здійснювати вибракування товару з можливістю наступної реалізації за спеціальною ціною браку;

 • автоматично формувати відпускні ціни на товари з веденням журналу призначення цін;

 • автоматично виконувати резервування та розрезервування товарів, виписаних по рахунках.

Модуль “складський облік” формує і друкує такі звітні документи:

 • зведену відомість;

 • товарний звіт;

 • інвентаризований опис товароматеріальних цінностей;

 • умовний дефіцит;

 • відомість витрат товарів;

 • картку витрат за покупцями;

 • картку витрат за постачальниками;

 • акти затвердження цін і переоцінки;

 • відомість товару з закінчуючимтерміном реалізації;

 • оборотну відомість по постачальниках за обліковими та відпускними цінами;

 • відомість залишків;

 • відомість надходження товарів;

 • прибутково-витратну відомість;

 • карточку приходу по постачальниках;

 • акт браку;

 • прейскурант.

Фірма SoftTAXI пропонує також модуль “Відпск товару”, який доцільно поєднувати з модулем “Складський облік”.

Модуль “Відпск товару” призначений для автоматизації робочого місця менеджера і виконання робіт, пов’язаних з формуванням рахунків і витратних накладних з використанням різних видів відпускних цін, з створенням прайс-листів на товари та послуги.

Від дозволяє:


 • вести та використовувати в роботі роздільний облік оплачених і неоплачених рахунків;

 • вести і використовувати в роботі роздільний облік відвантажених і невідвантажених накладних;

 • формувати відпускні ціни як довільно, так так і у вигляді націнки або скидки від будь-якої віпускної ціни;

 • зберігати і використовувати при виписці дані про партнерів;

 • використовувати при формуванні рахунків і витратних накладних реквізити декількох банків (розрахункових рахунків);

 • використовувати пульти швидкого пошуку за фрагментом найменування партнера чи товару;

 • зберігати створені документи в архівах, формувати чисті бланки рахунків і витратних накладних із заповненими реквізитами підприємства;

 • визначити приналежність товару до налогової групи тощо.

“Відпуск товару” дозволяє формувати і друкувати наступні документи:

 • працс-лист на товари та послуги, а також інформацію про найменування товару, його ціні з ПДВ або без нього;

 • рахунки на сплату, підготовлені на основі прайс-листів, раніше виписаних рахунків або довільної інформації;

 • перелік рахунків і витратних накладних за будь-який період по одному або усіх партнерах;

 • перелік документів, за якими зарезервовано товар.

Контрольні запитання


 1. Концептуальна модель автоматизованої обробки інформації з обліку готової продукції та її реалізації.

 2. Організація та ведення інформаційної бази з обліку готової продукції та її реалізацїі.

 3. Характеристика основних функцій АРМ з обліку готової продукції на складі.

 4. Особливості обліку готової, відвантаженої та реалізованої продукції в бухгалтерії.

 5. Технологічний процес обробки інформації.

 6. Взаємозв'язок комплексу задач з обліку готової продукції та її реалізації з іншими ділянками обліку та підсистемами управлінської інформаційнної системи підприємства.


Тема 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
10.1. Облік фінансово-розрахункових операцій

В цій темі розглядаються облікові задачі, що відображають щоденний стан підприємства, виконання необхідних аналітичних розрахунків показників фінансового стану з метою визначення резервів прискорення оборотності коштів. До них відносяться: 1. облік коштів у касі підприємства;

 2. облік коштів на рахунках у банку;

 3. облік розрахунків з підзвітними особами й іншими розрахунками;

 4. аналітичний облік за відповідними рахунками коштів і розрахунків.

Об’єднання цих задач визвано тим, що автоматизована обробка інформації по ним виконується за єдиною технологією. При цьому використовується єдина система класифікації, структура вхідних масивів та масивів, що зберігаються, вихідних регістрів-машинограм тощо. Усі ці задачі утворюють групу фінансово-розрахункових операцій. Розглянемо особливості обліку окремих із них.

Для збереження всіх готівкових грошових коштів і цінних паперів та виконання розрахунків на підприємствах створюються каси. І всі операції, зміст яких пов’язаний з надходженням готівки до каси та видачею з неї, називають касовими опрераціями.

Всі підприємства, незалежно від форми власності (державні, орендні, колективні, спільні, кооперативні) зобов’язані зберігати свої грошові кошти в установах банку та з їх допомогою виконувати безготівкові розрахунки з своїми контрагентами.

Безготі́вкові розраху́нки - платежі, які здійснюються шляхом перерахування з рахунку платника на рахунок кредитора у банках без використання грошових купюр. Безготівкові розрахунки застосовуються між підприємствами і організаціями для розрахунків за куплені сировину, матеріали, напівфабрикати, відвантажену продукцію, виконані роботи і т. д.

Банківські операції в порівнянні з касовими більш трудомісткі, оскільки вони характеризуються розмаїттям операцій та вимагають формування великої кількості первинних документів.

Організація обліку руху грошових засобів є найважливішою задачею бухгалтерського обліку. Її вирішення забезпечує повсякденний контроль за збереженням, правильним використанням та станом грошових засобів на розрахунковому рахунку в банку, прийманням, видаванням грошей в касі підприємства.

Грошові кошти, які одержані із банківської установи, можуть використовуватися для:


 • розрахунків з населенням з оплати праці;

 • виплати грошових виплат і поощрений, спрямованих на споживання;

 • допомоги, компенсацій, гонорарів, стипендій, пенсій, витрат на відрядження;

 • страхових відшкодувань населенню при настанні страхових випадків;

  Страховий випадок - подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулась і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. • розрахунків з ломбардами;

 • закупки сільгосппродукції та продуктів її переробки тощо.

Бухгалтерський облік руху і залишків грошей в касі виконують на рахунку 30 “Каса” (табл.).

Таблиця


Структура рахунку 30 “Каса”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

30

Каса301
Каса в національній валюті302

Каса в іноземній валюті

За дебетом рахунку 30 “Каса” відображається надходження грошей в касу, а видавання грошей – по кредиту. На субрахунках ведуть облік операцій по касі в національній або іноземній валютах. Рахунок 30 “Каса” кореспондує:

Рахунок 30 «Каса»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Довгострокові фінансові інвестиції»

 2. «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

 1. «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткостарокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»


 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

45 «Вилучений капітал»


 1. «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

66 «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи» 1. «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

76 «Страхові платежі»

97 «Інші витрати»


14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках» 1. «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

41 «Пайовий капітал» 1. «Вилучений капітал»

46 «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільві налходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові вексклі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

76 «Страхові платежі»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

97 «Інші витрати»

99 «Надзвичайні витрати»Для наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку, і можуть бути використані для поточних операцій застосовують рахунок 31 “Рахунки в банках”.

Таблиця

Структура рахунку 31 “Рахунки в банках”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

31

Рахунки в банках311
Поточні рахунки в національній валюті312

Поточні рахунки в іноземній валюті313

Інші рахунки в банку в національній валюті314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Для відображення в бухгалтерському обліку руху грошових коштів, зарахованих і списаних з розрахункового рахунку, перевіряється і обробляється виписка банка з доданими до неї документами. На підставі записів у виписці банку бухгалтер проставляє кореспонденцію рахунків, при цьому на грошові кошти, що надійшли, дебетується рахунок 31 “Рахунки в банках” , а на списання – кредитується. Рахунок 31 “Рахунки в банках” кореспондує:Рахунок 31 «Рахунки в банках»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Довгострокові фінансові інвестиції»

 2. «Капітальні інвестиції»

 3. «Довгострокова дебіторська заборгованість»

 1. «Інші необоротні активи»

 1. «Каса»

 2. «Рахунки в банках»

 1. «Інші кошти»

 2. «Короткостарокові векселі одержані»

 3. «Поточні фінансові інвестиції»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

42 «Додатковий капітал»

45 «Вилучений капітал»

46 «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»


 1. «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

 2. «Розрахунки за податками й платежами»

 3. «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»

76 «Страхові платежі»

97 «Інші витрати»


14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

18 «Інші необоротні активи»

24 «брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

41 «Пайовий капітал» 1. «Вилучений капітал»

 2. «Неоплачений капітал»

 3. «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

48 «Цільове фінансування і цільві налходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові вексклі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

53 «Довгострокові зобов’язання з оренди»

55 «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

61 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 1. «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

66 «Розрахунки з оплати праці»

67 «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

76 «Страхові платежі»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

95 «Фінансові витрати»

97 «Інші витрати»

99 «Надзвичайні витрати»Облік розрахункових операцій повинен забезпечувати контроль за станом розрахунків як із зовнішніми організаціями та підприємствами (постачальниками, підрядниками, клієнтурою), так і з внутрішніми (підзвітними особами, депонентами тощо).

Узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, крім заборгованості, яка забезпечується векелем, виконується на рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”. Його структура така (табл.):Таблиця

Структура рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

36

Розрахунки з покупцями та замовниками361
Розрахунки з вітчизняними покупцями362

Розрахунки з іноземними покупцями

За дебетом рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг, яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори, що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

За кредитом відображається сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та на інші види розрахунків.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником за кожним пред’явленим до сплати рахунком.

Кореспонденція рахунку 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” така:

Рахунок 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Каса»

 2. «Рахунки в банках»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

76 «Страхові платежі»


30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

38 «Резерв сумнівних боргів»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

65 «Розрахунки за страхуванням»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Дохід від реалізації»

76 «Страхові платежі»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»


Облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданим, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями ведеться на рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами” (табл.).

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання (Accounts Receivable) - суми, які нараховуються підприємству від покупців за товари або послуги, продані в кредит. В балансі підприємства записуються як активи.

Креди́тна спі́лка - неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки (ст. 1 Закону України «Про кредитні спілки»)Таблиця

Структура рахунку 37 “Розрахунки з різними дебіторами”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

37

Розрахунки з різними дебіторами371
Розрахунки за виданими авансами372

Розрахунки з підзвітними особами373

Розрахунки за нарахованими доходами374

Розрахунки за претензіями375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок377

Розрахунки з іншими дебіторами

Аналітичний облік ведеться за конкретним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Кореспонденція цього рахунку така:

Рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Основні засоби»

 2. «Інші необоротні матеріальні активи»

 1. «Довгострокові фінансові інвестиції»

 2. «Капітальні інвестиції»

 3. «Довгострокова дебіторська заборгованість»

 1. «Негативний гудвіл»

 2. «Виробничі запаси»

 3. «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

 4. «МШП»

 5. «Виробництво»

 6. «Брак у виробництві»

 7. «Напівфабрикати»

 8. «Готова продукція»

 9. «Продукція с.г.виробництва»

 10. «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»


 1. «Розрахунки з покупцями та замовниками»

39 «Витрати майбутніх періодів»

50 «Довгострокові позики»

60 «Короткострокові позики»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

69 «Доходи майбутніх періодів»

70 «Доходи від реалізації»


 1. «Інший операційний дохід»

73 «Інші фінансові доходи»

74 «Інші доходи»

75 «Надзвичайні доходи»


10 «Основні засоби»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

12 «Нематеріальні активи»

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

15 «Капітальні інвестиції»

16 «Довгострокова дебіторська заборгованість»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «МШП»

23 «Виробництво»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція с.г.виробництва»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

33 «Інші кошти»

34 «Короткострокові векселі одержані»

35 «Поточні фінансові інвестиції»


 1. «Цільве фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики»

51 «Довгострокові векселі видані» 1. «Короткострокові позики»

 2. «Поточна заборгованість за довгостроковим зобов’язаннями»

62 «Короткострокові векселі видані»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

64 «Розрахунки за податками й платежами»


 1. «Розрахунки за страхуванням»

 2. «Розрахунки з оплати праці»

 3. «Розрахунки з учасниками»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати» 1. «Загальновиробничі витрати»

 2. «Адміністативні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»


Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товаро-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги ведеться на рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” (табл.).

Таблиця

Структура рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

Номер рахунку

Назва рахунку

Код субрахунку

Назва субрахунку

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками632

Розрахунки з іноземними постачальниками

За кредитом цього рахунку відображається заборгованість за одержані відпостачальників та підрядників товаро-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом – її погашення, списання тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним постачальником та підрядником в розрізі кожного документа (рахунку) на сплату. Кореспонденція рахунку така:Рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Брак у виробництві»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

34 «Короткострокові векселі одержані»

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

41 «Пайовий капітал»

 1. «Неоплачений капітал»

48 «Цільове фінансування і цільові надходження»

50 «Довгострокові позики» 1. «Довгострокові векселі видані»

52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями»

 1. «Інші довгострокові зобов’язання»

60 «Короткострокові позики»

62 «Короткострокові векселі видані»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

70 «Доходи від реалізації»

71 «Інший операційний дохід»

74 «Інші доходи»15 «Капітальні інвестиції»

20 «Виробничі запаси»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «МШП»


 1. «Виробництво»

24 «Брак у виробництві»

28 «Товари»

30 «Каса»

31 «Рахунки в банках»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

64 «Розрахунки за податками й платежами»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністативні витрати»

93 «Витрати на збут»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»Задачі з обліку фінансово-розрахункових операцій інформаційно пов’язані з такими ділянками:

з обліку запасів:

 • позавиробничі витрати;

 • надходження матеріальних цінностей за фактичною вартістю;

 • приход матеріальних цінностейпо кореспондуючих рахунках.

з обліку праці та заробітної плати:

 • виплата заробітної плати через касу і перерахувань через розрахунковий рахунок;

 • нарахування заробітної плати по кореспондуючих рахунках;

 • нарахування страхових внесків;

 • утримання із заробітної плати;

 • резерв майбутніх витрат.

з обліку витрат на виробництво:

 • дані про витрати, віднесені на виробничі рахунки по розрахункових операціях,;

 • позавиробничі витрати.

з обліку готової продукції та її реалізації:

 • виручка від реалізації готової продукції;

 • податок на добавлену вартість;

 • фактична собівартість реалізованої продукції;

 • результат від реалізації.

підсистема управління фінансами:

 • фінансовий план;

 • кошториси різних витрат.

Здійснення фінансово-розрахункових операцій повинне відповідати вимогам таких нормативних документів: Закон україни “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”; План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 “Звіт про рух грошових засобів”; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”; Інструкція №3 “Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті”; Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обігу України”; Положення “Про переводний і простий вексель”; Порядок проведення банками операцій з векселями; Порядок ведення касових операцій в національній валюті України; Положення про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання” інші нормативні документи.
10.2. Організація автоматизованого обліку фінансово-розрахункових операцій

Як і при рішенні попередньо розглянутих задач, можна виділити різні варіанти побудови системи автоматизованої обробки даних задач з обліку фінансово-розрахункових операцій (комплексні, модульні).

На створення комплексної інформаційної системи обліку фінансово-розрахункових операцій в значній мірі впливає розмір підприємства. На середніх підприємствах інформаційне обслуговуння здійснюється на рівні бухгалтера, де ведеться облік фінансово-розрахункових операцій, та керівника підприємства (головного бухгалтера). На великих підприємствах можуть виокремлюватися: каса та фінансовий відділ; бухгалтерія; керівник підприємства і головний бухгалтер.

Комплексна система автоматизованої обробки фінансово-розрахункових задач передбачає використання єдиної бази даних, яка утворюється з нормативно-довідкової, вхідної та вихідної інформації.До складу основної нормативно-довідкової інформації цієї ділянки обліку входять:

 • довідник типових основних документів (вид обороту, текст типової підстави);

 • довідник підприємств (код, найменування, адреса підприємства, банківські реквізити підприємства);

 • довідник рахунків бухгалтерського обліку (код підприємства, рахунок, субрахунок, код аналітичного обліку, його найменування);

 • довідник зовнішніх організацій (код, найменування зовнішньої організації, її банківські реквізити);

 • довідник прізвищ працюючих (код підприємства, структурний підрозділ, табельний номер, прізвище, ім'я, по-батькові);

 • довідник структурних підрозділів (код підприємства, код структурного підрозділу, його найменування);

 • довідник статей обліку (код статті, її найменування);

 • довідник припустимої кореспонденції рахунків (основний рахунок, кориспондуючий рахунок, допустимість кореспонденції по дебету та кредиту);

 • довідник курсу валют (найменування валюти, код валюти, одиниця валюти, вартість валюти в національній грошовій одиниці, дата введення курсу валюти);

 • довідник типових господарських операцій.

Вхідна інформація формується в таких основних документах:

 • прибутковий касовий ордер;

 • видатковий касовий ордер;

 • платіжна відомість;

 • платіжне вимога-доручення;

 • платіжне доручення;

 • зведене платіжне доручення;

  Акредитив (лат. accre-ditivus - довірчий): Документ, що засвідчує права особи, на ім'я якої його видано, отримати в кредитній установі зазначену в акредитиві суму. Оплата акредитиву здійснюється кредитною установою в місці пред'явлення його за рахунок грошової суми, яку внесено до ощадної каси або знято з рахунку його власника, або згідно з договором між банками; Форма розрахунків і вид банківського рахунку, за яким здійснюються безготівкові розрахунки. Застосовується в міжнародних розрахунках у комерційних операціях, а також між вітчизняними юридичними особами, коли така форма передбачена договором між постачальником та замовником (покупцем). Акредитив відкривається за дорученням платника в банку, який обслуговує постачальника, на підставі заяви чітко встановленої форми. Джерелом відкриття акредитиву можуть бути як внесені кошти покупця, так і кредити банку. Підставою виплати на акредитиву є надані постачальником реєстри рахунків та транспортних документів, які підтверджують відвантаження вантажу. Виплата коштів може бути обумовлена попереднім акцептом. Кожний акредитив призначений для розрахунків лише з одним постачальником. • виписка банку;

 • реєстр чеків;

 • заява на акредитив;

 • заява на переревод;

 • заява на продаж;

 • грошовий чек;

 • доручення на покупку валюти;

 • доручення на продаж валюти.

Вихідна інформація така:

 • касова книга;

 • щоденна відомість;

 • відомість використання засобів за цільовим призначенням;

 • відомість надходження (витрати) коштів;

 • картка депонування;

 • відомість депонованих сум;

 • відомість руху коштів по рахунках;

 • відомість рахунків до отримання за термінами оплати;

 • відомість по руху валютних коштів;

 • авансовий звіт;

 • особовий рахунок;

 • відомість розрахунків з підзвітними особами;

 • відомість розрахунків тощо.

Виконання облікових робіт починається з формування нормативно-довідкової інфомації та первинних даних, після чого здійснюється рішення відповідної задачі. Це досягається вибором необхідної функції в головному меню, яке може складатися із таких рівнів (рис.).

При формуванні первинних даних по банківських операціях застосовується технологія, аналогічна технології обробки даних як і по касових операціях. При цьому використовується нормативно-довідкова інформація, що дозволяє автоматично формувати постійні дані банківських первинних документів. Виписки банку є підставою для введення інформації з розрахункових чи валютних рахунків.

Обліковий працівник заповнює дані в електронну форму первинного документа, відображену на екрані дисплея. Помилкові дані коригуються. Одночасно інформація фіксується на машинному носії, а при необхідності первинний документ може бути роздрукований у визначеному форматі.

У режимі “Облік розрахунків з підзвітними особами” формуються обороти за звітний період, а також вихідне сальдо за табельними номерами підзвітних осіб і за призначенням розрахунків.

Режим головного меню “Облік розрахункових операцій” забезпечує автоматизований облік, контроль і аудит розрахунків з організаціями і підприємствами (різними дебіторами і кредиторами). Введена інформація групується в аналітичному розрізі, що уможливлює перевірку бухгалтером стану розрахунків, терміни оплати, надійність партнера, документообіг, а також причини, що зумовили утворення дебіторської і кредиторської заборгованості з початку звітного періоду.

Кредиторська заборгованість - це заборгованість підприємства іншим юридичним і фізичним особам, що виникла в результаті здійснених раніше дій (подій), оцінена в гривнях і щодо якої в підприємства існують зобов'язання її погашення в певний строк.

При виборі функції “Аналітичний облік” формується відомість аналітичного обліку за розрахунковими рахунками.

За запитом бухгалтер може отримати довідкову інформацію за відповідними ознаками (типу конкретного документа або по всіх типах; номеру документа чи по діапазону номерів; даті складання документа чи по діапазону дат; основному рахунку або по діапазону рахунків; основному субрахунку або по діапазону субрахунків; сумі в гривнях або по діапазону сум у гривнах; сумі в валюті або по діапазону сум у валюті; найменуванню або його коду).

Бухгалтер має можливість документально проаналізувати надходження і витрату коштів у національній грошовій одиниці й у іноземній валюті. При цьому контролюється правильність відображення в обліку всіх проведених господарських операцій по кореспондуючих рахунках.

Режим “Моделювання надходження коштів” забезпечує бухгалтера та інших зацікавлених осіб графічною моделлю надходження коштів у зазначеному діапазоні часу, відображеною на екрані, а при необхідності, і на друкувальному пристрої, що дає можливість проаналізувати надходження і динаміку коштів.

Графі́чна моде́ль, або імові́рнісна графі́чна моде́ль (ІГМ, англ. probabilistic graphical model, PGM) - це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності[en] між випадковими змінними виражено графом. Вони поширені в теорії ймовірностей, статистиці, - зокрема, баєсовій, - та в машинному навчанні.Функція “Аналіз грошового обігу” дозволяє одержати інформацію про наявність, залишок та резерви коштів за конкретний період, що уможливлює розробку бухалтером практичних рекомендацій з удосконалювання грошового обігу на підприємстві, визначення шляхів залучення невикористаних коштів як за окремими напрямками, так і в цілому, передбачати рух коштів на підприємстві в майбутньому.

Грошови́й о́біг - це рух грошей у готівковій і безготівковій формах, який обслуговує реалізацію товарів і нетоварні платежі в господарстві.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • Товари на складі
 • Контрольні запитання
 • Каса в національній валюті
 • Поточні рахунки в національній валюті
 • Розрахунки з вітчизняними покупцями
 • Розрахунки за виданими авансами
 • Розрахунки з вітчизняними постачальниками