Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛ. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку

Л. О. Терещенко, І.І. Матієнко-Зубенко інформаційні системи І технології в обліку
Сторінка9/12
Дата конвертації09.04.2017
Розмір2.43 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

10.3. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій засобами універсального програмного продукту

Для викладення цього питання в якості прикладу розглянемо модулі “Банк, звіти” та “Клієнт-Банк” системи “Галактика”.

Обслуговування операцій з безготівковими грошовими коштами підприємства і отримання різноманітних форм звітності забезпечує модуль “Банк, звіти”. Його головне меню передбачає такі пункти (рис.).

Меню “Документи” містить функції, які забезпечують введення в базу даних фінансових документів, їх друк та відображення інформації про рух грошових засобів на рахунках бухгалтерського обліку.

Меню “Опреації” дозволяє провести переоцінку валютних сальдо і оборотів, здійснити обмін інфломацією з банком (у вигляді файлів).

Меню “Звіти” слугує для формування звітності за результатами господарських операцій, проведених в усіх модулях програми.

Модуль “Налаштування” забезпечує обов’язкове налаштування Контура Бухгалтерського обліку, визначивши параметри і заповнивши каталоги.

Всі результати роботи Контура бухгалтерського обліку знаходять своє відображення в модулі “Банк, звітність”.

Інформаційні зв’язки цього модуля представлені на рис.

В модулі “ГоспОперації” може бути виконана розноска документів по господарських операціях, сформовані групові проводки. Там же можна налаштовувати типові господарські операції, які дозволяють автоматизувати виконання проводок за платіжними документами.

В модулі “Зарплата” формуються бухгалтерські довідки і платіжні доручення, пов’язані з нарахуванням заробітної плати, податками на фонд оплати праці, перерахування сум утримань. Обробка цих документів проводиться в модулі “Банк, звіти”.

Модулі Контуру управління являють собою джерело документів-основ і накладних, з якими пов’язані платіжні документи, сформовані в модулі “Банк, звіти”.

Модулі “Постачальники”, “Одержувачі” із того ж контура використовують платіжні документи, створені за допомогою модуля “Баланс, звіти”, для контролю розрахунків з контрагентами.

Результати операцій, виконаних в модулі “Банк, звіти”, відображаються в Головній книзі, Балансі підприємства і в інших звітних документах, сформованих за допомогою модуля “Баланс, звіти”.

Модуль “Клієнт-Банк” є посередником між модулем “Банк, звіти” і програмним забезпеченням, встановлених в організації-банку (рис.).


Модуль “Клієнт-банк” виконує автоматизоване проходження платіжних документів “КлієнтБанк” і передбачає спільне використання з комплексом апаратно-програмних засобів банка. Платіжні документи, які призначені для предавання в банк, зберігаються в файлах у визначеному банком форматі (експортуються).

Потім ці файли відправляються в банк, наприклад, у вигляді повідомлень електронною поштою. Файли з платіжними документами, які надійшли із банку добавляються в базу даних системи “Галактика” (імпортуються). Гнучка система налаштування дозволяє експотрувати та імпортувати документи в кількох форматах. В модулі “Клієнт-Банк” реалізовано можливість експорту/імпорту близько 20-ти типів платіжних документів, які обробляються в модулі “Банк, звіти”.

При експорті/імпорті документів використовуються три основних формата файлів: текстовий, текстовий з разделителями і DBF. При цьому можливий запис кожного із документів в окремий файл або складання реєстру документів в обному файлі. Файли формуються системою з урахуванням заданої користувачем послідовності і форматів файлів. Текстові файли формуються на підставі розробленого користувачем шаблону.

Функції меню “=Н=” призначені для налаштування операцій експорта/імпорта платіжних документів. За допомогою функцій меню “Операції” виконується експорт/імпорт документів, а також перегляд протокала цих операцій.Ф

Налаштування структури і формату файлів, які підлягають експорту/імпорту полягає у заданні: • формату файлів (текстовий, DBF, текст з разделителем);

 • тип документів, що обробляються;

 • шаблону назви файлу, який може включати лічильник номера, дату і час;

 • переліку полів платіжного документа;

 • каталогу на диску, в який будуть поміщатися файли з експортованими документами для відправки в банк, або каталог, із якого будуть взяті файли, які надійшли від банку.

Таке налаштування виконується для кожного типу документів окремо. Для одного і того ж типу документів можна сформувати кілька налаштувань.

Контроль операцій експорту/імпорту здійснюється за допомогою протоколу, в якому для кожної операції наводиться перелік її відправлених та отриманих документів. Обов’язково в протоколі відображається дата, час і характеристика файла, а для кожного документа – дата, сума та контрагент. Із протоколу видно, на якій стадії обробки знаходиться той чи інший документ, тобто в “статусі” інформації відмічається, експорт/імпорт відбувся успішно, чи була якась помилка.


Контрольні запитання


 1. Характеристика комплексу задач з обліку фінансово-розрахункових операцій в умовах автоматизованої обробки даних.

 2. Організація та ведення інформаційної бази з обліку фінансово-розрахункових операцій. Характеристика вхідної, нормативно-довідкової та вихідної інформації.

 3. Технологічний процес обробки інформації.

 4. Взаємозв'язок комплексу задач обліку фінансово-розрахункових операцій та іншими АРМ та підсистемами управлінської інформаційної системи підприємства.Тема 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО
11.1. Облік витрат на виробництво

В сучасних економічних умовах особливе значення має своєчасне, повне і достовірне визначення фактичних витрат на виробництво і збут продукції, а також контроль за використанням ресурсів і грошових засобів.

В обліку витрати на виробництво розрізняються:


 • за місцем виникнення витрат;

 • за видами продукції, робіт, послуг;

 • за видами витрат;

 • за способом перенесення вартості на продукцію;

 • за ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат;

 • за календарними періодами.

Виокремлюють також:

 • витрати виробництва, цеха, дільниці, служби;

 • витрати на виріб, типові види виробів, групи однорідних виробів, разові замовлення; валову, товарну, реалізовану продукцію;

 • витрати за економічними елементами, витрати за статтями калькуляції;

 • витрати прямі, непрямі, умовно-змінні, умовно-постійні;

 • витрати поточні, одноразові;

 • витрати виробничі та невиробничі.

Усі витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції – основний показник виробничо-господарської діяльності підприємства. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована на протязі звітного періоду, нерозподілених постійних витрат і наднормативних виробничих витрат.

Згідно Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Затрати” до складу виробничої собівартості продукції включають:Облік витрат на виробництво здійснюють за допомогою методів, які відповідають вимогам і специфіці окремих виробництв, забезпечують складання достовірних калькуляцій собівартості продукції й організацію дійового контролю за зниженням виртат на виробництво.

Основні методи обліку витрат такі: • по відношенню до технологічного процесу (нормативний, стандартний, позаказний, попередній);

 • по об’єктах калькуляції (облік по деталях, вузлах, виробах, процесах, переділах, виробництвах, заказах);

 • по способу збору інформації, який забезпечує контроль за витратами (метод попереднього контролю і нормативний метод).

Розрахунок собівартості одиниці окремих видів продукції або робіт і всієї товарної продукції називається калькуляцією. На практиці застосовують планову, кошторисну, нормативну і фактичну калькуляції.

На підприємствах для обліку витрат на виробництво продукції використовують рахунок 23 “Виробництво”. Він призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг), а також для обліку на окремих субрахунках витрат.

За дебетом цього рахунку відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку продукції (робіт, послуг), за кредитом – суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції, виконаних робіт та послуг.

Аналітичний облік по рахунку 23 “Виробництво” ведеться за видами виробництва, за статтями витрат і видами або групами продукції, що випускається. На великих підприємствах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності.

Рахунок 23 “Виробництво” кореспондує:

Рахунок 23 «Виробництво»

за дебетом з кредитом рахунків

за кредитом з дебетом рахунків

 1. «Знос необоротних активів»

 1. «Виробничі запаси»

 2. «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

 3. «МШП»

 4. «Виробництво»

 5. «Брак у виробництві»

 6. «Напівфабрикати»

 7. «Готова продукція»

 8. «Продукція с.г.виробництва»

 9. «Товари»

 1. «Розрахунки з різними дебіторами»

39 «Витрати майбутніх періодів»

47 «Забезпечення майбутніх витрат і платежів»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»


 1. «Розрахунки за податками й платежами»

 2. «Розрахунки за страхуванням»

 3. «Розрахунки з оплати праці»

68 «Розрахунки за іншими операціями»

71 «Інший операційний дохід»

80 «Матеріальні витрати»

81 «Витрати на оплату праці» 1. «Відрахування на соціальні заходи»

 2. «Амортизація»

 3. «Інші операційні витрати»

91 «Загальновиробничі витрати»

11 «Інші необоротні матеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі»

22 «МШП»


 1. «Виробництво»

 2. «Брак у виробництві»

25 «Напівфабрикати»

26 «Готова продукція»

27 «Продукція с.г.виробництва»

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

79 «Фінансові результати»

80 «Матеріальні витрати»

84 «Інші операційні витрати»

85 «Інші затрати»

90 «Собівартість реалізації»

94 «Інші витрати операційної діяльності»

99 «Надзвичайні витрати»

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12 • Контрольні запитання