Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛ. П. Петрашко, д е. н., професор

Л. П. Петрашко, д е. н., професор
Сторінка1/5
Дата конвертації07.06.2017
Розмір1.21 Mb.
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародного менеджменту

«Затверджую»

Проректор з науково–педагогічної роботи

__________________ А.М.

Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
Ки́ївський націона́льний економі́чний університе́т і́мені Вади́ма Гетьмáна (КНЕУ) - вищий навчальний заклад в Україні, самоврядний (автономний) дослідницький національний університет. Заснований в 1906 році як Вищі комерційні курси.
Колот

«____» ________________ 2015 р.


Навчально-методичні матеріали

з науки «Міжнародний менеджмент»

для студентів 5 курсу

освітній рівень магістр

спеціальність 8503 «Міжнародна економіка»


Укладачі:

Є.Г.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Панченко
, д.е.н., професор

Л.П.Петрашко, д.е.н., професор

А.О.Овчаренко, к.е.н., доцент

М.Є.Кір'якова, к.е.н., доцент

І.П.Загородній, стар. викладач

Завідувач кафедри

_____________ Д.Г.

Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.
Лук’яненко

«____» _____________ 2015 р.

Начальник навчально-

методичного відділу

______________Т.В. Гуть

“____”_______________2015 р.Київ – 2015

1. Вступ
Дисципліна «Міжнародний менеджмент» відіграє важливу роль у підготовці сучасних управлінців.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Опанування сучасного досвіду управління міжнародними (транснаціональними) корпораціями дозволяє не тільки успішно працювати випускникам вищих економічних навчальних закладів, а й збільшувати обсяги і підвищувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств.

Актуальність проблем міжнародного менеджменту пов’язана з тим, що сфера діяльності міжнародних корпорацій в Україні дедалі розширюється та поглиблюється у зв’язку з приєднанням нашої країни в 2008 році до Світової організації торгівлі.
Атеста́т зрі́лості - свідоцтво про закінчення середньої школи.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Світова організація торгівлі Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.
До того ж українські компанії все впевненіше почуваються на світових ринках. Тому для розв’язання проблем міжнародного менеджменту будуть залучатися все більше і більше вітчизняних фахівців. Успішна їх діяльність все більше буде залежати від використання кращого досвіду провідних міжнародних компаній. А оскільки курс і будується на такому досвіді, то опанування міжнародного менеджменту підвищує рівень компетенції фахівців, стає вагомим фактором їх конкурентоспроможності як в Україні так і за її межами.
Український - той, що належить державі Україна або зроблений в Україні.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Конкурентоспромо́жність - здатність певного об'єкта або суб'єкта перевершити конкурентів у заданих умовах.


Предмет дисципліни — система управлінських відносин, методів та інструментів у міжнародних корпораціях.

Мета навчальної дисципліниформування системи теоретичних знань та практичних навичок стосовно управління діяльністю міжнародних корпорацій, здійснення в цих корпораціях основних функцій менеджменту — планування, організації, уком­плектування штатів, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю.
Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Мотива́ція (з лат. movere) - спонукання до дії; динамічний процес фізіологічного та психологічного плану, керуючий поведінкою людини, який визначає її організованість, активність і стійкість; здатність людини діяльно задовольняти свої потреби.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
Уміння - здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.


Завдання дисципліни — спрямовані на формування у студентів компетентності щодо: вивчення сучасних теоретичних основ і середовища міжнародного менеджменту, засвоєння сучасних технологій управління міжнародними корпораціями, методів розв’язання ними ключових проблем розвитку в умовах глобалізації; формування умінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в організаціях).

Після опанування курсу «Міжнародний менеджмент» студент повинен знати:

 • суть і характерні риси міжнародного менеджменту, основні національні школи менеджменту, особливості транснаціональних корпорацій як об’єктів міжнародного менеджменту, досвід підготовки менеджерів у різних країнах;
  Націона́льність - приналежність особи до нації, держави або народу. Поняття «національність» може мати різноманітні значення: юридично-правове, політичне, етнологічне, культурологічне, повсякденно-побутове тощо.
  Глобаліза́ція (англ. globalization) - процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграції та уніфікації. У ширшому розумінні - перетворення певного явища на планетарне, таке, що стосується всієї Землі.
  Транснаціональна корпорація - це корпорація, що здійснює міжнародне виробництво на основі прямих іноземних інвестицій та має прямий контроль над своїми закордонними філіями. ТНК - це міжнародні компанії.


 • складові середовища міжнародних корпорацій, культурний контекст міжнародного менеджменту та особливості цього середовища в Україні;

 • особливості реалізації основних функцій менеджменту (планування, організації, керівництва і контролю) в практиці управління міжнародними корпораціями в умовах глобалізації;

 • основні методи та інструменти розв’язання міжнародними корпораціями сучасних технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних, кадрових та інших проблем;

 • етичні виміри та соціальну відповідальність міжнародного бізнесу;
  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
  Міжнародний бізнес - сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності господарськими суб'єктами двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.
  Соціа́льна відповіда́льність - термін, що має двояке значення. З однієї сторони, це дотримання суб'єктами суспільних відносин вимог соціальних норм. З іншої (у випадках безвідповідальної поведінки, що не відповідає вимогам норм чи порушує суспільний порядок) соціальна відповідальність особи полягає в тому, що вона зобов'язується нести доповнюючий обов'язок особистого чи майнового характеру (Р. Хачатуров, Р. Ягутян)


 • основні концепції глобального менеджменту та його інструменти;

 • особливості менеджменту в українських відділеннях міжнародних корпорацій та зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств.
  Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
  Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
  Відді́лення (рос. отделение) або Рій - це найменше штатне військове формування, тактичний підрозділ, що має штатного командира, в багатьох арміях світу.


Після вивчення дисципліни у фахівців сформуються такі навички:

 • оцінки стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій;
  Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.


 • опис та аналіз середовища діяльності міжнародних компаній з урахуванням особливостей країн їх діяльності;

 • урахування особливостей реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;

 • застосування сучасних методів та інструментів розв’язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;

 • розробка основних напрямів підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій;

 • оцінка перспектив і обмежень у розвитку глобального менеджменту;
  Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
  Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.


 • використання сучасних інструментів міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

В результаті вивчення курсу «Міжнародний менеджмент» у випускників будуть сформовані наступні компетенції:

1.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Ключові інструментальні компетентності:

1.1. Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.

1.2. Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.

1.3. Базові загальні знання міжнародного менеджменту.

1.4. ;засвоєння основ базових знань менеджера.

1.5. Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.

1.6. Знання другої мови.

1.7. Елементарні комп'ютерні навички.

1.8. Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.

1.9. Розв’язання проблем фірми-замовника.

1.10. Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).

Альтернати́ва (фр. alternative, рос. альтернатива, англ. alternative, нім. Alternative) -


2. Ключові міжособистісні компетентності:

2.1. Здатність до критики та самокритики.

2.2. Взаємодія з іншими членами команди.

2.3. Міжособистісні навики та уміння.

2.4. Здатність працювати в міждисциплінарній команді.

2.5. Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.

Експе́рт (від лат. expertus - досвідчений) (рос. эксперт, англ. expert, нім. Experte m, Sachverständiger m, Gutacher m) - фахівець, який здійснює експертизу.

2.6. Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.

Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур. Також цим словом називають філософський світогляд і філософську теорію, які стверджують, що наявність у суспільстві багатьох культур - це природній стан суспільного життя і до нього треба ставитись відповідно.

2.7. Здатність працювати в міжнародному середовищі.

2.8. Етичні зобов'язання.

3. Ключові системні компетентності:

3.1. Здатність застосовувати знання на практиці.

3.2. Дослідницькі навики і уміння.

3.3. Здатність до навчання.

3.4. Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

3.5. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

3.6. Лідерські якості.

3.7. Розуміння культури та звичаїв різних країн.

3.8. Здатність працювати самостійно.

3.9. Планування і управління проектами.

3.10. Ініціативність та дух підприємництва.

3.11. Турбота про якість управлінських послуг.

3.12. Бажання досягти успіху.

4. Глобальні компетенції:

4.1. Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Лі́дерство (англ. Leadership) - реалізація організаційного керівництва, яка реалізується топ-менеджментом. Лідерство охоплює (але не обмежується тільки цим) розробку бачення, планування, прийняття рішень, мотивування, організацію, розвиток, наділення повноваженнями і спрямування діяльності людей на досягнення конкретних цілей.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Управління проектами - (англ. Project Management) область знань з планування, організації та управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань проекту. Іноді ототожнюється з управлінням програмами, але програма - це фактично вищий рівень: група пов'язаних та взаємозалежних проектів.
Цивіліза́ція - людська спільнота, яка впродовж певного періоду часу (процес зародження, розвиток, загибель чи перетворення цивілізації) має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, економіці та культурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), спільні духовні цінності та ідеали, ментальність (світогляд).

4.2. Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.

Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

4.3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Креат́ивність - (лат. creatio - створення) - творча, новаторська діяльність; новітній термін, яким окреслюються «творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до продукування принципово нових ідей і що входять в структуру обдарованості як незалежний фактор».

4.4. Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.

5. Спеціальні (фахові) компетенції:

5.1. Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.

5.2. Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.

5.3. Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.

5.4. Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.

Прогнозування - процес передбачення майбутнього стану предмета чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, систематично оцінювана інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку обраного предмета чи явища в перспективі.
Міжнар́одні фін́анси - сукупність відносин, пов'язаних зі створенням і використанням грошових коштів, необхідних для здійснення зовнішньоекономічної діяльності державами, фірмами, іншими юридичними та фізичними особами.

5.5. Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.

5.6. Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

5.7. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.

5.8. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.

5.9. Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.

5.10. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.

Політик - особа, яка професійно займається політичною діяльністю, обіймає чи прагне до певної громадської посади. Як правило, нині політиків обирає електорат; на відміну від політиків, чиновників призначають.
Поглина́ння(рос. поглощение; англ. absorption; нім. Absorption f) - заг. - вбирання в себе, приймання. Наприклад, поглинання газу, води або реаґенту пористими речовинами, абсорбентами, абсорбція.
Ма́ркетинг (англ. marketing) - це діяльність, спрямована на досягнення цілей підприємств, установ, організацій шляхом формування попиту та максимального задоволення потреб споживачів.

5.11. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.

5.12. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.

Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.

5.13. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.

5.14. Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.

Дохі́д (англ. income) - 1. Гроші або матеріальні цінності, одержувані державою, юридичною та фізичною особою внаслідок якої-небудь діяльності (виробничої, комерційної, посередницької і т. ін.)

5.15. Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.

В таблиці 1 наведено розподіл зазначених компетенцій по темах курсу.

Таблиця 1Формування компетенцій по темах курсу «Міжнародний менеджмент»


п/п

Компетенції

Теми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Ключові інструментальні компетентності

1.1

Здатність до аналізу і синтезу в управлінській діяльності ТНК.1.2

Здатність до планування та організації міжнародного бізнесу.
1.3

Базові загальні знання міжнародного менеджменту.1.4

Засвоєння основ базових знань менеджера.


1.5

Усне і письмове спілкування рідною мовою в управлінській діяльності.1.6

Знання другої мови.


1.7

Елементарні комп'ютерні навички.1.8

Навики управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію із внутрішніх та зовнішніх джерел).
1.9

Розв’язання проблем фірми-замовника.1.10

Прийняття рішень (підготовка альтернативних варіантів та їх оцінка).
2. Ключові міжособистісні компетентності

2.1

Здатність до критики та самокритики.
ї2.2

Взаємодія з іншими членами команди.
2.3

Міжособистісні навики та уміння.2.4

Здатність працювати в міждисциплінарній команді.2.5

Здатність спілкуватись з експертами з інших галузей.


2.6

Позитивне ставлення до несхожості та інших культур.


2.7

Здатність працювати в міжнародному середовищі.
2.8

Етичні зобов'язання.
3. Ключові системні компетентності

3.1

Здатність застосовувати знання на практиці.
3.2

Дослідницькі навики і уміння.3.3

Здатність до навчання.
3.4

Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.


3.5

Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
3.6

Лідерські якості.
3.7

Розуміння культури та звичаїв різних країн.

3.8

Здатність працювати самостійно.
3.9

Планування і управління проектами.3.10

Ініціативність та дух підприємництва.


3.11

Турбота про якість управлінських послуг.
3.12

Бажання досягти успіху.4. Глобальні компетенції

4.1

Знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.4.2

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу.
4.3

Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.
4.4

Бути обізнаним та ставитись з повагою до культурного різноманіття народів.


5. Спеціальні (фахові) компетенції

5.1

Здатність аналізувати, оцінювати та прогнозувати зміни середовища діяльності ТНК.
5.2

Здатність прогнозувати кризові ситуації в міжнародному бізнесі.

5.3

Здатність аналізувати та оцінювати фактори управлінської результативності в міжнародному бізнесі.


5.4

Здатність аналізувати та прогнозувати кон'юнктуру світових ринків.


5.5

Здатність аналізувати та оцінювати фактори та показники конкурентоспроможності суб'єктів міжнародного бізнесу.
5.6

Здатність розробляти та презентувати пропозиції до стратегічних і тактичних планів розвитку компаній міжнародного профілю.
5.7

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку ефективних маркетингових політик.
5.8

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо розвитку міжнародної фінансової діяльності та започаткування міжнародних інвестиційних програм і проектів.
5.9

Здатність генерувати ідеї щодо утворення міжнародних стратегічних альянсів, галузевих та міжгалузевих комплексів, здійснення транснаціональних злиттів та поглинань.
5.10

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної маркетингової діяльності.
5.11

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації міжнародного виробництва.5.12

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності організації управління персоналом міжнародних компаній.
5.13

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародної науково-технічної діяльності.
5.14

Здатність використовувати матеріали консолідованої фінансової звітності ТНК для обґрунтування пропозицій щодо збільшення їх дохідності.
5.15

Здатність розробляти та презентувати пропозиції щодо посилення соціальної відповідальності ТНК.
Всього компетенцій по темах

5

6

4

7

6

6

6

6

5

5

6

5

5

4

4

6


Міждисциплінарні зв'язки дисципліни «Міжнародний менеджмент». Дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається студентами після опанування ними загальноекономічних, гуманітарних та управлінських дисциплін.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Адже без знання цих дисциплін менеджеру міжнародної корпорації неможливо глибоко зрозуміти зовнішнє середовище, в якому функціонує компанія, і прогнозувати її розвиток, робити правильні оцінки з бухгалтерської й оперативної звітності, виконувати різноманітні розрахунки варіантів рішень і т.
Корпорат́изм - (пізньолат. corporatio - об'єднання, співтовариство) - система прийняття рішень та представництва інтересів через обмежену кількість жорстко визначених, ієрархічно ранжованих і функціонально диференційованих груп інтересів, що монополізують представництво відповідних сфер суспільного життя за згоди держави в обмін на її участь у підборі лідерів та призначенні керівного складу цих груп, а також у формуванні їхніх вимог.
 ін.

Важливо наголосити про зв’язок міжнародного менеджменту з гуманітарними дисциплінами: іноземними мовами, історією, культурою, політологією, психологією тощо. Без належного опанування цього циклу загальних дисциплін неможливо здійснювати міжнародні комунікації, врахувати культури інших національностей і народностей, ефективно працювати у складі міжнародних управлінських команд.

Політологія або Політична наука (англ. political science, фр. sciences politiques; від (грец. πολιτικός, politikos - суспільний, громадський, грец. πόλις, polis - місто, politika - державні й суспільні справи) - соціально-гуманітарна наука про політику, її роль і функції в житті суспільства, зокрема, про її теорію; функції політичної системи та влади; функції і характер держави; сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та закономірності і випадковості розвитку політичного процесу; про проблеми глобальної політики, зокрема, міжнародних відносин.
Бухга́лтер (нім. Buchhalter, Buch - книга, Halter - тримач) - керівник операційних робітників, контролер законності і правильності здійснення операцій у банку, організатор технології цих операцій не тільки у своєму відділенні банку, але і на підприємствах та в організаціях, які обслуговує даний банк.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Народність - це форма спільноти людей, яка історично виникає за родоплемінною спільністю і формується на певній території при натурально-господарчій діяльності у процесі злиття, консолідації різних племен завдяки створенню єдиної мови, культури, традицій, обрядів.

Дисципліна «Міжнародний менеджмент» ґрунтується на загаль­ному менеджменті, оскільки уособлює особливості використання загальних концепцій та ідей управління в практиці керівництва міжнародними корпораціями. Відповідно і розділи (функції) загального менеджменту стають методологічною основою відповідних розділів міжнародного менеджменту. Скажімо, стратегічний менеджмент як елемент загального управління є базою міжнародних стратегій як частини міжнародного менеджмен­ту. З іншого боку, міжнародний менеджмент є базою більш вузьких міжнародних управлінських дисциплін, наприклад міжна­родного стратегічного менеджменту, міжнародного фінансового менеджменту, менеджменту людських ресурсів міжнародних кор­порацій і т.

Фіна́нсовий ме́неджмент - система принципів, методів, засобів і форм організації грошових відносин. Основна суть полягає в управлінні фінансами з метою підвищення ефективності виробництва та розподілу продукту.
Людські́ ресу́рси, також часто HR (від англ. Human Resources) - сукупність робітників з кваліфікацією до розробки або підтримки продукту або сервісу.
Стратегі́чний ме́неджмент (стратегічне управління) - це процес оцінки зовнішнього середовища, формулювання організаційних цілей, ухвалення рішень, направлених на створення і утримання конкурентних переваг, здатних забезпечити бізнесу прибуток в довгостроковій перспективі.
Міжнародний менеджмент є різновидом загального менеджменту. Міжнародний менеджмент - процес застосування управлінських концепцій та інструментів у багатокультурному середовищі та отриманні завдяки цьому найкращих результатів у досягненні своєї мети, додаткових переваг і заощадження часу.
 ін. Таким чином, існує своєрідний вертикальний зв’язок від загального до міжнародного менеджменту і далі до вузько-функціональних міжнародних управлінських дисциплін, в якому акцент робиться на сфері (предметі) управлінської діяльності. Горизонтальний зв’язок міжнародного менеджменту пов’я­заний з дисциплінами міжнародного характеру — міжнародною економікою, міжнародним бізнесом, міжнародними фінансами, міжнародним правом, міжнародною торгівлею, міжнародними організаціями тощо.

Управління міжнародними корпораціями є лише частиною міжнародної діяльності, хоча й важливою. Тому практика і теорія цього управління має враховувати закономірності розвитку всієї сфери міжнародних відносин, наприклад, правил і традицій міжнародної торгівлі, міжнародні нормативні акти щодо інтелектуальної (промислової) власності, рішення міжнародних організацій і т. д.

Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
Інтелéкт - це інформаційний потенціал знань конкретної особистості, отриманий в результаті функціонування свідомості, мислення та розуму людини. По відношенню до суспільства використовуються терміни: "Інтелект планети", "Інтелект нації", "Інтелект країни", "Інтелект установи" і тому подібне.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.
Міжнаро́дні відно́сини - система міждержавних взаємодій, суб’єктами яких є держави і міждержавні та неурядові організації, приватні особи. Наука про міжнародні відносини є комплексною та міждисциплінарною.

Виходячи з вищеназваного, дисципліна «Міжнародний менеджмент» вивчається у 9-му семестрі для студентів спеціальності «міжнародна економіка» з метою завершення управлінської підготовки магістрів міжнародників і створення належної бази для опанування ними спеціальних міжнародних дисциплін у заключному семестрі, підготовки і захисту магістерської дипломної роботи.

Спеціальність (лат. specialis - особливий; від species - род, вид) - комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.


2. Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма


навчання

Заочна форма навчання

Контактні заняття

СРС

Контактні заняття

Індивідуальні

СРС

Лекції


Практичні

Лабораторні

Індивідуальні


Модуль І. Теоретичні основи міжнародного менеджменту

Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

2

2
-

4

2

2

4

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

1

-
2

21

4

Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

2

2
2

4

2

2

4

Модуль ІІ. Функції міжнародного менеджменту

Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

2

-
2

21

4

Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних кор­пораціях

2

2
2

2

2

1

4

Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

2

2
2

2

2

1

4

Тема 7. Управління людськими ресурсами

2

-
2

21

4

Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

2

2
2

2

2

1

4

Тема 9. Міжнародні ділові комунікації.

2

2
2

2

2

1

4

Тема 10. Контроль і звітність міжнародних корпорацій

1

2
2

2

2

1

4

Модуль ІІІ. Ключові проблеми міжнародного менеджменту

Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

2

2
2

2

2

2

4

Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

1

2
1

2

2

2

4

Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

1

2
-

2

2

2

4

Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

1

2
-

2

2

2

4

Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

1

2
1

2

2

2

4

Тема 16. Становлення глобального менеджменту

2

4
2

4

2

2

6

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

26

28
24

38

26

24

66

годин

120

120

кредитів

4

4

Примітка: Л — лекції, Ппрактичні заняття, ІКР — індивідуально-консуль­тативна робота, СРС — самостійна робота студентів, КГ – контактні години.
Практи́чні заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.


3. Зміст науки за темами
РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 1. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Суть міжнародного бізнесу. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

Періодизація розвитку міжнародного бізнесу. Основні риси сучасного міжнародного бізнесу. Глобалізація і інтерналізація міжнародного бізнесу. Ключові проблеми сучасного міжнародного бізнесу. Основні стадії інтернаціоналізації бізнесу.

Інтернаціоналізація (англ. internationalization) - процес адаптації продукту, такого як програмне, або апаратне забезпечення, до мовних і культурних особливостей регіону (регіонів), відмінного від того, в якому розроблявся продукт.
Транснаціональні (міжнародні) корпорації як об’єкт міжнародного менеджменту. Класифікація міжнародних (транснаціональних) корпорацій. Горизонтальна та вертикальна інтеграція.
Горизо́нт, або о́брій, виднокра́й, небокра́й, видноко́ло (від дав.-гр. ὁρίζων - «те, що обмежує») - уявна лінія торкання небосхилу і земної поверхні. Розрізняють видимий горизонт та істинний горизонт. Кут між площиною істинного горизонту і напрямком на видимий горизонт називають нахилом горизонту (синоніми: пониження горизонту, депресія горизонту).
Теорія інтерналізації.

Суть міжнародного менеджменту. Особливості функцій міжнародного менеджменту.

Порівняльний менеджмент. Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Складові міжнародного досвіду. Досвід підготовки міжнародних менеджерів в Гарвардській та Чиказькій школах бізнесу, Кейптаунському університеті та Японії. Основні національні школи менеджменту. Особливості української школи менеджменту.

Предмет і задачі курсу. Структура управлінських відносин міжнародних корпорацій. Особливості реалізації загальноуправлінських принципів (функцій) в практиці керівництва міжнародними корпораціями.


Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту

Особливості середовища міжнародного менеджменту. Функціонально-географічна характеристика середовища транснаціональних корпорацій.

Політико-правове середовище міжнародних корпорацій. Політичний аналіз міжнародного середовища. Національне та міжнародне право. Основні правові системи.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Правова система - це комплекс взаємозалежних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають унаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини та ін.).

Економічне середовище міжнародних корпорацій. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій. Технологічне середовище міжнародного менеджменту. Сучасні тенденції розвитку міжнародного технологічного середовища. Особливості міжнародного середовища в Україні. Брендинг України на сучасному етапі.


Тема 3. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Суть ділової культури та її виміри. Розмаїття культур. Сучасні виміри ділової культури в міжнародному менеджменті. Концепції Г.Хофстеде, Ф.Тромпенаарса, Основні культурні кластери.

Крос-культурний менеджмент. Традиційні і сучасні концепції крос-культурного менеджменту. Когнітивний менеджмент.

Корпоративна культура. Основні типи організаційних культур міжнародних корпорацій. Концепція корпоративної релігії.

Управління мультикультуралізмом. Особливості вимірів ділової культури в Україні. Культурний контекст діяльності ТНК в Україні. Особливості діяльності українських менеджерів і фахівців за кордоном.

РОЗДІЛ ІІ. ФУНКЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 4. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Суть міжнародного стратегічного планування.

Стратегі́чне планува́ння (англ. Strategic Planning) - це довгострокове планування на основі проміжних цілей. Стратегія визначається головною ціллю та проміжними цілями, які дозволяють досягнути головної цілі.
Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій.
Адміністрáція - це: «державна адміністрація» у значенні певних органів державного управління. Розрізняють - А. центральну (Президент, Кабінет Міністрів, інші центральні відомства) та місцеву (решта органів державного управління); із запровадженням інституту президентства створено апарат при Президентові України, який має назву «Адміністрація Президента України».
Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.
Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.
Основні типи міжнародних стратегій. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій. Матричний менеджмент. Реалізація стратегії. Система планування в міжнародних корпораціях. Стратегічний контроль. Особливості стратегічного планування в різних формах міжнародного бізнесу.


Тема 5. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Централізація і децентралізація прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Критерії ефективності управлінських рішень. Інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Децентралізація - процес перерозподілу або диспергування функцій, повноважень, людей або речей від центрального управління.
Централізо́вана держа́ва - держава, яка підкорена єдиній центральній владі.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень. Ключові сфери прийняття рішень у міжнародних корпораціях. Управління політичними ризиками. Міжнародні переговори. Основні етапи міжнародного переговорного процесу. Пере­говорні тактики. Поведінкові аспекти міжнародних переговорів.

Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Поведі́нка - родовий термін, який охоплює різні реакції живого організму чи групи організмів.
Вплив національних культур на міжнародні переговори. Особливості прийняття управлінських рішень в міжнародних корпораціях, що діють в Україні. Рівень децентралізації. Залучення працівників до прийняття рішень в українських відділеннях міжна­родних корпорацій.
Тема 6. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Суть і основні типи організаційних структур міжнародних кор­порацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття. Спільні підприємства.

Диплома́т - посадова особа, яка призначається керівником конкретної держави для виконання відповідальних дипломатичних функцій.
Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції
Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.
Координа́ція (рос. координация, англ. coordination, нім. Koordinierung f) - кристалохімічне поняття про співвідношення структурних одиниць (атомів, йонів) у структурі мінералу.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
Управ­ління змінами в міжнародних корпораціях. Культурні бар’єри організаційних змін і методи їх подолання. Організаційна характеристика транснаціональних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Міжнародні стратегічні альянси. Методи утворення стратегічних альянсів. Міжнародні альянсові мережі. Особливості організації міжнародних операцій ТНК в Україні.


Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях

Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях. Визначення заробітної плати у міжнародних призначеннях.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Репатріація експатріантів. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях. Міжкультурний тренінг. Культурні асимілятори.

Трудові відносини і виробнича демократія.

Експатріа́нт, експа́т (від лат. ex «у минулому» і лат. patria «батьківщина») - людина, яка тимчасово або на постійній основі мешкає в країні іншій, ніж вона народжена, вихована або отримала громадянство.
Репатріа́ція - повернення на Батьківщину, з поновленням їх громадянських прав, військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни та перебували тривалий час поза Батьківщиною.
Демокра́тія - політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або опосередковано через обраних представників (представницька демократія).
Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій.
Тема 8. Керівництво в міжнародних корпораціях

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях. Моделі лідерства. Лідерство в міжнародному контексті. Особливості керівництва міжнародними командами. Формування міжнародного складу команд. Особливості визначення ролей. Реалізація творчого потенціалу. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах. Бар’єри ефективної діяльності міжнародних команд і шляхи їх подолання. Особливості керівництва відділеннями міжнародних компаній, в Україні.


Тема 9. Міжнародні ділові комунікації

Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій. Внутрішні і зовнішні комунікації в міжнародному менеджменті. Прозорі і приховані комунікації. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Вплив культури на міжнародні комунікації. Невербальні міжнародні комунікації. Основні відстані в міжнародних комунікаціях. Підвищення ефективності міжнародних комунікацій. Удосконалення зворотного зв’язку. Мовний тренінг. Культурний тренінг. Підвищення гнучкості. Зміцнення кооперації.


Тема 10. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях

Особливості контролю в міжнародних корпораціях. Вплив культури на контроль. Дисфункціональні наслідки контролю в міжнародних корпораціях.

Основні системи контролю в міжнародних корпораціях.

Техніка контролю в міжнародних корпораціях. Фінансовий контроль. Контроль якості.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Звіт - письмове повідомлення про виконання певної роботи.
Коопера́ція (лат. cooperatio) - це форма організації економічної діяльності людей і організацій для спільного досягнення загальних цілей або задоволення потреб. Використовується також для позначення характеру економічних та політичних взаємин.
Фіна́нсовий контро́ль - це один із видів фінансової діяльності держави з перевірки суб'єктів господарювання всіх форм власності шляхом застосування встановлених чинним законодавством методів контрольної діяльності для виявлення недоліків у фінансовій звітності підприємств, установ, організацій в процесі створення, розподілу, використання грошових фондів.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Контроль діяльності персоналу. Нетрадиційні методи міжнародного контролю. Особливості контролю в багатокультурному середовищі. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях. Звітність у міжнародному менеджменті. Особливості контролю і звітності в міжнародних компаніях, що діють на Україні.РОЗДІЛ ІІІ. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тема 11. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Особливості сучасного технологічного розвитку. Міжнародний ринок технологій. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Моделі розміщення НДДКР. Вибір форм науково-технічного співробітництва. Фінансування міжнародних проектів.

Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.

Особливості технологічної політики міжнародних корпорацій в Україні.
Тема 12. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Міжнародне фінансове середовище. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками. Управління короткостроковими і довгостроковими активами і зобов’язаннями міжнародних корпорацій. Міжнародна фінансова корпоративна політика. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.

Міжнародна банківська діяльність.

Ціноутво́рення - процес встановлення і розробки ціни на товари та послуги (цінності).
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
Міжнародні банківські ризики. Міжнародні банківські мережі. Особливості фінансового менеджменту відділень міжнародних корпорацій в Україні.
Тема 13. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Комерційні операції міжнародних корпорацій. Міжнародний життєвий цикл товару. Зміст міжнародної торгівельної угоди. Експортні операції міжнародних корпорацій.

Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.
Короткострокове, середньострокове і довгострокове фінансування міжнародними корпораціями експортних операцій. Міжнародний лізинг. Факторингові і форфейтингові операції. Страхування і державна підтримка експортних операцій міжнародних корпорацій. Імпортні операції міжнародних корпорацій. Основні методи фінансування імпортних операцій.

Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні. Внутрішні і зовнішні торговельні операції українських відділень. Основні методи внутрішньої торгівлі.
Тема 14. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Міжнародний ринок інвестицій. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

Вну́трішня торгі́вля - це торгівля, яка ведеться виключно в межах певної країни. Розділена така торгівля на дві категорії - оптова та роздрібна. Оптова торгівля пов'язана з купівлею товарів у виробників або дилерів у великій кількості і продаж в невеликій кількості для тих, хто може купити в роздріб.
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.
Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.
Портфельні інвестиції - господарські операції, які передбачають придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із купівлі активів як безпосередньо платником податку, так i пов’язаними з ним особами, в обсягах, які перевищують 50 % загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до прямих інвестицій).
Міжнародні інвестиційні компанії. Особливості міжнародних інвестиційних операцій українських корпорацій.


Тема 15. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики. Основні етичні концепції в міжнародному менеджменті. Жінки в міжнародному менеджменті. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000.

Інвестиційна компанія (англ. Investment Company) - компанія, яка використовує свій капітал для інвестування в інші компанії. Водночас, у вузькому розумінні, інвестиційна компанія - це фінансовий посередник, що спеціалізується на управлінні довгостроковими вільними грошовими коштами дрібних приватних інвесторів.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.


Тема 16. Становлення глобального менеджменту

Глобальне управління і глобальний менеджмент. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств. Корпорації світового класу. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі. Глобаль­не управління фінансами. Глобалізація технологічного розвитку. Глобальний менеджмент і природне середовище.

Довкілля, або бюрократично навко́лишнє приро́дне середо́вище - всі живі та неживі об'єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, навколишнє середовище країни). Сукупність абіотичних та біотичних факторів, природних та змінених у результаті діяльності людини, які впливають на живий світ планети.
Природничо-орієнтоване лідерство в міжнародних корпораціях. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.4. Плани занять
4.1. План лекцій
1. Тема лекції. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть міжнародного бізнесу.

 2. Міжнародний бізнес і міжнародний менеджмент.

 3. Періодизація розвитку міжнародного бізнесу.

 4. Суть міжнародного менеджменту.

 5. Порівняльний менеджмент.

 6. Предмет і задачі курсу.


2. Тема лекції. Середовище міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Особливості середовища міжнародного менеджменту.

 2. Політико-правове середовище міжнародних корпорацій.

 3. Економічне середовище міжнародних корпорацій.

 4. Соціально-культурне середовище міжнародних корпорацій.

 5. Технологічне середовище міжнародного менеджменту.


3. Тема лекції. Культурний контекст міжнародного менеджменту

Основні питання:

 1. Суть ділової культури та її виміри.

 2. Крос-культурний менеджмент.

 3. Корпоративна культура.

 4. Управління мультикультуралізмом.


4. Тема лекції. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Основні етапи розробки і реалізації міжнародних стратегій.

 2. Суть міжнародного стратегічного планування.

 3. Економічні, політичні й адміністративні імперативи міжнародних стратегій.

 4. Сучасні стратегічні орієнтації транснаціональних корпорацій.


5. Тема лекції. Прийняття рішень в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Суть та особливості прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 2. Критерії ефективності управлінських рішень.

 3. Сучасні методи прийняття рішень у міжнародних корпораціях.

 4. Вплив національних культур на прийняття управлінських рішень.


6. Тема лекції. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Суть і основні типи організаційних структур міжнародних корпорацій. Сучасні нетрадиційні форми організації міжнародного бізнесу, міжнародні злиття.

 2. Координація і інтеграція діяльності підрозділів міжнародних корпорацій.

 3. Управління змінами в міжнародних корпораціях.


7. Тема лекції. Управління людськими ресурсами

Основні питання:

 1. Система управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях. Особливості мотивації в багатонаціональному культурному середовищі. Система відбору персоналу в міжнародних корпораціях

 2. Розвиток персоналу в міжнародних корпораціях.

 3. Особливості управління людськими ресурсами в українських відділеннях міжнародних корпорацій


8. Тема лекції. Керівництво в міжнародних корпораціях

Основні питання:

 1. Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

 2. Лідерство в міжнародному контексті.

 3. Формування міжнародного складу команд.

 4. Міжкультурні стосунки в міжнародних командах.


9. Тема лекції. Міжнародні ділові комунікації.

Основні питання:

 1. Суть і особливості міжнародних ділових комунікацій.

 2. Особливості міжнародних комунікацій у різних країнах.

 3. Комунікаційні потоки в міжнародному менеджменті.

 4. Комунікаційні бар’єри і підвищення ефективності міжнародних комунікацій.

 5. Вплив культури на міжнародні комунікації.


10. Тема лекції. Контроль і звітність міжнародних корпорацій .

Основні питання:

 1. Особливості контролю в міжнародних корпораціях.

 2. Техніка контролю в міжнародних корпораціях.

 3. Нетрадиційні методи міжнародного контролю.

 4. Етичні проблеми контролю в міжнародних корпораціях.

 5. Звітність у міжнародному менеджменті.


11. Тема лекції. Технологічна політика міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості сучасного технологічного розвитку.

 2. Міжнародний ринок технологій.

 3. Планування технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 4. Організація технологічної діяльності міжнародних корпорацій.

 5. Система тотального управління якості в міжнародних корпораціях.


12. Тема лекції. Фінансовий менеджмент міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародне фінансове середовище.

 2. Основні типи фінансових рішень у міжнародному менеджменті. Управління валютними ризиками.

 3. Міжнародна фінансова корпоративна політика.

 4. Трансферне ціноутворення в міжнародних корпораціях.


13. Тема лекції. Торговельні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Комерційні операції міжнародних корпорацій.

 2. Міжнародний життєвий цикл товару.

 3. Зміст міжнародної торгівельної угоди.

 4. Експортні операції міжнародних корпорацій.

 5. Основні методи фінансування імпортних операцій.

 6. Особливості торгівельних операцій міжнародних корпорацій в Україні.


14. Тема лекції. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Міжнародний ринок інвестицій.

 2. Прямі іноземні інвестиції міжнародних корпорацій.

 3. Схема ухвалення рішень міжнародними корпораціями щодо прямих іноземних інвестицій.

 4. Портфельні інвестиції міжнародних корпорацій.

 5. Міжнародні інвестиційні компанії.


15. Тема лекції. Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій

Основні питання:

 1. Особливості етики в міжнародних корпораціях. Міжнародні принципи ділової етики.

 2. Соціальна відповідальність міжнародних корпорацій.

 3. Екологічна діяльність міжнародних корпорацій Інтегровані системи екологічного менеджменту.

 4. Міжнародні стандарти екологічного менеджменту 14 000.

 5. Особливості етики і соціальної відповідальності міжнародних корпорацій в Україні.


16. Тема лекції. Становлення глобального менеджменту

Основні питання:

 1. Глобальне управління і глобальний менеджмент.

 2. Основні концепції глобального управління. Становлення глобальних підприємств.

 3. Корпорації світового класу.

 4. Глобальне управління людськими ресурсами в багатокультурному середовищі.

 5. Глобаль­не управління фінансами.

 6. Глобалізація технологічного розвитку.

 7. Глобальний менеджмент і природне середовище.

 8. Проблеми лояльності і довіри до екологічної діяльності міжнародних корпорацій.4.2. Плани семінарських занять очної форми навчання
Заняття 1.
Семінарія (від лат. seminarium - «розсадник») - навчальний заклад для підготовки християнського духівництва.
Семіна́рське заня́ття - форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).
Суть і характерні риси міжнародного менеджменту

  1   2   3   4   5