Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛабораторна робота №2 повірка електровимірювальних приладів 1 Мета роботи Придбати навички повірки електровимірювальних приладів

Скачати 98.57 Kb.

Лабораторна робота №2 повірка електровимірювальних приладів 1 Мета роботи Придбати навички повірки електровимірювальних приладів
Скачати 98.57 Kb.
Дата конвертації22.04.2017
Розмір98.57 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна робота №2

ПОВІРКА ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ2.1 Мета роботи

Придбати навички повірки електровимірювальних приладів.

Електровимі́рювальні при́лади - клас пристроїв, що застосовуються для виміру різних електричних величин. До групи електровимірювальних приладів також належать й інші засоби вимірювань - міри, перетворювачі, комплексні установки.

Вивчити принцип дії і будову потенціометра постійного струму.

Навчитися вимірювати струм, опір і потужність потенціометром.


2.2 Загальні відомості

Якість електровимірювальних приладів визначається рядом характеристик. Найбільш важливі з них: варіації показів і похибки приладу, чутливість і стала приладу, швидкість і споживана потужність. Ці характеристики визначають при повірці електровимірювальних приладів.

Під повіркою розуміється метрологічна операція, що полягає в порівнянні мір і показів електровимірювальних приладів зі зразковими мірами або показами зразкових вимірювальних приладів для визначення їх похибок.

Ціна́ по́ділки шкали́ аналогового вимірювального приладу - різниця значень вимірюваної величини, що відповідає двом сусіднім позначкам шкали.
Вимі́рювальний при́лад (рос. измерительный прибор; англ. indicating instrument; measuring instrument; нім. Ausmessungsgerät n, Messgerät n) - засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірюваної інформації.

При виборі зразкових приладів потрібно виконувати такі вимоги: • клас точності зразкового приладу повинен бути в 5 разів вище класу точності приладу, що повіряється;
  Клас то́чності (рос. класс точности, англ. accuracy rating, accuracy class; нім. Genauigkeitsklasse, Meβgenauigkeitsklasse f, Toleranzgruppe f, Präzisionsklasse f, Genauigkeitsklasse f) - це узагальнена характеристика засобу вимірювальної техніки, що визначається границями його допустимих основних і додаткових похибок, а також іншими характеристиками, що впливають на його точність, значення яких регламентуються стандартами на окремі види засобів вимірювань.


 • верхні межі виміру зразкового і повірюваного приладів повинні бути однаковими або відрізнятися не більше ніж на 25 %;

 • варіація показів зразкового приладу не повинна перевищувати похибки, що допускається;

 • при повірці приладів на постійному струмі в якості зразкових треба застосовувати магнітоелектричні прилади.

При виборі класу точності зразкового приладу треба користуватися табл. 2.1.

Таблиця 2.1Клас повірюваного приладу

0,5

1,0

1,5

2,5

4,0

Клас зразкового приладу

0,1

0,2

0,2

0,5

0,5

Повірка стрілочних електровимірювальних приладів завжди здійснюється методами: а) звіряння; б) компенсаційним на постійному струмі.

Метод звіряння полягає в одночасному вимірі величин приладом, що повіряється, і зразковим, і порівнянні їх показів. За дійсні значення вимірюваної величини приймають покази зразкового приладу.

Повірка компенсаційним методом так само, як і методом звіряння, зводиться до виміру однієї і тієї ж величини один раз повіряємим приладом, а другий – потенціометром постійного струму.

Принципова схема потенціометра наведена на рис. 2.1.Рис. 2.1


Потенціометри відносяться до приладів порівняння і служать для виміру напруги або ЕРС. Вони забезпечують найбільшу точність вимірів, їхня похибка не перевищує (0,01-0,02)%.

В основу принципу дії потенціометра покладений компенсаційний метод, що полягає в зрівноваженні двох електрично не зв'язаних між собою, але протилежно спрямованих напруг або ЕРС. Робоче коло компенсатора (потенціометра) складається з послідовно з’єднаних опорів , і і допоміжного джерела енергії Е.

При вимірі невідомої ЕРС її необхідно підключити через високочутливий гальванометр Г паралельно вимірюваному опору (перемикач П встановити в положення и). Змінюючи опір , домогтися відсутності струму в ділянці вимірюваної ЕРС. При відсутності струму одержимо


,

(2.1)

де – робочий струм потенціометра; – частина опору, спадання напруги на якому урівноважує ЕРС .

Встановлення робочого струму здійснює ЕРС нормального елемента , яка через гальванометр Г підключається паралельно установочному опору (перемикач встановити в положення k).

Нормальний елемент - оборотний гальванічний елемент з високостабільним значенням ЕРС, що використовується у вимірювальних цілях.

Змінюючи опір та , домогтися відсутності струму в ділянці з . При відсутності струму отримуємо


,

(2.2)

звідки

.

(2.3)

Тоді

.

(2.4)

При значеннях , , , заданих з великою точністю, значення вимірюваної ЕРС одержимо також з великою точністю. Безпосередньо потенціометром можна вимірити тільки ЕРС і напругу.

Струми, опори і потужності визначають побічно за результатами вимірів напруги, як показано на рис. 2.2.Рис. 2.2


У досліджуване коло необхідно включити послідовно зразковий і невідомий опори і вимірити потенціометром напруги на їхніх затискачах і .

Струм, опір і потужність визначають за формулами;

(2.5)

;

(2.6)

.

(2.7)

Для встановлення класу точності приладу необхідно визначити основну похибку на всіх цифрових поділках шкали. За основну похибку приймається найбільша за абсолютною величиною різниця між показом повірюваного і зразкового приладів:

.

(2.8)

Приведена основна похибка визначається як відношення абсолютної похибки до верхньої межі виміру приладу

.

(2.9)

Клас точності приладу визначається за найбільшою основною приведеною похибкою.
Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².

Поправка є величина, що повинна бути алгебраічно додана до показу приладу для одержання дійсного значення вимірюваної величини. Чисельно поправка дорівнює абсолютній похибці, взятій зі зворотним знаком.

(2.10)

Для зменшення помилок при внесенні виправлень останні визначаються як середні арифметичні з двох вимірів при зростанні і зменшенні вимірюваної величини.
Умовно істинне значення (фізичної величини); дійсне істинне значення (фізичної величини) (англ. conventional true value (of a quantity)) - значення фізичної величини, знайдене експериментальним шляхом і настільки наближене до істинного значення, що його можна використати замість істинного для даної мети.
Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.

Варіація показу приладу – це найбільша різниця між показами зразкового приладу, відповідними одній й тій ж поділці шкали повірюваного приладу, одержаними при зростанні і зменшенні вимірюваної величини.

Варіація показів виражається у відсотках від верхньої межі вимірів приладу


.

(2.11)

Варіація приладу не повинна перевищувати значення основної припустимої погрішності.
2.3 Порядок виконання роботи

 1. Ознайомитися з вимірювальними приладами і обладнанням. Занести до таблиці технічні і метрологічні характеристики приладів.
  Метрологічні характеристики - це характеристики властивостей засобу вимірювань, які впливають на результат вимірювання. Для кожного типу засобу вимірювань встановлюють свої метрологічні характеристики.


 2. Зібрати схему для перевірки вольтметра (рис. 2.3).

 3. Включити коло і, користуючись лабораторним трансформатором, змінювати напругу так, щоб стрілка приладу, що перевіряється, установлювалася по черзі на кожній цифровій відмітці при зростанні й зменшенні напруги. Стрілка вольтметра, що перевіряється, повинна підходити до тієї або іншої поділки з однієї сторони.

Рис. 2.3


 1. Результати вимірів і обчислень (зробити 5 вимірів) занести до табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Результати вимірів


Результати обчислень

Покази

повірюваного приладу (вольтметру)

Покази зразкового

приладу (вольт­метру)

Абсолютна

похибка

Поправка

Основна приведена

похибка

Варіація

показівВ

В

В

В

В

В

В

%

%

 1. На підставі даних, отриманих з дослідження; побудувати криву поправок

.
за знайденим значенням варіації показів оцінити якість вольтметру; визначити, до якого класу точності відноситься повірюваний вольтметр і чи відповідає він класу точності, позначеному на шкалі вольтметра, що повіряється.

 1. Зібрати схему для перевірки міліамперметру компенсаційним методом (рис. 2.4).

Рис. 2.4


 1. Включити коло, змінюючи опір , встановити стрілку приладу, що повіряється, по черзі на всі цифрові поділки при збільшенні і зменшенні струму.

 2. Результати вимірів і обчислень (зробити 5 вимірів) занести до табл. 2.3. На підставі отриманих результатів зробити висновки щодо повірюваного міліамперметра, як це показано в п.5.
Таблиця 2.3

Результати вимірів

Результати обчислень

Покази

міліамперметру

Покази

по­тенціометру

Зразковий опір

Дійсне

значення

струму

Абсолютна

похибка

Поправка

Відносна, приведена похибка

Варіація показу

приладумА

мВ

мВ

Ом

мА

мА

мА

мА

мА

%

%

 1. На підставі схеми рис. 2.4 вимірити потенціометром напруги U0 та UX і, використовуючи їх значення, обчислити струм, опір і потужність за формулами (2.5) – (2.7). Результати вимірів і обчислень (2 досліди) занести до табл. 2.4.

Таблиця 2.4

Результати вимірів


Результати обчислень

мВ

мВ

Ом

мА

Ом

мВт


2.4 Звіт про роботу

У звіті повинні бути наведені: 1. Технічні і метрологічні характеристики приладів.

 2. Схеми електричних кіл.

 3. Розрахункові формули, таблиці вимірів і обчислень. Приклади обчислень за наведеними формулами.

 4. Криві поправок для повірюваних приладів.

 5. Стислі висновки по роботі.


2.5 Контрольні запитання

 1. Назвати основні характеристики показуючих приладів і дати їхнє визначення.

 2. Основні і додаткові похибки вимірювальних приладів, варіації показів.

 3. Вказати методи перевірки електровимірювальних приладів.

 4. Перелічити вимоги до зразкових приладів.

 5. Порядок перевірки електровимірювальних приладів.

 6. Будова і принцип дії потенціометра.

 7. Вимір струму, опору і потужності потенціометром.

Скачати 98.57 Kb.

 • Результати вимірів
 • Таблиця 2.3