Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛекція №1 Мова І суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення І розвитку

Скачати 38.92 Kb.

Лекція №1 Мова І суспільство. План Українська літературна мова: історія становлення І розвитку
Скачати 38.92 Kb.
Дата конвертації02.05.2017
Розмір38.92 Kb.
ТипЛекція

Лекція № 1

Мова і суспільство.

План


 1. Українська літературна мова: історія становлення і розвитку

 2. Доба українізації 20-х років.
  Літерат́урна мóва - це оброблена, унормована форма національної мови, як в писемних так і в усних різновидах, що обслуговує культурне життя народу та всі сфери його суспільної діяльності: державні та громадські установи, пресу, художню літературу, науку, театр, освіту й побут людей.
  Концепція мовно-культурної політики Миколи Скрипника

 3. 1930-ті роки: українська мова в добу великого терору

 4. Альтернативне мовознавство шістдесятників (1950-1960)

 5. Посилення русифікації (1970-ті - початок 1980-х років)

 6. Український правопис: сучасні проблеми

 7. Термінологія та лексикографія: сучасні проблеми

 8. Вульгаризація усного мовлення

 9. Суржик як соціолінгвістичний феномен

 10. Мовна ситуація в Україні

 11. Соціальна стратифікація української мови.
  Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.
  Мовне середовище

 12. Мовна стійкість і мовна стабільність

 13. Мовна поведінка. Особистості в ситуації білінгвізму. Поняття мовної стійкості

Лекція № 2

Мовознавство і семіотика.

План


1. Семіотика як наука про знаки

2. Поняття про знак. Види позамовних знаків

3. Мовні знаки. Мова як знакова система.

4. Структура знакового процесу. Структура значення знака. Типові логічні помилки.

5. Виміри і рівні знакового процесу.
Лекція № 3

Мова, мислення і свідомість, передумови виникнення людської мови.

План


 1. Передумови виникнення свідомості

 2. Проблема походження мови як засобу спілкування.
  Похо́дження мо́ви - передумови і початки розвитку мовної діяльності суспільства. Як одна з основних ознак суспільства мова почала формуватися на етапі появи первісної людини. За однією з гіпотез, це було тривале поступове перетворення біологічно зумовлених неусвідомлюваних інстинктивних вигуків в осмислені звукові засоби комунікації давніх людей.
  Виникнення конкретних мов.

 3. Закономірності розвитку мов. Позалінгвістичні і внутрілінгвістичні причини мовних змій.

 4. Основні процеси розвитку діалектів і мов: диференціація й інтеграція. Поняття адстрату.

 5. Функціонування мов у різні періоди їх розвитку.

 6. Мови міжнаціонального, регіонального спілкування. Міжнародні природні і ш гучні мови.

Лекція № 4

Семантика.

План


 1. Семасіологія як наука про значення мовних одиниць.

 2. Напрями семантики (логічна семантика, теорія референції, семантика можливих світів).

 3. Значення і зміст.

 4. Структура лексичного значення (денотат, сигніфікат, конотат).
  Лекси́чне зна́чення - історично закріплена в свідомості людей співвіднесеність слова з певним явищем дійсності, зв'язок певного звучання з певним поняттям, волевиявленням.


 5. Поняття семеми і семи.

 6. Семний склад лексичної одиниці (архісема, диференційна сема, потенційна сема).

 7. Метафора і метонімія як типи перенесення значення слова.

 8. Методи семасіології (компонентний аналіз, дистрибутивний аналіз, контекстуальний аналіз, асоціативний експеримент, методика семантичного диференціала).
  Асоціати́вний експериме́нт - психологічний або психолінгвістичний експеримент, суть якого полягає в тому, що респондентові пропонують стимули різного типу (слова, малюнки тощо) з метою викликати у нього відповідні асоціації.
  Дистрибутивний аналіз (лат. distributio – розподіл) - методика дослідження мови на основі оточення (розподілу) окремих одиниць у тексті; метод лінгвістичного дослідження, при якому класифікація мовних одиниць і вивчення їх властивостей виробляються виключно на основі розподілу (дистрибуції) цих одиниць в потоці мови, тобто на основі їх сполучуваності з іншими одиницями, які називаються оточенням, або контекстом, цих одиниць.


Лекція № 5

Структура мовної системи.

План


 1. Мова як вища форма відтворення зовнішнього середовища

 2. Модель зовнішнього середовища

 3. Онтогенез мови

 4. Поява звукокомплексу та його семантичне навантаження

 5. Монопредикативний рівень організації мовної діяльності

 6. Головні принципи організації мовної діяльності

 7. Когнітивний принцип

 8. Принцип структурної одноманітностімовних засобів

Лекція № 6

Мова як конкретно-історична категорія

План


 1. Розвиток мови як лінгвістичне поняття. Основні закони розвитку мови

 2. Історичний розвиток мови і аспекти мовознавства

 3. Стан мови як динамічна рівновага

 4. Історія мови та її хронологічні зрізи

 5. Взаємодія мов і мовні контакти

 6. Внутрішні і зовнішні закони історичних змін мови

 7. Взаємодія системи мови, її норми і мовленнєвої діяльності

Лекція № 7

Лінгвістичні методи

План
1. Поняття про методи наукового дослідження


2.
Конститу́ція (лат. constitutio - установлення, устрій, порядок) - основний державний документ (закон), який визначає державний устрій, порядок і принципи функціонування представницьких, виконавчих та судових органів влади, виборчу систему, права й обов'язки держави, суспільства та громадян.
Науко́вий ме́тод (або Ме́тоди науко́вого дослі́дження) - сукупність методів встановлення параметрів, структури, інших характеристик досліджуваних об'єктів.
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу
3. Описовий метод
4. Порівняльно-історичний метод
Лекція № 8

Мовознавство середньовіччя і ХVІІ–ХVІІІстоліть.

План


 1. Мовознавство в Давній Індії

 2. Давньокитайське мовознавство

 3. Мовознавство в Давній Греції та Римі

 4. Давнє арабське мовознавство

 5. Європейське мовознавство епохи середньовіччя і Відродження

 6. Українське мовознавство ХІ—ХVІІІ ст.

Лекція № 9

Виникнення порівняльно-історичного мовознавства

План

1.

Старода́вня Гре́ція - цивілізація в історії Греції, яка існувала на Балканському півострові від III тис. до н. е. до початку Середньовіччя бл. 600 р. нашої ери. Найбільший її розквіт припав на класичний період V-IV ст.
Порівняльно-історичне мовознавство Порівняльно-історичне мовознавство - один з найважливіших напрямів у мовознавстві, який відіграв велику роль у його розвитку.
Передвісники порівняльно-історичного мовознавства2. Основоположники порівняльно-історичного мовознавства

3. Лінгвістичні погляди Вільгельма фон Гумбольдта

Лекція № 10

Мовознавство на сучасному етапі розвиткуПлан

 1. Когнітивна лінгвістика

 2. Функціональна лінгвістика

 3. Лінгвістика тексту

 4. Комунікативна лінгвістика


Скачати 38.92 Kb.

 • Основні закони
 • Давній Греції