Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛекція методології розробки програмного забезпечення

Скачати 259.48 Kb.

Лекція методології розробки програмного забезпечення
Скачати 259.48 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір259.48 Kb.
ЛЕКЦІЯ-5. Методології розробки програмного забезпечення


 1. Методології розробки програмного забезпечення

Будь-яка теоретична або практична сфера діяльності використовує властиві тільки їй способи вирішення поставлених завдань.

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Розробка програмного забезпечення (англ. software engineering, software development) - це рід діяльності (професія) та процес, спрямований на створення та підтримку працездатності, якості та надійності програмного забезпечення, використовуючи технології, методологію та практики з інформатики, керування проектами, математики, інженерії та інших областей знання.

Ці способи називаються методами. Метод - це спосіб досягнення якої-небудь мети, рішення конкретної задачі; сукупність прийомів або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності.
Методологіясукупність методів, що застосовуються в якій-небудь області людської діяльності.

Методологія — це, по-перше — систематизована сукупність підходів, способів, методів, прийомів та процедур, що застосовуються в процесі наукового пізнання та практичної діяльності для досягнення наперед визначеної мети.

Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Наукове пізнання - це форма процесу пізнання, головною функцією якого є вироблення й теоретична систематизація об'єктивних знань про дійсність. Передусім у структурі наукового пізнання виокремлюються емпіричний і теоретичний рівні..

Такою метою в науковому пізнанні є отримання істинного знання або побудова наукової теорії та її логічного обґрунтування, досягнення певного ефекту в експерименті чи спостереженні тощо.

Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.

Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.

І́стина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності.

Науко́ва тео́рія - це система узагальненого знання, пояснення різнобічності подій, ситуацій, що відбуваються у природі чи суспільстві.Методологія - принципи і способи організації діяльності робочої группи для створення програмного продукту

Методологія розробки ПЗ полягає в організації процесу побудови ПЗ і забезпечення управління цим процесом для того, щоб гарантувати виконання вимог як до самої системи, так і до характеристик процесу розробки.

Вибір методології розробки ПЗ має ключове значення для подальшого успіху проекту.

Сема́нтика мовна (давніше семасіологія) - розділ мовознавства, пов'язаний з лексикологією; вивчає значення (теж у діахронному, іст. перекрої) слів і їх складових частин, словосполук і фразеологізмів. Слово походить від грецького слова σημαντικός (семантікос), «значимий», з σημαίνω (семаіно), «значити, вказувати» та також від σήμα (сема), «знак, позначка, символ».

Щоб повною мірою задовольнити всі вимоги замовника, компаніям, після детального аналізу, необхідно підібрати оптимальну методологію розробки для кожного конкретного випадку.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

В залежності від поставленого завдання, необхідно визначити сучасні технології розробки, застосування яких буде найбільш доцільним і ефективним.

Не існує якоїсь однієї, єдино правильної методології, оптимальної для будь-якого проекту. У кожному конкретному випадку правильний вибір методології розробки залежить від ряду чинників: • Масштабу проекту;

 • Критичності проекту;

 • Кількості і розподілу повноважень учасників проекту;

  Оптимальність - властивість, при якій забезпечується найбільша відповідність даному завданню, умовам тощо.

  Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ. • Ступеня новизни проекту;

 • Очікуваної тривалості проекту;

 • Вимог Замовника


Основними завданнями, рішення яких повинна забезпечувати методологія розробки ПЗ, є наступні:

 • забезпечення створення ПЗ, що відповідає цілям і завданням підприємства і відповідним пропонованим до них вимогам;

  Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. • гарантія створення ПЗ з заданими параметрами протягом заданого часу в рамках обумовленого заздалегідь бюджету;

  Пара́метр (від дав.-гр. παραμετρέω) - відмірюю, розмірюю)(рос. параметр, англ. parameter, нім. Parameter m, Kennwert m, Kenngrösse f, Kennzahl f) - величина, що нею характеризують якусь властивість, стан, розмір або форму об'єкта, робочого тіла, процесу, явища або системи тощо. • простота супроводу, модифікації та розширення ПЗ з метою забезпечення його відповідності умовам, що змінюються при роботі підприємства;

 • забезпечення створення ПЗ, що відповідає вимогам відкритості, переносимості та масштабованості;

 • можливість використання в створюваному ПЗ розроблених раніше: ПЗ, БД, засобів обчислювальної техніки, телекомунікацій.

На сьогоднішній день існує не так багато методологій, особливо повних, тобто враховуючих всі стадії життєвого циклу програмного забезпечення.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Електро́нна обчи́слювальна маши́на (скорочено ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.

Життє́вий цикл програ́много забезпе́чення - сукупність окремих етапів робіт, що проводяться у заданому порядку протягом періоду часу, який починається з вирішення питання про розроблення програмного забезпечення і закінчується припиненням використання програмного забезпечення.

Саме методологія визначає, які мови та системи будуть застосовуватися для розробки ПЗ і, багато в чому, рекомендує, який технологічний підхід буде при цьому використано.

Зазвичай, вибір між традиційними і гнучкими (agile) методологіями значною мірою визначається бажаним ступенем формалізації процесу розробки.

Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.

Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.

Для великих, розрахованих на тривалий термін проектів, як правило, рекомендуються більш адекватні методології з більшим ступенем формалізації, в той час як для менш масштабних проектів, розрахованих на оперативну реалізацію, підходять менше формалізовані гнучкі методи розробки.Rational Unified Process

Rational Unified Process(RUP) методологія розробки програмного забезпечення, створена компанією Rational Software.

Методологія програмування - сукупність методів, застосовуваних на різних стадіях життєвого циклу програмного забезпечення, що мають спільний філософський підхід та, відповідно до цього підходу, дозволяють забезпечити найкращу ефективність.

Уніфікований процес дозволяє створювати складні програмні системи.


RUP - суворий до розподілу завдань і відповідальності всередині організації-розробника.

Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.

Його призначення – гарантувати створення точно в термін і в рамках встановленого бюджету якісного ПЗ, відповідно потребам кінцевих користувачів.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.

RUP сприяє підвищенню продуктивності колективної розробки і надає найкраще з накопиченого досвіду по створенню ПЗ, «посредством» посібників, шаблонів і настанов по користуванню інструментальними засобами для всіх критично важливих робіт, протягом ЖЦ створення і супроводу ПЗ. Надаючи кожному члену групи доступ до тієї ж самої базі знань, незалежно від того, чи розробляє він вимоги, проектує, виконує тестування або управляє проектом - RUP гарантує, що всі члени групи використовують спільну мову моделювання, процес, мають узгоджене бачення того, як створювати ПЗ. В якості мови моделювання в загальній базі знань використовується Unified Modeling Language (UML), що є міжнародним стандартом.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.

UML (англ. Unified Modeling Language) - уніфікована мова моделювання, використовується у парадигмі об'єктно-орієнтованого програмування. Є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення.

Особливістю RUP є те, що в результаті роботи над проектом створюються і удосконалюються моделі. Замість створення величезної кількості паперових документів, RUP спирається на розробку і розвиток семантично збагачених моделей, що всебічно представляють розроблювану систему. RUP - це керівництво по тому, як ефективно використовувати UML. Стандартна мова моделювання, що використовується усіма членами групи, робить зрозумілими для всіх описи вимог, проектування та архітектуру системи.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Архітекту́ра (грец. αρχιτεκτονικη - будівництво) - це одночасно наука і мистецтво проектування будівель, а також власне система будівель та споруд, які формують просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси.RUP підтримується інструментальними засобами (Rational Requisite Pro, Rational Rose 98, Rational Purify), які автоматизують великі розділи процесу. Вони використовуються для створення і вдосконалення різних проміжних продуктів на різних етапах процесу створення ПЗ, наприклад, при візуальному моделюванні, програмуванні, тестуванні і т.д.

Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)

Моделювання (англ. scientific modelling, simulation, нім. Modellieren n, Modellierung f, Simulation f) - це метод дослідження явищ і процесів, що ґрунтується на заміні конкретного об'єкта досліджень (оригіналу) іншим, подібним до нього (моделлю).


В основі методології лежать 6 основних принципів:

 • компонентна архітектура, реалізована і тестована на ранніх стадіях проекту;

 • робота над проектом в згуртованої команді, ключова роль у якій належить архітекторам;

 • рання ідентифікація та безперервне усунення можливих ризиків;

 • концентрація на виконанні вимог замовників до виконуваній програмі;

 • очікування змін у вимогах, проектних рішеннях і реалізації в процесі розробки;

 • постійне забезпечення якості на всіх етапах розробки проекту.

  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

  Архітектор (грец. arkhitektōn: apxi + tektōn - будівник) - фахівець, який за допомогою матеріально-технічних ресурсів створює проект організації простору. Професія охоплює організацію всіх рівнів просторового середовища: від малих форм до великих територіальних систем.

  Забезпе́чення я́кості (англ. Quality Assurance, QA) - контроль і оцінка будь-яких аспектів проекту, обладнання чи виду послуг з метою збільшення вірогідності забезпечення встановлених мінімальних стандартів якості, а також - підтримку цих характеристик при зберіганні, транспортуванні та експлуатації продукції.


RUP дозволяє приділити максимум уваги усуненню ризиків і забезпечити надійний контроль процесу розробки; орієнтований на ітераційний підхід в ході розробки і максимально точне виконання вимог Замовника.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.

Орієнти́р - у військовій справі - характерний, добре видимий на місцевості нерухомий предмет (природний або штучний) або елемент рельєфу, який, як правило, нанесений на топографічні та спеціальні карти з точно визначеними географічними координатами, за допомогою якого легко орієнтуватися на місцевості, визначати напрям при маневруванні та управлінні військами або організації стрільби і знаходження цілей.

RUP використовує ітеративну модель розробки. В кінці кожної ітерації (в ідеалі триваючої від 2 до 6 тижнів) проектна команда повинна досягти запланованих на дану ітерацію цілей, створити або допрацювати проектні артефакти і отримати проміжну, але функціональну версію кінцевого продукту. Ітеративна розробка дозволяє швидко реагувати на мінливі вимоги, виявляти й усувати ризики на ранніх стадіях проекту, а також ефективно контролювати якість створюваного продукту. 1. Ітеративна модель. Базові поняття ітерації

Не всі моделі життєвого циклу послідовні. Існують також ітеративні (або інкрементальні) моделі, в яких використовується інший підхід. Замість однієї тривалої послідовності дій тут весь життєвий цикл продукту розбитий на ряд окремих міні-циклів. Причому кожен з них складається з тих самих базових стадій моделі життєвого циклу. Ці міні-цикли називаються ітераціями.

У кожній з ітерацій відбувається розробка окремого компонента системи, після чого цей компонент додається до вже раніше розробленим функціоналу.

Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.

Функціонал - відображення векторного простору на базову множину для цього простору, здебільшого на множину дійсних чисел. Прикладом функціоналу є норма.

Компонент (англ. component, нім. Komponente f) - різновид, складова частина чогось.

Ітеративна модель не передбачає повного обсягу вимог для початку робіт над продуктом. Розробка програми може починатися з вимог до частини функціоналу, які можуть згодом доповнюватися і змінюватися. Процес повторюється, забезпечуючи створення нової версії продукту для кожного циклу.

В дещо спрощеному вигляді, ітеративна модель складається з чотирьох основних стадій, які повторюються в кожній з ітерацій (plan-do-check-act): • визначення і аналіз вимог;

 • дизайн і проектування - відповідно до вимог. Причому дизайн може як розроблятися окремо для даної функціональності, так і доповнювати вже існуючий;

 • розробка і тестування - кодування, інтеграція і тестування нового компонента;

 • фаза рев'ю - оцінка, перегляд поточних вимог і пропозиції доповнень до них.

  Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

  По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.За результатами кожної ітерації приймається рішення - чи будуть використані її результати для доповнення існуючої функціональності в якості вхідної точки для початку наступної ітерації (т.зв. інкрементальне прототипування).

Прототип (техніка) (грец. πρωτότυπον) - працююча модель, дослідний зразок технічного пристрою, механізму, машини або деталі, створений для перевірки базової функціональності та для тестування концепції або працездатності роботи системи в цілому.

В кінцевому підсумку, досягається точка, в якій всі вимоги були втілені в продукті - відбувається реліз.

У математичних термінах, ітеративна модель являє реалізацію методики послідовної апроксимації - тобто, поступове наближення до образу готового продукту: ключ до успішного використання цієї моделі - сувора валідація вимог і ретельна верифікація розробляється функціонально в кожній з ітерацій.

Основні стадії процесу розробки в ітеративній моделі фактично повторюють модель водоспаду. У кожній ітерації створюється програмне забезпечення, яке потребує тестування на всіх рівнях.

Апроксима́ція (лат. approximate - наближати) - наближене вираження одних математичних об'єктів іншими, близькими за значенням, але простішими, наприклад, кривих ліній - ламаними, ірраціональних чисел - раціональними, неперервних функцій - многочленами.

Верифіка́ція (пізньолат. verificatia - підтвердження; лат. verus - істинний, facio - роблю) - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується в залежності від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю багаторазового відтворювання, тобто перевірятися практикою.

Матема́тика (грец. μάθημα - наука, знання, вивчення) - наука, яка первісно виникла як один з напрямків пошуку істини (у грецькій філософії) у сфері просторових відношень (землеміряння - геометрії) і обчислень (арифметики), для практичних потреб людини рахувати, обчислювати, вимірювати, досліджувати форми та рух фізичних тіл.

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Плюси і мінуси ітеративної моделі:

- раннє створення працюючого ПО;

- гнучкість - готовність до зміни вимог на будь-якому етапі розробки;

- кожна ітерація - маленький етап, для якого тестування і аналіз ризиків забезпечити простіше, ніж для всього життєвого циклу продукту.

- - кожна фаза - самостійна, окремі ітерації не накладає;

- - можуть виникнути проблеми з реалізацією загальної архітектури системи, оскільки не всі вимоги відомі до початку проектування.

Коли використовувати ітеративну модель:

- для великих проектів;

- коли відомі, принаймні, ключові вимоги;

- коли вимоги до проекту можуть змінюватися в процесі розробки.
Ітеративна модель є ключовим елементом так званих «гнучких» (Agile) підходів до розробки програмного забезпечення.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.


 


Повний ЖЦ (життєвий цикл) розробки продукту складається з чотирьох фаз, кожна з яких включає в себе одну або декілька ітерацій

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/d/da/rup_process.png

  1. Початкова стадія (Inception)

У фазі початковій стадії: • формуються бачення і межі проекту;

 • створюється економічне обґрунтування (business case).

  Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг. • визначаються основні вимоги, обмеження і ключова функціональність продукту.

 • створюється базова версія моделі прецедентів.

 • оцінюються ризики.

При завершенні початкової фази оцінюється досягнення віхи цілей життєвого циклу (англ. Lifecycle Objective Milestone), яке припускає угоду зацікавлених сторін про продовження проекту.

  1. Уточнення (Elaboration)

У фазі «Уточнення» виробляється аналіз предметної області та побудова виконуваної архітектури.

Функціоналі́зм - архітектурний напрям, різновид раціоналізму, що виник у 1920-х роках у Німеччині. Основні вимоги функціоналізму: обумовленість зовнішнього виду будівлі її конструкцією і внутрішнім плануванням, які, у свою чергу, визначаються її практичним призначенням (функцією).

Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.

Це включає в себе:
    Документування вимог (включаючи детальний опис для більшості прецедентів).
    Спроектовану, реалізовану і відтестувати виконувану архітектуру.
    Оновлене економічне обґрунтування і більш точні оцінки термінів і вартості.
    Знижені основні ризики.

Успішне виконання фази розробки означає досягнення віхи архітектури життєвого циклу.  1. Конструювання (Construction)

На етапі конструювання відбувається реалізація більшої частини функціональності продукту. Фаза Конструювання завершується першим зовнішнім релізом системи.

  1. Впровадження (Transition)

У фазі «Впровадження» створюється фінальна версія продукту і передається від розробника до замовника. Це включає в себе програму бета-тестування, навчання користувачів, а також визначення якості продукту.

Конструюва́ння - процес створення конструктором проекту певного об'єкта техніки, що полягає у визначенні форми, розмірів, взаємного розташування й параметрів частин й елементів конструкції об'єкта, його складових (агрегатів, систем, вузлів тощо), способу їхнього з'єднання, вибору матеріалів окремих елементів та розробки конструкторської документації.

Програміст, також програмник[Джерело?] - фахівець, що займається програмуванням, виконує розробку програмного забезпечення (в простіших випадках - окремих програм) для програмованих пристроїв, які, як правило містять один чи більше CPU.

Бета-тестування (англ. beta testing) або випробування - інтенсивне використання майже готової версії продукту (як правило, програмного або апаратного забезпечення) з метою виявлення максимального числа помилок в його роботі для їх подальшого усунення перед остаточним виходом (релізом) продукту на ринок, до масового споживача.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

У випадку, якщо якість не відповідає очікуванням користувачів або критеріям, встановленим у фазі Початок, фаза Впровадження повторюється знову.

Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.

Виконання всіх цілей означає досягнення віхи готового продукту (Product Release) та завершення повного циклу розробки.
Відмінні риси RUP:

   RUP - це ітеративний процес (Controlled Interactive);


    Передбачає наскрізне застосування апарату Use Cases (Use Case Driven);
    Особлива увага приділяється розробці архітектури;

    Включає управління вимогами та змінами;

    Базується на візуальному моделюванні.
Microsoft Solution Framework

Microsoft Solution Framework - методологія розробки ПЗ, що запропонована корпорацією Microsoft. MSF спирається на практический досвід Microsoft і описує управління людьми і робочими процесами в процесі розробки .

Головною метою MSF, як і будь методології проектування додатків, є створення робочого додатки вчасно і в рамках встановленого бюджету. MSF пропонує добре зарекомендували себе практики планування, розробки та впровадження інформаційних технологій.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

У той же час MSF не є простим набором інструкцій, яким належить слідувати беззастережно, - цей процес досить гнучкий і розширюємо.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.Застосування MSF дає:

 •   прискорення циклів розробки

 •   скорочення сукупної вартості

 • більш ефективне виконання планових заходів

 • оперативне реагування на незаплановані події

 • створення масштабованих і надійних технологій

 • підвищення ефективності використання інформаційних технологій


MSF будується на ряді моделей:

 1. Team Model - модель групи. Описує колектив, де робота одного співробітника залежить від іншого.

 2. Process Model - модель процесу. Дозволяє визначити принципи планування і контролю проектів.

 3. Application Model - модель програми. Допомагає створювати застосування максимально використовуючи готові компоненти.

 4. Enterprise Architecture Model - забезпечує прийняття рішення за технологіями і дуже важлива для ефективного використання нових технологій.

  Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці). 5. Solution Design Model - модель структури рішення. Показує яким має бути програмне застосування з погляду користувача.

 1. Infrastructure Model - визначає принципи управління користувачами у великих мережах.

 2. Total Cost of Ownership Model - дозволяє оцінювати витрати на інформаційні технології.

В основі MSF лежать принципи і образи мислення, що представляють собою роки досвіду. Орієнтація на них допоможе групам ефективно створювати якісні продукти.

Наступні принципи і концепції MSF направляють проектну групу на реалізацію якісного рішення. Кожен член групи повинен розуміти і приймати ці принципи при взаємодії з іншими учасниками групи, їх організацією та зацікавленими особами.

Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.

Орієнтація, в класичному випадку - вибір одного класу систем координат, пов'язаних між собою «додатньо» в деякому певному сенсі. Кожна система задає орієнтацію, визначаючи клас, до якого вона належить.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

В основі MSF лежать дев'ять базових принципів: • відкрита взаємодія. Щоб ваша група працювала ефективно, ви і інші учасники повинні ділитися відповідними рівнями інформації з членами групами і співробітниками підприємства. Група повинна розуміти природу створюваного рішення і те, як будуть взаємодіяти члени групи і зовнішні контакти. Складність полягає у визначенні відповідного рівня всіх взаємин та інформації, яка буде загальнодоступною;

 • вироблення загального уявлення. Загальне уявлення підвищує ефективність і динамічність групи, що дозволяє учасникам швидко приймати виважені рішення в контексті реалізації поставленого подання. Загальне уявлення також допомагає заповнювати прогалини у вимогах при їх виявленні;

 • наділення членів команди необхідними повноваженнями. Надання повноважень членам групи - це не тільки один із способів вижити в постійно мінливому середовищі, а й спосіб творчого пошуку для успішного вирішення завдань і допомоги один одному. Якщо членам групи не дозволити працювати на максимумі, не тільки їх творчий потенціал буде звужений, їх моральний дух не буде на висоті і ви не зможете створити продуктивну групу;

  Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда. • встановлення чітких меж повноважень та спільної відповідальності. Наділені повноваженнями члени групи частіше відчувають себе більш відповідальними за свої рішення і за проект в цілому. Велика ступінь відповідальності членів групи веде до більш високій якості. Наприклад, якщо член групи заявляє, що завдання виконане, але виявляється, що рівень якості не відповідає необхідному, цей член групи відповідає за виправлення результатів. Заохочуючи позитивні результати і відповідальність, а не караючи за такі помилки, можна домогтися того, що члени групи будуть разом нести відповідальність за спільне рішення. Це мотивує найсильніших учасників допомагати іншим працювати максимально ефективно;

 • реалізація інкрементних результатів. Реалізація інкрементних результатів пов'язана з двома аспектами: необхідно переконатися, що надаються результати оптимальні для зацікавлених осіб; необхідно визначити оптимальні інкременти для надання результатів, т. е. "частот доставки";

 • гнучкість, очікування змін і адаптування до них. Так як зміни можуть відбуватися часто і в найгірший час, наявність гнучкого способу для обробки змін допоможе вам мінімізувати простої, пов'язані з ними. Гнучкість означає, що організація готова до змін і може легко адаптуватися до нихі;

 • нвестиції в якість. Багато організацій використовують поняття якості (часто воно визначено дуже розмито), але не розуміють, як квантифікувати його. Якість - це те, що необхідно проактивно впроваджувати в життєвий цикл доставки рішення. Саме по собі воно не з'явиться;

 • навчання на будь-якому досвіді. Якщо всі рівні організації не будуть вчитися на тому, що раніше працювало і не працювало, як від них можна чекати поліпшень в майбутньому?

  Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.

  Члени групи повинні розуміти, що навчання відбувається на всіх рівнях: на рівні проекту, наприклад, при уточненні процесу для всього проекту; на рівні окремої особи, наприклад, для поліпшення взаємодії з іншими членами групи; на рівні організації, наприклад, при коригуванні показників якості, які збираються для кожного проекту;

 • співпраця з внутрішніми і зовнішніми клієнтами. Якщо клієнт працює разом з проектною групою, ви підвищуєте ймовірність успіху проекту. Але це не означає, що клієнти повинні робити всю роботу за вашу групу. Однак коли клієнти тісно і послідовно співпрацюють з проектною групою, отримане рішення більше відповідає їх вимогам. Співпраця з клієнтами взаємовигідно, тому що воно допомагає усунути невизначеність, скоротити час усунення проблем з вимогами та покращити розуміння групою ціннісного пропозиції вирішення за рахунок регулярних контактів.

  Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.

  Співпраця, співробітництво - спільна з ким-небудь діяльність, спільна праця для досягнення мети. Для відображення негативного сенсу цього слова (співпраця з ворогом) використовується слово колабораціонізм.

  Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.

  Розум (лат. ratio; грец. νους) - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймається по різному, і у кожній з цих галузей існує довга традиція того чи іншого використання.
Базові принципи, описані вище, визначають, як зорієнтувати групу, щоб домогтися успіху. Орієнтація окремих членів групи для більш ефективної роботи називається "способом мислення". Кожен образ мислення допомагає членам групи домогтися своєї мети при реалізації рішення. В ідеалі члени групи так комфортно себе почувають в рамках цих образів мислення, що вони використовують їх не тільки на роботі, але і поза нею.

Образи мислення яким має слідувати кожен член групи:

 1. Сприяння формуванню групи рівноцінних колег. Якщо ваша організація може застосувати базові принципи MSF, зокрема що стосуються стимулюючих повноважень і відповідальності, чи має сенс працювати над проектом з ієрархічною структурою?

  Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

  Якщо всі розуміють головну і допоміжні цілі, поділяють загальне уявлення, знають свої ролі і відповідальності, то всі діють як рівні і ставитися до них слід однаково. Це не слід розцінювати як пропозицію організувати анархію або комітет. Це означає, що всі члени групи розділяють відповідальність за успішну реалізацію проекту. Кожна роль відповідальна за відповідні аспекти проекту, а всі ролі несуть колективну відповідальність за проект в цілому. Як видно, роль керівника програми як і раніше є, але вона сконцентрована на реалізації проекту в рамках заданих обмежень, а не на управлінні членами групи.

 2. Фокусування на цінності для бізнесу. Успіх вимірюється з точки зору цінності для бізнесу.

  Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

  Це означає надання не тільки того, що клієнтам необхідно, але й того, чого вони хочуть і цінують. Для цього кожен член групи повинен розуміти, що саме клієнти вважають цінним. Якщо клієнт не отримає бізнес-цінність, проект піддається ризику, наприклад, група може збитися зі шляху, витратити багато зайвого часу, зусиль і коштів, або ж проект може бути взагалі скасований.

 3. Рішення має бути перспективним. При аналізі компонентів рішення через розмір та складність більшості проектів члени групи іноді занадто придивляються до маленьких деталей і забувають про рішення в цілому. Тому стільки уваги приділяється спільним поданням. У міру того як члени групи надають свої компоненти, їм необхідно поглянути на загальну мету і подання рішення. Занадто часто підгрупа оптимізує свою область, вважаючи, що вони діють заради загального блага. Але потім вони виявляють, що їм необхідно переробити певні аспекти, щоб їх компонент був узгоджений з рішенням. Члени групи заплутуються в деталях і забувають про цілісне рішення.

 4. Відношення до своєї роботи з повагою. Група не тільки повинна інвестувати в якість, але учасники також повинні бачити, що якість - така ж їх відповідальність, як і інших членів групи, тому свої завдання не слід делегувати комусь іншому. Якість - це спільна відповідальність в рамках усього життєвого циклу розробки рішення. Цей спосіб мислення не тільки дозволяє підвищити якість власних результатів члена групи, але і покращує ефективність процесів і управління проектом. Завдяки йому кожен член групи прагне краще зрозуміти, які навички необхідні для досягнення спільної мети. Відстежуючи якість власної роботи та надаючи найкращі результати, члени групи зможуть постійно покращувати кінцевий продукт.

 5.   Постійне навчання. Іноді для досягнення кінцевої мети недостатньо пишатися своїми навичками. Члени групи повинні опановувати новими навичками, щоб стати краще. Враховуючи, що більшість проектів, груп і середовищ унікальні, кожен проект надає можливості для навчання, експерименту, а також вдосконалення навичок, процесів і процедур.

  Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

  Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.

  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

  Щоб скористатися цими можливостями, безперервні процеси навчання та адаптації повинні існувати на всіх рівнях організації, а не тільки для членів групи.

 6. Впровадження рівнів якості обслуговування. Якість обслуговування (QoS) визначає операційні характеристики рішення, наприклад очікуваний рівень доступності. Важливо, щоб зацікавлені особи і члени групи, не тільки фахівці з архітектури, розуміли принципи якості обслуговування і знали, як їх реалізація впливає на кінцевий результат. В іншому випадку зацікавлені особи і члени групи, ймовірно, будуть робити неявні припущення про те, як рішення повинно працювати. Так як подібні припущення рідко узгоджені, кожному члену групи необхідно приймати явні рішення з самого початку роботи над проектом, щоб забезпечити потрібні рівні якості обслуговування. Таким чином, неявні припущення перетворюються в явні вимоги до QoS, які явно вбудовуються в рішення з самого початку роботи, а не надбудовуються згодом.

 7. Заохочення солідарності. З точки зору розробки ПЗ солідарність означає довіру, чесність, відповідальність і повага для всіх аспектів роботи. Вона, зокрема, визначає:

       як взаємодіяти з членами групи, з організацією та зацікавленими особами;
        як брати участь у проекті та допомагати у реалізації проекту, в тому числі ефективно використовувати корпоративні, проектні та обчислювальні ресурси (до яких відносяться загальні ресурси, інформація та знання).

Солідари́зм (фр. solidarisme, від фр. solidaire - діючий заодно) - стратегія мобілізації соціуму в період серйозних криз або загроз. Різко підвищує мобілізаційні можливості соціуму і його ефективність за рахунок синергетичного ефекту, який виникає при усвідомленні різними соціальними групами спільності інтересів і здійснення ними погоджених дій.

Обчи́слювальні ресу́рси - можливості, забезпечувані компонентами обчислювальної системи, що витрачаються (зайняті) в процесі її роботи.

Солідарні члени групи діють для загального блага.

 1.  Виконання свої зобов'язань. Незважаючи на багато вбудовані перевірки MSF покладається на довіру і повноправні повноваження, щоб домогтися яких, члени групи, в тому числі, повинні виконувати свої зобов'язання. MSF формує середовище, в якому члени групи і зацікавлені особи можуть довіряти результатам своїх колег. Так як проект - це набір незалежних дій, то якщо один член групи не виконує свої зобов'язання, він ставить під загрозу весь проект.


Модель управління

Модель управління (раніше - модель процесів) призначена надання потрібних інструкцій потрібним людям в потрібний час.

Модель структурована, щоб допомогти групі швидко приходити до консенсусу про те, як реалізувати різні аспекти вирішення.

Модель управління - це гнучкий компонент MSF, який успішно використовується для поліпшення управління проектом, зниження ризиків, підвищення якості рішення і прискорення розробки.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.

Так як MSF повністю налаштовується, передбачається, що організація адаптує модель управління у відповідності зі своїми бізнес-процесами та підходами до розробки рішень.

Модель управління MSF об'єднує управління проектом із впровадженням необхідних процесів. Управління проектом фокусується на оптимізації процесу розробки рішення та ефективному використанні ресурсів проекту. Впровадження процесів фокусується на визначенні, побудові і розгортанні рішення, яке відповідає потребам і очікуванням зацікавлених осіб.Модель управління MSF дозволяє реалізувати управління проектом та впровадження процесів за допомогою пересічних напрямків . Модель управління MSF складається з п'яти пересічних напрямів:

 • ідея;

 • планування;

 • збірка;

 • стабілізація;

 • розгортання

Модель процесу SDD являє собою один з варіантів спіральної моделі: коли один цикл впровадження близький до завершення, вже повинен плануватися наступний

Цикл (виток спіралі) розробки включає чотири фази і завершується випуском версії продукту. Кожна фаза являє собою певну послідовність дій і завершується віхою (milestone):

Перша фаза - Аналіз (Envisioning). На даному етапі формується уявлення про продукт на даному витку спіралі. Це гарантує, що розробляється продукт буде відповідати як поточним, так і перспективним цілям компанії, а також допоможе скоректувати напрямок розвитку компанії. Дана стадія вимагає глибокого осмислення цілей проекту. Формування уявлення дозволяє уникнути, наприклад, інвестування в незначні або неефективні проекти. В результаті цієї стадії складається уявлення про продукт, визначаються його функціональні можливості і оцінюються результати.

Друга фаза - Планування (Planning). З точки зору Microsoft, планування - це процес узгодження вимог споживачів і групи проекту, що стосуються кінцевого продукту та напрямки розробки продукту. Це метод прогнозування ризиків, вироблення пріоритетів та оцінки графіка робіт і необхідних ресурсів. Фаза планування завершується схваленням плану проекту, який включає функціональну специфікацію - комбіновані плани для кожного члена групи відповідно до вимог моделі команди і графік робіт. Функціональна специфікація достатньо деталізована, щоб дозволити групі проекту визначити потреби в ресурсах і її зобов'язання. Віхою даної фази є затвердження плану проекту.


Третя фаза - Розробка (Developing). Стадія розробки завершується реалізацією можливостей продукту і перевіркою їх на практиці. Група розробки визначає проміжні етапи випуску продукту, кожен з яких включає повний цикл тестування, налагодження і внесення виправлень. На цьому етапі споживачі і група розробки оцінюють функціональні можливості продукту і перевіряють оптимальність планів розгортання та підтримки. Розробка в цілому завершується, а всі нереалізовані можливості документуються для включення в наступні версії. Віхою даної фази є завершення розробки, альфа-версія (передається тестерам, користувачам, починається усунення помилок).

Четверта фаза - Стабілізація (Stabilizing). На цій стадії акцент переноситься з розробки рішення на перевірку його працездатності в реальних умовах і на повномасштабне тестування. Стадія стабілізації завершується випуском продукту, який передається групам розгортання та супроводу. Групі проекту доручають створення наступної версії або підключають до роботи над іншими проектами. Віхою даної фази є реліз продукту.

Контрольними точками процесу є віхи (milestones). Робота команди орієнтована на досягнення віх, що супроводжується появою і фіксацією того чи іншого відчужуваного матеріалу (документа, програми, протоколу і т.д.). Віха - це час проведення інспекцій (фазових оглядів), на яких обговорюються досягнуті результати і приймаються рішення.

Розгортання – просте розгортання і перехід в експлуатацію. Забезпечення виконання потреб і очікувань ІТ- і бізнес-підрозділів. (Управління релізами, інфраструктура доставки, управління збірками, адміністрування)
Каталог: uploads
uploads -> Ііі міжнародний економічний саміт «Україна І світ. Новий діалог»
uploads -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор


Скачати 259.48 Kb.