Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛекція подарунків» від тм «Рудь» (надалі «Правила») Організатор

Скачати 45.24 Kb.

Лекція подарунків» від тм «Рудь» (надалі «Правила») Організатор
Скачати 45.24 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір45.24 Kb.

Офіційні Правила та Умови Акції «Колекція подарунків» від ТМ «Рудь»

(надалі – «Правила»)
1. Організатор/Виконавці Акції, територія і строк (термін) проведення Акції.
1.1. Організатором Акції «Колекція подарунків» від ТМ «Рудь» (надалі - «Акція») є Публічне акціонерне товариство «Житомирський маслозавод», ЄДРПОУ 00182863, м.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Житомир, 10002, вул. І.Гонти, 4.

1.2. За замовленням Організатора Акція проводиться ТОВ «Рекламне Джерело» (надалі - "Виконавець Акції ") - ЄДРПОУ 33385338, м. Житомир, 10002, вул. Гагаріна, 47.
1.3. Акція проводиться в місті Маріуполь (Донецька обл.).
1.4. Акція проводиться з 01 травня 2012 року до 30 червня 2012 року включно (надалі - «Строк проведення Акції» або «Тривалість Акції»).
2. Участь в Акції
2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які є громадянами України, проживають на території України та досягли повноліття (18 років), надалі по тексту — «Учасники Акції». Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь працівники Організатора/Виконавців Акції і будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Дієзда́тність - це здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Громадя́нин - людина певної країни. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам поведінки.
Повноліття - вік, по досягненню якого людина набуває повної відповідальності за свої дії та вчинки згідно з Конституцією та законодавством. При цьому людина набуває також додаткових прав та зобов'язань.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

2.2. Продукція, яка бере участь в Акції (далі за текстом - «Акційна продукція»), — весь асортимент морозива ТМ «Рудь» (ПАТ «Житомирський маслозавод» – ТМ «Рудь»).
2.3. Для того, щоб взяти участь в Акції будь-якій особі, що відповідає вимогам п. 2.1 цих Правил, необхідно:

 1. купити морозиво і зібрати визначену кількість обгорток;
  Асортимéнт (фр. assortiment - набір, комплект) - Склад і співвідношення окремих видів продукції підприємства, галузі виробництва або групи товарів. Асортимент продукції характеризує її склад щодо сортності та якості.
  Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.


 2. у період акції в спеціалізованих точках продажу та обміну обміняти обгортки на подарунки.
  Подарунок - це річ, яку дарувальник за власним бажанням безкоштовно віддає у володіння іншої особи з метою задовольнити її вподобання. Слово «подарунок» за смисловим значенням схожий з такими поняттями як «дар» та «пожертва».

2.4. Вимоги до обгорток: 1. обгортка повинна бути від морозива компанії «Рудь»;

 2. обгортка повинна бути цілою не менш, ніж на 70% (тобто шматочки від упаковок, стаканчиків, ріжків та іншої пакувальної продукції від морозива участь в Акції брати не можуть і обміну на подарунки не підлягають).

3. Схема обміну подарунків


3.1.

Сумка (рюкзак) — 50 обгорток;

Термопакет — 20 обгорток;

Ложка — 15 обгорток;

Брелок-ліхтарик — 10 обгорток;

Зошит — 10 обгорток;Магніт — 5 обгорток.
4. Подарунки
4.1. Фонд Подарунків Акції: сумка (рюкзак), термопакет, ложка, брелок-ліхтарик, зошит, магніт.
4.2. Заміна Подарунків, в т.ч. грошовим еквівалентом не допускається.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Подарунки обміну та поверненню не підлягають.
4.3. Під подарунком мається на увазі придбання товару за 1 (одну) копійку.
5. Порядок і термін отримання Подарунків.
5.1. Для отримання Подарунка Учасник повинен у період проведення акції надати визначену у п.3.1. кількість обгорток.
5.2. Пункти обміну розміщуються у точках продажу морозива компанії «Рудь».
6. Обмеження
6.1. Відповідальність Організатора/Виконавців Акції не виходить за межі вартості та кількості Подарунків, вказаних у даних Правилах.
6.2. Організатор/Виконавців Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавців Акції обставини.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

6.3. Організатор/Виконавці Акції не несуть відповідальності за неможливість надання можливості отримати Подарунок Учаснику Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора/Виконавців Акції.
Можливість Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
При цьому такі Учасники Акції не мають права на одержання від Організатора/Виконавців Акції будь-якої компенсації.
6.4. Організатор/Виконавці Акції не несуть відповідальності стосовно подальшого використання наданих Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, жодних гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість Учасниками Акції скористуватись наданим Подарунком з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Відповідальність за якість наданих Подарунків несе їх виробник.
6.5. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Подарунків. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
7. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
7.1. Інформування щодо даних Правил та умов проведення Акції здійснюється за допомогою публікації цих Правил на інтернет-сайті www.rud.ua, а також розміщення рекламної інформації щодо механіки Акції у точках продажу морозива компанії «Рудь».
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту
Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

7.2. Зміна та доповнення правил та умов Акції можлива у випадку їх затвердження Організатором Акції та розміщенні на інтернет-сайті www.rud.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
8. Інші положення
8.1.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
8.2. Участь в Акції відповідно до цих Правил підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і повну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил Акції або відмова Учасника Акції від їх виконання автоматично позбавляє його права на одержання Заохочення.


Скачати 45.24 Kb.

 • « Колекція подарунків» від ТМ «Рудь»
 • Продукція