Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛеся Гаврутенко, аспірант нау, м. Київ

Скачати 25.14 Kb.

Леся Гаврутенко, аспірант нау, м. Київ
Скачати 25.14 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір25.14 Kb.

Леся Гаврутенко,

аспірант НАУ, м. Київ
Вплив ІКТ- компетентності на майбутніх спеціалістів

економічного профілю

Актуальним на сьогоднішній день стало питання професійної компетентності фахівця, що сприяє успішному самовизначенню молоді у світі праці, безперервної освіти. Професійна компетентність — це якість людини, яка володіє всебічними знаннями і вміннями зі свого фаху, готова до їх творчого застосування з дотриманням загальнолюдських і християнських цінностей, а також спрямована на постійну самоосвіту і самовдосконалення.

Християнство Христия́нство (від грец. Χριστός - «помазанник», «Месія») - один з напрямків єдинобожжя. Поряд з ісламом та буддизмом входить до числа 3-х світових релігій. Характерною особливістю християнства, яка відрізняє його від інших напрямків єдинобожжя, є віра в Ісуса Христа як втілення і прояв Бога заради спасіння всього людства і людського суспільства і настанови в істині.

Уразі виділення в складі професійної компетентності лише діяльнісного компонента залишається поза полем зору система знань психолого-педагогічного і предметно-методичного циклу.

За визначенням В. Федіної формування професійної компетентності –процес, що триває протягом усього професійного становлення; його основними етапами є: формування професійних намірів і спрямованості, професійна підготовка, професіоналізація.

По́ле зо́ру (кут огляду) - це тілесний кут або лінійні розміри площі зображення навколишнього світу видимого приладом чи оком у певний момент часу.

Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.

В.Петрук визначає професійну компетентність, як готовність особистості мобілізувати власні ресурси (організовані в систему знань, умінь, здатності й особистісних якостей), які необхідні для ефективного розв'язання професійних задач у типових і нестандартних ситуаціях, що включає в себе ціннісні ставлення особистості до цих ситуацій.

Власні ресурси (англ. Own resources) - кошти, що перераховують держави-члени у бюджет Європейського Союзу для фінансування його витрат.

Важливим аспектом майбутніх спеціалістів економічного профілю до професійної діяльності науковці зазначають психологічний компонент, який визначають як суттєву передумову цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та ефективності. Вона допомагає фахівцям успішно виконувати свої обов'язки, правильно використовувати знання, досвід, особистісні риси, зберігати самоконтроль і перебудовуватисвійспосібдійуразівиникненнянепередбаченихперешкод.Виходячи з того, що професійна компетентність для майбутніх спеціалістів економічного профілю це багатофакторне явище, що включає в себе кілька компетентностей, але особливої уваги на сьогоднішній день набуває ІКТ-компетентність, яку розуміють як інтегральну характеристику особи, що передбачає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до розв’язування задач у навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної техніки і пристроїв. Наразі ІКТ- компетентність формується на етапі застосування комп’ютерної техніки і пристроїв, як засіб подальшого навчання і професійної економічної діяльності й розглядається як одна з граней особистої зрілості.

Як зазначає В. Биков, «у діяльності навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації проблемам інформатизації повинна приділятись першочергова увага».

Економіка Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.

О. Овчарукрозкриває ІКТ-компетентність, як здатність особистості автономно і відповідально використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання суспільнозначущих, зокрема професійних задач у певній предметній галузі або виді діяльності.

Інформац́ійно-комун́ікаційні технол́огії (ІКТ, від англ. Information and communications technology, ICT) - часто використовується як синонім до інформаційних технологій (ІТ), хоча ІКТ це загальніший термін, який підкреслює роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній та бездротових з'єднань), комп'ютерів, підпрограмного забезпечення, програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які дозволяють користувачам створювати, одержувати доступ, зберігати, передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, передачі, мережевих функцій управління та моніторингу. Вираз вперше було використано в 1997 році у доповіді Денніса Стівенсона для уряду Великої Британії, який посприяв створенню нового Національного навчального плану Великої Британії в 2000 році.

Аналізуючи наведені значення, під ІКТ-компетентністю спеціалістів економічного профілю (економіста) будемо розуміти використання інформаційних і комунікаційних технології для особистої іпрофесійної діяльності. Адже сучасний спеціаліст для підвищення рівня ІКТ- компетентності повинен:

- критично аналізувати отримані знання і застосовувати їх для розв’язування нових завдань в інформаційному суспільстві;

- уміти керуватися й оперувати інформацією у науці, роботі та практиці;

- адаптуватися до нових ринкових перетворень;- постійно вдосконалювати свою кваліфікацію з використанням інформаційних технологій.


Скачати 25.14 Kb.