Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛілія володимирівна барановська

Скачати 96.65 Kb.

Лілія володимирівна барановська
Скачати 96.65 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації19.03.2017
Розмір96.65 Kb.
  1   2

УДК 378.22(494)=111(045) ЛІЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БАРАНОВСЬКА

доктор пед. наук, професор

Національний авіаційний університет

м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

тел.: (067) 772-75-23; E-mail: liliya03.05@ukr.net

АЛЛА АНДРІЇВНА ЗАСЛУЖЕНА

викладач


Національний авіаційний університет

м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1

тел.: (095) 811-54-63; E-mail: alla130373@mail.ru
ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ

Анотація.

Англі́йська мо́ва (English, the English language) - мова, що належить до германської групи індоєвропейської сім'ї мов. Одна з найпоширеніших мов у світі, особливо як друга мова та мова міжнародного спілкування.
Швейцарія Швейца́рія (нім. die Schweiz, фр. la Suisse, італ. Confederazione Svizzera, рет. Confederaziun svizra) - нейтральна конфедеративна республіка в Західній Європі.
У даній статті проаналізовано зміст професійної підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Приділено увагу виявленню його особливостей (використання полікультурного, компетентнісного, комунікативного підходів) та можливостей використання досвіду швейцарських університетів з підготовки фахівців англійської мови та літератури у ВНЗ України (формування фахівця-філолога на тлі мовної картини світу, розвиток в нього риторичних та комунікативних здібностей).
Також це мова, яку знають найбільше людей як другу (нерідну) : (від 250 млн до 350 млн людей).
Англійська належить до тих мов, що має найширший словниковий запас: (близько 250 тис. різних слів; Оксфордський словник англійської мови нараховує близько 600 тис. слів, а Словник Вебстера - 475 тис., але серед них велика частка архаїчних слів та величезний об'єм технічних термінів).
Швейцарія не має офіційної столиці. Берн з 1848 року має статус «федерального міста» («Bundesstadt»), тобто міста, де розташовано федеральні органи влади, він є столицею кантону Берн.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
Мо́вна карти́на сві́ту (МКС) - сукупність уявлень про світ, що історично склалася у свідомості мовного колективу, цілісний образ світу, у формуванні якого беруть участь всі сторони психічної діяльності людини.


Ключові слова: зміст підготовки, бакалавр з англійської мови та літератури, університет, Швейцарська Конфедерація, методологічні підходи.
Англійською друкують найбільше.
Швейцарія межує з п'ятьма країнами: Італією, Францією, Німеччиною, Австрією і Ліхтенштейном.


Abstract. This article analyzes the content of bachelors’ training in English language and literature at Swiss universities. Attention is paid to identify its features (using of multicultural, competence, communicative approaches) and the opportunities to use the experience of Swiss universities for specialists’ training in English language and literature at the Ukrainian universities (the formation of professional philologist against the background of the language picture of the world, the development of his/her rhetorical and communicative skills).

Key words: content of training, BA in English Language and Literature, university, Switzerland, methodological approaches.
Вступ. Сучасне європейське співтовариство вищої освіти й науки засноване на засадах полікультурності, коли загальнолюдські цінності визначають зміст фахового навчання та майбутньої професійної діяльності випускників ВНЗ.
Європе́йський Сою́з (Євросою́з, ЄС, англ. European Union, EU) - економічний та політичний союз 28 держав-членів, що розташовані здебільшого у Європі. Веде свій початок від утворення Європейської спільноти з вугілля та сталі і Європейської економічної спільноти, що були засновані шістьма країнами в 1951 та 1958 роках відповідно.
У такому середовищі мова має стати засобом інтеграції фахового інтелекту та високої духовності майбутніх спеціалістів.

Англійська мова є однією з міжнародних мов, розвиненість якої сприятиме досягненню розуміння на різних рівнях європейської та світової взаємодії. Водночас дана мова може виконувати й функцію сприяння внутрішній інтелектуальній інтеграції в країнах, де мовна політика реалізується посередництвом декількох державних мов.

Мовна політика - сукупність ідеологічних постулатів і практичних дій, спрямованих на регулювання мовних відносин у країні або на розвиток мовної системи у певному напрямі.
Зокрема це стосується Швейцарської Конфедерації. Саме цим викликаний інтерес до особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців з англійської мови та літератури, зокрема бакалаврів-філологів, які навчаються в університетах даної країни.
Найдовше слово в англійській мові: pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (45 літер, силіко́з - захворювання людини, викликане тривалим вдиханням пилу, що містить вільний діоксид кремнію).
Протяжність Швейцарії складає 350 км зі сходу на захід і 220 км з півночі на південь.Теоретична основа та методи дослідження. Питання підготовки майбутніх філологів у зарубіжних ВНЗ досліджували вчені: В. Базуріна (Великобританія) [1], О. Жижко (Мексика) [2], О. Озерська (Японія) [3], Л. Черній (США) [4], М. Леврінц [5], С.Гринюк (Фінляндія) [6], В. Базова (Німеччина) [7] та інші. Ними запропоновано шляхи імплементації досвіду цих країн у фахову підготовку спеціалістів з іноземної мови в університетах України, однак досвід Швейцарської Конфедерації з проблеми підготовки фахівців з іноземної мови ще не вивчений.
Найвища гора в Швейцарії - пік Дюфур в кантоні Вале, він має висоту 4.634 м.

Основним методом, який був використаний для написання даної статті, виступає контент-аналіз навчальних планів, який дозволив виявити зміст підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації.Мета дослідження. Дослідити особливості змісту підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації. Метою даної статті є виявлення особливостей змісту підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації та можливостей його використання у ВНЗ України.
Існує гіпотеза, що англійська мова насправді є скандинавською, тобто належить до північногерманської мовної групи, разом з норвезькою, данською, шведською, ісландською і фарерською. Автором цієї гіпотези є професор лінгвістики з Університету Осло Терьє Форлунд (Jan Terje Faarlund)
На основі англійської мови створено кілька спрощених штучних мов.
Швейцарія має найвищий відсоток в Європі жителів старше 100 років (0,01 %).
Тривалість життя швейцарців у порівнянні з 1900 роком практично подвоїлася. Народжений сьогодні чоловік може прожити 81 рік, а жінка - 85,2 року.
Швейцарія лежить в трьох топографічних зонах: альпійських горах (60 %), центральному плато (30 %), Юрський горах (10 %).


Викладення основного матеріалу. Нами встановлено, що у Швейцарській Конфедерації фахівців з англійської мови та літератури готують університети Базеля, Фрібурга, Женеви, Берна [8,9]. Бакалаври оволодівають спеціальністю «Англійська мова та література», тобто готується філолог, інтегрований спеціаліст: фахівець з лінгвістики та фахівець з літератури.
Найбільшою швейцарською корпорацією є «Nestle». Створена 1866 році німецьким біженцем Генріхом Нестле (1814-1890), це найбільша харчова компанія в світі.
Навчання в бакалавраті триває 3 роки. Можливість отримання диплома бакалавра визначається 180 кредитами ECTS, які нараховуються студентові протягом даного терміну успішного навчання в університеті.

Контент-аналіз навчальних дисциплін з підготовки бакалаврів у зазначених вище університетах дозволяє визначити основні змістові особливості цієї підготовки. У навчальному плані представлено перелік дисциплін власне лінгвістичної підготовки: «Вступ до лінгвістики», «Вступ до фонетики». Їхнє призначення – ознайомлення студентів з основами лінгвістики як науки про мову та з основами мовознавчого фаху; засадовими принципами фонетики - науки про звуковий склад мов, загальними закономірностями продукування звуків у мовах світу. Водночас приділяється увага аналізові мови як соціального явища, виявленню впливу соціального фактора на її розвиток та обгрунтуванню її ролі в житті суспільства; визначенню значення мови в структурі діяльності представників влади, вибору ними стратегій мовної політики залежно від особливостей державного устрою країни, її етнічного складу (під час опанування курсів «Мова та суспільство», «Мова та влада», «Мовна політика»).

Соціа́льне я́вище (англ. social phenomenon, нім. soziale Erscheinung, рос. социальное явление) - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема подія чи випадок; все те в соціальній дійсності, що проявляє себе, існує, є. Соціальні явища - це явища взаємодії людей, здійснювані в соціальному просторі: безпосередньо в контактній групі або опосередковано, через причетність індивідів до спільнот, через соціальні організації, інститути.
Держа́ва - це особлива форма організації суспільства з визначеною територією, економікою, політичною владою.

Варто зауважити, що в українських ВНЗ, які готують фахівців з іноземної мови, дисципліни з таким змістом відсутні. Їх наявність у планах з підготовки філологів у Швейцарській Конфедерації, на нашу думку, може бути зумовлена унікальністю мовного середовища та особливостями мовної політики в державі, що можемо зокрема й аргументувати змістом навчального курсу «Мовна практика й ідеологія», який з’ясовує причини фокусування на вивченні англійської мови у Швейцарській Конфедерації.

У процесі оволодіння фахом приділяється увага опануванню англійської мови як в історичному ракурсі («Рання англійська», «Англійська історична фонологія», «Практична стара англійська»), так і дослідженню її сучасного стану («Сучасна англійська граматика»), що дозволяє пізнати мову як динамічне явище, з’ясувати чинники впливу на її розвиток, визначити причини різних мовних трансформацій.

З 1945 по 1988 р Швейцарія розробляла власну ядерну програму, в тому числі військового призначення. 21 січня 1969-го поблизу міста Лусенсьо (Lucens) в кантоні Вале сталася аварія на ядерному реакторі в горах, що суттєво вплинула на всю ядерну програму країни.

Особливістю оволодіння фахом спеціаліста з англійської мови в бакалавраті університетів Швейцарської Конфедерації є вивчення англійської мови як у контексті загальної мовної картини світу («Нові мови та нові діалекти»), так і в її вузькофункціональному значенні: стильовому та діалектному («Соціофонетика: актуальний аналіз різних мовних стилів», «Ірландська англійська»).

Швейцарія є традиційно християнською країною, тут розповсюджені католицька і протестантська віри.

Означені вище навчальні дисципліни мають пізнавальне значення, є складовими когнітивного компонента змісту підготовки бакалавра. Незначною є кількість навчальних дисциплін практичного оволодіння англійською мовою. Однак одна з них чітко зорієнтована на активне оволодіння англійською мовою – «Мовна політика, практика та ідеологія: фокус на англійську мову у Швейцарії». Це, на нашу думку, аналог типового для підготовки вітчизняного філолога практикуму з мови, який у вітчизняних ВНЗ є наскрізною дисципліною філологічного фаху.

Комунікативний аспект вивчення бакалаврами англійської мови виявляється насамперед при опануванні змісту навчальних дисциплін «Дослідження соціолінгвістики», «Соціофонетика».

Узагальнюючи характеристику змісту лінгвістичної підготовки бакалаврів в університетах Швейцарської Конфедерації, варто зазначити про активне використання полікультурного підходу (англійська мова вивчається в контексті розуміння її як засобу взаємодії в умовах освітньої та культурної інтеграції народів світу та засобу конструктивно полілогу в державі), виховання ціннісного ставлення до культурної та мовної інакшості.

Серед усіх сухопутних країн, що не мають виходу до моря, Швейцарія має найбільшим торговельним морським флотом.
Приділяється увага розумінню та використанню мови як засобу спілкування. Однак основним у навчанні ангійської мови є компетентнісний підхід. Вважаємо, що в процесі навчання формуються лінгвістична та соціокультурна компетенції.

Не менш грунтовною є підготовка бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації в літературознавчому аспекті.

Швейцарський національний герой Вільгельм Телль - вигаданий персонаж, але його фігура може мати деякі історичні підстави.
Однак, на відміну від навчання вітчизняного фахівця подібного напряму, яке охоплює добре структуроване по періодах оволодіння зарубіжною літературою, швейцарські студенти вивчають оригінальні навчальні дисципліни, зміст яких пов’язаний лише з окремими, але особливо значущими для розвитку світового літературного процесу періодами Displacement, disjunctures and differences in postcolonial literatures and cultures», «How to be a postcolonial critic», «Questions of travel in postcolonial literature», «The fantastic in postcolonial literature»).

Підвищенню рівня мотивації студентів щодо оволодіння літературною складовою філологічного фаху сприяють навчальні дисципліни, які стосуються аналізу окремих літературних жанрів («Північноамериканські оповідання», «Дослідження меж уяви в північноамериканських оповіданнях», «Оповідання в американській літературній історії», «Готські розповіді», «Фантастика», «Комікси»).

Літерату́рний жанр (фр. genre - рід, вид) - тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури.

Оволодіння літературним фахом передбачає й вироблення в студентів певних умінь і навичок. Зокрема, навичок писати твори («Творча писемна англійська»), вправно виконувати дії з текстом («Виконання тексту»), майстерно впливати на аудиторію та володіти нею за допомогою ораторського виконання текстів художніх творів («Ораторське мистецтво»), умінь постановки драматичних творів («Гамлет»), здійснювати критику літературного твору («Історія критики», «Як бути постколоніальним критиком»).

Дослідницькі вміння виробляються в студентів під час вивчення курсу «Від шкіри до книги: рукописи Середньовіччя», вони вдосконалюються у процесі дводенної поїздки до Санкт Галлену, до Stiftsbibliothek.

Основними формами організації навчання бакалавра з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації є лекції - традиційні й нетрадиційні (лекції-дискусії, лекції з елементами діалогу, полілогу), семінари.

Один з найвпливовіших філософів XVIII століття Жан-Жак Руссо був громадянином Женеви.
Активним є використання симпозіумів, а також тренінгових занять, практикумів. На бакалаврських колоквіумах узагальнюється зміст вивчених тем, змістових модулів. Це своєрідна форма проміжного контролю навчальних досягнень студентів. Оскільки навчання бакалаврів в університетах Швейцарської Конфедерації здійснюється в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу, то виставлення підсумкової оцінки з кожної навчальної дисципліни під час заліку чи іспиту супроводжується нарахуванням кредитів ECTS за вчасне виконання студентом різних видів робіт, відвідування лекцій та семінарів й активну участь у них.
У 1959 році під час так званої Суецької кризи в Швейцарії була створена компанія Swisspetrol. Провівши кілька пробних бурінь, компанія виявила в громаді Ентлебух (Entlebuch) підземний газ на глибині 4.370 м. З 1985 по 1994 роки з цієї свердловини в газопровід між Голландією та Італією було закачано майже 75 млн м газу.
Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

Завершальним етапом навчання у бакалавраті є підготовка та захист бакалаврської роботи з лінгвістики чи з літератури (англійською мовою мають бути написані тези). Випусники бакалаврату мають право вступу до магістратури. З цією метою відбувається запис на подальше навчання. Така процедура є можливою, коли всі навчальні курси засвоєні і бакалаврська робота обсягом 15000 слів успішно захищена.Висновки. Викладений вище матеріал, в якому здійснено стислий аналіз змісту фахової підготовки бакалаврів з англійської мови та літератури в університетах Швейцарської Конфедерації, дозволяє констатувати, що студенти цього освітнього рівня отримують кваліфікацію філолога за рахунок оволодіння змістом лінгвістичних дисциплін та дисциплін літературознавчого циклу і змістом власне з літератури певного періоду.
Кельтське плем'я гельветів, що билися з військами Юлія Цезаря, дало назву всій швейцарській території. Латинська назва країни Helvetia як і раніше з'являється на швейцарських марках. Букви CH на швейцарських автомобілях і в інтернет-адресах - це перші літери латинських слів Confoederatio Helvetica, що означає Швейцарська Конфедерація.
Приділена увага проблемам мовної політики, виявленню причин вивчення англійської мови у такому полікультурному середовищі, як Швейцарська Конфедерація. Університетами даної країни накопичено досвід з підготовки фахівців даної спеціальності на основі комунікативного підходу, що може бути запозичено вітчизняними вишами для формування комунікативної особистості філолога, професійно компетентного із сформованими соціокультурною та риторичною компетенціями.
Helvetica - це назва популярного шрифту, створеного в Швейцарії в 1957 році.
Показовим є досвід даної країни й щодо активного використання полікультурного підходу до формування бакалавра-філолога. Англійська мова вивчається в контексті мовної картини світу. Приділена увага порівняльному аналізові її фонетичних, орфоепічних, граматичних особливостей з іншими мовами світу, а також на різних етапах її розвитку та становлення, що може бути імплементовано й у вітчизняну практику підготовки фахівців з іноземної мови.

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Кросплатформена розробка мобільних додатків з використанням мови програмування c#
NAU -> Практикум "Professional English" призначений для аудиторної та самостійної роботи з англійської мови професійного спрямування студентів спеціальності "
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Пакет комплексних контрольних робіт
NAU -> Конспект лецій навчальної дисципліни
NAU -> Розробка додатків для Windows Runtime (Windows 8)
NAU -> Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і завдання до курсової роботи дисципліни
  1   2


Скачати 96.65 Kb.

  • АЛЛА АНДРІЇВНА ЗАСЛУЖЕНА
  • Ключові слова
  • Key words
  • Швейцарської Конфедерації
  • Теоретична основа та методи дослідження
  • Викладення основного матеріалу
  • Швейцарській Конфедерації
  • Висновки.
  • Швейцарська Конфедерація