Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛипчанівський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області «Книжкова виставка в бібліотеці. Організація І оформлення»

Скачати 262.53 Kb.

Липчанівський навчально-виховний комплекс Ізюмської районної ради Харківської області «Книжкова виставка в бібліотеці. Організація І оформлення»
Скачати 262.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.05.2017
Розмір262.53 Kb.
  1   2   3

Липчанівський навчально-виховний комплекс

Ізюмської районної ради Харківської області
«Книжкова виставка в бібліотеці.
Виставка - публічна демонстрація досягнень у галузі економіки, науки, техніки, культури, мистецтва та інших галузях суспільного життя. Поняття може позначати як сам захід, так і місце проведення цього заходу.
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.


Організація і оформлення»

Підготувала:

бібліотекар

Липчанівського НВК

Коваленко

Валентина Іванівна


с. Липчанівка – 2016
Зміст

Вступ ……………………………………………………………… 3

Загальна характеристика ……………………………………… 4

Види виставок …………………………………………………… 5 - 15

Алгоритм підготовки книжної виставки …………………….
Липча́нівка - село в Україні, в Ізюмському районі Харківської області.
Організація виставкової діяльності : навч. посіб. / Я. М. Антонюк, І. М. Шиндировський; Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 327 c. - Бібліогр.: с. 325-327.
Населення становить 976 осіб. Орган місцевого самоврядування- Бригадирівська сільська рада.
15 – 19


Основні правила при оформленні виставок ………………….. 19 – 24

Список використаної літератури ………………………………. 25

Вступ

Привабливий образ бібліотеки сьогодні багатогранний. Бібліотека потрібна людям як джерело інформації, як шлях до душі кожної людини. Вона повинна створювати для населення максимально комфортне середовище, бути відкритим домом для всіх тих, кому потрібна книга, психологічне розвантаження.

Дані - це багатоаспектне, багатофункціональне, багатозначне поняття. У різних суспільних відносинах має різний науково формалізований зміст та сутність.
Сьогодення - частина лінії часу, що складається з подій, які відбуваються нині, тобто певна ділянка просторово-часового інтервалу. При певних умовах під теперішнім часом розуміються поточні дні, місяці та навіть роки.
Розвантаження - один із процесів, які здійснюються на розвантажувальному пункті, і який охоплює переміщення вантажу з транспортного засобу, як правило, до місця зберігання з оформленням відповідних товаро-супроводжувальних та складських документів.
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.
Тому так важливо сьогодні не обмежуватись традиційними формами, а шукати й шукати нові шляхи популяризації бібліотечних ресурсів і розповсюдження знань у суспільстві. Тільки так ми не загубимо свій імідж, а бібліотека завжди буде залишатись втіленням нового і незнаного.

Ведучи пошук інноваційних форм роботи з книгою, бібліотекарі не завжди враховують, що 80% інформації людина сприймає за допомогою зору. Живе спостереження, тобто наочне сприйняття, є початком усякого пізнання. Наочність дозволяє підвищити якість навчання, результативність освоєння матеріалу.

Іннова́ція (англ. innovation - нововведення)- ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
Осві́та - цілеспрямована пізнавальна діяльність людей з отримання знань, умінь та навичок або щодо їх вдосконалення. Процес і результат засвоєння особистістю певної системи наукових знань, практичних умінь та навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості.
Недооцінювати принцип наочності в бібліотечній роботі не можна.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
І саме книжкові виставки, як наочна форма пропаганди літератури, мають величезні переваги перед іншими формами масової роботи з читачами, тому що безпосередньо зв’язані з процесом сприйняття людиною візуальної інформації. Без знайомства з книгою дуже важко зрозуміти за описом потрібна вона чи ні. Як правило, читач бере книгу в руки та перегортає її. Отже, споглядання, тобто наочне сприйняття, є початком усякого пізнання.
Розумі́ння - психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого рішення і супроводжуваний відчуттям упевненості в точності сприйняття або інтерпретації якої-небудь події, явища, факту.
Спогляда́ння (контемпляція) - спосіб пізнавальної діяльності, що реалізується як безпосереднє відношення свідомості до предмета. У західно - європейській філософській традиції виділяють два основних розуміння споглядання.
Тому головна мета книжкової виставки – привернути увагу читача до книги.

Виставка, як форма бібліотечної роботи, покликана та здатна найкращим чином вирішувати не тільки інформаційні завдання, але й забезпечувати в комплексі досягнення мети діяльності бібліотеки в цілому.

Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Задум виставки, ідея, загальний образ, що складається з багатьох фрагментів – все має значення.
Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.c:\users\даник\desktop\фото рисунки\poleznye-vyskazyvanija-o-knigah_4_1.jpg


Виставка – це експозиція різних документів бібліотеки до 50 примірників, об’єднаних відповідним принципом відбору. Вона має експонуватись протягом певного часу і покликана пробуджувати у читачів інтерес до літератури, а також має розкривати книжкові фонди бібліотеки.

Фахівці пропонують класифікувати виставки за наступними ознаками:

за статусом – самостійні чи супроводжуючі масовий захід;

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».
Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».

за змістом – універсальні, галузеві, тематичні, персональні;

за цільовим призначенням – на допомогу у навчанні, для підвищення загальноосвітнього і загальнокультурного рівня;

за часом публікації і надходження в бібліотеку представлених на них матеріалів – нових надходжень, за різні роки, «забутих видань»;

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.

за місцем експонування – розташовані в бібліотеці чи за її межами;

за термінами функціонування – постійні, тривалі, короткочасні;

за повнотою розкриття фонду – переглядові, локальні, поличні;

за видами видань – книжкові, інших видань (журнальні чи газетні та ін.), кількох видань одночасно (комплексні), нових носіїв інформації (CD-ROM, платівок, мікрофільмів та ін.

Мікрофільмування - процес отримання фотографічним шляхом зменшеного в десятки і сотні разів зображення з паперових носіїв інформації (креслення, рукописи, малюнки, архівні документи).
Носі́й інформа́ції (data medium) - матеріальний об'єкт , створений природою або ж навмисно людиною, за допомогою якого можна зберігати і передавати інформацію
);

за конструкційними особливостями – вітринні, внутрістелажні, внутріполичні, виставки- «розвали» на столах, пересувні, «кільцеві» та ін. ;

за підставами для проведення – з ініціативи бібліотекарів, за пропозиціями читачів бібліотеки, на замовлення установ і підприємств;

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

за ступенем доступності – безкоштовні і платні;

за джерелами фінансування – бюджетні, позабюджетні.Проте творчість і фантазія бібліотекарів безмежні і зараз віднайдено чимало видів виставок, що не вписуються в цю класифікацію. Після аналізу публікацій і практичного досвіду бібліотек представляється можливим виділити наступні види виставок: 

- виставка новинок (нових надходжень).
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.
Література на такій виставці об’єднується за чисто формальною ознакою: час виходу в світ і надходження до бібліотеки. Літературу на такій виставці можна підібрати по галузях знань. Різновидом виставок новинок є виставка нових журналів.
Різновид (рос. разновидность, англ. species, sort, variation, variety, нім. Abart f) - у мінералогії - окремі члени мінерального виду змінного складу.
Нові журнали також підбираються по галузям знань. Бажано за кожною назвою журналу закріпити відповідне місце на вітрині.

- виставка-діалог. Основна її ознака – проблемна, дискусійна форма її назви і роздумів. Такі назви повинні викликати інтерес читача, активізувати сприймання матеріалу, наштовхувати на самостійне вирішення проблеми, яка є в назві виставки. Розділи виставок можуть бути мобільними, змінюватись в залежності від питань, якими цікавляться читачі в межах запропонованої теми. Питання можна зібрати з допомогою міні-анкети (Чи звернули ви увагу на виставку? Які книги на виставці вас зацікавили? Які ще проблеми по темі виставки вас хвилюють?) або альбому, куди читачі записують свої побажання та запитання.
Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.
Сприйняття́, сприйма́ння (перцепція, від лат. perceptio) - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття.
Диску́сія - це форма колективного обговорення, мета якого - виявити істину або знайти правильний розв'язок порушеного питання через висловлення власних міркувань та зіставлення поглядів опонентів на проблему.
Побажання - це словесні мініатюри зичення добра, щастя, виражене бажання здійснити, одержати, здобути що-небудь. Побажання має лаконічну форму і як правило направлене іншим людям та робиться з приводу певної дати чи події.
 c:\users\даник\desktop\фото рисунки\dscf0433.jpg

- виставка-вікторина. Ставить за мету розширити кругозір читачів і звернути їхню увагу на книги, які рідко запитують. Необхідно написати текст звернення до читачів, тобто розкрити умови виставки-вікторини. Пропонуються питання і книги, в яких можна знайти відповіді. Книги систематизуються по-різному: питання – книга (підказка), питання – книги врозкидку. Переможцю у вікторині – приз. 


- виставка-конкурс. Частіше застосовується в роботі з дітьми. Біля виставки розміщається плакат з умовами конкурсу на кращий малюнок, вірш, розповідь на відповідну тему.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Оповіда́ння - невеликий за обсягом прозовий твір, у якому зображується подія з життя одного сформованого персонажа.
Зазначається дата, коли будуть підводитись підсумки, роботи збираються в підготовлений конверт на виставці. 


- виставка однієї книги (статті). Експрес-виставка нової книги, журнальної публікації – ефективний спосіб популяризації проблемної літератури і матеріалів про неї. Гострота та актуальність проблематики – найважливіший критерій вибору книги для такої виставки.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
На виставці демонструється не тільки сама книга, але й критичні матеріали, які з’явилися в пресі. Ефективним буде залучення суперечливих відгуків, протилежних оцінок одного і того ж твору, рецензій, відгуків читачів, письменників та ін. 


- виставка-реклама. Реклама бібліотеки і її можливостей буває різного змісту. Звичайно, це постійні або тимчасові експозиції про історію створення бібліотеки, демонстрація її раритетів, ілюстративних матеріалів про етапи розвитку, відгуки читачів і гостей та інші матеріали.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Демонстр́ація - масова хода як публічне вираження соціально-політичного настрою; організована форма політичних дій, оскільки в нього є організатори, цілі та завдання (наприклад, домогтися якомога більшої підтримки виборців на користь того чи іншого кандидата і виграти виборчу кампанію).
Експонувáння, опромінювання, засвічення - процес опромінювання світлом фоточутливого матеріалу. Кількість світла, що отримав матеріал, називається експозицією.
 


- виставка-дискусія. На виставці, як правило представлені видання, які розглядають одне питання, але висвітлюється воно з різних, інколи протилежних боків. Ці видання залучають читача до дискусії, привертають увагу до проблемних моментів теми. 


-виставка-календар. Можна оформити календар народних прикмет,

календар професійних свят, календар літературних дат тощо.

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Читацька адреса буде залежати від теми виставки і її матеріалів. c:\users\даник\desktop\фото рисунки\pc280172.jpg
- виставка книжкових ілюстрацій.
Кни́га, книжка - письмовий запис, неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з одного боку.
Ілюстра́ція - зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.
 На виставці розташовуються розкриті ілюстровані книги на будь-яку тему, але акцент робиться на ілюстрації. Будуть цікавими виставки ілюстрацій одного художника, до книг одного жанру, з однієї теми, наприклад «Мороз і сонце» (зимові пейзажі). Виставка розвиває погляд на книгу як художню цінність, де синтез тексту й ілюстрацій створюють неповторний образ. 


- виставка-хобі. На виставці поряд з книгами, що рекомендуються, експонуються предмети, виготовлені за порадами, рецептами, кресленнями, викройками з цих книг чи журналів, а також предмети праці, за допомогою яких виготовлені ці вироби.
Кре́слення - дисципліна зі створення стандартизованих технічних малюнків, що виконуються фахівцями інженерами, архітекторами тощо.
Реце́пт (від лат. receptum - взяте, прийняте, від лат. recipio - приймаю, одержую) - письмове розпорядження лікаря аптеці на виготовлення і продаж ліків, яке також містить вказівки для пацієнта, як ними користуватися.
Худо́жник - творчий працівник у галузі образотворчого мистецтва; живописець, графік, скульптор, майстер, коміксіст.
Ство́рення (англ. Creation, нім. Schöpfung, івр. בריאת העולם‎) - доктринальна позиція у багатьох релігіях та філософських системах вірувань, яка твердить, що за створенням всесвіту стоїть Божество. Богословські пояснення створення всесвіту можуть мати різноманітні форми, однією з основних є релігійна догма створення.
Предме́ти пра́ці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою.
Наприклад: «Макраме – це просто...», «Наші руки не для нудьги» та ін. 


- виставка-порада і виставка-рекомендація. Між цими виставками немає великих розходжень. Подаються поради фахівця з будь-якої проблеми, фактографічна інформація, список літератури за темою виставки, що рекомендується для самоосвіти з даного питання. 


- виставка одного автора. Як правило, така виставка організується до ювілеїв письменників, але може бути постійно діючою, якщо бібліотеці привласнене ім’я
  1   2   3


Скачати 262.53 Kb.