Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки

Лісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки
Дата конвертації11.05.2017
Розмір3 Mb.

Лісопромисловий комплекс Фінляндської Республіки

(інформаційна довідка)
2/3 території Фінляндії вкрито лісами, що є цінною сировиною для лісопереробної та целюлозно-паперової промисловості.
Целюло́зна промисло́вість - галузь промисловості, яка хімічно переробляє деревину (також очерет, солому хлібних рослин та ін.) на волокнисту масу, що є сировиною для виготовлення целюлози, паперу, картону, штучного волокна, пластичних мас тощо; значна частина целюлози йде також на виробництво вибухівки.
Фінля́ндія (фін. Suomi, швед. Finland; офіційно Фінля́ндська Респу́бліка) - держава у Північній Європі. Межує зі Швецією на заході, з Норвегією на північному заході і Росією на сході. На півдні і на заході береги країни омивають води Балтійського моря і його заток - Фінської та Ботнічної.
Ліси складають основне багатство країни, їх називають «зеленим золотом Фінляндії». Фінляндія володіє 1% світових запасів лісу, але посідає 5 місце за запасами лісових ресурсів після Росії, Франції, Швеції та Німеччини.
Лісові́ ресу́рси - деревні, технічні, лікарські та інші продукти лісу, що використовуються для задоволення потреб населення і виробництва та відтворюються у процесі формування лісових природних комплексів.
Ліс є основним джерелом економічного і соціального благополуччя Фінляндії. Кожен сьомий фін є вихідцем із сім’ї-власника лісу.


Третину території Фінляндії займають болота (включаючи заболочені ліси). Майже 11% лісового покриву країни охороняється, відповідно до чинного законодавства. Площа країни становить 337 030 км², з них: 60% території або 25 млн. га вкриті лісами: сукупний обсяг лісових ресурсів - 2 млрд. м3 деревини (що становить 11% від загальної площі лісових земель Європи – 210 млн. га), 20% – непридатні для використання, 10% - водні ресурси, 8% - орні землі, 2% - транспортні маршрути, дороги.

Щорічно лісові запаси збільшуються на 11 млн. м3, що пов’язано з переважанням посадки лісів над вирубкою. Так, щорічно у Фінляндії вирубується понад 64 млн. м3, а насаджується – понад 75 млн. м3. Природні втрати деревини становлять 9,8 млн кубічних метрів на рік.


У розрізі видів економічної діяльності, лісова промисловість становить 2,8 % ВВП та, серед усіх галузей промисловості, формує основний обсяг фінського експорту.

Галузь промисловості - сукупність споріднених підприємств, продукція яких має однакове економічне призначення, характеризується однотипністю використовуваної сировини, технологічних процесів, технічної бази, професійного складу кадрів і умов праці (електроенергетична, паливна, чорна та кольорова металургія, хімічна і нафтохімічна, машинобудівна, металообробна, лісова, деревообробна, легка, харчова та інші).
Кубі́чний метр або кубометр, іноді куб - одиниця вимірювання об'єму. Позначається м3.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.
Лісова́ промисло́вість - сукупність галузей і виробництв, підприємства яких здійснюють вирощування, заготівлю деревини, її комплексну обробку і переробку.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Лісовий сектор Фінляндії становить 5% світового випуску, а експорт канцелярського паперу складає 25% світового. Приватні ліси складають 60 %, державні – 26%.
У Фінляндії найбільш цінними, з економічної точки зору, породами дерев є ялина, сосна та береза, осика, вільха чорна, дуб і модрина сибірська. У насадженнях з переважанням хвойних порід рекомендується насаджувати невелику кількість листяних дерев.
Вільха чорна, Вільха клейка (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) - дерево родини березових (Betulaceae) (10-30 м заввишки) з невеликою яйцеподібною кроною і струнким стовбуром, вкритим темно-бурою тріщинуватою корою.
Модрина сибірська (Larix sibirica Ledeb., лиственниця) - дерево родини соснових (Pinaceae), її шишки завдовжки до 4 см насінні луски опушені рудуватим пушком. Ці види є лісоутворюючими породами у хвойних і мішаних лісах.
Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається
Хво́йні (Pinophyta, Pinopsida) - найчисельніші й найрозповсюдженіші сучасні голонасінні рослини. Це підвідділ та клас відділу Streptophyta царства Зелені рослини. Це найпоширеніші представники даного відділу царства рослин, що мають найбільше економічне значення.

Запас деревини за деревними породами розподіляється таким чином: сосна - 46 %, ялина - 36 %, береза - 15 %, інші деревні породи - 3 %.У кінці 90-х рр. частка приватних лісів почала зростати, що викликало занепокоєння в уряді та відповідних організацій у контексті збереження лісового покриву для майбутніх поколінь. Приватні ліси Фінляндії представлені дрібними лісовласниками, діяльність яких регулюється Законом Фінляндії «Про приватні ліси». Середня площа одного приватного господарства (нараховується 320000 приватних власників) складає 32 га. У країні налічується майже 1 млн власників лісів або 1/5 населення країни. У лісопромисловому комплексі задіяно майже 44000 осіб.

Державне регулювання та законодавча база

Приватні лісоволодіння у Фінляндії регулюються і контролюються Лісовим центром Фінляндії (Finnish Forest Centre) – державна організація, що знаходиться при Міністерстві сільського і лісового господарства та відповідає за управління лісовими ресурсами країни, здійснює контроль за дотриманням законодавства у галузі.

Державна організація - організація, що створена для здійснення державою своїх функцій.
Лісове́ господа́рство - галузь матеріального виробництва, що вивчає, веде облік і відтворення, охорону і захист лісів, а також регулювання їх використання в цілях задоволення потреб в лісових ресурсах.
Центр – ключова ланка у зборі, консультуванні та обміні інформацією між лісовими господарствами, що містить дані щодо лісових ресурсів та постійно оновлюється. Планується, що до 2020 р. буде проведено інвентаризацію усіх лісових насаджень за допомогою лазерного сканування, а отримана інформація буде розміщена у вільному доступі у базі даних центру.
Лісове насадження - це ділянка лісу однорідна за деревною, чагарниковою рослинністю та живим надґрунтовим вкриттям. Є головним складовим елементом лісу.

Відомчими організаціями, підзвітними Міністерству сільського і лісового господарства, які розробляють лісову політику та втілюють її у практику ведення лісового господарства є: 13 регіональних лісових центрів, Центр розвитку лісового господарства «Forestry Development Centre Tapio», Центральний союз сільськогосподарських виробників та власників лісів «Central Union of Agricultural Producers an Forest Owners», Асоціація лісів Фінляндії «Finnish Forest Association», Асоціація лісової промисловості Фінляндії «Finnish Forest Industries Federation», Інститут навколишнього середовища Фінляндії «Finnish Environment Institute SYKE», Інститут природних ресурсів Фінляндії «Natural Resources Institute Finland Luke», Європейський інститут лісу «European Forest Institute».

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.


У 90-х рр. на законодавчому рівні було закріплено концепцію сталого лісокористування. У 1886 р. у Фінляндії був розроблений перший закон про ліс, який забороняв знищення лісів і зобов’язував після вирубки забезпечити відновлення лісу. Лісова політика Фінляндії ґрунтовно змінилася в 90-х рр. ХХ ст. після набуття країною членства в ЄС, коли лісове господарство набуло нового значення і постало питання екологічної та соціальної стійкості.

«Національна лісова програма-2015» містить основні напрями лісової політики Фінляндії, а на рівні регіону, з урахуванням його перспективного розвитку, розроблені регіональні лісові програми. Принцип сталого лісового господарства, який лежить в основі Закону про ліс, складається з трьох рівносильних по відношенню один до одного складових, що забезпечують сталий розвиток лісів: екологічна, соціальна і економічна складові.

Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Важливим інструментом лісової політики Фінляндії є система оподаткування. У лісовому господарстві, крім традиційних видів оподаткування, застосовуються особливі, зокрема: податок на дохід від реалізації деревини (до валового лісового доходу включається також обсяг лісогосподарських робіт, виконані лісовласником та членами його сім'ї). У Фінляндії ліси, що є державною власністю, не оподатковуються.

Систе́ма оподаткува́ння - сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів і внесків до державних цільових фондів, що справляються в установленому Податковим кодексом порядку.
Держа́вна вла́сність - привласнення державою (як суб'єктом власності) засобів виробництва, робочої сили, частки національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного відтворення.

Ефективним інструментом лісової політики є екологічна сертифікація лісів. У 1999 р. почала діяти Фінська система сертифікації лісів. Сертифікація лісів у Фінляндії здійснюється під егідою Фінляндської Ради сертифікації лісів, до якої включено 12 організацій, що представляють інтереси різних груп населення. Крім того, функціонує незалежна від неї Арбітражна комісія, яка вирішує конфліктні питання, що виникають у процесі сертифікації. На сертифіковані ліси видаються сертифікати терміном на 5 років. Щорічно сертифікаційні органи проводять аудит з метою перевірки та оцінки ведення лісового господарства.

Третина витрат на лісовідновлення фінансується за рахунок субсидій, що виділяються для лісового господарства/надаються під низькі відсотки.

Для реалізації цілей лісової політики використовується планування. Плани лісокористування складаються на основі матеріалів лісовпорядкування. Державні органи управління лісовим господарством затверджують плани щодо лісовідновлюваних робіт у приватних лісах.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Законодавство Фінляндії передбачає також державний контроль за продажем лісових земель, що знаходяться у приватній власності. Контроль продажу лісових земель здійснюєть відповідними асоціаціями. Без їх дозволу приватні лісовласники мають право продавати лісові ділянки площею не більше 2 га.

Фінансування утримання державних органів управління лісовим господарством здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та внесків лісовласників (кошти відраховуються щорічно від прибутків на основі спеціальної угоди).

Держа́вний контро́ль - одна з форм здійснення державної влади, що забезпечує дотримання законів і інших правових актів, що видаються органами держави. Здійснення державного контролю - одна з важливих функцій державного управління.
Державний бюджет - це система грошових відносин, яка виникає між державою, з одного боку, і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з іншого, з метою формування та використання централізованого фонду грошових ресурсів для задоволення суспільних потреб.
За рахунок коштів державного бюджету може здійснюватися пряме фінансування лісогосподарських заходів, якщо вони забезпечують підвищення продуктивності лісів.

У Фінляндії законодавство щодо приватного лісоволодіння визначає основні вимоги до догляду за лісом. Так, з метою збереження ґрунтів протягом проведення лісозаготівельних робіт використовується лісозаготівельна колісна техніка на шинах з низьким тиском.

Лісова політика Фінляндії спрямована на збільшення продуктивності лісів і обсягів лісозаготівель, організацію безвідходного лісогосподарського і лісозаготівельного виробництва.

Незважаючи на те, що Фінляндія розташована на півночі Європи, ліси все більше використовуються як місце відпочинку, особливо лісові масиви біля населених пунктів. Держава і численні комуни створюють у таких місцях добре організовані зони для відпочинку. «Національна лісова програма» Фінляндії, яка є частиною урядової програми, передбачає вільний доступ до лісів всіх форм власності.

Лісова політика спрямована на застосування біологічних методів захисту лісу. В лісогосподарському виробництві рідко практикується використання хімічних речовин.

Півні́чна Євро́па - частина Європейського континенту, що охоплює північні його регіони.
Лісови́й маси́в - житловий масив, розташований у Деснянському районі міста Києва. Забудований у період з 1965 по 1973 рік. Автори проекту - архітектори Петро Петрушенко і Самуїл Покришевський. Первісна назва - масив Водопарк.
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Речовина́ - вид матерії, яка характеризується масою та складається з елементарних частинок (електронів, протонів, нейтронів, мезонів тощо). Характерною властивістю таких частинок є відмінні від нуля баріонний заряд або лептонний заряд.

Законодавство є найбільш потужним засобом реалізації лісової політики та забезпечення сталого лісокористування. У 2014 р. у результаті всеосяжних реформ оновлено та доповнено законодавчу базу у сфері лісництва: до Закону про ліс внесено поправки у частині управління приватними лісами, підвищення рентабельності лісового господарства, Закон про фінансування сталого розвитку лісів сприятиме ефективнішому екологічному менеджменту у приватних лісах і використанню деревини для виробництва енергії. Внесено поправки до Закону про охорону навколишнього сесредовища та Закону про розміщення на ринку деревини і лісоматеріалів.

Законодавство сприяє формуванню сприятливих умов для розвитку лісового господарства, яке є також об'єктом політичної підтримки з боку держави. Держава надає фінансову допомогу довгостроковим інвестиціям у лісове господарство, серед яких - будівництво лісових доріг, відновлювальна меліорація, лісорозведення та використання деревини як джерела біоенергії.

У 2011 р., за оцінками Асоціації лісової промисловості Фінляндії, фінські лісопромислові компанії вклали у НДДКР майже 110 млн євро, 90% зазначених коштів було інвестовано у розвиток нових техгій у целюлозно-паперовій промисловості. Фінські лісові компанії витрачають приблизно 2/3 загального обсягу інвестицій на НДДКР.


Ефективна реалізація передбачених програмами розвитку галузі заходів дозволяє забезпечувати приріст лісового фонду, що перевищує обсяг лісозаготівель. Щорічні витрати на потреби лісовідновлення та догляду за лісами досягають 240 млн євро, з яких власні кошти власників лісів складають ¾ і ¼ - фінансується з державного бюджету. Держава також дотує лісогосподарські інвестиції, які не завжди є досить рентабельними.
Лісопромисловий комплекс

Лісова промисловість складається з целюлозно-паперової промисловості (виробництво хімічної і механічної целюлози і їх подальша переробка у паперу та картон) та лісової промисловості (деревообробна - виробництво пиломатеріалів, фанери та їх подальшу переробку у будівельні компоненти, меблі).

Лісопильні заводи також виробляють тріску і тирсу у якості побічних продуктів. Тріска використовуються для виробництва целюлози, а тирса – для виробництва плит.

Лісова промисловість є локомотивом і для хімічної промисловості Фінляндії: оскільки целюлозно-паперові комплекси потребують хлоридів і натрію, а відходи лісопаперових комбінатів є сировиною для підприємств лісохімії та застосовуються під час виробництва добрив, та для машинобудування: питома вага у машинобудуванні виробництва обладнання для лісової промисловості становить 15%.

Хімічна промисло́вість - це галузь важкої промисловості, до якої належить продукція мінеральних добрив, пластмас і хім. композитів, штучного і синтетичного волокна й текстилю, органічних і неорганічних хімікатів, гербіцидів, хімікатів для презервування продуктів харчової промисловості, фото- і кіноплівки та реактивів для упакування, штучної гуми, засобів для миття та дезинфектантів, отрутохімікатів воєнного призначення, а також деяких експозитів.

У даний час Фінляндія - країна з розвиненою промисловістю. Найстаріша її галузь - лісопереробна промисловість, заснована на розробці величезних лісових багатств. Відносно швидкий розвиток цієї галузі почалося з 1860-х років. Багато відомих фінських компаній починали з лісопереробки, у тому числі і гордість фінської економіки компанія «Nokia», яка розпочала свою діяльність у 1865 році з невеликого целюлозного заводу.

Сільське господарство до Другої світової війни було головним заняттям населення та поєднувалося з лісовим господарством.

Дру́га світова́ війна́ - наймасштабніша світова війна в історії людства. Почалася 1 вересня 1939 і тривала 2 194 дні до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японської імперії перед союзними державами.
Одним з важливих аспектів, з точки зору формування всього лісового комплексу, було те, що у лісовій промисловості у більшій мірі використовувалися вітчизняні технології, що піднімало престиж машинобудування та інших суміжних галузей. Більше того, успіх, досягнутий у цьому секторі, призвів до накопичення там наукового потенціалу, що, у свою чергу, забезпечувало виробників необхідною технологічною та консультаційною підтримкою в області виробництва продукції лісової промисловості.

У період з 1950 р. по 1980-і рр. частка продукції фінських заводів з виробництва паперу на світових ринках поступово зростала.

Лісопромисловий комплекс Фінляндії охоплює лісозаготівельну, деревообробну і целюлозно-паперову галузі економіки. Основними видами продукції є папір, картон, пиломатеріали, целюлоза, фанера, деревні плити, столярні вироби. Лісозаготівельні і лісопереробні підприємства розосереджені по всій території країни.

Найголовніші центри лісопильної промисловості розташовані на південному березі озера Сайма (м.Лаппенранта), а також у гирлах рік Кюмійокі (м.Котка), Кокемяенйокі (м.Порі), Оулуйокі (м.Оулу), Кемійокі (м.Кемі). По цих ріках сплавляють лише четверту частину лісу, що переробляється, решту довозять переважно автотранспортом.

Великі фанерні заводи розташовані здебільшого у внутрішніх озерних районах країни в містах Ювяскюля, Куопіо, Лахті та ін. Центри меблевої промисловості зазвичай збігаються з центрами фанерної галузі. Найголовнішим центром меблевої промисловості Фінляндії є м.Лахті.

Підприємства целюлозно-паперової промисловості сконцентровані переважно в південно-східній частині країни (міста Кусанкоскі, Котка та ін.), а також у південно-західній частині Озерного краю (м. Тампере). Майже вся деревна маса переробляється на папір і картон всередині країни, а значна частина целюлози вивозиться за кордон.

Деревна́ ма́са - волокнистий напівфабрикат для виготовлення паперу, який отримують шляхом механічного перетирання деревини у водному середовищі. При цьому вона розщепляється на мікро- та макроскопічні частинки різної форми.


Потреби Фінляндії у сировинній деревині задовольняються в основному за рахунок внутрішніх ресурсів і лише частково – за рахунок імпорту.

Лісова промисловість формує майже 3% ВВП Фінляндії, а на її частку припадає 20% обсягу промислового виробництва і майже 20% експортних доходів країни.

У результаті значних структурних перетворень у період 1995-2011 рр. у лісовій галузі Фінляндії сформувалися такі великі лісопромислові об’єднання як концерни «Stora Enso Group», «UPM-Kymmene Group» та «Metsäliitto Group», на частку яких припадає понад 98% виробництва і експорту продукції всієї лісової промисловості Фінляндії. Серед найбільших лісопромислових компаній світу за величиною торговельного обороту «Stora Enso Group» (посідає 3-є місце в світі і 1-е – в Європі), «UPM-Kymmene Group» (7-е місце в світі і 2-е – в Європі), «M-real Corporation» (входить до складу «Metsäliitto Group») – 5-е місце в Європі.Фінляндська компанія «Metsä Fibre» прийняла рішення про будівництво біотехнічного заводу у м.Аанекоскі (Центральна Фінляндія) на базі целюлозного заводу, інвестувавши при цьому 1,2 млрд євро. Міністерство зайнятості та економіки Фінляндії виділило компанії «Metsä Fibre» на будівництво 32 млн євро, у якості інвестиційного субсидування поновлюваних джерел енергії.

Відно́влювана енерге́тика (англ. renewable energetics) - енергетична галузь, що спеціалізується на отриманні та використанні енергії з відновлюваних джерел енергії.
Як планується, завод розпочне функціонувати у 2017 році. При цьому, крім целюлози, завод вироблятиме біопаливо, талловое масло і скипидар. Новий завод буде випускати 1,3 млн тонн целюлозиi у рік для виробництва пакувального картону.
Но́вий За́вод - село в Україні, в Пулинському районі Житомирської області. Населення становить 579 осіб.
Передові технології дозволять скоротити викиди CO2 майже на 518 тис тон на рік. Завод буде виробляти у 2,4 рази більше електроенергії, ніж споживатиме (щорічно 1,8 млрд кВтг електроенергії, що становить 2,5% у загальному обсязі електроенергії, виробленої у Фінляндії).а думку експертів, запуск нового фінського підприємства може призвести до закриття целюлозно-паперових підприємств в Північній Європі та Росії.

За даними Статистичного центру країни, у Фінляндії ліс росте на території 22,8 млн га, запас деревини становить 2,332 млрд куб. м, а річний приріст - 104,4 млн куб. м. За даними Асоціації лісової промисловості Фінляндії, середньорічний рівень споживання лісосировини становить 70 млн куб. м., споживання національних ресурсів - 53,0 млн куб. м.

У Фінляндії основні інвестиції компаній лісової галузі були спрямовані останнім часом на придбання та поглинання фірм-конкурентів, модернізацію виробництв, підвищення ступеня використання відходів виробництва для енергетичних цілей, природоохоронні заходи.

У 2014 році 302 млн євро (на рівні 2013 р.) було витрачено на лісогосподарські роботи та поліпшення стану лісів. Державна підтримка на ці цілі склала 59 млн євро. Інвестиції на розбудову інфраструктури на лісових територіях скоротилися з 46 млн євро до 39 млн євро.

Майже 30% паперової продукції становить газетний папір; крім того, випускаються картон, обгортковий папір і високоякісний папір для банкнот, акцій та інших цінних паперів.

Відхо́ди - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності та не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення (ст. 1 Закону про Відходи)
Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Згідно з даними Федерації лісопромисловців, за підсумками трьох перших місяців 2015 р., обсяг промислового виробництва паперу і картону у Фінляндії зріс на 1,4%, досягнувши 2,7 млн ​​т., що зумовлено зростанням ринку пакувальних матеріалів.

Випуск паперу для друку, незважаючи на складну ринкову ситуацію і низькі відпускні ціни, збільшився на 0,6% до 1,6 млн т. Виробництво целюлози у Фінляндії у 1 кв. 2015 р. склало 1,8 млн т, що відповідає показникам аналогічного періоду минулого року.

Обсяг промислового виробництва пиломатеріалів у Фінляндії у січні-березні 2015 знизився на 5%, склавши 2,6 млн м3 у результаті зниження експортних цін.

Фінські аналітики очікують у 2015 р. зростання виробництва фанери, целюлози і картону, що зумовлено зростанням попиту. За прогнозом Центру природних ресурсів Фінляндії, виробництво целюлози зросте у 2015 р. на 1%, а її експорт - на 2%. При цьому випуск і експорт картону збільшаться на 2%. Як вважають фінські аналітики, обсяг комерційної вирубки деревини у нинішньому році зменшиться на 2% і складе 54,9 млн кубометрів. Скоротиться і імпорт деревини. Випуск картону у країні, навпаки, збільшиться - на 3-4% в поточному році і на 8-9% у 2016 р., чому сприятиме введення в експлуатацію нових виробництв. Виробництво целюлози у Фінляндії у 2015 р. збільшиться на 3-5%, ціни зростуть на 7-9%. Перспективи ринку пиломатеріалів залишаються складними, зазначають в Інституті природних ресурсів Фінляндії.

Зміцнення євро по відношенню до шведської корони послабило конкурентоспроможність фінського експорту. Попит на багатьох експортних ринках у порівнянні з минулим роком також сповільнилося, у результаті чого можна очікувати, що фінські лісопильні підприємства цього року знизять обсяги виробництва на 3-4%. У цілому, обсяги експорту фінської лісової продукції у 2015 р. скоротяться, вважають експерти.

Падіння світового попиту, а також слабке економічне зростання у країнах Європейського союзу негативно впливають на фінську лісову промисловість.

Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.
За даними Інституту природних ресурсів Фінляндії, виробництво паперу у країні у 2015 р. скоротиться на 6-7%, у 2016 - на 4-5%.

Експерти відзначають, що внаслідок глобальної рецесії на світових ринках, фінляндські ділова кола були вимушені переглянути довгострокові прогнози розвитку попиту на папір і картон. Так, скоректований прогноз щорічних обсягів світового споживання паперової та картонної продукції у 2020 р. знизиться з 500 млн. до 470 млн. т. У довгостроковій перспективі передбачається, що попит на папір і картон на ринках, що розвиваються (Китай, Латинська Америка, Росія, Індія, азіатські країни) буде рости на 8,8 млн. т/рік. Понад 60% цього приросту припадатиме на країни Азії.

Лісова промисловість Фінляндії є одночасно найбільшим виробником і споживачем деревного палива. У лісовій промисловості використовується майже 70% паливної деревини. У багатьох випадках паперові, картонні, целюлозні і лісопильні виробництва розташовуються на одному майданчику, утворюючи інтегроване підприємство лісової галузі, яке дозволяє ефективно використовувати сировину і енергію.Майже вся сировина і більшість енергії, що використовується у лісовій промисловості є внутрішніми.

У звязку з цим, особлива увага приділяється питанню розвитку, насамперед, відновлюваної енергетики, частка якої вже складає понад 25%, з них половина – отримано з відховід лісопромислового комплексу).

Біоенергетика - енергія, що отримується з біомаси. Біомаса включає в себе рослинні матеріали, наприклад, відходи деревообробної промисловості, які можуть бути використані як джерело енергії, шляхом їх переробки у гранули та брикети.

Основні паливні матеріали, якими володіє Фінляндія, це дерево і торф. Пальне, отримане з деревної сировини, може заміняти дизельне паливо і бензин, а з точки зору викидів у атмосферу двоокису вуглецю, є набагато безпечнішим для навколишнього середовища, ніж звичайні види палива.

Ди́зельне (солярне) па́ливо (скорочено дизель, соляр, соляра, солярка) - рідка речовина, що є головним видом палива для дизельних двигунів.
Деревообробна промисловість - галузь лісової промисловості, що здійснює механічну і хіміко-механічну обробку і переробку деревини і що використовує як сировину для свого виробництва різні лісоматеріали.
Діокси́д вуглецю́, оксид карбону (IV), вуглекислий газ, CO2 - тривка хімічна сполука, поширена в природних газах, що містять його в кількості від декількох відсотків до практично чистого вуглекислого газу.
Важливим чинником є і те, що виробництво біопалива з дерева і торфу дозволить створювати робочі місця у віддалених територіях, де рівень зайнятості населення є досить низьким.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
У даний час у сфері виробництва біопального у Фінляндії зайнято близько 30 тис осіб.

Торгівля лісом, інвестиції у лісопереробну промисловість і зростаюча біоекономіка у Фінляндії сприяють великій кількості замовлень у виробників обладнання для целюлозної промисловості і машинобудівників.

Міністерством зайнятості та економіки Фінляндії підготовлено доповідь з питань енергетичної політики Фінляндії, у якій йдеться про необхідність збільшення підтримки у сфері використання відновлюваних джерел енергії та біоенергетики у наступні роки.

Відповідно до амбітних планів ЄС, планується до 2020 р. збільшити частку деревини у виробництві біоенергії. Мета ЄС - до 2020 р. у країнах-членах 1/5 частина енергії вироблятиметься з поновлюваних джерел. Задля цього у лісову галузь необхідно залучати інвестиції. А це передбачає розвиток нових технологій і підвищення ефективності виробництва.


Лісопромисловий комплекс у структурі зовнішньої торгівлі Фінляндії

Економіка Фінляндії значною мірою орієнтована на зовнішні ринки. Фінляндія виробляє і експортує пиломатеріали, папір, целюлозу. Фінляндія займає чільне місце у світі з виробництва та експорту машин і устаткування для целюлозно-паперової промисловості.

До початку Другої світової війни лісова і пов'язана з нею деревообробна і целюлозно-паперова промисловість займали перше місце в економіці країни.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Світова́ війна́ - глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу.
Лісопильні, паперові, целюлозні, фанерні і картонні фабрики складали переважну частину фінляндського експорту. З початком індустріалізації, лісова промисловість Фінляндії була найбільш важливим сектором в економіці країни. Вона зберігала свою значимість і в післявоєнний період, хоча в цей час експорт став більш диверсифікований. У 1950 р. частка лісової промисловості становила приблизно 85% від експорту. Через десять років частка лісової промисловості становила половину всього експорту країни і продовжувала зменшуватися (40% у 1970 р.), а в її структурі відбулися істотні зміни.


До 2007 р. на Фінляндію припадало 10% світового обсягу експорту лісової і целюлозно-паперової продукції.

У 2014 р. вартість експортованої з Фінляндії продукції лісової промисловості 10940 млн євро. За даними інституту природних ресурсів Фінляндії Luke, продукція лісової галузі формує 20% вартості товарного експорту країни. У експорті продукції лісової промисловості найбільш важливу роль відіграє експорт паперу, якого експортовано у минулому році на 4,51 млрд євро, картон (2,14 млрд євро) і деревна маса (1,61 млрд євро). Дохід від експорту пиломатеріалів становив 1,54 млрд євро.Частка лісопромислової продукції у загальному обсязі експорту Фінляндії у 1 кв. 2015 р. склала 22,8%.

Митна статистика свідчить, що обсяги експорту продукції лісової промисловості є одними з найвагоміших у структурі експорту Фінляндії. Проте, галузева структура фінського експорту різко змінилася за останні кілька десятиліть. На деревообробну та паперову промисловість припадає у 2 р. менше експорту, ніж це було 30 років тому.

Найважливішими експортними партнерами Фінляндії є Великобританія, Японія і Німеччина. В асортимент товарів, що експортуються входять пиломатеріали, фанера, меблі і дерев'яні будинки. Наприклад, 90% паперовій та картонної продукції йде на експорт (загалом у 150 країн), три чверті якого спрямовуються на ринки Європи, 12% в Азію і 5% у Північну Америку.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Півні́чна Аме́рика - материк (континент) у Західній півкулі, північна частина частини світу Америки. Повністю розташований у північній півкулі та майже повністю - у західній.Фінські аналітики прогнозують в нинішньому році подальше зниження виробництва та експорту паперу. За оцінкою Центру природних ресурсів Фінляндії, спад складе близько 5% торішнього рівня. Скорочення на 1% - до 10,8 млн кубометрів - очікується і у виробництві пиломатеріалів. А от випуск і експорт фанери, навпаки, зросте на кілька відсотків, завдяки поліпшенню кон'юнктури світового ринку.

Безперервна модернізація економіки, підвищення конкурентоспроможності фінляндських товарів і послуг на світових ринках – найважливіший напрям державної політики. Лісове господарство Фінляндії характеризується високим рівнем інтенсивності розвитку та збереженням національних традицій лісокористування. Вагомим інструментом лісової політики Фінляндії є державні програми розвитку лісового господарства.

З точки зору держави необхідно, щоб важливий сегмент експорту був конкурентоспроможний, тому державна політика спрямована на залучення інвестицій у целлюлозо-паперову промисловість, оскільки саме ці галузі є найбільш капіталомісткими.

Дотепер Фінляндія робила ставку на ІТ-продукцію та послуги, а також на так звані екологічно чисті технології для свого економічного зростання. Проте нещодавно фіни виявили, що лісова промисловість може знову взяти на себе традиційну роль локомотива економіки.

В останні десятиліття багато целюлозно-паперових заводів в країні змушені були згорнути виробництво з огляду на падаючий попит. Несподіване зростання попиту на тканини і пакувальні матеріали, особливо в Азії, відкрили нові перспективи для фінського ЛПК. Експерти відзначають, що разом з економікою Азії зростає і потреба регіону в продукції ЛПК, де Фінляндія має значні ресурси та передовий досвід.Крім того, фінський досвід лісокористування викликає зацікавленість з боку інших країн. Так, 24 квітня 2015 р. фінляндська бізнес-делегація, на чолі із заступником Державного секретаря Міністерства закордонних справ Матті Анттоненом, відвідала Білорусь. Головною метою зустрічі було питання продовження співпраці між лісовими галузями двох країн. Зокрем, відповідно до доручення Президента Республіки Білорусь, планується з 2015 р.
Державний секретар (Держсекретар) - найменування вищих державних посад у низці країн Європи й Америки.
Білору́сь, Респу́бліка Білору́сь (біл. Беларусь, Рэспубліка Беларусь, рос. Беларусь, Республика Беларусь) - держава у Східній Європі без виходу до моря, розташована на північ від України. Крім неї, межує з Польщею, Литвою, Латвією та Росією.
вивести лісокористування Білорусі на рівень передових країн, насамперед Фінляндії.


i

  • Державне регулювання та законодавча база
  • Лісопромисловий комплекс