Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛивості використання електронних соц

Скачати 43.42 Kb.

Ливості використання електронних соц
Скачати 43.42 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір43.42 Kb.

Слободяник О.В.,

кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

відділу технологій відкритого

навчального середовища

ІІТЗН НАПН України


Можливості використання електронних соціальних мереж у навчанні
Розвиток інформаційного простору спонукає до пошуку нових форм, методів та засобів навчальної діяльності, тому суспільство висуває нові вимоги до навчального процесу, вимагає від нього бути більш інформатизованим, спрямованим на задоволення інформаційних потреб, розвитку та використання інформаційних систем, соціальних мереж та ресурсів.
Соціа́льна мере́жа - соціальна структура, утворена індивідами або організаціями. Вона відображає розмаїті зв'язки між ними через різноманітні соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними родинними зв'язками.
Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.
Інформаці́йний про́стір (англ. Information space) - сукупність результатів семантичної діяльності людства.
Навчання Навча́ння - це організована, двостороння діяльність, спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці. Цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини.

В середньому доросла людина в розвиненому цифровому світі проводить за переглядом різних цифрових медіа 5,7 години на день – цей показник подвоївся за останні 7 років. Активність сучасних інтернет-користувачів зосереджується навколо візуального контенту, обміну ним, фан-творчості, а також рецензій і рейтингів. Тенденції, що виявили себе на більш розвинених у цифровому відношенні територіях, зокрема в США, проявляються в Україні із запізненням на кілька років. [4]

Психолого-педагогічні особливості використання соціальних сервісів у процесі навчання досліджувалися в роботах багатьох учених, зокрема В. Бикова, Б.Гершунського, М.Голованя, М.Жалдака, Н.Морзе, О.Ляшенка, В.Лапінського, П.Маланюка, Н.Тверезовської, та інших.

На сьогоднішній день існує декілька визначень соціальних мереж. Згідно із SEO словником соціальна мережа – інтернет - співтовариство користувачів, об’єднаних за будь-якою ознакою на базі одного сайту, який і називається в цьому випадку соціальною мережею. Іншими словами, соціальна мережа у всесвітній павутині будується на тих же принципах, що і в реальному світі, але відрізняється від реальних людських спільнот тим, що у функціонуванні мережі не грає ролі географічна віддаленість її учасників один від одного.

Всесві́тня мережа (англ. World Wide Web, скорочено: WWW; також: всемережжя, веб або тене́та) - найбільше всесвітнє багатомовне сховище інформації в електронному вигляді: десятки мільйонів пов'язаних між собою документів, що розташовані на комп'ютерах, розміщених на всій земній кулі.
Головним чинником об’єднання користувачів у соціальну мережу є яка-небудь їх спільність – фінансове становище, стать, приналежність до тієї чи іншої раси, національності, віросповідання, професії і так далі. Хоча протягом останнього десятиліття найбільш масштабні соціальні мережі, об’єднують людей котрі просто користуються Інтернетом. Ми говоримо тут про мережі, які об’єднують людей різного віку, професій, фінансового становища, звичок і так далі. Такою є соціальна мережа в сучасному її розумінні. [1]

В Інтернет-словнику електронна соціальна мережа (ЕСМ)- це веб-сайт організації співтовариств людей зі схожими інтересами або діяльністю. Зв'язок здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого обміну повідомленнями.

Миттє́ві повідо́млення або повніше систе́ма о́бміну миттє́вими повідо́мленнями (англ. Instant messaging, скорочено IM) - телекомунікаційна служба для обміну текстовими повідомленнями між комп'ютерами або іншими пристроями користувачів через комп'ютерні мережі (як правило через інтернет).
Вона забезпечує встановлення зв’язків між користувачами за спільними інтересами. Тобто, це веб-сайти, на яких можна надати інформацію про себе (школу, інститут, дату народження та інше), за якою вас зможуть знайти інші учасники мережі. Соціальна мережа створена для побудови спільного контенту в Інтернеті з людьми зі схожими інтересами і діяльністю. Її функції можна ефективно використовувати у навчальній та науковій діяльності студентів.[3]

Соціальні мережі посідають важливе місце в житті кожного і використовуються, як середовище для проведення вільного часу, спілкування з друзями та перегляд сторінок не навчального призначення, проте не досить активно використовуються в навчальному процесі, хоча й мають ряд переваг.

Відпочи́нок, дозвілля - проведення часу, метою якого є відновлення нормального стану організму.
Соціальні мережі дають можливість організовувати самостійну роботу учнів, дистанційно спілкуватися з друзями та вчителями, створювати та втілювати в життя різноманітні навчальні проекти, веб-квести, ділитися досвідом.

На сьогоднішній день ще не достатньо проаналізовано переваги та недоліки використання ЕСМ та їх ресурсів у навчальному процесі. Безліч науковців досить скептично ставляться до використання ЕСМ у навчальному процесі. Проте ефективність використання такого засобу у педагогічній діяльності залежить лише від майстерності вчителя, оскільки можливості ЕСМ ще не достатньо вивчені. До переваг застосування ЕСМ у навчальній діяльності можна віднести: а) безкоштовність (крім плати за трафік ); б) престижність, оскільки майже 80 % школярів зареєстровані хоча б в одній соціальній мережі і відвідують її щодня; в) масовість, можна ефективно організувати колективну роботу групи, проектну діяльність; г) оперативність, ЕСМ дозволяють дуже швидко поширювати актуальну інформацію серед учасників об’єднання; д) сучасність, володіння навичками роботи із засобами інформаційно – комунікаційних технологій в епоху стрімкого розвитку інформаційного суспільства є невід’ємною частиною всебічно розвиненої особистості;

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
е) відкритість, кожен має можливість ділитися своїми досягненнями не тільки зі своїми однолітками, а й з усім світом; є) доступність, якщо учень пропустив заняття, він може спостерігати за навчальною роботою і брати в ній участь в режимі онлайн; забезпечення постійної взаємодії вчителя із учнями в мережі. Крім того, слід зазначити, що увесь навчальний процес може відбуватися під контролем батьків. Деякі учні почувають себе комфортніше в соціальних мережах і стають більш активними учасниками навчального процесу, оскільки вони знаходяться у своїй звичній обстановці; немає тиску з боку інших учнів і може задати навіть найбезглуздіше питання і при цьому не бути висміяним.

Отже, соціальні мережі можуть стати повноцінним освітнім середовищем, де кожен бажаючий може провести час, не просто переглядаючи стрічки новин і сторінки друзів, а й отримати певний обсяг знань у будь-який час і в комфортній обстановці. Можливості використання електронних соціальних мереж в навчальному процесі безмежні і з часом, на мою думку, будуть тільки розширюватись.Список використаних джерел:

  1. Електронний ресурс. Режим доступу: http://igroup.com.ua/seo-articles/sotsialna-merezha/

  2. Пінчук О.П.  Історико-аналітичний огляд розвитку соціальних мережних технологій та перспектив їх використання у навчанні/О.П.Пінчук// Інформаційні технології і засоби навчання, 4 (48). стор. 14-34. (2015). Електронний ресурс: режим доступу: http://lib.
    Електронний ресурс - це інформаційні ресурси, які керуються комп'ютером, у тому числі ті, які потребують використання периферійного пристрою, підключеного до комп'ютера. Електронними ресурсами є електронні дані (інформація у вигляді чисел, букв, символів, зображень, включаючи графічну інформацію, відеоінформацію тощо, або їхні комбінації), електронні програми або об'єднання цих видів в одному ресурсі.
    iitta.gov.ua/10460/


  3. Словник інтернет-термінів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prodecide.com.ua/uk/dictionary.html.


Скачати 43.42 Kb.

  • Електронний ресурс