Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт

Лнау інформатика робочий зошит для виконання практичних робіт
Сторінка1/9
Дата конвертації13.03.2017
Розмір0.86 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти та науки України

ВП «Старобільський технікум ЛНАУ»ІНФОРМАТИКА

Робочий зошит

для виконання практичних робіт

для студентів І курсів зі спеціальностей:

«Ветеринарна медицина»

«Агроінженерія»

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

«Агрономія»

«Менеджмент»

Група_____________
Студент _________________


Керівник: _________________

2016
Практичні роботи з інформатики укладено для студентів першого курсу ВП «Старобільський технікум ЛНАУ» згідно програми Міністерства освіти і науки України для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів допрацьованої та затвердженої наказом МОН України від 14.07.2016 № 826.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Міністерства - центральні органи виконавчої влади, покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних сферах суспільного життя (секторах державного управління), їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабінету міністрів і відповідно до цього мають статус політичних діячів (політиків).
Проду́кція (рос. продукция, англ. production, output, produce, нім. Produktion f, Erzeugnisse n pl, Produkte n pl, Güter n pl) - матеріальний результат трудової діяльності або виробничих процесів, що має корисні властивості і призначений для використання споживачем.
Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.Практична робота 1


Тема: Вікна. Головне меню системи. Запуск програм. Програми менеджери файлів.
Систе́ма (від дав.-гр. σύστημα - «сполучення», «ціле», «з'єднання») - множина взаємопов'язаних елементів що утворюють єдине ціле, взаємодіють з середовищем та між собою, і мають мету.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.
Дії з об’єктами Windows


Мета: ознайомитися з інтерфейсом різних типів вікон, сформувати навички основних прийомів роботи з вікнами та об’єктами.

Час виконання: 2 години

Обладнання і ПЗ: IBM PC, Windows XP, електронний посібник «Інформатика» п 1.1-2.

Техніка безпеки: Інструктаж при роботі на ПК.

Хід роботи
Інструктаж при роботі на ПК
При роботі з комп’ютером слід усвідомлювати, що це дуже дорогий складний електронний комплекс, який потребує обережного ставлення. Комп’ютер вважається готовим для використання, якщо до нього професійно підготовленим фахівцем під’єднані необхідні зовнішні пристрої та правильно встановлено програмне забезпечення.
Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


УВАГА! Всередині комп’ютера є напруги, що небезпечні для життя. Щоб уникнути враження електричним струмом КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ порушувати правила, наведені нижче.
Еле́ктрика (від грец. ήλεκτρον - бурштин; раніше також громови́на ) - розділ фізики, що вивчає електричні явища: взаємодію між зарядженими тілами, явища поляризації та проходження електричного струму.
Електри́чний струм (англ. electric current) - упорядкований, спрямований рух електрично заряджених частинок у просторі.


1. При роботі з комп'ютером:

а) забороняється самостійно усувати будь-які неполадки в роботі комп'ютера, незалежно від причини їх появлення;

б) забороняється самостійно виконувати під'єднання та від'єднання пристроїв комп'ютера, а також особистих флеш-карт;

в) забороняється торкатися будь-яких деталей на задній панелі системного блоку;

г) забороняється знімати кришку корпусу системного блоку;

д) забороняється розміщувати їжу і воду на робочому місці.

Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.2. Працювати можна тільки з чистими насухо витертими руками.

3. Для отримання відповіді на запитання стосовно функціонування комп'ютера треба звернутись до викладача або лаборанта.
Учи́тель/вчитель (педагог)- людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні - спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.


4. Під час роботи з комп'ютером через невеликі проміжки часу слід робити перерви. Перед перервою бажано зберегти (якщо потрібно) отримані результати.

Пам’ятайте – комп’ютер, на якому Ви працюєте не Ваша власність і навантажувати його особистою інформацією і особистими налаштуваннями категорично забороняється.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.

З інструктажем ознайомлений ______________ (підпис)
Завдання 1. Робота з вікном програми:

 • відкрити вікно програми Stamina (Студент 2016\Інформатика\Пр1\Stamina\ Stamina);

 • ознайомитись із структурою вікна програми (системне меню, рядок назви, кнопки управління вікном, меню програми, панель інструментів, робоче поле програми);
  Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 • виконати вправу в режимі «Фрази», записати швидкість набору тексту за 3 хвилини: ______________

Завдання 2. Робота з вікном системної папки Мой компьютер:

 • відкрити вікно папки Мой компьютер (двічі клацнути піктограму папки на робочому столі);
  Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.


 • ознайомитись із структурою вікна папки (системне меню, рядок назви, кнопки управління вікном, меню папки, панель інструментів, робоче поле, смуги прокрутки, об'єкти, що знаходяться в папці, службовий рядок папки);

 • щоб увімкнути Проводник, натиснути кнопку панелі інструментів Папки;

 • зміна розмірів (вказівку миші підвести до границі вікна (вона прийме вигляд двонаправленої стрілки), натиснувши ліву кнопку, перетягнути до потрібних розмірів);

 • зміна розташування (вказівку миші розмістити на стрічці назви, і, натиснувши ліву кнопку, перемістити в потрібне місце).

Завдання 3. Описати два будь-яких способи Встановлення фонового малюнку Робочого столу («Центр справки и поддержки»)

І спосіб ......................................................................................................................

ІІ спосіб......................................................................................................................

Завдання 4. Робота з папками.

1. Створити на Робочому столі папку (контекстне меню Робочого столу - Создать - Папку).

2. Присвоїти створеній папці ім'я – своє прізвище (вибрати об'єкт і натиснути ЛКМ двічі через паузу, ввести нове ім'я або викликати контекстне меню папки і вибрати пункт Переименовать).

3. Створити на робочому столі текстовий документ (контекстне меню робочого столу - Создать - Текстовий документ).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

4. Присвоїти створеному документу нове ім'я - ваше прізвище (аналогічно як для папки).

5. Перемістити текстовий документ у створену папку (відкрити папку і перетягнути текстовий документ у робоче поле папки лівою кнопкою миші).Завдання 5. Робота з ярликами

1. Створити на робочому столі ярлик для вашої папки, яка знаходиться на диску D: (у контекстному меню папки вибрати пункт Создать ярлык(и)).

2. Закрити вікно робочого диска.

3. За допомогою ярлика відкрити текстовий документ (подвійним клацанням).

4. Закрити текстовий документ.

5. Видалити ярлик для текстового документа (перетягнути його на об'єкт Корзина, підтвердити видалення).

6. Створити ярлик вказаного викладачем файлу.

Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).


Завдання 6. Відкрити вікно програми-файлового менеджера Total Commander.

Ознайомитися з інтерфейсом програми і записати:

За допомогою якої клавіші скопіювати файл на зовнішній носій? _________

Як вийти з підкаталогу в кореневий каталог? _______________________________________________

За допомогою яких клавіш можна порівняти каталоги? _______________________________________

Призначення клавіш в Total Commander: F1 -______________________ F3 - _______________________

F7 -__________________________________________ F8-________________________________________

Як показати або приховати приховані файли? _________________________________________

Завдання 7. Відповісти письмово на питання тесту на картках, запропонованих викладачем.

Мій варіант завдання _________ . Вказати № питання і варіант відповіді

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Висновок........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Оцінка: ____________ Викладач: _____________________  1   2   3   4   5   6   7   8   9 • Вікна. Головне меню системи
 • УВАГА!
 • 1. При роботі з компютером: а) забороняється
 • 2. Працювати можна тільки з чистими насухо витертими руками. 3 .
 • Завдання 1 .
 • Завдання 2 .
 • Завдання 3 .
 • Завдання 6 .
 • Завдання 7 . Відповісти письмово на питання тесту на картках, запропонованих викладачем.