Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаЛогістика Метою дисципліни

Логістика Метою дисципліни
Дата конвертації22.04.2017
Розмір77 Kb.

Логістика
Метою дисципліни “Логістика” є формування у студентів системи фундаментальних знань щодо сутності логістики як сучасної концепції організації бізнесу, яка означає, що рух матеріальних потоків від закупівлі ресурсів до реалізації готової продукції повинен орієнтуватися на мінімізацію витрат часу та коштів за умови задоволення потреб контрагентів підприємства.

Гото́ва проду́кція - продукція (товар), вироблена з використанням давальницької сировини (крім тієї частини, що використовується для проведення розрахунків за її переробку) і визначена як кінцева у контракті між замовником і виконавцем.

Головними завданнями курсу є:

вивчення теоретичних основ організації логістичної діяльності;

опанування методами оптимізація руху матеріальних потоків;

дослідження сучасних підходів до організації транспортних та складських процесів на підприємстві;

формування вмінь використання сучасних програмних засобів для ефективного вирішення логістичних задач;

аналіз особливостей використання альтернативних систем управління запасами.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

концептуальні засади ефективної організації логістичної діяльності;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Навча́льна дисциплі́на - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності умінь і навичок.

сутність внутрішніх та зовнішніх функцій логістики;

особливості організації постачальницької, внутрішньовиробничої та збутової логістики;

методи оптимального управління матеріальними потоками;

системи управління запасами на підприємстві;

Управлі́ння това́рними запа́сами - складний комплекс заходів, спрямований на забезпечення максимально високого рівня обслуговування покупців при мінімізації поточних витрат, пов'язаних із утримуванням запасів.вміти:

складати оптимальні плани перевезень товарно-матеріальних цінностей;

визначати ефективні обсяги та періодичність закупівлі товарно-матеріальних ресурсів;

оцінювати ефективність існуючих систем управління запасами та розробляти рекомендації щодо їх вдосконалення;

застосовувати сучасні програмні засоби, зокрема ERP-системи, для оптимізації логістичної діяльності.
ТЕМА 1. Теоретичні основи логістичної діяльності

Виникнення і розвиток теорії логістики. Передумови розвитку логістики. Виробничо-комерційний цикл виробництва і реалізації продукції. Питома вага логістичних витрат у структурі вартості готової продукції на шляху від джерел ресурсів до кінцевого споживача. Поняття логістики як науки. Об'єкт логістики. Основні проблеми логістики. Концепція логістики. Функції логістики.ТЕМА 2. Організація руху потоків в логістичних системах

Властивості логістичних систем. Типи логістичних систем. Види мікрологістичних систем. Принципи системного підходу при формуванні логістичних систем.

Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.

Поняття та класифікація матеріальних потоків. Поняття та види логістичних операцій. Поняття інформаційного потоку. Співвідношення в часі інформаційного та матеріального потоків. Характеристики інформаційних потоків.ТЕМА 3. Методичні засади оптимізації потокових процесів

Застосування апарату моделювання для оптимізації транспортних потоків у логістичних системах.

Інформаційний потік - стабільний рух інформації, спрямований від джерела інформації до отримувача, визначений функціональними зв’язками між ними.

Транспортний потік - це впорядкований транспортною мережею рух транспортних засобів. Переміщення пасажирів називається пасажиропотоком, переміщення вантажів - вантажопотоком, рух пішоходів - пішохідним потоком.

Поняття транспортної задачі.

Транспортна задача (задача Монжа - Канторовича) - задача про оптимальний план перевезення продукту (-тів) із пунктів відправлення до пунктів споживання. Розробка і використання оптимальних схем вантажних потоків дозволяють знизити витрати на перевезення.

Відкрита та закрита транспортна задача. Постановка двохетапної транспортної задачі у матричній формі.ТЕМА 4. Оптимізація логістичних процесів з використанням SAP ERP

Типи програмних продуктів, що застосовуються для автоматизації логістичних процесів.

Застосунок Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

Загальна характеристика сучасних програмних комплексів SAP. Склад типових та додаткових модулів SAP ERP. Переваги та недоліки застосування системи SAP ERP для оптимізації логістичних процесів. Огляд інтерфейсу системи SAP ERP. Особливості виконання трансакцій в SAP ERP. Доступ до модуля "Логістика" в системі SAP ERP. Огляд основних команд, які доступні в модулі "Логістика".ТЕМА 5. Технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів у логістиці

Проблема ідентифікації об'єктів, що формують матеріальні потоки, та її вирішення в логістиці. Технологія застосування штрихового коду EAN-13. Структура номеру товару при використанні коду EAN-13. Штриховий код на транспортній упаковці. Маркування вантажних пакетів машиннозчитуваним кодом.ТЕМА 6. Поняття та визначення розміру запасів у логістиці

Поняття матеріальних запасів та їх різновиди. Причини створення та скорочення рівня матеріальних запасів. Поняття норм матеріальних запасів та їх види. Визначення оптимального рівня поточного запасу. Визначення розміру страхових запасів. Вплив характеру розподілу на розмір страхових запасів.ТЕМА 7. Системи контролю стану запасів у логістиці

Загальна характеристика систем контролю за станом запасів. Графічні моделі систем контролю за рівнем запасів (з фіксованою періодичністю, з фіксованих розміром замовлення).

Графі́чна моде́ль, або імові́рнісна графі́чна моде́ль (ІГМ, англ. probabilistic graphical model, PGM) - це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності[en] між випадковими змінними виражено графом. Вони поширені в теорії ймовірностей, статистиці, - зокрема, баєсовій, - та в машинному навчанні.

Визначення оптимального розміру партії поставки. Модель Уілсона в аналітичній та графічній формі. Концентрація запасів як метод їх скорочення.ТЕМА 8. Логістична організація складських процесів

Склади: їх визначення та види. Порівняльна характеристика складів. Види розміщення складської мережі. Характеристика складських операцій. Вантажна одиниця як елемент складської логістики. Технічне обладнання складів. Обладнання для складування та допоміжні пристрої. Показники, що характеризують інтенсивність роботи складу та ефективність використання складських приміщень.ТЕМА 9. Облік витрат у логістиці

Проблеми обліку витрат у логістиці. Вимоги до побудови систем обліку витрат у логістиці. Особливості обліку логістичних витрат. Класифікація витрат у логістиці.

Класифіка́ція ви́трат (англ. Classification of expenditure) - розділення витрат Європейський Союз на два типи: обов'язкові (англ. compulsory) та необов'язкові (англ. non-compulsory).

Витрати на створення та утримання запасів. Транспортно-заготівельні витрати.


змістовий МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ
ТЕМА 10. Закупівельна логістика

Закупівля або постачання як функція логістики. Цілі постачання. Критерії вибору постачальника. Відкритий і обмежений тендер. Відносні переваги та недоліки постачання з одного джерела та диверсифікованих постачань. Моніторинг роботи постачальників. Типи та правові основи закупівель.ТЕМА 11. Логістика виробничих процесів

Об'єкти логістичного управління у виробництві.

Виробничий процес Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.

Порівняльна характеристика традиційної та логістичної концепції організації виробництва. Особливості "виштовхуючої" та "тягнучої" внутрішньологістичних систем. Система планування потреб у матеріалах (MRP I), її переваги та недоліки. Система планування потреб у виробничих ресурсах (MRP IІ). Принципи роботи "точно вчасно" (JIT). Переваги та недоліки системи JIT.ТЕМА 12. Розподільча (збутова) логістика

Об'єкти логістичних рішень у збуті. Взаємодія маркетингу та логістики у збуті. Функції збутової логістики. Мережева логістична модель процесу збуту. Стандартні процедури розподільчої логістики. Основні логістичні ланцюги в розподільчій логістиці. Критерії вибору варіанту логістичного ланцюга. Характеристика основних каналів розподілу продукції. Важливість елементів збутової інфраструктури.ТЕМА 13. Основи транспортної логістики

Теоретичні основи транспортної логістики. Визначення поняття транспортної логістики. Основні завдання транспортної логістики. Транспортний ланцюг. Види транспортних ланцюгів. Транспортний коридор. Вибір виду транспорту (автомобільний, залізничний, повітряний, водний, трубопроводний транспорт). Переваги та недоліки транспорту різних видів. Форми транспортування товарів. Критерії вибору перевізника. Маршрути перевезення вантажів.

Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.

Вибір шляхів переміщення вантажопотоків. Методи маршрутизації перевезень. Основні показники роботи транспортної логістики. Техніко-економічне планування та ціноутворення в транспортній логістиці.ТЕМА 14. Сервіс у логістиці

Поняття логістичного сервісу. Формування системи логістичного сервісу. Рівень логістичного сервісу. Залежність витрат на сервіс від рівня сервісу. Залежність об'єму продаж від рівня сервісу. Критерії якості логістичного сервісу.ТЕМА 15. Інформаційна логістика

Сутність інформації та інформаційного потоку в логістиці. Види інформаційних потоків у логістиці. Показники, що характеризують інформаційний потік. Інформаційні системи в логістиці. Визначення інформаційної логістичної системи та її підсистем. Класифікація інформаційних систем на мікрорівні. Принципи побудови інформаційних систем у логістиці. Вертикальна та горизонтальна інтеграція при побудові інформаційних систем. Інформаційні технології у логістиці.

Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.ТЕМА 16. Вантажна одиниця - як елемент наскрізного логістичного процесу

Поняття вантажної одиниці, її характеристики та роль у логістиці. Розміри вантажної одиниці. Пакетування вантажних одиниць. Практичні підходи координації робіт з вантажними одиницями.ТЕМА 17. Сучасні тенденції в логістиці

Основні напрямки розвитку логістики. Логістична досконалість підприємства та її елементи. Мегатенденції та логістика. Глобалізація. Спеціалізація. Індивідуалізація. Інформатизація. Екологізація. Ефект безпосередньої логістичної кооперації. Концепція "віртуального" складу.РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

 1. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 20-е изд.– М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2012. – 484 с.

 2. Гаджинский А.М. Практикум по логистике. – 8-е изд.– М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К0", 2009. – 312 с.

 3. Кальченко А.Г., Кривещенко В.В. Логістика: навч. посіб. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К.

  Ге́тьман Вади́м Петро́вич (нар. 12 липня 1935, с. Снітин, Лубенський район, Полтавська область, Українська РСР, СРСР - пом. 22 квітня 1998, Київ, Україна) - український політик та фінансист. Вбитий у 1998 році.

  : КНЕУ, 2006. – 472с.

 4. Кігель В.Р. Оптимізація логістичних рішень: навч. посіб. для студ. спец. "Логістика" вищ. навч. закл. України / Університет економіки та права "КРОК". – К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007. – 136с.

 5. Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В.. Логістика: компендіум і практикум: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – К.: Кондор, 2009. – 340с.

Додаткова:

 1. Аникин Б.А. Логистика. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 387 с.

 2. Антошкіна Л.І., Амелькін В.І. Логістика: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни:для студ. вищ. навч. закл. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 301с.

 3. Бауэрсокс Д., Класс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.

 4. Бержанір А.Л., Рибчак В.І., Слободяник Н.П. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Уманський держ. аграрний ун-т. – Умань: Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2009. – 347с.

 5. Голованенко М.В. Розвиток логістичних систем в Україні: стан і перспективи / М.В. Голованенко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – №2, Т.3. – С. 19-22.

  Хмельницький національний університет Хмельницький національний університет - вищий навчальний заклад України у місті Хмельницькому. 6. Гурч Л.М. Логістика: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : Персонал, 2008. – 555с.

 7. Данько М.І., Бутько Т.В., Котенко А.М., Кушнірчук В.Г., Мостовий М.В. Транспортна логістика. Складові частини логістики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х.

  Управлі́ння персона́лом (менеджмент персоналу) - систематично-організаційний процес відтворювання і ефективного використання персоналу.

  Залізни́чний тра́нспорт (залізни́ця) - вид рейкового транспорту, що здійснює перевезення пасажирів та вантажів в колісних екіпажах, що рухаються залізничною колією. Залізничний транспорт є галуззю промисловості, частиною транспортної мережі логістичних ланцюгів, які сприяють міжнародній торгівлі і економічному зростанню.

  : УкрДАЗТ, 2004. – 157с.

 8. Крикавський Є.В. Логістичні системи: навч. посіб. / Є. В. Крикавський, Н. В. Чорнописька; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 310 с.

 9. Кузьбожев Э.Н., Тиньков С.А. Логистика: Учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2004.– 224 с.

 10. Ларіна Р.Р. Логістика: Навч. посіб. / Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2006. – 277с.

 11. Логістика: Конспекти лекцій з курсу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / І.П.

  Львівський торговельно-економічний університет - економічний вищий навчальний заклад міста Львова IV рівня акредитації. Найстаріший торговельно-економічний ВНЗ України.

  Міщук (уклад.). – Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2005. – 96с.

 12. Логістика: НМК для студентів економічних спеціальностей / Упорядники О.О. Довженко, З.П. Двуліт. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2007. – 39 с.

 13. Марунич В.С., Мельниченко О.І., Смоловик О.М., Вакарчук І.М., Тарасенко О.В., Харченко О.І. Системний аналіз і логістика: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Національний транспортний ун-т. – К.: НТУ, 2009. – 272с.

Каталог: wp-content -> uploads -> programs of courses -> enterprise economics
uploads -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
uploads -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
uploads -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
uploads -> Короткий посібник користувача – ukr шановний покупець!
enterprise economics -> Організація виробництва
programs of courses -> Програма навчальної дисципліни «інформаційні системи І технології у фінансово-кредитних установах» • ТЕМА 1. Теоретичні основи логістичної діяльності
 • ТЕМА 2. Організація руху потоків в логістичних системах
 • ТЕМА 4. Оптимізація логістичних процесів з використанням SAP ERP
 • ТЕМА 5. Технології автоматичної ідентифікації штрихових кодів у логістиці
 • ТЕМА 6. Поняття та визначення розміру запасів у логістиці
 • ТЕМА 7. Системи контролю стану запасів у логістиці
 • ТЕМА 8. Логістична організація складських процесів
 • ТЕМА 9. Облік витрат у логістиці
 • змістовий МОДУЛЬ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЛОГІСТИКИ ТЕМА 10. Закупівельна логістика
 • ТЕМА 11. Логістика виробничих процесів
 • ТЕМА 12. Розподільча (збутова) логістика
 • ТЕМА 13. Основи транспортної логістики
 • ТЕМА 14. Сервіс у логістиці
 • ТЕМА 15. Інформаційна логістика
 • ТЕМА 16. Вантажна одиниця - як елемент наскрізного логістичного процесу
 • ТЕМА 17. Сучасні тенденції в логістиці
 • РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: Основна
 • Хмельницького національного університету
 • Львівська комерційна академія